Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Miha Šlebir: Applicability of the centre of gravity concept in contemporary military operations

Magistrska dela (30)

 1. Romina Bradaškja: Pomanjkanje vode kot eden glavnih problemov 21. stoletja in njegove implikacije na okoljsko dimenzijo sodobne varnosti
 2. Rok Derenčin: Mehanizmi upravljanja neregularnih migracij na Zahodnem Balkanu – Študija primera skupne policijske operacije ''DRINO I''
 3. Tina Hočevar: Varnostne implikacije nezakonitega trgovanja z odpadki na primeru Evropa-Afrika
 4. Dimitrij Komic: Varnostne implikacije severnoafriških in bližnjevzhodnih migracij v Evropsko unijo
 5. Julij Jeraj: Vodenje odziva na nesreče v kontekstu družbenih sprememb
 6. Tilen Valant: Rast intenzivnosti in pogostosti naravnih pojavov v ZDA kot posledica podnebnih sprememb
 7. Miša Cipot: Izzivi energetske varnosti
 8. Luka Brlan: Geostrateški pomen in ogroženost Vzhodnoafriške plovne poti
 9. Blaž Hrušovar: Mednarodna reševalna in humanitarna pomoč ob poplavah na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji leta 2014
 10. Vesna Smrdel: Upravljanje in vodenje v primeru razlitja nafte
 11. Kristina Bandelj: Analiza sodelovanja Severno Primorske regije Republike Slovenije in Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Republike Italije na področju zaščite in reševanja
 12. Tea Bizjak: Krizno upravljanje in vodenje
 13. Florim Aziri: Obrambna diplomacija kot sredstvo zagotavljanja varnosti
 14. Scott Johnson: Political sustainability of population-centric counterinsurgency strategy in the United States
 15. Boris Stankovič: Varnostne razmere na področju Zahodnega Balkana
 16. Marko Volovlek: Stopnja profesionalnosti Slovenske vojske
 17. Maja Jenko: Krizno upravljanje in vodenje v primeru potresa na Haitiju januarja 2010
 18. Vanja Blaznik: Okoljska politika ZDA
 19. Aljaž Fabjan: Analiza strateškega koncepta Nata 2010
 20. Andrej Svetanič: Analiza vloge mednarodnih subjektov pri zagotavljanju varnosti Kosova
 21. Domen Torkar: Načini izvajanja in organiziranost javnih reševalnih služb v Republiki Sloveniji
 22. Robert Kus: Pripravljenost javne uprave na delovanje ob nesreči
 23. Janez Sodržnik: Internacionalizacija dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah in vloga Slovenije v tem procesu
 24. Klemen Grošelj: Kognitivno-institucionalna analiza kriznega upravljanja in vodenja
 25. Mateja Skubic: Vpliv Lizbonske pogodbe na skupno varnostno in obrambno politiko EU - vojaški vidik
 26. Ivan Celestina: Perceptivno in sistemsko krizno upravljanje in vodenje v slovenski policiji
 27. Milena Dobnik Jeraj: Prilagajanje upravnega dela slovenskega sistema varstva pred maravnimi in drugimi nesrečami sistemu Evropske unije
 28. Mile Marinkovič: Primerjava smernic obrambnih politik Velike Britanije in Francije
 29. Vanja Badovinac: Pomen psihološke pomoči ob naravnih nesrečah
 30. Mateja Berglez: Evalvacija področja civilne zaščite

Diplomska dela (125)

 1. Nina Rosulnik: Koordinacija akterjev kriznega odzivanja v Republiki Sloveniji: študija primera poplave 2010
 2. Saša Vozel: Vpliv podnebnih sprememb na razvoj in pojav oboroženih spopadov
 3. Klemen Kavšek: Krizno upravljanje in vodenje v Italiji
 4. Tina Klanjšek: Krizno komuniciranje
 5. Irvana Ramadani: Implementacija koncepta človekove varnosti na primeru migrantov v Republiki Srbiji
 6. Mitja Pirc: Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na Dolenjskem in v Beli krajini
 7. Luka Tori: Ekipe prve pomoči Rdečega križa Slovenije v Sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 8. Dan Sivka: Varnostna namembnost zaklonišč v Sloveniji po hladni vojni
 9. Lovro Brinovec: Vojni zločini in kršenje človekovih pravic v Siriji
 10. Maja Kranjec: Poročanje medijev o ledeni ujmi februarja 2014 v Sloveniji
 11. Jurij Pokovec: Uporaba brezpilotnih letalnikov v sistemu zaščite in reševanja
 12. Marko Udovč: Varnostne implikacije privatizacije vodnih virov
 13. Vladimir Mačužić: Psihološke operacije Izraela v Libanonski vojni leta 2006
 14. Klemen Baš: Žledolom v Zagorju ob Savi, 2014
 15. Anita Jelen: Organiziranje humanitarne pomoči ob naravni nesreči v Republiki Sloveniji
 16. Monika Krkoč: Zemeljski plazovi kot vir ogrožanja lokalne skupnosti
 17. Žiga Weissbacher: Koordiniranje akterjev kriznega upravljanja in vodenja v slovenski osamosvojitveni vojni, potresu v Posočju in poplavah na Celjskem
 18. Ajda Pavčič: Okoljski problemi in varnost v Južni Aziji
 19. Amanda Golob: Komuniciranje v krizi na Japonskem 2011
 20. Andrej Križaj: Sistem civilnega kriznega načrtovanja v Natu
 21. Miran Zore: Embargo ZN na izvoz in uvoz orožja v Jugoslavijo med letoma 1991 in 1996
 22. Regina Brečko Bukovec: Krizno upravljanje in vodenje ob poplavah na Celjskem leta 2007
 23. Grega Arh: Zvezna agencija za krizno upravljanje ZDA
 24. Jelena Mihić: Krizno komuniciranje na primeru vodne ujme v Železnikih, septembra 2007
 25. Dominika Gril: Sanacija poplav v občini Laško
 26. Janez Kleč: Krizno komuniciranje v primeru orkana Katrina
 27. Boštjan Koražija: Vpliv okoljske prikrajšanosti na ogrožanje varnosti držav indo-gangeškega bazena
 28. Mateja Panič: Pokrajinska organiziranost in zaščita, reševanje in pomoč
 29. Miša Cipot: Možnost uresničevanja koncepta "človekove varnosti" v razmerah prekomerne obremenitve okolja
 30. Marko Kojc: Informacijska varnost v Republiki Sloveniji
 31. Jana Damiš: Odzivanje civilne zaščite Evropske unije
 32. Nataša Kragelj: Razpetost vojaškega zdravnika med poklicno etiko in vojaško hierarhijo (kršitev Ženevskih konvencij)
 33. Jure Marguč: Sistem zaščite in reševanja na Hrvaškem ter vzroki in morebitne posledice nesreče na Kornatih 2007
 34. Maruša Žibert: Ekološki begunci
 35. Nina Morenčič: Sodelovanje civilnih in vojaških struktur ob naravnih nesrečah
 36. Simona Gros: Obveščanje prebivalcev in evakuacija v primeru poplav v Mestni občini Ljubljana
 37. Katarina Kolenc: Vizualne podobe vojne v Bosni in Hercegovini
 38. Polonca Bevc: Analiza predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije na področju zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči
 39. Suzana Kozel: Vloga javne televizije med osamosvojitveno vojno v Sloveniji
 40. Andrej Okorn: Finančno bojevanje
 41. Aljoša Izgoršek: Oblike nenasilnega upiranja v sodobnih konfliktih
 42. Biserka Bubnjić: Psihološke operacije v informacijski dobi
 43. Matevž Pirih: Krizno upravljanje in vodenje ob potresu in cunamijih v Jugovzhodni Aziji - primer Indije
 44. Nives Justin: Delovanje Zvezne agencije za krizno upravljanje in vodenje v izbranih primerih naravnih nesreč v Združenih državah Amerike
 45. Martin Kojadin: Analiza izobraževanja in usposabljanja na področju logistike v slovenski vojski
 46. Nina Logonder: Varnostni učinki okoljskih problemov v Jugovzhodni Aziji
 47. Katja Dolšak: Daljinsko zaznavanje in izdelava kart kot pomoč pri vodenju in upravljanju ob nesrečah
 48. Vesna Smrdel: Bioterorizem
 49. Peter Jakša: Zaščita civilnega letalstva
 50. Kristina Bandelj: Sodelovanje Slovenije in Italije na področju civilne zaščite
 51. Ana Veršnik: Krizno odzivanje ob neurju julija 2008
 52. Anja Čebulj: Sanacija po letalski nesreči letala DC-9 Inex-Adria Aviopromet na Korziki
 53. Mateja Mudrič: Razvojni problemi Krope po poplavi septembra leta 2007
 54. Blaž Primc: Irska republikanska armada 1969-2009
 55. Blanka Petrič: Primerjalna analiza obrambnih sistemov Belgije in Francije
 56. Klemen Suša: Geostrateški pomen Sredozemlja
 57. Filip Koren: Obrambnogeografska analiza zahodnega predalpskega hribovja Slovenije
 58. Nikolina Šokić: Globalne in regionalne varnostne posledice okoljskih problemov na Kitajskem
 59. Darja Zajec: Podnebne spremembe in njihovi vplivi na kakovost življenja ljudi
 60. Rok Erjavec: Propaganda ZDA v vietnamski vojni
 61. Romana Pušavec: Zaščita in reševanje ob letalski nesreči
 62. Danijel Mihelj: Obrambnogeografska analiza Krasa
 63. Drago Perko: Psihološko bojevanje v vojni za Slovenijo leta 1991
 64. Petra Tušar: Podnebne spremembe in nacionalna varnost
 65. Darko Hrabar: Vloga oboroženih sil v kriznem upravljanju in vodenju
 66. Andrej Svetanič: Varnostna politika Republike Hrvaške in Republike Makedonije
 67. Bernarda Lovrin: Varnostna politika Republike Slovenije 1991-2006
 68. Marija Paladin: Delovanje Slovenskih železnic kot subjekta gospodarske obrambe v času osamosvajanja Republike Slovenije
 69. Petruška Krek: Krizno upravljanje in vodenje - primer potresa v Pakistanu
 70. Simon Simčič: Ogrožanje kritične informacijske infrastrukture v Republiki Sloveniji
 71. Maja Sinkovič: Demografija in varnost - primer Kitajske
 72. Maja Medja: Primerjava propagande ameriške vlade in poročanja ameriških medijev v času prve in druge zalivske vojne
 73. Klavdija Sagadin: Teroristični napad v Beslanu
 74. Marina Nenezić: Samomorilski teroristični napadi
 75. Tanja Medle: Repatriacija beguncev iz Bosne in Hercegovine
 76. Danijel Zorko: Krizno upravljanje in vodenje ob potresu
 77. Tanja Peterlin: Reševanje mednarodnih kriz s pogajanji
 78. Bogdan Kres: Zaščita kritične informacijske infrastrukture v Republiki Italiji
 79. Ana Može: Krizno upravljanje in vodenje
 80. Sabina Kuzman: Okolje in varnost
 81. Tina Arčon: Inšpekcijski nadzor na področju varstva pred naravnimi nesrečami
 82. Mateja Luft: Sistem varstva pred naravnimi nesrečami v štajerski regiji
 83. Jure Dokl: Internet in koncept človekove varnosti
 84. Vojka Podkrižnik: Analiza pripravljenosti na poplave
 85. Dejan Bogdan: Neurja s točo v Pomurju
 86. Anže Zigmund: Propaganda v medetničnem konfliktu v Makedoniji
 87. Janja Vukašinović: Varnostne implikacije okoljskih problemov v severozahodni Afriki
 88. Jure Lampe: Primerjalna analiza civilne obrambe v državah naslednicah SFRJ
 89. Danica Dovč: Uporaba oblik informacijskega bojevanja v sodobnem terorizmu
 90. Jernej Ržen: Uporaba asimetričnega načina vojskovanja
 91. Matjaž Peklaj: Spremembe v strategiji delovanja sodobnih terorističnih organizacij
 92. Elvis Žagar: Izobraževanje in usposabljanje na področju varstva pred nesrečami v Republiki Sloveniji
 93. Marjeta Knez: Osnovnošolsko izobraževanje otrok začasnih beguncev iz Bosne in Hercegovine v Sloveniji
 94. Bojan Stojanović: Vpliv vojaškega sektorja na okolje in okoljevarstvene smernice Zveze Nato
 95. Danilo Metul: Vloga in naloge Slovenske vojske v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 96. Tina Delakorda: Problematika kitajskega projekta Tri soteske
 97. Iris Matkovič: Načrt ukrepov jedrske elektrarne in občine Krško za primer izrednega dogodka v luči regulativne mednarodne agencije za atomsko energijo
 98. Polonca Smole: Poplave v Republiki Sloveniji leta 1990 in poplave v Srednji Evropi leta 2002
 99. Suzana Vidmar: Izvajanje propagande v Italiji v primeru iraške vojne
 100. Barbara Godec: Socialni in humanitarni učinki zatona obvezniške vojske
 101. Rado Osredkar: Ekonomski vzroki oboroženega spopada
 102. Maja Novak: The murder of Zoran Djindic and the transitional process in Serbia
 103. Alenka Sternad: Propaganda v ameriški "vojni proti terorizmu"
 104. Aleš Jost: Nalezljive bolezni kot grožnja varnosti - študija primera hudega respiralnega sindroma (SARS)
 105. Maja Krajnc: Krizno upravljanje in vodenje
 106. Klara Škrinjar: Bojnoformacijsko novinarstvo
 107. Klavdija Žibert: Psihološki vidiki nesreč
 108. Rok Manfreda: Strategija OZN ob uporabi instrumenta ekonomskih sankcij zoper Irak
 109. Mojca Lah: Ekološka ogroženost Slovenije
 110. Katja Kokol: Strategija posrednega nastopanja ZDA proti Poljski v letih 1980-1985
 111. Klavdijo Stantič: Propaganda v vojni
 112. Peter Casar: Varstvo pred nesrečami v Pomurju
 113. Romana Sešel: Varstvo pred nesrečami na Koroškem
 114. Katarina Kotnik: Geografski informacijski sistem in njegova uporabnost na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 115. Andrej Krivec: Uporabnost Gandhijevega koncepta nenasilne obrambe v vojnah v prihodnosti
 116. Jerneja Tomšič: Zemeljski plazovi v Sloveniji
 117. Robert Urukalo: Jedrske države v sodobnem mednarodnem varnostnem okolju
 118. Jana Janežič: Odnos do okolja in ekološki problemi v slovenski industriji
 119. Tatjana Božnar: Varstvo pred nesrečami na območju Selške in Poljanske doline
 120. Ana Vrtnik: Globalne podnebne spremembe in varnost
 121. Mateja Bauman: Organiziranost sistema za zaščito in reševanje v luči mednarodnega sodelovanja Slovenije
 122. Vid Ceklin: Varnost - nevarnost v predorih
 123. Zehra Eka Cinac: Ilegalne migracije kot varnostni problem v Republiki Slovenija
 124. Samo Verbič: Razminiranje Hrvaške in BiH
 125. Nataša Kebe: Organizacije in društva v sistemu zaščite in reševanja Republike Slovenije

Druga dela (43)

 1. Marjan Malešič: Disaster response from a comparative perspective
 2. Marjan Malešič, Jelena Juvan: Analiza operacij kriznega upravljanja EU
 3. Riaz Ahmed Shaikh: Vojna v Afganistanu, pojav globalnega jihada in Pakistan
 4. Marjan Malešič: Vloga vojske pri odzivanju na nesrečo
 5. Marjan Malešič: The impact of military engagement in disaster management on civil-military relations
 6. Marjan Malešič: Aktualna vprašanja razvoja obramboslovja
 7. Marjan Malešič: Civilna obramba med osamosvajanjem Slovenije
 8. Anton Žabkar, Marjan Malešič: Nevojaški viri ogrožanja varnosti Sredozemlja
 9. Marjan Malešič, Marko Polič, Samo Uhan, Iztok Prezelj, Jelena Juvan, Boštjan Bajec: Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče
 10. Marjan Malešič: Vloga medijev in propagande v vojnah na območju nekdanje Jugoslavije
 11. Marjan Malešič: Teoretske paradigme sodobne varnosti in okolje kot varnostno vprašanje
 12. Marjan Malešič: Oris znanstvenega raziskovanja in razvoja izbranih disciplin na Fakulteti za družbene vede
 13. Marjan Malešič: Slovenska javnost
 14. Marjan Malešič: Krizno upravljanje in vodenje v Sloveniji
 15. Marjan Malešič: Krizno upravljanje in vodenje v Sloveniji
 16. Marjan Malešič: Ekonomske sankcije: rešitev problemov v mednarodni skupnosti ali problem?
 17. Anton Žabkar, Uroš Svete: Sodobni oborožitveni sistemi
 18. Marjan Malešič: Obramba in varnost - podružbljanje, profesionalizacija, voluntarizem
 19. Marjan Malešič: Civilna obramba v sistemu nacionalne varnosti
 20. Marjan Malešič: Steven Chan and Alex Mintz EDS.: Defense, welfare and growth, perspectives and evidence. (Routledge, London and New York, 1992)
 21. Marjan Malešič: Ethan Barnaby Kapstein: The political economy of national security, a global perspective. (McGraw-Hill, New York 1992)
 22. Marjan Malešič: Ekonomsko vojskovanje - koncept in učinkovitost
 23. Marjan Malešič: Razvoj obramboslovne misli
 24. Marjan Malešič: Evropska varnost in male države
 25. Marjan Malešič: Politične stranke in javno mnenje: zaznava NATA
 26. Marjan Malešič, Marko Polič, Jelena Juvan: Psihološke in socialne značilnosti evakuacije
 27. Marjan Malešič, Marko Polič, Samo Uhan, Iztok Prezelj, Jelena Juvan, Boštjan Bajec: Spoznavni in zaznavni vidiki evakuacije ob jedrski nesreči
 28. Uroš Svete: Varnost v informacijski družbi
 29. Anton Žabkar: Marsova dediščina
 30. Marjan Malešič: The contemporary military
 31. Marjan Malešič: Crisis management in the EU
 32. Marjan Malešič: Krizno upravljanje in vodenje v Grčiji
 33. Marjan Malešič, Vassiliki Kouskouna: Informacija o raziskovalnem sodelovanju
 34. Slovensko obramboslovje praznuje 30 let
 35. Slovenija v ledenih okovih - odziv in izzivi
 36. Mednarodne razsežnosti varnosti Slovenije
 37. Nacionalna in mednarodna varnost: iz obramboslovnih raziskav III
 38. Marjan Malešič: Javno mnenje in vojska
 39. Marjan Malešič: Prenova nacionalnovarnostnih politik in sistemov
 40. Marjan Malešič: Odzivanje na komplesno varnostno krizo v Sloveniji
 41. Marjan Malešič, Vinko Vegič: Javno mnenje o varnostnih temah
 42. Anton Bebler: Kosovo kot mednarodni problem
 43. Marjan Malešič: Slovenska javnost