Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (28)

 1. Kaja Rožman: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje derivatov gvanidina kot antagonistov Toll-u podobnega receptorja 4
 2. Tjaša Gornik: Sinteza nove serije hidroksietilaminskih in cianotiofenskih analogov kot zaviralcev bakterijskih encimov MurC, D in F
 3. Tamara Šulović: Sinteza in vrednotenje zaviralcev monoaminokidaze A in B z N-propargilpirolidinskim in N-propargilpiperidinskim osnovnim skeletom
 4. Matic Proj: Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev iondolamin 2,3-dioksigenaze 1, odkritih s pomočjo virtualnega rešetanja na osnovi struktur liganda in encima
 5. Maja Grudnik: Sinteza bioizosterov 4-(4-fluorostiril)-1-(prop-2-in-1Il)piperidina in vrednotenje njihovega zaviralnega delovanja na monoamin oksidazi
 6. Žiga Žibret: Sinteza tiofenskih in furanskih analogov 4-(4-fluorostiril)-1-propargilpiperidina kot zaviralcev monoamino oksidaz
 7. Luka Jurić: Sinteza dušikovih heterocikličnih analogov 1-propargilpiperidinskega zaviralca monoamino oksidaz
 8. Eva Retuznik: Sinteza in vrednotenje derivatov N-propargilpiperidina kot zaviralcev monoamin oksidaze tipa A in B
 9. Petra Kojc: Sinteza in vrednotenje potencialnih zaviralcev monoamin oksidaze tipa A in B z 1-propargilazetidinskim in 4-stiril-1-propargilpiperidinskim osnovnim skeletom
 10. Ana Dolšak: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje zaviralcev monoamin oksidaz A in B na osnovi 1-(PROP-2-in-1-IL)piperidina
 11. Diana Skok: Sinteza in vrednotenje kinazolinskih derivatov kot zaviralcev encima Mur A
 12. Odineja Ratek: Sinteza in vrednotenje modulatorjev Toll-u podobnega receptorja 7 s kinolinskim in kinazolinskim skeletom
 13. Urška Pišot: Načrtovanje in sinteza derivatov cimetne kisline kot zaviralcev encima MurA s potencialnim protibakterijskim delovanjem
 14. Primož Lokošek: Načrtovanje in sinteza novih potencialnih zaviralcev ligaze MurF z 1,5-benzodiazepinskim skeletom
 15. Urška Jug: Sinteza in vrednotenje potencialnih ligandov Toll-u podobnega receptorja 7, odkritih z virtualnim rešetanjem na osnovi liganda
 16. Maja Gregorič: Vrednotenje sinteznega postopka ter sinteza derivatov gvanidina in kromeno[3,4-d]imidazol-4(1H)-ona kot potencialnih ligandov na Tollu podobnem receptorju 4 in 7
 17. Anja Gregorc: Sinteza analogov monocikličnih beta-1-laktamov na osnovi 3-(2-oksoazetidin-1-il)propanojske kisline kot potencialnih zaviralcev penicilin vezočih proteinov
 18. Ina Majer: Sinteza amidov 2-amino-4,5,6,7-tetrahidrobenzo[b]tiofen-3-karbonitrila s potencialnim delovanjem na encima MurA in MurF
 19. Tjaša Gornik: Sinteza nove serije hidroksietilaminskih in cianotiofenskih analogov kot zaviralcev bakterijskih encimov MurC, D in F
 20. Tina Čujež: Sinteza analogov kromeno[3,4-d]imidazol-4-ona s potencialnim agonističnim delovanjem na Toll-u podobni receptor 7
 21. Mana Gartnar: Sinteza in vrednotenje modulatornega delovanja derivatov kromeno[3,4-d]imidazol-4-ona na Toll-u podobnem receptorju 7
 22. Keli Hočevar: Sinteza in vrednotenje novih hidrokisetilaminskih in cianotiofenskih zaviralcev ligaz MurC, D in F
 23. Ana Oreški: Sinteza in vrednotenje citotoksičnosti derivatov cimetnih kislin na celičnih linijah mononuklearnih celic
 24. Žan Koren: Sinteza in biokemijsko preizkušanje zaviralcev benzoatne 4-monooksigenaze kot novih protiglivičnih spojin
 25. Urška Hertiš: Sinteza in vrednotenje derivatov 2-(5-benzoilpirimidin-2-il) gvanidina kot potencialnih antagonistov Toll-u podobnega receptorja 4
 26. Kaja Rožman: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje derivatov gvanidina kot antagonistov Toll-u podobnega receptorja 4
 27. Peter Zajc: Sinteza in vrednotenje pirimidino gvandinskih antagonistov Toll-u podobnega receptorja
 28. Petra Zgaga: Sinteza hidroksietilaminskih in gvanidinskih antagonistov Toll-u podobnega receptorja 4

Diplomska dela (2)

 1. Katarina Smolej: Synthesis and evaluation of benzimidiazole derivatives as potential antibacterial agent against Chlamydia pneumoniae
 2. Teja Glavnik: Sinteza derivatov cimetne kisline in njihovo vrednotenje na modelih levkemij

Druga dela (5)

 1. Matej Sova: Rožmarinska kislina
 2. Matej Sova: Biološki učinki derivatov cimetne kisline
 3. Matej Sova, Željko Žižak, Jelena Stanković, Matevž Prijatelj, Samo Turk, Zorica Juranić, Irena Mlinarič-Raščan, Stanislav Gobec: Cinnamic Acid derivatives induce cell cycle arrest in carcinoma cell lines
 4. Matej Sova: Antioxidant and antimicrobial activities of cinnamic acid derivatives
 5. Matej Sova, Andreja Kovač, Samo Turk, Martina Hrast, Didier Blanot, Stanislav Gobec: Phosphorylated hydroxyethylamines as novel inhibitors of the bacterial cell wall biosynthesis enzymes MurC to MurF