Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (5)

 1. Marija Zidar: Protektivno otroštvo in družbena medikalizacija
 2. Lena Kregelj: Mladi, prijateljska omrežja in vloga novih tehnologij
 3. Nina Vobič Arlič: Identiteta potomcev srbskih priseljencev v Sloveniji
 4. Andreja Živoder: Želja, izbira, subjekt
 5. Saška Terseglav: Pomen komunikacijskih kompetenc zdravnikov v procesu diagnostike in zdravljenja

MSc theses (35)

 1. Tina Purg Skrbinšek: Vpliv neverbalnega komuniciranja na odnos med učitelji in učenci
 2. Zdenka Mrak, Maja Medvešček-Smrekar: Zadovoljstvo medicinskih sester z delom in odnosi na Kirurški kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
 3. Mateja Drnovšek: Komuniciranje ravnateljev z učitelji
 4. Mateja Barbarič: Narcisizem kot poglavitna mentaliteta mladih odraslih
 5. Tatjana Lučka Banič: Sprememba prostočasnih dejavnosti otrok in mladostnikov v Sloveniji ter prisotnost tveganega vedenja
 6. Sandra Boršić: Dekonstrukcija materinstva kot del ženske identitete v pozni moderni
 7. Barbara Kegl: Skrbstveni vidik obravnave pacienta na pediatričnem področju v kliničnem okolju
 8. Tanja Pipan: Vloga mladinskega dela pri integraciji socialno izključene mladine
 9. Tjaša Ferenc: Intersubjektivnost doživljanja kronične bolezni
 10. Bojan Kuhar: Bralna kultura v Sloveniji v kontekstu sprememb življenjskih in potrošnih stilov pozno moderne
 11. Jernej Vrečar: Twitter in družabni individualizem
 12. Zoran Hajtnik: Dejavniki odločitve za reševanje spora v postopku mediacije
 13. Vera Siter: Samskost kot življenjski stil
 14. Anja Šerc: Nova političnost prehranskih praks
 15. Gizela Krančan: Posebnosti odraščanja gluhih mladostnikov v primerjavi s slišečimi vrstniki
 16. Sergeja Valjavec: Razumevanje blogov
 17. Katja Udir Mišič: Potrošnja in vedenje potrošnikov na primeru nakupovalnih centrov
 18. Marijana Jazbec: Medkulturno komuniciranje kot sestavni del poslovnega izobraževanja
 19. Cvetka Bizjak: Značilnosti svetovalnega odnosa med učiteljem in učencem v slovenski šolski kulturi
 20. Metoda Kolar: Komuniciranje med šolo in starši kot element kakovosti v vzgoji in izobraževanju
 21. Anton Kustec: Kariera otroka z učnimi težavami
 22. Roberta Poderžaj: Medijska konstrukcija identitete v pozni moderni
 23. Maja Bajt: Fenomen internetno ozaveščenega bolnika
 24. Matej Černetič: Prepričevanje v novinarskih poročilih
 25. Saška Terseglav: Uporaba elektronske pošte pri komuniciranju med zdravniki in pacienti
 26. Andreja Dobrovoljc: Življenjski svet osipnikov
 27. Mateja Gorenc: Psihosocialne potrebe bolnikov in bolnic z rakom ter njihovih svojcev
 28. Polona Cesar: Vloga športne dejavnosti pri oblikovanju telesne samopodobe mladostnic
 29. Marjeta Novak: Medkulturne razlike v reševanju medosebnih konfliktov
 30. Andreja Troppan: Družbena konstrukcija stisk mater po porodu
 31. Snežana Škerbinc: Kognitivni stili in komunikacijska kompetenca
 32. Ladeja Godina Košir: Zgodba blagovne znamke in njen vpliv na oblikovanje identitet posameznikov
 33. Matej Kos Durjava: Socialno življenje na Pohorju v 19. in 20. stoletju
 34. Katja Premru: Osip v poklicnem in strokovnem izobraževanju-primer Živilske šole Maribor
 35. Sonja Borštnar: Razširjanje znanja o preprečevanju poškodb

Bsc theses (34)

 1. Minja Lednik: Dileme sodobnih prehodov v starševstvo
 2. Alenka Bijol: Kakovost v zdravstveni negi
 3. Oreta Horvatič: Poklicna rehabilitacija delovnega invalida v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 4. Lea Verbič: Prehod v zaposlitev mladih odraslih
 5. Nataša Bajuk: Formalni in socialno psihološki pogoji izobraževanja Romov
 6. Mojca Polak Williams: Informiranje in svetovanje za mlade na vzporedni poti
 7. Tanja Kramar: Duhovni turizem v Indiji
 8. Lena Kregelj: Vloga kroničnega bolnika in strategije soočanja s kronično boleznijo
 9. Breda Vrtin: Bolezen kot krizni življenjski dogodek in strategije obvladanja bolezni v času diktature zdravja
 10. Tadeja Hočevar: Samorazkrivanje in varovanje sebstva v medosebnih odnosih
 11. Katja Kralj: Ulično gledališče
 12. Eva Bertok: Posilstva in njihova (ne)prijava
 13. Sanja Vrbovšek: Strukturne značilnosti razmerij med medicinskimi sestrami in zdravniki
 14. Anina Benulič: Psihosocialna klima v podjetju - primerjava podjetij Pristop d.o.o. in Baloh international d.o.o.
 15. Ana Likar: Nasilje nad otroki v družini - analiza dela Društva SOS telefon za ženske in otroke-žrtve nasilja
 16. Nina Lužar Nešović: Empatija in odnosna kompetenca
 17. Mojca Komar: Krepitev socialnih omrežij in aktivacija v programu Projektno učenje mladih (PUM)
 18. Alan Ropoša: Popularna kultura in identiteta v pozni moderni
 19. Tjaša Pišljar: Spremenjena mladost
 20. Anže Ulčar: Zvezdništvo v športu
 21. Tina Tivadar: Samodiskriminacija žensk
 22. Simona Iglič: Dejavniki odločanja za starševstvo in proti njemu
 23. Irena Trebušak: Pluralizacija življenjskih izbir v navezovanju stikov s potencialnimi partnerji
 24. Melina Janićijević: Sodobni moški in njihova obremenjenost s telesnim videzom
 25. Sandra Jerebic: Sindrom izčrpanosti in izgorelosti pri medicinskih sestrah - primer Splošne bolnice Jesenice
 26. Sanja Ostojić: Konstrukcija identitete v sodobni družbi
 27. Suzana Turk: Oblikovanje sodobne ženske identitete skozi ženske revije
 28. Romana Smagin: Študija etničnih stereotipov in predsodkov otrok v vrtcu kulturno mešanega okolja
 29. Ana Bešter: Neverbalno komuniciranje in medosebna privlačnost
 30. Urška Fras: Vloga in pomen neverbalne govorice v prepričevalnem govoru
 31. Maja Janežič: Komunikacija med bolniki in zdravniki v informacijski družbi
 32. Jana Živec: Nestrpnost do ljudi drugačne nacionalnosti na primeru socialne distance v 80-ih in 90-ih letih
 33. Bojana Tizmonar Javornik: Značilnosti družin mladoletnih storilcev kaznivih dejanj
 34. Nataša Osolnik: Kognitivne teorije predsodkov

Other documents (50)

 1. Mirjana Ule: Spreminjanje vrednot v sodobnih življenjskih potekih
 2. Mirjana Ule: Spolne razlike v delovnih in kariernih pogojih znanstvenega dela v Sloveniji
 3. Mirjana Ule: Spremembe vsakdanjega življenja in življenjskih potekov v sodobnih globaliziranih družbah
 4. Manuela Du Bois-Reymond, Mirjana Ule, Andreja Živoder: Simply the best for my children
 5. Mirjana Ule: Prikrita diskriminacija žensk v znanosti
 6. Mirjana Ule: Governance of educational trajectories in Slovenia
 7. Mirjana Ule: Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov
 8. Mirjana Ule: Za vedno mladi?
 9. Mirjana Ule: Socialna psihologija
 10. Mirjana Ule, Metka Kuhar: Mladi, družina, starševstvo
 11. Mirjana Ule: Za vedno mladi?
 12. Mirjana Ule: Mladina in družbeni razvoj
 13. Mirjana Ule: Psihologija in postmoderni subjekti
 14. Mirjana Ule: Psihologija množice
 15. Mirjana Ule: Psihologija sreče
 16. Mirjana Ule: Sociohistorični model socialne psihologije
 17. Mirjana Ule: Psihološki portret Slovencev
 18. Metka Kuhar, Mirjana Ule: Družina kot projekt: družinske usmeritve mladih v Sloveniji
 19. Mirjana Ule: Spremembe odraščanja v sodobnih družbah tveganj
 20. Mirjana Ule: Razvoj zdravstvenega sistema v pogojih globalizacije: in kaj je z zdravstveno nego
 21. Mirjana Ule: Teoretični in praktični vidiki komuniciranja med bolnikom, farmacevtom in ostalimi zdravstvenimi delavci
 22. Mirjana Ule: Mladi in družbene spremembe
 23. Mirjana Ule: Vloga in pomen alternativnih zdravilskih praks v zdravstvenem varstvu ljudi
 24. Tanja Kamin, Mirjana Ule: Novodobni stevardi zdravja
 25. Mirjana Ule: Fragments on young people in Slovenia
 26. Mirjana Ule: Prikrite spolne neenakosti v izobraževalnih potekih in prehodih
 27. Mirjana Ule: Spremembe odraščanja in nove identitetne politike
 28. Tanja Kamin, Jernej Berzelak, Mirjana Ule: The influence of education on differences in depressive symptoms between men and women in Slovenia
 29. Mirjana Ule, Tanja Kamin: Družbeni dejavniki neenakosti v zdravju
 30. Mirjana Ule: Izmenenie položenija studentov v sovremennom evropejskom obščestve
 31. Mirjana Ule: Reconstruction of youth in postsocialism
 32. Tanja Kamin, Mirjana Ule: Health and social welfare policies in postsocialist countries
 33. Manuela Du Bois-Reymond, Mirjana Ule, Metka Kuhar, Alenka Švab: Young parenthood, agency and social change
 34. Mirjana Ule, Slavko Kurdija: Self-rated health among women and their assessment of the health care system
 35. Mirjana Ule: Družbene neenakosti v zdravju žensk v Sloveniji
 36. Metka Mencin Čeplak, Mirjana Ule: On critical psychology in Slovenia
 37. Slavko Kurdija, Mirjana Ule, Andreja Živoder: A generation presents itself
 38. Mirjana Ule, Marija Zidar: Life course, educational trajectories and social integration of young people in Slovenia
 39. Mirjana Ule: Exploring educational trajectories of young people in Slovenia
 40. Mirjana Ule, Blanka Tivadar, Andreja Živoder: "Na mladih svet stoji, kje pa stojijo mladi - študentje?"
 41. Mirjana Ule, Renata Šribar: Položaj in družbene možnosti deklic in deklet v EU
 42. Mirjana Ule: Nove vrednote za novo tisočletje
 43. Tanja Kustec, Mirjana Ule, Valentina Hlebec: Socialna opora med dijaki glede na njihov individualni položaj v strukturi popolnega omrežja v razredu
 44. Mirjana Ule: Od stališč k socialnim reprezentacijam
 45. Mirjana Ule: Razlike, ki delajo razlike: življenjski stili, individualizacija in spremembe identitetnih struktur
 46. Mirjana Ule, Tanja Rener: Growing-up Slovenia in the nineties
 47. Mirjana Ule: Stilizacija vsakdanjega življenja
 48. Mirjana Ule: Diskretni šarm manjšin
 49. Mirjana Ule: Nevenka Č. Sadar: Moški in ženske v prostem času. Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 1991.
 50. Mirjana Ule: Kriza industrijske moderne in novi individualizem