Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Alenka Kovačič: Pojavnost pljučne embolije in globoke venske tromboze v povezavi s farmakoterapijo hospitaliziranih kirurških bolnikov v Pomurju
 2. Klemen Rojnik: Vrednotenje stroškovne učinkovitosti posegov v zdravstvu

Magistrska dela (30)

 1. Katja Reisman: Optimizacija zdravljenja z metildigoksinom v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
 2. Špela Blagotinšek: Ovrednotenje centralizirane priprave citostatikov za pediatrične bolnike s stroškovnega in kliničnega vidika
 3. Mateja Stopinšek: Optimizacija zdravljenja s ciklosporinom v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
 4. Nika Bratović: Optimizacija farmakoterapije starostnikov z duševno motnjo v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica
 5. Tina Zavec-Safran: Ocena tromboprofilaktičnega zdravljenja na Oddelku za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor
 6. Maja Starič: Varnost in učinkovitost kreme z baklofenom, gabapentinom, ketoprofenom in lidokainom v terapiji nevropatske bolečine
 7. Neža Muhič: Prospektivna klinična raziskava izraženih interakcij med zdravili in primerjalna analiza uporabljenih podatkovnih baz
 8. Lea Kolar: Razvoj modela upravljanja z zdravili v Psihiatrični bolnišnici Vojnik
 9. Maja Petre: Vpliv ABCB1 polimorfizmov na farmakokinetični profil rivaroksabana ter povezava z učinkovitostjo in varnostjo zdravljenja bolnikov po artroplastiki kolka ali kolena
 10. Anja Strah: Optimizacija zdravljenja z valprojsko kislino v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
 11. Kristina Homec: Ocena pojavnosti in pregled ukrepov ob hematoloških neželenih učinkih pri gastro-onkoloških bolnikih, zdravljenih z intravensko kemoterapijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 12. Maša Razdevšek: Vloga kliničnega farmacevta pri obravnavi onkoloških bolnikov v Splošni bolnišnici Celje
 13. Metka Kocjan: Vloga lekarniškega farmacevta pri optimizaciji farmakoterapije starostnikov v Obalnem domu upokojencev Koper
 14. Hana Banko: Vpliv traneksaminske kisline na zmanjšanje izgube krvi pri primarni popolni artroplastiki kolka in kolena
 15. Eva Rola: >>Retrospektivna analiza imunosupresivne terapije pri bolnikih s presajenimi jetri<<
 16. Nataša Pišek: Raziskava predpisanih potencialno manj primernih zdravil za starostnike na Kliniki za interno medicino, Univerzitetnega kliničnega centra Maribor
 17. Martina Ambrož: Zdravljenje pooperativne bolečine po popolni artroplastiki kolena in kolka na oddelku za ortopedijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
 18. Vesna Kavčič: Uporaba pripravkov v samozdravljenju pri bolnikih s pljučnim rakom - opazovalna presečna študija
 19. Suzana Porenta: Analiza predpisovanja rezervnih protimikrobnih zdravil v UKC Ljubljana
 20. Luka Tehovnik: Vrednotenje kakovosti življenja bolnikov s pljučnim rakom v povezavi z učinkovitostjo sistemskega zdravljenja prvega reda
 21. Kaja Primc: Raziskava skladnosti predpisovanja kemoterapije za intravensko aplikacijo na gastro-onkološki ambulanti kliničnega oddelka za gastroenterologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
 22. Špela Žerovnik: Ovrednotenje tveganja potencialnih interakcij protimikrobnih zdravil s sočasno predpisanimi zdravili na ambulantni ravni v Sloveniji
 23. Sara Kenda: Ovrednotenje farmacevtskih intervencij pri pacientih s polifarmakoterapijo v Splošni bolnišnici >>Dr. Franca Derganca<< Nova Gorica
 24. Metka Šen: Principi uporabe antipsihotikov pri bolnikih s shizofrenijo, shizotipsko in blodnjavo motnjo v Psihiatrični bolnišnici Idrija
 25. Venceslava Bavčar: Moralna stiska v povezavi z etičnimi dilemami med slovenskimi lekarniškimi farmacevti in vrednotenje njihove etične usposobljenosti
 26. Mateja Grošelj: Prepoznavanje in zdravljenje bolnikov s preobčutljivostjo za penicilinske antibiotike
 27. Barbara Guštin: Vrednotenje terapevtskih izidov zaviralcev andregeničnih receptorjev beta
 28. Tatjana Kogovšek Vidmar: Analiza odnosa uporabnikov interneta do E-lekarniških storitev
 29. Katja Saksida Vuk: Primerjalna analiza modelov plačevanja lekarniških storitev iz naslova javnih sredstev
 30. Mateja Cvirn Novak: Vloga lekarniškega farmacevta pri obvladovanju čezmerne telesne mase in debelosti

Diplomska dela (51)

 1. Sara Cimprič: Vpliv usklajevanja zdravljenja z zdravili na število nenamernih neskladij v odpustni terapji - podanaliza randomizirane klinične študije
 2. Sanela Fazlić: Analiza rezultatov specifičnih IgE protiteles med leti 2003 in 2012 na kliniki Golnik
 3. Katja Nagode: Vrednotenje interakcij med zdravili pri bolnikih s shizofrenijo, shizotipsko in blodnjavo motnjo v Psihiatrični bolnišnici Idrija
 4. Andrea Baricevic: The impact of 5-hour energy drink on QTc and heart rate parameters
 5. Petra Gabrič: Vrednotenje kakovosti življenja bolnikov s pljučnim rakom v povezavi z varnostjo sistemskega zdravljenja prvega reda
 6. Helena Kerin: Vpliv pH in časa zadrževanja ogrodnih tablet v simuliranem želodčnem mediju na sproščanje natrijevega diklofenakata
 7. Andreja Detiček: Vpliv bolnišnične obravnave na farmakoterapijo bolnikov s srčnim popuščanjem
 8. Lidija Klakočar: Etiologija okužb in spremljanje skladnosti uporabe protimikrobnih zdravil s smernicami v Splošni bolnišnici Celje
 9. Sabina Jeraj: Spremljanje izzidov zdravljenja s protimikrobnimi zdravili na kliniki za infekcijske bolezni in vročinskega stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
 10. Barbara Močilnikar: Kasne posledice na srcu po zdravljenju Hodgkinove bolezni v adolescenci
 11. Sašo Kovačič: Ocena tromboprofilakse pri kirurških bolnikih s pljučno embolijo in globoko vensko trombozo v Splošni bolnišnici Murska Sobota
 12. Anja Primožič: Primerjava izidov zdravljenja z zdravili pri bolnikih s farmacevtsko anamnezo in brez nje
 13. Barbara Pavčnik: Ocena nihanja koncentracije hemoglobina pri bolnikih na hemodializi
 14. Mojca Dobaja: Racionalna uporaba antibiotikov; re-evaluacija antibiotične terapije pri 24-ihdo 72-ih urah po prvi aplikaciji zdravila
 15. Enikő Balaskó: Ugotavljanje odpornosti na antibiotike pri okužbah z E.coli, ki izločajo beta laktamazo z razširjenim spektrom delovanja
 16. Urška Polanc: Preučevanje vplivov zdravil, komorbidnosti in analitskih postopkov na plazemske nivoje kalija pri obravnavi bolnikov v Splošni bolnišnici Jesenice
 17. Tanja Žibret: Identifikacija prenašalcev, odgovornih za privzem in izločanje raloksifena in bazedoksifena ter njunih metabolitov v jetrih
 18. Barbara Debeljak: Razvoj in uporaba metod za ocenjevanje prenosljivosti farmakoekonomskih študij
 19. Katja Mihovec: Vrednotenje brezšivne oskrbe z zdravili pri bolnikih, odpuščenih iz bolnišnice Golnik
 20. Aljaž Dežman: In vitro raziskave vpliva prehranskih dopolnil na metabolizem bazedoksifena in raloksifena z mikrosomi
 21. Aleš Herman: In vitro raziskave metabolizma bazedoksifena z mikrosomi
 22. Maja Cvikl: Optimizacija režima odmerjanja vankomicina s pomočjo računalniškega farmakokinetičnega programa v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
 23. Nina Grubar: Optimizacija zdravljenja z vankomicinom v Splošni bolnišnici Novo mesto
 24. Sabina Sujoldžić: Interakcije med zdravili pri ambulantno zdravljenih bolnikih v pomurski regiji
 25. Nanča Čebron Lipovec: Vpliv farmacevtskih intervencij na pogostnost napak pri predpisovanju, izdaji in dajanju zdravil bolnikom z nazogastričnimi sondami
 26. Sanja Femić: Identifikacija prenašalcev raloksifena in njegovih metabolitov ter bazedoksifena na membranah celic transfeciranih s prenašalnimi proteini
 27. Katja Trobec: Preučevanje vpliva polimorfizma UGT1A1*28 na metabolizem raloksifena z genotipiziranimi mikrosomi
 28. Urška Živko: Analiza predpisovanja in izdajanja antibiotikov iz rezervne liste v UKC Maribor
 29. Anja Nanut: Vpliv komorbidnosti in sočasnega zdravljenja z zdravili na urejenost antikoagulacijskega zdravljenja z varfarinom
 30. Teja Musizza: Vrednotenje učinkovitosti zdravljenja bolnic s HER2-pozitivnim rakom dojke s trastuzumabom
 31. Matej Dobravc Verbič: Analiza hepatoksičnosti tuberkulostatikov pri bolnikih z aktivno obliko tuberkoluze, zdravljenih v bolnišnici Golnik
 32. Katja Jamnik: Implementacija uredbe o zdravilih za pediatrično uporabo v slovenski zdravstveni sistem
 33. Katja Dežman: Spremljanje skladnosti uporabe protimikrobnih zdravil pri okužbah sečil s smernicami v Splošni bolnišnici Jesenice
 34. Nina Jankovec: Vpliv starosti na učinkovitost in toksičnost zdravljenja s citostatiki pri bolnikih z drobnoceličnim pljučnim rakom v bolnišnici Golnik
 35. Marina Vrzel: Vrednotenje protibolečinske terapije pri bolnikih z rakom v bolnišnici Golnik - Kopa
 36. Renata Režonja: Ocena kakovosti dokumentiranja zdravljenja z zdravili v bolnišnici Golnik
 37. Janez Erčulj: Primerjalna analiza evropske in ameriške zakonske urejenosti prehranskih dopolnil
 38. Uroš Hostnik: Ambulantno predpisovanje antidepresivov v Sloveniji v obdobju 2002-2006
 39. Jaka Brumen: Napovedovanje srčnožilnih dogodkov na osnovi nadomestnih kazalcev pri zdravljenju s statini v Sloveniji
 40. Petra Jančar: Analiza učinkovitosti klinične poti za zdravljenje z nizkomolekulskimi heparini v bolnišnici Golnik
 41. Tomaž Nerat: Analiza neprimernega predpisovanja zdravil starostnikom v Sloveniji na podlagi Beersovih in Larochevih kriterijev
 42. Benjamin Brulc: Validacija modela izbire bolnikov za zdravljenje revmatoidnega artritisa z biološkimi zdravili v Sloveniji
 43. Ana Benigar: Vrednotenje učinkovitosti rituksimaba pri bolnikih z ne-hodgkinovim limfomom
 44. Martina Sabotin: Prilagajanje odmerjanja zdravil pri bolnikih z odpovedjo ledvic glede na oceno glomerulne filtracije
 45. Tadej Kotnik: Razvoj informacijskega portala o zdravilih in njegova uporaba v lekarniški farmaciji
 46. Urška Nabergoj Makovec: Vrednotenje zdravljenja neonatalne hiperglikemije z insulinom na intenzivnem oddelku za novorojenčke v bolnišnici v Dunedinu
 47. Boštjan Krajnc: Potencialne interkacije med zdravili v farmakoterapiji starostnikov mariborske regije
 48. Eva Tušar: Spremljanje skladnosti uporabe antibiotikov s smernicami v Psihiatrični bolnišnici Idrija
 49. Sabina Šoštarić: Interakcije med zdravili pri geriatričnih bolnikih in analiza delovanja avtomatskega sistema za spremljanje interakcij med zdravili
 50. Neža Rugelj: Vrednotenje terapevtskega spremljanja plazemskih koncentracij teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
 51. Alenka Jaklič: Potencialne interakcije med mikofenolatom in drugimi učinkovinami pri bolnikih po presaditvi krvotvornih matičnih celic