Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (12)

 1. Matej Uršič: Prispevek k analizi hidravličnih trenjskih izgub za tok pod tlakom v ceveh krožnega prereza
 2. Leon Gosar: Umeščanje modelov vodnih sistemov v navidezno okolje
 3. Gorazd Novak: Hitrostno polje vodnega toka v območju bočnega preliva
 4. Tanja Prešeren: Vpliv tokovnega polja na učinkovitost usedanja trdnih delcev v usedalniku s kontinuirnim delovanjem
 5. Martin Bombač: Matematično in fizično modeliranje toka v rekah s poplavnimi področji
 6. Daniel Kozelj: Večkriterijska optimizacija umerjanja hidravličnih modelov vodooskrbnih sistemov
 7. Matej Müller: Analiza hidrodinamičnih razmer ob zaklopnih zapornicah na bočnem prelivu
 8. Zsuzsanna Engi: Hidravlično modeliranje poplavne nevarnosti na izlivnih odsekih vodotokov, oprto na procese zamuljevanja
 9. Gašper Rak: Topološka struktura vodne gladine na sotočju pri deročem toku
 10. Aleš Horvat: Metode določanja erozijsko ogroženih območij
 11. Martina Cvetković: Development of the method for ballast water treatment on sea vessels for the protection of marine ecosystems from the inroduction of alien species
 12. Matjaž Tratnik: Optimizacija rabe in delovanja vodnega zadrževalnika in namakalnih sistemov na primeru Vogrščka

Magistrska dela (8)

 1. Denis Ambruš: Vpliv izgradnje kanala Donava - Sava na primarno strukturo regij Slavonije in Srema
 2. Miha Ulčar: Celovito upravljanje s tveganjem pri oskrbi s pitno vodo
 3. Gregor Žvab: Hidravlična analiza vtočnih razmer črpalk za hladilne stolpe
 4. Tadej Markič: Stabilizacijski objekti v vodotokih
 5. Sašo Šantl: Makrokalibracija pri hidravličnem modeliranju vodooskrbnih sistemov
 6. Boris Grubar: Hidravlična analiza vodovodnega sistema Kostanjevica na Krki
 7. Primož Rodič: Modelna podobnost in vpliv modelnega merila na prenos rezultatov fizičnega hidravličnega modela na prototip
 8. Maša Čarf: Vpliv malih hidroelektrarn na številčnost in strukturo populacije potočne postrvi (Salmo trutta fario, Linnaeus, 1758)

Diplomska dela (59)

 1. Karin Kompare: Dopolnitev podatkovne baze namakalnih sistemov z agrotehničnimi vsebinami
 2. Jakob Koruza: Gradnja prehodov za ribe po sodobnih smernicah
 3. Marjan Moderc: Analiza občutljivosti hidravličnega modeliranja za hrapavost poplavnih površin
 4. Martin Jazbec: Analiza razpoložljivosti in rabe vodnih virov na porečju Rižane
 5. Andrej Cverle: Analiza hidravličnih razmer pri bočnih prelivih
 6. Sandra Pranjić: Hidravlična analiza na podlagi topografije Kopra, izdelane s pomočjo tehnologije LIDAR
 7. Jakob Saksida: Ocena vplivov valovanja na morju na območju kopališča Portorož
 8. Gregor Planinšek: Mala hidroelektrarna Smuk
 9. Urška Jakin: Vpliv ekološko sprejemljivega pretoka na poslovanje malih hidroelektrarn
 10. Katarina Sirk: Ocena nevarnosti snežnih plazov na železniškem odseku Podbrdo - Hudajužna
 11. Gašper Zupančič: Izdelava grafičnih podlag za načrte zaščite in reševanja ob poplavah
 12. Gregor Lovšin: Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti z 2D hidravličnim modelom
 13. Tomaž Žitek: Pojavljanje nitratov in pesticidov v vodovodnem sistemu Murska Sobota
 14. Jure Červek: Odvod padavin z javnih cest - dimenzioniranje objektov po slovenskih in ameriških priporočilih
 15. Janez Mejavšek: Idejna zasnova malega vodnega zbiralnika v vasi Hruševo
 16. Jure Gombač: Sonaravna preureditev jezu na reki Reki
 17. Timotej Lestan: Uporaba sonaravnih ukrepov pri ureditvi vodotoka
 18. Aleš Jecl: Načrtovanje učinkovitega izpiranja vodovodnega sistema
 19. Gregor Pogačar: Variantni projekt vodovodnega sistema Besnica
 20. Matej Müller: Vpliv zarasti na visokovodne razmere pri 2D hidravličnem modeliranju
 21. Ajda Cilenšek: Uporaba podatkov pridobljenih z LIDAR tehnologijo za določsnje hidrografske mreže
 22. Bojan Jakopič: Vpliv odtoka meteornih voda iz urbanih območij na spreminjanje poplavne varnosti
 23. Simon Mrak: Večkriterijska analiza za malo hidroelektrarno Kokra
 24. Marija Zaletelj: Zadrževalniki na povodju Grosupeljščice
 25. Miha Šupek: Ekstrapolacija pretočne krivulje vodomerne postaje s hidravličnim modelom HEC-RAS
 26. Anja Hrastelj: Vodnogospodarske osnove in podrobnejši načrt upravljanja z vodami za porečje reke Dravinje
 27. Miha Ulčar: Meritve na vodovodnih sistemih in ocena merilne negotovosti
 28. Jure Kristan: Viri požarne vode na območje poselitve
 29. Petra Stropnik: Hidravlična analiza vodovodnega sistema Šmartno ob Paki
 30. Marko Žibret: Predpisi in hidravlično dimenzioniranje za odvodnjo padavinske vode z avtocest
 31. Gašper Rak: Uporaba prostorskih podatkov v analizi hidravličnih lastnosti vodotokov
 32. Mojca Kogoj: Hidravlične razmere zaradi plavja pri premostitvah
 33. Andrea Skroza: Ovrednotenje hidroenergetskega potenciala ob upoštevanju okoljskih ciljev na pohorskih vodotokih
 34. Maja Klančar: Analiza razpoložljivosti in rabe vode na reki Krki
 35. Katja Krebl: Institucionalne ureditve vodnega gospodarstva na porečju Savinje
 36. Pavel Janko: Izdelava dodatnih podlag v Načrtih zaščite in reševanja Občine Mozirje
 37. Miha Kračun: Poplavne nevarnosti na območju reke Hudinje z uporabo poplavnih scenarijev
 38. Gregor Robič: Hidravlično modeliranje obratovanja črpalk na cevovodnih omrežjih
 39. Neven Verdnik: Hidravlične lastnosti Meže pri Ravnah na Koroškem
 40. Luka Miklavčič: Sonaravni ukrepi za upočasnitev vodnega toka
 41. Katja Tomažič: Ugotavljanje razmer na javnem hidrantnem omrežju
 42. Tjaša Dolenc: Amfibijska stavba na Ljubljanskem barju
 43. Bor Miška: Analiza izhodišč za urejanje odtočnih razmer reke Vipave
 44. Ana Cvikl: Vodarske strokovne podlage v Načrtih zaščite in reševanja ob poplavah Bolske
 45. Ingrid Grozina: Analiza razpoložljivosti in uporaba vode na porečju Mirne
 46. Nikola Bakarič: Hidravlična analiza vodovodnega sistema Naklo
 47. Sara Grobljar: Modeliranje odtočnih razmer na poplavnih urbanih površinah
 48. Matjaž Šercelj: Primerjalna analiza možnosti energetske rabe odseka reke Kokre
 49. Sandi Ražman: Umerjanje hidravličnega modela in ocena vodnih izgub v cevovodnih omrežjih
 50. Žiga Ščukovt: Primernost sonaravnih ukrepov za upočasnitev vodnega toka na poplavnih območjih
 51. Maja Lang: Poplavna nevarnost v naselju zaradi zalednih voda
 52. Anja Dobrovič: Razmejitev obveznosti med Republiko Slovenijo in lokalno skupnostjo pri oskrbi s pitno vodo
 53. Luka Drole: Inženirsko biološke ureditve na grajenih razbremenilnikih
 54. Amela Husić: Umerjanje hidravličnega modela vodovodnega sistema Šmartno ob Paki
 55. Gregor Ivnik Dujovič: Razbremenitev Pake v Velenjsko jezero
 56. Andreja Rener: Presoja odvodnjavanja Luke Koper in predlog izboljšav
 57. Jaša Saražin: Poplavna in erozijska ogroženost ob hudourniku Brut
 58. Aljaž Černe: Presoja urejenosti hudournikov Trebiža in Suhelj
 59. Peter Suhadolnik: Urejanje hudournikov in varstvo okolja na primeru Podlipščice

Druga dela (12)

 1. Mateja Škerjanec, Franci Steinman, Gašper Rak: Integrated flood management based on "hazard analysis critical control point" approach
 2. Primož Banovec, Daniel Kozelj, Sašo Šantl, Franci Steinman: Izbira merilnih mest v vodovodnih sistemih z genetskimi algoritmi
 3. Tomaž Hiti, Rozalija Cvejić, Matjaž Tratnik, Jana Meljo, Aleš Bizjak, Tanja Prešeren, Karin Kompare, Franci Steinman, Kim Mezga, Janko Urbanc, Marina Pintar: Trajno varovana kmetijska zemljišča in bližina vodnih virov, primernih za namakanje
 4. Gašper Rak, Marko Hočevar, Franci Steinman: Measuring water surface topography using laser scanning
 5. Gašper Rak, Marko Hočevar, Franci Steinman: Water surface topology of supercritical junction flow
 6. Gašper Rak, Marko Hočevar, Franci Steinman: Fluktuacije vodne gladine stoječega valovanja na sotočju dveh deročih tokov
 7. Gašper Rak, Marko Hočevar, Franci Steinman: Construction of water surface topography using LIDAR data
 8. Sabina Kolbl Repinc, Leon Deutsch, Dragiša Savić, Franci Steinman, Bojana Danilović, Blaž Stres: The impact of crude glycerol from biodiesel production and its trace element content on biomethane production in a batch experiment - modelling as a step towards impartial routine comparison of results
 9. Rozalija Cvejić, Matjaž Tratnik, Jana Meljo, Aleš Bizjak, Tanja Prešeren, Karin Kompare, Franci Steinman, Kim Mezga, Janko Urbanc, Marina Pintar: Vodne perspektive Slovenije in možnost rabe vode v kmetijstvu
 10. Viktorija Batagelj, Igor Bizjak, Alenka Cof, Darko Drev, Barbara Černič Mali, Damjana Gantar, Andrej Gulič, Tomaž Guzelj, Aleksander Jakoš, Damjan Kavaš, Davor Kontić, Branko Kontić, Naja Marot, Luka Mladenovič, Sabina Mujkić, Jože Panjan, Nadja Penko Seidl, Sergeja Praper, Franci Steinman, Franc Trček: Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije
 11. Gašper Rak, Franci Steinman, Marko Hočevar, Matevž Dular, Matija Jezeršek, Urban Pavlovčič: Laser ranging measurements of turbulent water surfaces
 12. Gašper Rak, Marko Hočevar, Franci Steinman: Non-intrusive measurements of free-water-surface profiles and fluctuations of turbulent, two-phase flow using 2-D laser scanner