Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (6)

 1. Klemen Rojnik: Vrednotenje stroškovne učinkovitosti posegov v zdravstvu
 2. Tina Roblek: Vloga kliničnega farmacevta pri obravnavi klinično pomembnih interakcij med zdravili pri bolnikih s srčnim popuščanjem
 3. Renata Režonja: Razvoj orodij za optimizacijo peroralnega odmerka etopozida pri zdravljenju bolnikov z drobnoceličnim pljučnim rakom
 4. Andreja Čufar: Načrtovanje dejavnosti klinične farmacije v bolnišnici s pomočjo metod umetne inteligence
 5. Mitja Pišlar: Razvoj modela prehoda pelet skozi želodec za napovedovanje kinetike absorpcije učinkovin
 6. Alenka Kovačič: Pojavnost pljučne embolije in globoke venske tromboze v povezavi s farmakoterapijo hospitaliziranih kirurških bolnikov v Pomurju

Magistrska dela (30)

 1. Anja Strah: Optimizacija zdravljenja z valprojsko kislino v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
 2. Maša Razdevšek: Vloga kliničnega farmacevta pri obravnavi onkoloških bolnikov v Splošni bolnišnici Celje
 3. Metka Kocjan: Vloga lekarniškega farmacevta pri optimizaciji farmakoterapije starostnikov v Obalnem domu upokojencev Koper
 4. Kristina Homec: Ocena pojavnosti in pregled ukrepov ob hematoloških neželenih učinkih pri gastro-onkoloških bolnikih, zdravljenih z intravensko kemoterapijo v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana
 5. Hana Banko: Vpliv traneksaminske kisline na zmanjšanje izgube krvi pri primarni popolni artroplastiki kolka in kolena
 6. Mateja Cvirn Novak: Vloga lekarniškega farmacevta pri obvladovanju čezmerne telesne mase in debelosti
 7. Katja Saksida Vuk: Primerjalna analiza modelov plačevanja lekarniških storitev iz naslova javnih sredstev
 8. Tatjana Kogovšek Vidmar: Analiza odnosa uporabnikov interneta do E-lekarniških storitev
 9. Barbara Guštin: Vrednotenje terapevtskih izidov zaviralcev andregeničnih receptorjev beta
 10. Mateja Grošelj: Prepoznavanje in zdravljenje bolnikov s preobčutljivostjo za penicilinske antibiotike
 11. Venceslava Bavčar: Moralna stiska v povezavi z etičnimi dilemami med slovenskimi lekarniškimi farmacevti in vrednotenje njihove etične usposobljenosti
 12. Metka Šen: Principi uporabe antipsihotikov pri bolnikih s shizofrenijo, shizotipsko in blodnjavo motnjo v Psihiatrični bolnišnici Idrija
 13. Sara Kenda: Ovrednotenje farmacevtskih intervencij pri pacientih s polifarmakoterapijo v Splošni bolnišnici >>Dr. Franca Derganca
 14. Špela Žerovnik: Ovrednotenje tveganja potencialnih interakcij protimikrobnih zdravil s sočasno predpisanimi zdravili na ambulantni ravni v Sloveniji
 15. Kaja Primc: Raziskava skladnosti predpisovanja kemoterapije za intravensko aplikacijo na gastro-onkološki ambulanti kliničnega oddelka za gastroenterologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
 16. Luka Tehovnik: Vrednotenje kakovosti življenja bolnikov s pljučnim rakom v povezavi z učinkovitostjo sistemskega zdravljenja prvega reda
 17. Suzana Porenta: Analiza predpisovanja rezervnih protimikrobnih zdravil v UKC Ljubljana
 18. Vesna Kavčič: Uporaba pripravkov v samozdravljenju pri bolnikih s pljučnim rakom - opazovalna presečna študija
 19. Martina Ambrož: Zdravljenje pooperativne bolečine po popolni artroplastiki kolena in kolka na oddelku za ortopedijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
 20. Katja Reisman: Optimizacija zdravljenja z metildigoksinom v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
 21. Nataša Pišek: Raziskava predpisanih potencialno manj primernih zdravil za starostnike na Kliniki za interno medicino, Univerzitetnega kliničnega centra Maribor
 22. Eva Rola: >>Retrospektivna analiza imunosupresivne terapije pri bolnikih s presajenimi jetri
 23. Neža Muhič: Prospektivna klinična raziskava izraženih interakcij med zdravili in primerjalna analiza uporabljenih podatkovnih baz
 24. Lea Kolar: Razvoj modela upravljanja z zdravili v Psihiatrični bolnišnici Vojnik
 25. Maja Petre: Vpliv ABCB1 polimorfizmov na farmakokinetični profil rivaroksabana ter povezava z učinkovitostjo in varnostjo zdravljenja bolnikov po artroplastiki kolka ali kolena
 26. Maja Starič: Varnost in učinkovitost kreme z baklofenom, gabapentinom, ketoprofenom in lidokainom v terapiji nevropatske bolečine
 27. Mateja Stopinšek: Optimizacija zdravljenja s ciklosporinom v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
 28. Nika Bratović: Optimizacija farmakoterapije starostnikov z duševno motnjo v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica
 29. Tina Zavec-Safran: Ocena tromboprofilaktičnega zdravljenja na Oddelku za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor
 30. Špela Blagotinšek: Ovrednotenje centralizirane priprave citostatikov za pediatrične bolnike s stroškovnega in kliničnega vidika

Diplomska dela (51)

 1. Sara Cimprič: Vpliv usklajevanja zdravljenja z zdravili na število nenamernih neskladij v odpustni terapji - podanaliza randomizirane klinične študije
 2. Alenka Jaklič: Potencialne interakcije med mikofenolatom in drugimi učinkovinami pri bolnikih po presaditvi krvotvornih matičnih celic
 3. Neža Rugelj: Vrednotenje terapevtskega spremljanja plazemskih koncentracij teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
 4. Sabina Šoštarić: Interakcije med zdravili pri geriatričnih bolnikih in analiza delovanja avtomatskega sistema za spremljanje interakcij med zdravili
 5. Eva Tušar: Spremljanje skladnosti uporabe antibiotikov s smernicami v Psihiatrični bolnišnici Idrija
 6. Boštjan Krajnc: Potencialne interkacije med zdravili v farmakoterapiji starostnikov mariborske regije
 7. Urška Nabergoj Makovec: Vrednotenje zdravljenja neonatalne hiperglikemije z insulinom na intenzivnem oddelku za novorojenčke v bolnišnici v Dunedinu
 8. Tadej Kotnik: Razvoj informacijskega portala o zdravilih in njegova uporaba v lekarniški farmaciji
 9. Martina Sabotin: Prilagajanje odmerjanja zdravil pri bolnikih z odpovedjo ledvic glede na oceno glomerulne filtracije
 10. Ana Benigar: Vrednotenje učinkovitosti rituksimaba pri bolnikih z ne-hodgkinovim limfomom
 11. Benjamin Brulc: Validacija modela izbire bolnikov za zdravljenje revmatoidnega artritisa z biološkimi zdravili v Sloveniji
 12. Tomaž Nerat: Analiza neprimernega predpisovanja zdravil starostnikom v Sloveniji na podlagi Beersovih in Larochevih kriterijev
 13. Petra Jančar: Analiza učinkovitosti klinične poti za zdravljenje z nizkomolekulskimi heparini v bolnišnici Golnik
 14. Jaka Brumen: Napovedovanje srčnožilnih dogodkov na osnovi nadomestnih kazalcev pri zdravljenju s statini v Sloveniji
 15. Uroš Hostnik: Ambulantno predpisovanje antidepresivov v Sloveniji v obdobju 2002-2006
 16. Janez Erčulj: Primerjalna analiza evropske in ameriške zakonske urejenosti prehranskih dopolnil
 17. Renata Režonja: Ocena kakovosti dokumentiranja zdravljenja z zdravili v bolnišnici Golnik
 18. Marina Vrzel: Vrednotenje protibolečinske terapije pri bolnikih z rakom v bolnišnici Golnik - Kopa
 19. Nina Jankovec: Vpliv starosti na učinkovitost in toksičnost zdravljenja s citostatiki pri bolnikih z drobnoceličnim pljučnim rakom v bolnišnici Golnik
 20. Katja Dežman: Spremljanje skladnosti uporabe protimikrobnih zdravil pri okužbah sečil s smernicami v Splošni bolnišnici Jesenice
 21. Katja Jamnik: Implementacija uredbe o zdravilih za pediatrično uporabo v slovenski zdravstveni sistem
 22. Matej Dobravc Verbič: Analiza hepatoksičnosti tuberkulostatikov pri bolnikih z aktivno obliko tuberkoluze, zdravljenih v bolnišnici Golnik
 23. Teja Musizza: Vrednotenje učinkovitosti zdravljenja bolnic s HER2-pozitivnim rakom dojke s trastuzumabom
 24. Anja Nanut: Vpliv komorbidnosti in sočasnega zdravljenja z zdravili na urejenost antikoagulacijskega zdravljenja z varfarinom
 25. Urška Živko: Analiza predpisovanja in izdajanja antibiotikov iz rezervne liste v UKC Maribor
 26. Katja Trobec: Preučevanje vpliva polimorfizma UGT1A1*28 na metabolizem raloksifena z genotipiziranimi mikrosomi
 27. Sanja Femić: Identifikacija prenašalcev raloksifena in njegovih metabolitov ter bazedoksifena na membranah celic transfeciranih s prenašalnimi proteini
 28. Nanča Čebron Lipovec: Vpliv farmacevtskih intervencij na pogostnost napak pri predpisovanju, izdaji in dajanju zdravil bolnikom z nazogastričnimi sondami
 29. Sabina Sujoldžić: Interakcije med zdravili pri ambulantno zdravljenih bolnikih v pomurski regiji
 30. Nina Grubar: Optimizacija zdravljenja z vankomicinom v Splošni bolnišnici Novo mesto
 31. Maja Cvikl: Optimizacija režima odmerjanja vankomicina s pomočjo računalniškega farmakokinetičnega programa v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
 32. Aleš Herman: In vitro raziskave metabolizma bazedoksifena z mikrosomi
 33. Aljaž Dežman: In vitro raziskave vpliva prehranskih dopolnil na metabolizem bazedoksifena in raloksifena z mikrosomi
 34. Katja Mihovec: Vrednotenje brezšivne oskrbe z zdravili pri bolnikih, odpuščenih iz bolnišnice Golnik
 35. Barbara Debeljak: Razvoj in uporaba metod za ocenjevanje prenosljivosti farmakoekonomskih študij
 36. Tanja Žibret: Identifikacija prenašalcev, odgovornih za privzem in izločanje raloksifena in bazedoksifena ter njunih metabolitov v jetrih
 37. Urška Polanc: Preučevanje vplivov zdravil, komorbidnosti in analitskih postopkov na plazemske nivoje kalija pri obravnavi bolnikov v Splošni bolnišnici Jesenice
 38. Mojca Dobaja: Racionalna uporaba antibiotikov; re-evaluacija antibiotične terapije pri 24-ihdo 72-ih urah po prvi aplikaciji zdravila
 39. Barbara Pavčnik: Ocena nihanja koncentracije hemoglobina pri bolnikih na hemodializi
 40. Anja Primožič: Primerjava izidov zdravljenja z zdravili pri bolnikih s farmacevtsko anamnezo in brez nje
 41. Sašo Kovačič: Ocena tromboprofilakse pri kirurških bolnikih s pljučno embolijo in globoko vensko trombozo v Splošni bolnišnici Murska Sobota
 42. Barbara Močilnikar: Kasne posledice na srcu po zdravljenju Hodgkinove bolezni v adolescenci
 43. Sabina Jeraj: Spremljanje izzidov zdravljenja s protimikrobnimi zdravili na kliniki za infekcijske bolezni in vročinskega stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana
 44. Lidija Klakočar: Etiologija okužb in spremljanje skladnosti uporabe protimikrobnih zdravil s smernicami v Splošni bolnišnici Celje
 45. Andreja Detiček: Vpliv bolnišnične obravnave na farmakoterapijo bolnikov s srčnim popuščanjem
 46. Helena Kerin: Vpliv pH in časa zadrževanja ogrodnih tablet v simuliranem želodčnem mediju na sproščanje natrijevega diklofenakata
 47. Petra Gabrič: Vrednotenje kakovosti življenja bolnikov s pljučnim rakom v povezavi z varnostjo sistemskega zdravljenja prvega reda
 48. Andrea Baricevic: The impact of 5-hour energy drink on QTc and heart rate parameters
 49. Katja Nagode: Vrednotenje interakcij med zdravili pri bolnikih s shizofrenijo, shizotipsko in blodnjavo motnjo v Psihiatrični bolnišnici Idrija
 50. Sanela Fazlić: Analiza rezultatov specifičnih IgE protiteles med leti 2003 in 2012 na kliniki Golnik
 51. Enikő Balaskó: Ugotavljanje odpornosti na antibiotike pri okužbah z E.coli, ki izločajo beta laktamazo z razširjenim spektrom delovanja

Druga dela (2)

 1. Cvetka Bačar, Katja Nagode, Mitja Pišlar, Aleš Mrhar, Iztok Grabnar, Tomaž Vovk: Potential Drug-Drug Interactions among Patients with Schizophrenia Spectrum Disorders
 2. Žane Temova Rakuša, Robert Roškar, Anita Klančar, Tina Trdan Lušin, Nataša Faganeli, Iztok Grabnar, Aleš Mrhar, Albin Kristl, Jurij Trontelj: Fast and simple LC-MS/MS method for rifampicin quantification in human plasma