Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Marjan Nikolov: The measurement and impact of fiscal decentralisation
 2. Rok Mencej: Analiza strukture radijskega trga v Sloveniji in njegove razvojne perspektive

Magistrska dela (59)

 1. Klemen Žumer: Analiza tehnološko-ekonomskih vidikov shranjevanja električne energije
 2. Darko Marić: Prilagajanje odjema gospodinjskih odjemalcev električne energije in njihov vpliv na elektroenergetski sistem
 3. Jernej Rihar: Analiza proizvodnje elektrike iz jedrskega goriva in prihodnja perspektiva v Sloveniji in v svetu
 4. Vane Berlot: Družbeno-ekonomska analiza investicij v obnovljive vire energije
 5. Rok Hrastnik: Ekonomski vidiki proizvodnje električne energije iz obnovljenih virov energije v Sloveniji
 6. Maša Munih: Družbeno-ekonomski položaj invalidov v Evropski Uniji
 7. Matjaž Radovan: Analiza osebne elektromobilnosti s poudarkom na stališčih slovenskih voznikov do nakupa električnega vozila
 8. Elijah Sriroshan Sritharan: The end of fossil fuels and the transition to renewable energy sources in light of climate change
 9. Branka Remškar: Uspešnost postopkov osebnih stečajev na podlagi določil slovenske zakonodaje
 10. Aida Đozić: Improving energy efficiency in public buildings of Bosnia and Herzegovina
 11. Matija Rovšnik: Analiza investicijskega odločanja v Premogovniku Velenje, d.d.
 12. Karolina Koren: Vpliv energetskih izkaznic stavb na transakcijske cene nepremičnin
 13. Aleksandra Stojanovska: Economic analysis of a trigeneration system - the case of Era City, Skopje
 14. Ana Malić: Determinants of price volatility of German intraday power market
 15. Špela Bandelj Ruiz: Analiza investicij v sončne elektrarne v Sloveniji
 16. Tomaž Centrih: Uporaba tehnične analize pri trgovanju z električno energijo
 17. Bojana Vlahović: Trgovanje z emisijami toplogrednih plinov s poudarkom na tretji trgovalni shemi v obdobju 2013-2020
 18. Katja Ražman: Analiza uspešnosti poslovanja izbranih dobaviteljev električne energije v Sloveniji, Avstriji in Italiji
 19. Stanislav Vojsk: Vpliv novih dejavnikov na načrtovanje naložb distribucijskega operaterja električne energije
 20. Maruša Mohorko: Analiza testa vrednosti za denar pri presojanju upravičenosti projektov v obliki javno-zasebnih partnerstev
 21. Aida Abduzaimović: Identification of factors affecting the success of public - private partnerships in Bosnia and Herzegovina
 22. Klara Rebselj: Oblikovanje cene storitve oskrbe s pitno vodo v izbranem komunalnem podjetju
 23. Marjan Gazvoda: Analiza korporativnega upravljanja javnega sektorja v Sloveniji
 24. Koppurath Ulahannan Thankachen: An analysis of public private partnership initiatives in containerised rail transport in India
 25. Nikola Stepanovski: Analiza dejavnikov vpliva na borzno ceno električne energije na primeru Phelix indeksa
 26. Urška Gabrovšek: Primerjava energetskega pogodbeništva v Sloveniji z izbranimi državami EU
 27. Nađa Kečo: Evaluation of e-government service quality
 28. Katerina Božič: Analiza spajanja energetskih trgov v Evropski uniji
 29. Swaminathan Kannan: An analysis of natural gas market in India and the perspectives for future development
 30. Lea Rojnik: Analiza dejavnikov zamenjave dobavitelja električne energije za gospodinjstva
 31. Atena Kričej: Analiza vpliva sredstev skladov Evropske unije na gospodarski razvoj slovenskih regij
 32. Biljana Knežević: Analiza uporabe obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v osrednjeslovenski regiji
 33. Miha Košenina: Analiza ekonomske in okoljske upravičenosti investicij v enote za soproizvodnjo toplote in elektrike v Sloveniji
 34. Antonija Bošnjak: An analysis and the impact of power sector reform in South-Eastern Europe
 35. Snježana Aleksić: The harmonization of the power sector in Bosnia and Herzegovina with the EU legislation and practice
 36. Anja Sabotič: Analiza ogrevanja na lesno biomaso v Sloveniji in primerjava z dvema evropskima državama
 37. Samra Omerspahić: An analysis of public procurement in Bosnia and Herzegovina in comparison with the EU
 38. Jasmina Džaferović: A feasibility study for a small hydropower plant in B&H
 39. Veronika Petkovšek: Primerjalna analiza vpliva javne uprave na konkurenčnost gospodarstev Slovenije, Avstrije in Italije s poudarkom na čezmejnem sodelovanju
 40. Saša Hažić: Analiza možnosti vstopa podjetja Mega M na trg fiksne telefonije z vidika pripravljenosti poslovnih uporabnikov za menjavo operaterja
 41. Karmen Makarovič Vendramin: Analiza globalnega trga energetskega premoga
 42. Aleks Jan: Ekonomska analiza podpornega okolja za gradnjo sončnih elektrarn v Sloveniji
 43. Gorazd Hafner: Analiza možnosti za zunanje izvajanje dejavnosti projekta Barbara
 44. Aleš Kregar: Primerjava cen za uporabo elektroenergetskih prenosnih omrežij
 45. Samo Jošt: Stroškovno oblikovanje cen telekomunikacijskih storitev
 46. Khagen Bora: Energy management in pulp and paper industry
 47. Mojca Vendramin: Ekonomika varstva okolja na primeru ravnanja z odpadki
 48. Mojca Golc: Analiza lokalnega energetskega načrtovanja v Sloveniji in njegova vloga pri zasledovanju energetske trajnosti
 49. Mateja Begič: Analiza trga elektronskih komunikacij s poudarkom na fiksni telefoniji v Sloveniji in primerjava z Evropsko unijo
 50. John K. Sellate: Urban governance
 51. Saša Jamšek: Oblikovanje poslovne strategije prenosa eletrične energije v podjetju Elektro-Slovenija
 52. Barbara Petelin-Visočnik: Uvajanje pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v bolnišnicah
 53. Petra Došenović Bonča: Cost efficiency of basic health care providers in Slovenia
 54. Jakob Ceglar: Modeli plačevanja izvajalcem bolnišnične dejavnosti v Sloveniji in izbranih državah
 55. Darijo Vrabec: Strategija rasti podjetja Elektro Primorska z geografsko diverzifikacijo prodaje električne energije na italijanskem trgu
 56. Romana Korošec: Izzivi obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji
 57. Matjaž Mušič: Regulacija medomrežnega povezovanja na prehudu [!] v liberaliziran trg telekomunikacij
 58. Boris Novak: Vpliv metode privatizacije na vrednost podjetja
 59. Primož Pevcin: Analiza reforme slovenske državne uprave kot dejavnika konkurenčne sposobnosti nacionalnega gospodarstva

Diplomska dela (36)

 1. Tomaž Nanut: Ekonomičnost alternativnih pogonskih goriv za prevoz v Sloveniji
 2. Polona Šparovec: Regulacija omrežij naslednje generacije
 3. Gregor Rupnik: Ekonomska analiza upravičenosti investicije v obnovljive vire energije na primeru slovenskega gospodinjstva
 4. Petra Korošec: Evropska shema trgovanja z emisijskimi kuponi CO2
 5. Maja Kokol: Plačni sistem javnih uslužbencev v Sloveniji
 6. Vesna Peulić: Analiza evropske sheme trgovanja z emisijskimi kuponi CO2
 7. Aljaž Dvoršak: Analiza možnosti uporabe geotermalne energije za proizvodnjo električne energije
 8. Mateja Vidali: Financiranje nevladnih organizacij
 9. Ana Rolih: Analiza poslovanja podjetja URSA Slovenija d.o.o. v letih 2007 in 2008
 10. Mojca Bajec: Analiza ukrepov za vzpodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in njihovih učinkov v Sloveniji in izbranih držav EU
 11. Janez Gradišar: Ekonomski vidiki zimskega vzdrževanja državnih cest
 12. Jan Jereb: Ekonomski vidiki energetsko varčne gradnje
 13. Aleš Mijot: Primerjava gibanja cen električne energije na izbranih evropskih borzah
 14. Jana Kotnik: Javno-zasebno partnerstvo pri izgradnji avtocest
 15. Anita Žagar: Comparison of the funding approaches of professional music training systems in Slovenia and Italy
 16. Ajda Mrzel: Vrednotenje skupine Holding Slovenske elektrarne
 17. David Ojsteršek: Javno-zasebno partnerstvo v državah Evropske unije
 18. Jaka Bajželj: Privatizacija elektrogospodarstva v Sloveniji
 19. Lidija Rojko: Odpiranje trga z električno energijo
 20. Maja Mali: Neposredne tuje investicije v državah CEE
 21. Marjana Cuderman: Investicijska dokumentacija kot osnova za odločanje o investicijah v cestno infrastrukturo
 22. Simona Dolšek: Financiranje navigacijskih služb zračnega prometa
 23. Rok Basle: Analiza trga dostopa do interneta v državah Evropske unije
 24. Viljem Pečnik: Razvoj trga mobilnih telekomunikacij v Sloveniji
 25. Luka Gabrovšek: Analiza gibanja cen mobilne telefonije v Sloveniji
 26. Klemen Grašič: Problematika preoblikovanja pooblaščenih investicijskih družb
 27. Damjan Pliberšek: Zavod škofjeloške mladine - neprofitna organizacija
 28. Mateja Perušek: Primerjalna analiza telekomunikacijskega trga v Sloveniji in Evropski uniji
 29. Katja Jager: Preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb v Sloveniji
 30. Klemen Zevnik: Panožna analiza - trgovine na drobno s športno opremo
 31. Urška Podvratnik: Privatizacija elektrogospodarstev na Poljskem, Češkem in Madžarskem
 32. Katarina Vertin: Nasedle investicije v elektrogospodarstvu
 33. Peter Filipčič: Problemi financiranja javnih zavodov v kulturi
 34. Mateja Rečnik: Delovanje trga (borze) električne energije
 35. Miha Karner: Razvoj pošte v zadnjem destletju
 36. Alenka Žebre: Konkurenčno prestrukturiranje Pošte Slovenije, d.o.o. v skladu s predpisi Evropske unije

Druga dela (10)

 1. Veronika Petkovšek, Nevenka Hrovatin, Primož Pevcin: Local public services delivery mechanisms
 2. Janez Dolšak, Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić: Analysing consumer preferences, characteristics, and behaviour to identify energy-efficient consumers
 3. Janez Dolšak, Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić: Factors impacting energy-efficient retrofits in the residential sector
 4. Matej Švigelj, Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić: Are Internet users in Slovenia willing to pay for fast broadband and what drives them to migrate?
 5. Nevenka Hrovatin: Država bi se morala umakniti iz lastništva v podjetjih
 6. Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić, Russell Pittman: Organisation and reforms of the electricity sector in Slovenia
 7. Massimo Filippini, Nevenka Hrovatin, Jelena Zorić: Cost efficiency and economies of scale of Slovenian water distribution utilities
 8. Saša Stopar: Predstavitev nove zakonodaje in analiza javnega naročila po odprtem postopku
 9. Nevenka Hrovatin: Potentials for savings in the Slovenian public enterprises and investments in infrastructure?
 10. Nevenka Hrovatin, Damir Cibic, Matej Švigelj: Slovenski telekomunikacijski trg