Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (2)

 1. Žiga Plevel: Projektiranje armirano-betonske AB diafragme za zaščito gradbene jame ob upoštevanju potresne obtežbe
 2. Sašo Seljak: Betonska vozišča - primerjava različnih regulativ in projektiranje sestave betona

Diplomska dela (38)

 1. Martin Kolar: Primerjava klasične gradnje infrastrukturnih vodov s tehnologijo gradnje mikropredorov
 2. Simon Arčan: Mehansko obnašanje toplotno izoliranih temeljev
 3. Danijela Vulović: Vpliv gradbene mehanizacije na vibracije in posledične poškodbe objektov
 4. Gabriel Alejandro Sušnik: Analiza poškodovanega rezervoarja
 5. Ana Kovačević Zimerman: Projektiranje armiranobetonske poslovno-stanovanjske stavbe na potresnem območju
 6. Irena Lamovšek: Analiza javnega naročila - stabilizacija ceste
 7. Gregor Kogovšek: Izdelava kalkulacij in pokalkulacij za kamnoseška dela
 8. Nina Poznič: Vpliv togosti zemljin pri majhnih deformacijah na konstrukcije armirane z geomrežami
 9. Sabina Granda: Vpliv geološko geotehničnih razmer na gradnjo stanovanjskih hiš
 10. Alenka Pezdirc: Primerjava metod dimenzioniranja voziščnih konstrukcij po TSC in nemških smernicah ter izdelava kataloga voziščnih konstrukcij
 11. Erna Gruda: Primerjava tehničnih specifikacij za ceste za zemeljska dela in nevezane plasti v Sloveniji in Hrvaški
 12. Urban Selan: Zasnova obalne konstrukcije tretjega pomola v Luki Koper
 13. Blaž Klinc: Vpliv lastnosti temeljnih tal in togosti temeljne plošče na statični izračun objekta
 14. Miha Lamovec: Primerjava 2D in 3D geotehničnih analiz armiranobetonskih vodnjakov za sanacijo plazu Šmihel
 15. Matej Hafner: Varovanje gradbene jame parkirno garažne hiše v Ljubljani
 16. Adriana Keleman: Geostatična analiza gradbene jame Tobačna mesto
 17. Nino Filipin: Analiza izvedbe javnega naročila na področju gradenj od priprave razpisne dokumentacije do priprave ponudbe
 18. Jernej Plahuta: Parametrična in povratna analiza gradnje predorov v anizotropnih kamninah s programom UDEC
 19. Anja Mravlje: Analiza požara in produkti gorenja v objektu lesnopredelovalne industrije
 20. Andrej Andrejaš: Ocena vpliva deformabilnosti tal na obnašanje armiranobetonske stavbe pri potresni obtežbi
 21. Grega Lajkovič: Model za poenostavljeno potresno analizo tipične družinske hiše na območju Krškega
 22. Hana Putrih Jeza: Preiskave izluževanja žlindre iz TE Trbovlje v koloni s tokom vode navzgor
 23. Gašper Kerševan: Statični izračun in dimenzioniranje obstoječega cestnega mostu čez Savo v Črnučah
 24. Janko Lisjak: Robustnost jeklenih okvirnih konstrukcij
 25. Tine Ferk: Geostatična analiza gradbene jame Zeleni park v Kopru ob upoštevanju togosti tal pri majhnih deformacijah
 26. Peter Vidmar: Idejna zasnova ceste čez Macesnikov plaz
 27. Petra Lovšin: Tehnologija izvedbe gradbene jame z vrha navzdol
 28. Anej Srebovt: Načrt varovanja gradbene jame v Ljubljani
 29. Grega Rodman: Geotehnična analiza za projekt gradbene jame v Ljubljani
 30. Urška Bačar: Delotoki za optimalne odločitve pri načrtovanju gradnje
 31. Barbara Novak: Račun hidrodinamičnih količin v Tržaškem zalivu zaradi spremenljivih meteoroloških parametrov
 32. Gašper Gosar: Projektiranje in sodelovanje z generičnimi aplikacijami v oblaku
 33. Andrej Bajec: Temeljenje protihrupnih ograj po Evrokod standardih
 34. Marko Đuranović: Projekt nosilne jeklene konstrukcije poslovne stavbe
 35. Tjaša Škabar: Geostatična analiza gradbene jame za hotel Rimske Toplice
 36. Sebastjan Grdina: Analiza meritev geotehničnega opazovanja nasipa Ankaranske vpadnice
 37. Andrej Kovačič: Avtomatizacija edometrske meritve
 38. Darko Čavić: Uporaba ekspandiranega polistirena (EPS) pri geotehničnih gradnjah

Druga dela (4)

 1. Carla Fabris, Helmut F. Schweiger, Boštjan Pulko, Helmut Woschitz, Václav Račanský: Numerical simulation of a ground anchor pullout test monitored with fiber optic sensors
 2. Boštjan Pulko, Bojan Majes, Janko Logar: Reply to the discussion by Khabbazian, M., Meehan, C.L. and Kaliakin, V. N. on "Geosynthetic - encased stone columns: Analytical calculation model"
 3. Matjaž Mikoš, Rok Fazarinc, Boštjan Pulko, Ana Petkovšek, Bojan Majes: Stepwise mitigation of the Macesnik landslide, N Slovenia
 4. Boštjan Pulko, Bojan Majes, Janko Logar: Geosynthetic-encased stone columns - analytical calculation model