Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Martina Durcik: Novi dvojni zaviralci DNA-giraze in topoizomeraze IV z delovanjem na odporne bakterijske seve in z nizkim tveganjem za razvoj odpornosti
 2. Žan Toplak: Računalniško podprto načrtovanje in sinteza novih zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov hEAG1 s protitumornim delovanjem
 3. Živa Zajec: Načrtovanje, sinteza in biološko vrednotenje novih alosteričnih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem
 4. Sjors Van Klaveren: Small-Molecule Galectin Ligands: Structure-Based Optimisation of Affinity and Selectivity

Magistrska dela (37)

 1. Maja Mavri: Sinteza 4,5,6,7-tetrahidrobenzotiazolnih zaviralcev C-končne domene proteina toplotnega šoka 90
 2. Anja Maček: Sinteza in vrednotenje konjugatov zaviralca DNA-giraze A ciprofloksacina z benzotiazolpirolamidnimi zaviralci DNA-giraze B
 3. Filip Ivanovski: Proučevanje vezave in optimizacija alosteričnih zaviralcev proteina toplotnega šoka 90 z molekulskim modeliranjem
 4. Zala Kovačič: Sinteza in vrednotenje zaviralcev proteina toplotnega šoka 90 s triazolnim osnovnim skeletom
 5. Klara Roštan: Proučevanje načina vezave zaviralcev proteina toplotnega šoka Hsp90 s protivirusnim delovanjem z molekulskim sidranjem
 6. Jaka Dernovšek: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje 1,4-disubstituiranih-1,2,3-triazolo-galaktozidov kot zaviralcev galektinov-1 in -8
 7. David Gruden: Sinteza in vrednotenje derivatov kinolin-2-ona kot zaviralcev N-acetilglukozaminil transferaze
 8. Teja Kosmač: Biološko vrednotenje protirakavega delovanja zaviralcev C-končne domene Hsp90
 9. Svit Ferjančič Benetik: Sinteza 4,5,6,7-tetrahidrobenzotiazolnih alosteričnih zaviralcev proteina toplotnega šoka 90
 10. Azra Ahmić: Sinteza in biološko vrednotenje halogeniranih piperidinskih zaviralcev proteina Hsp90 z antiproliferativnim delovanjem
 11. Petra Kocmur: Sinteza konjugatov benzotiazolpirolamidnih zaviralcev DNA-giraze B s siderofori
 12. Patricija Zver: Sinteza piperidinskih alosteričnih zaviralcev proteina toplotnega šoka 90
 13. Urška Vogrinec: Sinteza konjugatov zaviralca DNA-giraze in mimetika siderofora z različnimi aminokislinskimi distančniki
 14. Gregor Marič: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih benzotiazolnih zaviralcev DNA-giraze B in njihovih konjugatov s siderofori
 15. Urška Vižintin: Sinteza in biološko vrednotenje novih piperidinskih zaviralcev proteina Hsp90 s protitumornim delovanjem
 16. Tadeja Trebušak: Odkrivanje novih alosteričnih zaviralcev bakterijske DNA-giraze z računalniškimi metodami
 17. Patricija Zelenik: Sinteza diarilaminov z zaviralnim delovanjem na napetostno odvisni kalijev kanalček Kv10.1
 18. Manca Žankar: Sinteza novih benzotiazolov kot zaviralcev bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze IV s širokospektralnim protibakterijskim delovanjem
 19. Anja Toplak: Sinteza in biološko vrednotenje derivatov 3,4-diklorobenzena kot alosteričnih zaviralcev proteina toplotnega šoka 90 s protitumornim delovanjem
 20. Mojca Trčko: Sinteza piperidinskih zaviralcev C-končne domene proteina Hsp90 s protitumornim delovanjem
 21. Barbara Veberič: Vpliv strukture terciarnih aminov na antiproliferativno delovanje piperidinskih zaviralcev C-končne domene proteina Hsp90
 22. Aneja Prando: Sinteza novih selektivnih zaviralcev Hsp90β z N-fenilpirolamidnim ogrodjem
 23. Anja Grošelj: Sinteza zaviralcev C-končne domene Hsp90 s tieno[2,3-b]piridinskim ogrodjem
 24. Tjaša Povše: Načrtovanje selektivnih zaviralcev Hsp90β s pirolamidnim skeletom
 25. Adis Ćosić: Načrtovanje novih zaviralcev interakcije protein-protein med Hsp90 in košaperonom Cdc37
 26. Amela Avdičević: Proučevanje vezave zaviralcev Hsp90 v alosterično vezavno mesto izoform Hsp90α in Hsp90β z molekulskim sidranjem
 27. Jure Lavrič: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje naftalenskih zaviralcev Hsp90 s triazolnim skeletom
 28. Lara Mihelič: Sinteza 3-tiofenskih zaviralcev mitohondrijskih ionskih kanalčkov Kv1.3 kot protirakavih učinkovin
 29. Tine Bračko: Odkrivanje novih zaviralcev kalijevih kanalčkov hEAG1 z virtualnim rešetanjem na podlagi strukture tarče
 30. Jernej Cingl: Diastereoselektivno Friedel–Craftsovo alkiliranje v asimetrični sintezi analogov palidola in karafenola C
 31. Nina Gradišek: Načrtovanje in sinteza zaviralcev stresnega proteina Hsp90 z različnimi mehanizmi delovanja
 32. Kaja Cej: Sinteza in biološko vrednotenje novih piperazinskih zaviralcev Hsp90 s triazolnim skeletom
 33. Tina Zupančič: Proučevanje vezave zaviralca bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze IV s sidranjem in simulacijami molekulske dinamike
 34. Rok Oberč: Sinteza in vrednotenje protirakavega delovanja 4,5,6,7-tetrahidrobenzotiazolnih zaviralcev C-končne domene proteina toplotnega šoka 90
 35. Nataša Šuklje: Sinteza derivatov enantiomerno čistih 2-trifluorometilalkoholov kot zaviralcev proteina toplotnega šoka 90
 36. Eva Zupanič: Sinteza benzotiazepinskih zaviralcev mitohondrijskega Na+/Ca2+ izmenjevalca s protitumornim delovanjem
 37. Eva Košir: Sinteza himernih molekul za indukcijo razgradnje proteina EWS::FLI1 v celicah Ewingovega sarkoma