Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Barbara Zanelli: Interakcije med agrotehničnimi ukrepi in pojavom škodljivih organizmov na športnih tratah
 2. Špela Modic: Razvoj in učinkovitost dveh okolju prijaznih inovativnih načinov zatiranja koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera LeConte [Coleoptera: Chrysomelidae])

Magistrska dela (19)

 1. Barbara Jugovic: Vpliv treh naravnih pripravkov na pojavljanje škodljivih organizmov na krompirju (Solanum tuberosum L.)
 2. Luka Batistič: Preučevanje učinkovitosti različnih privabilnih posevkov in okoljsko sprejemljivih načinov zatiranja marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys [Stal], Hemiptera, Pentatomidae) v sadovnjaku
 3. Andrija Vasilić: Laboratorijsko preučevanje insekticidnega delovanja prahov invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v samostojni uporabi in kombinacijah z lesnim pepelom in diatomejsko zemljo na riževega žužka (Sitophilus oryzae, Coleoptera, Curculionidae)
 4. Martin Snoj: Laboratorijsko preučevanje učinkovitosti spinosada in spinetorama pri zatiranju žitnih žužkov (Sitophilus spp., Coleoptera, Curculionidae) na zrnju ozimne pšenice (Triticum aestivum L.)
 5. Jerneja Jelnikar: Laboratorijsko preučevanje insekticidnega delovanja treh lesnih pepelov in diatomejske zemlje na koruznega žužka (Sitophilus zeamais Motschulsky, Coleoptera, Curculionidae)
 6. Aida Dervić: Laboratorijsko preučevanje insekticidnega delovanja treh vrst zeolitov na koruznega žužka (Sitophilus zeamais /Motschulsky/, Coleoptera, Curculionidae)
 7. Janja Turk: Proučevanje učinkovitosti pripravkov Deffort in Matrifruit za zatiranje navadne hruševe bolšice (Cacopsylla pyri [L.]) na sortah Viljamovka in Boskova steklenka
 8. Jan Žežlina: Pojavljanje breskove muhe (Ceratitis capitata /Wiedemann/, Diptera, Tephritidae) na kakiju (Diospyros kaki L.) na štirih lokacijah na Primorskem
 9. Ida Gornik: Sezonska dinamika glagolke (Autographa gamma [L.], Lepidoptera, Noctuidae) na njivi z vrtninami
 10. Matevž Močnik Grčar: Poljsko preizkušanje učinkovitosti pripravka Agree WG (Bacillus thuringiensis var. aizawai) za zatiranje gosenic (Lepidoptera) na papriki (Caspicum annuum L.)
 11. Sergeja Adamič: Preučevanje vpliva pripravka Rhizoflo Premium na pojavljanje škodljivih žuželk na koruzi (Zea mays L.) in pridelek koruze
 12. Mateja Schweiger: Preučevanje vpliva pripravka Rhizoflo Premium na pojavljanje škodljivih organizmov na krompirju in pridelek krompirja (Solanum tuberosum L.)
 13. Jurij Marinko: Preučevanje delovanja izbranih sredstev za krepitev rastlin na škodljive in koristne organizme na dveh sortah ozimnega ječmena (Hordeum vulgare L.)
 14. Julija Polanšek: Neciljno delovanje izvlečkov invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na opraševalce in naravne sovražnike na navadni ajdi (Fagopyrum esculentum Moench) in faceliji (Phacelia tanacetifolia Benth.) v poljskih razmerah
 15. Miha Ogorelec: Časovna dinamika pojavljanja poškodb na travinju nastalih zaradi ritja divjega prašiča (Sus scrofa L., Suidae) na ekološki kmetiji
 16. Anja Turnšek: Biotično zatiranje navadne pršice (Tetranychus urticae Koch) na hmelju s plenilsko pršico Neoseiulus californicus (McGregor)
 17. Žan Trošt: Preučevanje vpliva petih biostimulantov na pojav škodljivih organizmov in pridelek čebule (Allium cepa L.)
 18. Mojca Gorišek: Preučevanje učinkovitosti inertnih prašiv pri zmanjševanju škodljivosti koloradskega hrošča (Leptinotarsa decemlineata) na krompirju (Solanum tuberosum)
 19. Jernej Černe: Sezonska dinamika marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys [Stål], Hemiptera, Pentatomidae) na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani

Diplomska dela (18)

 1. Dani Nevreden: Preučevanje kompatibilnosti štirih biostimulantov s sintetičnimi fungicidi na čebuli (Allium cepa L.) v poljskih razmerah
 2. Lucija Laura Škofic: Uporaba eteričnih olj v varstvu uskladiščenega žita pred skladiščnimi škodljivci
 3. Katja Mavec: Laboratorijsko preučevanje odpornosti repičarja (Meligethes aeneus F., Coleoptera, Nitidulidae) na piretroide
 4. Enesa Galijašević: Preučevanje učinkovitosti sočasne uporabe zmanjšanih odmerkov fitofarmacevtskih sredstev in pripravkov Mineral pri zatiranju škodljivih organizmov na krompirju (Solanum tuberosum L.)
 5. Ema Kerševan: Laboratorijsko preučevanje dvopike polonice (Adalia bipunctata [L.], Coleoptera, Coccinellidae) pri zatiranju dveh vrst listnih uši (Aphididae)
 6. Matej Grubič: Odpornost repičarja (Meligethes aeneus [F.], Coleoptera, Nitidulidae) na sintetične insekticide
 7. Mojca Gorišek: Biotično zatiranje cvetličnega resarja (Frankliniella occidentalis /Pergande/, Thysanoptera) z entomopatogenimi ogorčicami (Rhabditida)
 8. Veronika Koželj: Laboratorijsko preučevanje odpornosti velike žitne uši (Sitobion avenae [F.], Homoptera, Aphididae) na insekticide
 9. Polona Starman: Delovanje vodnih izvlečkov invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na pojav škodljivih organizmov in na pridelek solate (Lactuca sativa L.)
 10. Marjeta Trogar: Preučevanje učinkovitosti različnih insekticidnih pripravkov na kapusove bolhače (Phyllotreta spp., Coleoptera, Chrysomelidae) v laboratorijski razmerah
 11. Luka Batistič: Predstavitev marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys [Stål], Hemiptera, Pentatomidae) in možnosti njenega zatiranja
 12. Gašper Grčman: Primernost nahrbtnih naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev za učinkovito zatiranje ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus Ball, Hemiptera, Cicadellidae) na vinski trti (Vitis vinifera L.)
 13. Klavdija Tostovršnik: Varovanje kmetijskih zemljišč pred divjadjo v Zgornji Savinjski dolini
 14. Mateja Kastelic: Plenilske pršice (Arachnida:Phytoseiidae) v Sloveniji
 15. Andrej Benc: Učinkovitost uporabe šobe z variabilnim pretokom pri zatiranju rdečega žitnega strgača Oulema melenopus (L.)
 16. Lana Marija Ramljak: Škodljivi vplivi jelenjadi na travinje
 17. Hana Čučkin: Primerjava pojavljanja škodljivcev in bolezni na gojenih rastlinah ter načinov njihovega zatiranja na območju občine Škofljica med letoma 1961 in 2022
 18. Nina Pečarič: Vpliv inertnih prašiv na dva škodljivca in pridelek čebule (Allium cepa) v poljskih razmerah