Numbers

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

PhD theses (7)

 1. Aida Dervishi: Molecular characterization and analysis of the genetic variability of Albanian olives (Olea europaea L.)
 2. Marko Flajšman: Določanje virulentnih dejavnikov fitopatogene glive Verticillium albo-atrum z mutacijsko analizo
 3. Darja Obrstar: Proteomska analiza odziva celičnih linij kitajskega hrčka (CHO) na spremembe fizikalnih parametrov gojenja
 4. Vasja Progar: Transkriptomska analiza genov hmelja (Humulus lupulus L.) po okužbi s fitopatogeno glivo Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold
 5. Aljaž Majer: Identifikacija genov za odpornost na hmeljevo uvelost
 6. Zala Kolenc: Fiziološke in proteomske analize sušnega stresa pri hmelju (Humulus lupulus L.)
 7. Alenka Baruca Arbeiter: Razvoj in karakterizacija funkcijskih markerjev za genetske študije oljke (Olea europaea L.)

MSc theses (68)

 1. Tjaša Stošicki: Priprava encima za elektrostatsko vezavo na nanodelce
 2. Alenka Malovrh: Karakterizacija encimov vključenih v razgradnjo arabinogalaktanov pri bakteriji Bifidobacterium longum
 3. Martina Štampar: Razvoj metode za določanje kompeticije med rojenjem bakterije Bacillus subtilis
 4. Anton Govednik: Dynamics of denitrifying soil microbial community and greenhouse gas emissions under conventional and organic system of winter wheat production in dependence of pre-crop and fertilization
 5. Sabina Belc: Analiza razširjenosti in pridobivanje aktinoporinom ter perforinu podobnih glivnih proteinov
 6. Urška Zadel: Struktura mikrobne združbe in mineralizacija modelne organske snovi po remediaciji s kovinami onesnaženih tal
 7. Maša Lenasi: Metabolne poti za asimilacijo acetata pri Streptomyces sp.
 8. Nataša Kodra: Proizvodnja bioplina iz bučne pulpe z bioaugmentacijo
 9. Tomaž Švigelj: Vpliv od holesterola odvisnih citolizinov na arheosome
 10. Ivanka Krajnik: Učinkovitost čiščenja odpadnih voda v rastlinski čistilni napravi ob zagonu
 11. Maja Petje Sršen: Pospešitev proizvodnje bioplina iz lignoceluloznega substrata z dodajanjem anaerobnih hidrolitičnih bakterij
 12. Ana Jazbec: Razvoj analitske afinitetne kromatografije za študij asociacije in disociacije podenot dejavnika tumorske nekroze alfa
 13. Vesna Kokondoska Grgič: Transdiferenciacija mezenhimskih matičnih celic PSA v živčne celice
 14. Neva Rozman: Vpliv dodajanja kock in kosmičev mineralne volne v susbstrat na rast in mineralno sestavo izbranih rastlin
 15. Miha Škalič: Integracija bioloških podatkov v napovedni model za odkrivanje molekulskih interakcij pri parodontozi
 16. Špela Koželj: Validacija metode za določevanje koliformnih bakterij in vpliv površine na njihovo adhezijo
 17. Manca Medved: Vpliv estrov kavne kisline na kvasovko Saccharomyces cerevisiae na celični ravni
 18. Andraž Lovšin: Optimizacija kontinuirne meritve biološko dostopne frakcije Hg v vzorcu vode
 19. Matjaž Rejec: Struktura talnih mikrobnih združb v odvisnosti od načina obdelave vinogradniških tal
 20. Neja Jančič: Določitev genetskih sprememb ob zaporedni uporabi kvasovke Saccharomyces pastorianus pri proizvodnji piva
 21. Nuša Kapušin: Bioinformatska analiza interaktoma genov, udeleženih v uravnavanjemetabolizma [i. e. uravnavanje metabolizma] maščob pri evkariontih
 22. Bojana Stevović: Izolacija in opis bakteriofagov bakterije Stapylococcus [i. e. Staphylococcus] epidermidis
 23. Peter Horvat: Študij interakcije med bakterijama Campylobacter jejuni in Escherichia coli ter njunima bakteriofagoma
 24. Anže Švara: Izražanje odpornostnih genov pri hmelju (Humulus lupulus L.) po okužbi z glivo Verticillium albo-atrum
 25. Vinko Hočevar: Obdelava lignoceluloznih materialov z lesnimi glivami za proizvodnjo bioplina
 26. Ana Golob: Kinetika vezave rekombinantnih monoklonskih protiteles na receptor FcyRIIIa
 27. Patrik Sevšek: Optimizacija pogojev sestavljanja in razstavljanja virusom podobnih delcev
 28. Nina Kolenc: Pomen redoks potenciala pri metabolizmu aktinomicet v razvoju bioprocesa za produkcijo makrolidnega antibiotika
 29. Ester Stajič: Manipuliranje ploidnosti pri bučkah (Cucurbita pepo L.)
 30. Vid Jan: Serum reduction approaches in mesenchymal stem cell media
 31. Andreja Kežar: Priprava virusom podobnih delcev z uporabo bakterijskega ekspresijskega sistema
 32. Tanja Tesovnik: Preučevanje difuzijskih lastnosti biofilmov pri bakteriji Bacillus subtilis
 33. Simon Gluhar: Biodostopnost nevarnih kovin po remediaciji onesnaženih tal
 34. Jernej Jerman: Priprava in uporaba stabiliziranih oblik encimov ketoreduktaze (KRED) ter lipaze CaLB
 35. Tomaž Krumpestar: Vpliv fuzarične kisline na regenerativno sposobnost in vitro in ploidnost oljnih buč (Cucurbita pepo L. ssp. pepo var. styriaca Greb.)
 36. Polona Senekovič Ferčec: Vpliv kovin Zn in Cd v fermentacijskem ostanku bioplinarne na talno mikrobno združbo
 37. Petra Dimic: Priprava in analiza monoklonskih protiteles proti egerolizinu RahU iz bakterije Pseudomonas aeruginosa PA01
 38. Romana Glavan: Vloga citosolne in mitohondrijske superoksid dismutaze v celicah kvasovke s spremenjenim oksidacijskim stanjem
 39. Anja Šket: Preverjanje genotoksičnosti hormonskega motilca bisfenol A pred in po obdelavi z ozonacijo
 40. Peter Vidic: Proteomska analiza eritromicinske rezistence pri bakteriji Saccharopolyspora erythraea
 41. Aleksander Longo: Izražanje imunskih genov v različnih razvojnih fazah kranjske čebele (Apis mellifera carnica) po izpostavitvi pesticidoma kumafos in prokloraz
 42. Anja Pecman: Izolacija in elektrokemična razgradnja mikrocistina ter ugotavljanje toksičnosti produktov
 43. Kristjan Kraševec: Kinetika metabolizma megnetiziranih kvasovk Saccharomyces bayanus in možnost uporabe v tehnologiji penečih vin
 44. Blanka Cingl: Priprava in karakterizacija monoklonskih protiteles proti TLR15
 45. Nada Pintar: Opis celičnih tipov v mlečni žlezi koze
 46. Ana Karničnik: Vpliv lizata trombocitov na rast in diferenciacijo humanih hondrocitov in vitro
 47. Domen Pogorevc: Zunajcelične proteinaze bakterije Streptomyces rimosus
 48. Saša Aden: Opredelitev zgradbe in delovanja mutanta listeriolizina O Y406A
 49. Tjaša Tibaut: Modeliranje strukture molekule TLR15 in napoved vezavnih mest za ligande z bioinformacijskimi orodji
 50. Anja Anžej: Pomen podrasti za zadrževanje kovin v tleh
 51. Lucija Kadunc: Izražanje parakrinih dejavnikov matičnih celic za izboljšanje celjenja ran v in vitro celičnem modelu
 52. Klemen Strojan: Analiza vpliva površinske plasti magnetnih nanodelcev na preživetje celic in vitro
 53. Maja Orešnik: Izražanje rekombinantnega človeškega katepsina L v kvasovki Pichia pastoris in primerjava njegove substratne specifičnosti z rekombinantnim mišjim katepsinom L
 54. Jaka Košak: Karakterizacija sistema za usmerjanje zdravil na osnovi feriliposomov
 55. Damjan Žerjav: Izolacija in identifikacija metabolitov nitrendipina, famciklovirja, raloksifena in verapamila po koinkubaciji z izbranimi sevi mlečnokislinskih bakterij
 56. Metka Stantič: Optimizacija pridobivanja različno velikih plazmidov v bioreaktorju
 57. Anamarija Alegro: Kontinuirno gojenje bakteriofagov v bioreaktorju
 58. Nik Susič: Vzpostavitev in optimizacija protokola za transformacijo oranžnega krinkarja (Mimulus aurantiacus Curtis) z bakterijo Agrobacterium tumefaciens
 59. Ana Krhač Levačić: Testiranje prenosa terapevtskega plazmida za gensko zdravljenje v naravno prisotne bakterije na koži pri psih z mastocitomi
 60. Marko Verce: Izolacija in karakterizacija bakterijske lakaze
 61. Sabina Ott: Proteinske tarče ekstrakta morske alge Fucus vesiculosus
 62. Nina Ogrin: Vpliv gena Crem na cirkadiano izražanje izbranih genov centralne ure in metabolizma pri miših (Mus musculus)
 63. Miha Tome: Čezmerno izražanje homologa regulatornega gena ImbU pri aktinomiceti Saccharopolyspora erythraea
 64. Anja Golob Urbanc: Uporaba sintetičnih DNA vezavnih proteinov za izvedbo logičnih operacij v bioloških sistemih
 65. Gašper Trček: Genetska raznolikost genskih virov sezama (Sesamum indicum L.) iz JV Evrope
 66. Eva Zaletel: Optimizacija pridobivanja bakteriofagov v bioreaktorju
 67. Ana Ogrinc: Izdelava genomskega atlasa kandidatnih genov za reprodukcijo pri moškem spolu sesalcev
 68. Klemen Petek: Biorazgradljivost celuloznih derivatov

Bsc theses (51)

 1. Andreja Bergant: Načela vrednotenja biološke varnosti gensko spremenjene hrane
 2. Anka Čebulj: Gensko spreminjanje barve pri nageljčku (Dianthus caryophyllus L.)
 3. Nace Zaletel: Ko je svetlobe preveč ali kako se rastline odzivajo na veliko svetlobno jakost
 4. Maruša Lampič: Vpliv polimorfizma genov HLA na dovzetnost za Hashimotov tiroiditis pri otrocih s sladkorno boleznijo tipa 1
 5. Maša Čater: Vloga gena Crem v razvoju možganov pri miših
 6. Maja Kambič: Vpliv biotehnološke obdelave lesa na delež kristaliničnosti celuloze
 7. Nuša Starček: Vpliv biotskih in abiotskih dejavnikov razkroja na odpornost, mehanske in sorpcijske lastnosti lesa
 8. Katja Knez: Vpliv morfologije spermijev na izid postopka neposrednega vnosa spermija v citoplazmo jajčne celice (ICSI) v programu zunajtelesne oploditve
 9. Ajda Flašker: Meritve fuzijske pore pri podganjih laktotrofih
 10. Mateja Žavbi: Vpliv izbranih polimorfizmov na stopnjo izražanja astme pri otrocih
 11. Barbara Jerič Kokelj: Vsebnost cisteinskih proteaz kot pokazatelj invazivnosti v humanih mezenhimskih matičnih celicah v primerjavi z glioblastomskimi celičnimi linijami U87-MG, U373 in U251
 12. Nejc Thaler: Izboljšanje impregnabilnosti smrekovine z biovrezovanjem
 13. Irina Nemet: Opredelitev lastnosti mezenhimskih matičnih celic in njihovega vpliva na izolacijo celic CD133+ iz primarne kulture glioblastoma
 14. Anita Rižnik: Proučitev postopkov pospešenega generacijskega cikla pri oljnih bučah (Cucurbita pepo L. subsp. pepo var. stryriaca Grebenšč.) s kulturo nezrelih embrijev in vitro in poskus medvrstnega križanja C. pepo x C. maxima
 15. Tadeja Ambrožič: Rekombinantna cepiva za zdravljenje raka
 16. Katja Šuster: In vitro affinity maturation of recombinant VHH antibodies specific for a 16kDa protein present in Mycobacterium tuberculosis
 17. Veno Kononenko: Prilagoditev kometnega testa s kvasovkami Saccharomyces cerevisiae in izopodi Porcellio scaber za testiranje genotoksičnosti nanodelcev
 18. Kristina Marton: Differentiation of the haematopoietic stem cells from umbilical cord blood into megakaryocytes with thrombopoietin in vitro
 19. Katja Kozinc: Razlike v celjenju ran med spoloma pri miših divjega tipa in miših brez gena SF-1
 20. Živa Ostaševski: Vpliv remediacije industrijsko onesnaženih tal s spiranjem z EDTA na aktivnost in strukturo mikrobne združbe
 21. Eva Skvarča: Vpliv inhibitorjev endocitoze na učinkovitost električno posredovanega vnosa plazmidne DNA v celice melanoma B16F1
 22. Rok Kacijan: Vpliv predobdelave substrata s pisano ploskocevko (Trametes versicolor) in bukovim ostrigarjem (Pleurotus ostreatus) na produkcijo bioplina
 23. Mojca Njegač: Biotransformacija v mikrokanalu s kvasovkami, imobiliziranimi na podlagi magnetizma
 24. Katra Petre-Naveršnik: Analiza glivnega obarvanja lesa
 25. Jernej Smole: Submerzna kultivacija glive Trametes versicolor v mešalnem bioreaktorju
 26. Blažka Orel: Uporabnost pozitivne imunomagnetne selekcije usmerjene proti antigenu SSEA-4 za pridobitev obogatene celične populacije VSEL celic
 27. Katarina Cirnski: Identifikacija kandidatnih genov za kvanitativna lokusa Fob3b1 in Fob3b2 debelosti z uporabo kongenih mišjih linij in ekspresijskih mikromrež
 28. Vid Šumak: Primerjava različnih pristopov za PCR-ribotipizacijo bakterije Clostridium difficile
 29. Kristijan Tkalec: Izolacija, karakterizacija in primerjava proteina listeriolizin O in njegovega mutanta H311A
 30. Kaja Tudja: Toleranca in privzem Cd, Pb in Zn pri dveh temnih septiranih endofitih iz korenin ive (Salix caprea L.) v akseničnih kulturah
 31. Nataša Kovačević: Vloga fenolnih komponent pri odpornosti hmelja na povzročitelje verticilijske uvelosti
 32. Erika Prašnikar: Določanje učinkovitosti stopnje izrezovanja gena Cyp51 pri miših s pogojno izbitim genom v jetrih
 33. Ajda Marič: Bios in vitro
 34. Nataša Hojnik: Vpliv insekticida kumafosa na obnašanje laboratorijske miši kot model za strupenost pri ljudeh
 35. Vita Preskar: Primerjalna proteomska analiza sekretoma blagega in letalnega patotipa fitopatogene glive Verticillium albo-atrum
 36. Lea Vukanović: Razmnoževanje poprove mete (Mentha piperita L.) s stebelnimi potaknjenci in mikropropagacijo ter karakterizacija razmnoženih odbrank
 37. Jernej Turnšek: Sinteznobiološki pristop k izboljšanju karotenoidne biosintezne poti z uporabo cinkovih prstov
 38. Davor Obradović: Izolacija, karakterizacija ter kristalizacija nove acetiltransferaze iz Mycobacterium smegmatis
 39. Saša Koprivec: Identifikacija proteinov sklepnega hrustanca kokoši, ki reagirajo z avtoprotitelesi
 40. Tea Pavlek: Vzpostavitev testnega sistema za določanje morebitnega agonizma ali antagonizma inhibitorjev receptorja DC-SIGN
 41. Marko Flajšman: Primerjava različnih markerskih genov za izražanje ß-glukuronidaze za destruktivno in nedestruktivno histokemično testiranje v transgenem tobaku
 42. Vida Forstnerič: Učinek mutacij flagelina na njegovo funkcionalnost in vlogo pri stimulaciji imunskega sistema
 43. Daša Perko: Uporaba molekularnih markerjev za detekcijo povzročiteljev verticilijske uvelosti hmelja (Verticillium albo-atrum in V. dahliae) v tleh
 44. Teja Fabjan: Časovne spremembe v izraženosti nekaterih steroidogenih encimov v možganih mišjih zarodkov
 45. Nejc Rački: Izdelava poročevalnega vektorja z dvema poročevalcema za spremljanje izražanja izbranega gena v celičnih kulturah
 46. Anela Kaurin: Razvoj in uporaba novih mikrosatelitnih markerjev za analizo genetske variabilnosti fitopatogenih gliv rodu Verticillium
 47. Andraž Premru: Strupenost herbicida jodosulfurona za vodne organizme pred in po fotokatalitski oksidaciji
 48. Urška Kladnik: Ugotavljanje citotoksičnosti rdečega barvila bakterije Vibrio sp. za primarne mišje limfocite B
 49. Kristina Kumer: Izolacija in karakterizacija adherentnih celic CD34+ iz popkovnične krvi in kostnega mozga
 50. Matjaž Stanonik: Analiza kandidatnih genov za nalaganje maščevja na mišjem kromosomu 15
 51. Matija Veber: Identifikacija matičnih celic z embrionalnimi lastnostmi v humani popkovnični krvi s pretočno citometrijo

Other documents (42)

 1. Helena Črne-Hladnik, Aleš Hladnik, Branka Javornik, Katarina Košmelj, Cirila Peklaj: Is judgement of biotechnological ethical aspects related to high school students' knowledge?
 2. Oznako 'brez GSO' propagirajo z najbolj podlimi prijemi
 3. Ivan Radosavljević, Zlatko Satović, Jernej Jakše, Branka Javornik, Danijela Greguraš, Marija Jug-Dujaković, Zlatko Liber: Development of new microsatellite markers for Salvia officinalis L. and its potential use in conservation-genetic studies of narrow endemic Salvia brachyodon Vandas
 4. Erin L. McAdam, Jules S. Freeman, Simon P. Whittock, Emily J. Buck, Jernej Jakše, Andreja Čerenak, Branka Javornik, Andrzej Lilian, Cai-Hong Wang, Dave Andersen, René E. Vaillancourt, Jason Carling, Ron Beatson, Lawrence Graham, Donna Graham, Peter E. Darby, Anthony Koutoulis: Quantitative trait loci in hop (Humulus lupulus L.) reveal complex genetic architecture underlying variation in sex, yield and cone chemistry
 5. Branka Javornik: Gensko spremenjene rastline
 6. Elena L. Peredo, Ángeles M. Revilla, Barbara M. Reed, Branka Javornik, Eduardo Cires, José Antonio Fernández Prieto, Rosa Arrozo-García: The influence of European and American wild germplasm in hop (Humulus lupulus L.) cultivars
 7. Gostja v oddaji Ljudje in zemlja
 8. Aljaž Majer, Branka Javornik, Andreja Čerenak, Jernej Jakše: Development of novel EST-derived resistance gene markers in hop (Humulus lupulus L.)
 9. Robert Brus, Branka Javornik, Marko Debeljak, Aleksandra Žigo Jonozovič, Kristjan Jarni, Urška Galien, Uroš Kolar: Ocena tveganja za okolje in upravljanje s tveganjem pri potencialnem sproščanju gensko spremenjenih dreves v Sloveniji
 10. Helena Volk, Kristina Marton, Marko Flajšman, Sebastjan Radišek, Hui Tian, Ingo Hein, Črtomir Podlipnik, Bart P. H. J. Thomma, Katarina Košmelj, Branka Javornik, Sabina Berne: Chitin-binding protein of Verticillium nonalfalfae disguises fungus from plant chitinases and suppresses chitin-triggered host immunity
 11. Aida Dervishi, Jernej Jakše, Hairi Ismaili, Branka Javornik, Nataša Štajner: Genetic structure and core collection of olive germplasm from Albania revealed by microsatellite markers
 12. Kristina Marton, Marko Flajšman, Sebastjan Radišek, Katarina Košmelj, Jernej Jakše, Branka Javornik, Sabina Berne: Comprehensive analysis of Verticillium nonalfalfae in silico secretome uncovers putative effector proteins expressed during hop invasion
 13. Petra Kozjak, Branka Javornik: Geni za odpornost proti škodljivim organizmom pri rastlinah
 14. Lidija Tomić, Nataša Štajner, Tatjana Jovanović Cvetković, Miljan Cvetković, Branka Javornik: Collection and genetic characterization of Vitis vinifera 'Žilavka' by microsatellites and AFLP markers
 15. Marko Maras, Jelka Šuštar Vozlič, Branka Javornik, Vladimir Meglič: The efficiency of AFLP and SSR markers in genetic diversity estimation and gene pool classification of common bean (Phaseolus vulgaris L.)
 16. Andreja Čerenak, Jernej Jakše, Nataša Štajner, Branka Javornik: Vrednotenje genskih virov hmelja z molekulskimi markerji
 17. Nataša Štajner, Zlatko Šatović, Andreja Čerenak, Branka Javornik: Genetic structure and differentiation in hop (Humulus lupulus L.) as inferred from microsatellites
 18. Sebastjan Radišek, Nataša Ferant, Jernej Jakše, Branka Javornik: Identification of a phytoplasma from the aster yellows group infecting purple coneflower (Echinacea purpurea) in Slovenia
 19. Andreja Čerenak, Zlatko Šatović, Jernej Jakše, Zlata Luthar, Klaudija Carović-Stanko, Branka Javornik: Identification of QTLs for alpha acid content and yield in hop (Humulus lupulus L.)
 20. Stanislav Mandelc, Sebastjan Radišek, Polona Jamnik, Branka Javornik: Comparison of mycelial proteomes of two Verticillium albo-atrum pathotypes from hop
 21. Jernej Jakše, Nataša Štajner, Zlata Luthar, Jean-Marc Jeltsch, Branka Javornik: Development of transcript-associated microsatellite markers for diversity and linkage mapping studies in hop (Humulus lupulus L.)
 22. E. L. Howard, S. Whittock, Jernej Jakše, J. Carling, P. Matthews, G. Probasco, J. A. Henning, Peter E. Darby, Andreja Čerenak, Branka Javornik, A. Kilian, Anthony Koutoulis: High-throughput genotyping of hop (Humulus lupulus L.) utilising diversity arrays technology (DArT)
 23. Jernej Jakše, Andreja Čerenak, Sebastjan Radišek, Zlatko Satović, Zlata Luthar, Branka Javornik: Identification of quantitative trait loci for resistance to Verticillium wilt and yield parameters in hop (Humulus lupulus L.)
 24. Tjaša Rešetič, Nataša Štajner, Dunja Bandelj, Branka Javornik, Jernej Jakše: Validation of candidate reference genes in RT-qPCR studies of developing olive fruit and expression analysis of four genes involved in fatty acids metabolism
 25. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek, Jernej Jakše, Branka Javornik: Occurrence of Cercospora cantuariensis on hop in Austria and Slovenia
 26. Helena Črne-Hladnik, Cirila Peklaj, Katarina Košmelj, Aleš Hladnik, Branka Javornik: Assessment of Slovene secondary school students' attitudes to biotechnology interms of usefulness, moral acceptability and risk perception
 27. Lidija Tomić, Nataša Štajner, Tatjana Jovanović-Cvetković, Miljan Cvetković, Branka Javornik: Identity and genetic relatedness of Bosnia and Herzegovina grapevine germplasm
 28. Lidija Tomić, Nataša Štajner, Branka Javornik: Characterization of grapevines by the use of genetic markers
 29. Jernej Jakše, Nataša Štajner, Lidija Tomić, Branka Javornik: Application of microsatellite markers in grapevine and olives
 30. Stanislav Mandelc, Isaak Timperman, Sebastjan Radišek, Bart Devreese, Bart Samyn, Branka Javornik: Comparative proteomic profiling in compatible and incompatible interactions between hop roots and Verticillium albo-atrum
 31. Nataša Štajner, Sara Cregeen, Branka Javornik: Evaluation of reference genes for RT-qPCR expression studies in hop (Humulus lupulus L.) during infection with vascular pathogen Verticillium albo-atrum
 32. Sabina Berne, Nataša Kovačević, Damijana Kastelec, Branka Javornik, Sebastjan Radišek: Hop polyphenols in relation to Verticillium wilt resistance and their antifungal activity
 33. Sebastjan Radišek, Branka Javornik: Molekulski markerji v diagnostiki in genetskih analizah fitopatogenih gliv
 34. Andreja Čerenak, Dragica Kralj, Branka Javornik: Compounds of essential oils as markers of hop resistance (Humulus lupulus) to powdery mildew (Podosphaera macularis)
 35. Andreja Čerenak, Branka Javornik: Osnove genskega kartiranja kmetijskih rastlin
 36. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek, Jernej Jakše, Branka Javornik: Cercospora cantuariensis na hmelju v Avstriji in Sloveniji
 37. Sebastjan Radišek, Andreja Čerenak, Branka Javornik: Žlahnjenje hmelja na odpornost na bolezni [!]
 38. Sebastjan Radišek, Jernej Jakše, Branka Javornik, J. De Gruyter: Pojav glive Phoma exigua na hmelju v Sloveniji
 39. Dunja Bandelj, Jernej Jakše, Branka Javornik: Amplification of fluorescent-labelled microsatellite markers in olives by a novel, economic method
 40. Franc Batič, Tomaž Sinkovič, Branka Javornik: Morphological and genetic variability of pedunculate oak (Quercus robur L.) populations in Slovenia
 41. Tanja Guček, Sebastjan Radišek, Jernej Jakše, Branka Javornik: Biologija interakcij med rastlinami in viroidi
 42. Zbornik povzetkov seminarjev pri predmetu Molekulski mehanizmi staranja, 2022/23