Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. TEODORA DIMITROVSKA: ON-LINE POWER-SYSTEM STABILITY ASSESSMENT USING PATTERN RECOGNITION METHODS
 2. GORAZD BONE: POSPLOŠITEV MODELIRANJA REGULABILNIH ELEMENTOV ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA PRI ANALIZI STACIONARNIH STANJ
 3. JERNEJA BOGOVIČ: Verjetnostni izračuni napetostnih razmer ter pretokov energije v elektroenergetskih omrežjih z vključenimi hitrimi regulabilnimi napravami
 4. Samo Gašperič: NAPETOSTNA STABILNOST V FLEKSIBILNIH ELEKTROENERGETSKIH SISTEMIH
 5. DAMIJAN KOPŠE: DOLOČITEV NASTAVLJIVIH PARAMETROV ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA ZA POVIŠANJE MEJE TRANZIENTNE STABILNOSTI Z DIREKTNIMI METODAMI

Magistrska dela (11)

 1. BOŠTJAN PODBREGAR: Algoritem za sprotno spremljanje kakovosti izračuna napake regulacijskega območja in regulacijskega bloka
 2. SIMON SMREKAR: Tehnike in omejitve prenosa električne energije z izmenično napetostjo
 3. LUKA STRNAD: Izračun identifikacijskih vplivnih faktorjev pretokov moči za slovenski elektroenergetski sistem
 4. MITJA PŠAKER: Analiza tehničnih zahtev za izpolnjevanje kodeksa omrežja "Zahteve za priključitev generatorjev na omrežje"
 5. ALJOŠA DEŽELAK: UVEDBA SISTEMA ZA OCENJEVANJE DINAMIČNE TERMIČNE ZMOGLJIVOSTI DALJNOVODOV V SLOVENSKO PRENOSNO ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE
 6. DUŠAN HUČ: ELEKTROMAGNETNI VPLIV VISOKONAPETOSTNIH VODOV NA PLINOVODNO INFRASTRUKTURO
 7. BOŠTJAN ROŠAR: PLATFORMA ZA OBVLADOVANJE IN SPREMLJANJE IZVAJANJA PRIMARNE REGULACIJE FREKVENCE V ELEKTROENERGETSKEM SISTEMU
 8. FRANKO HOČEVAR: PREHOD SLOVENSKEGA ŽELEZNIŠKEGA SISTEMA Z ENOSMERNEGA NA IZMENIČNO NAPAJANJE
 9. KAROL GRABNER: RAZVOJ METODE ZA TRIDIMENZIONALNO OBRAVNAVO ELEKTROMAGNETNIH POLJ VISOKONAPETOSTNIH NADZEMNIH VODOV
 10. Mitja Bučinel: Vpliv negotovosti napovedi proizvodnje nestanovitnih virov električne energije na stroške regulacije frekvence
 11. TEODORA DIMITROVSKA: Ocenjevanje vztrajnostne konstante EES s pomočjo WAMS meritev

Diplomska dela (37)

 1. TADEJ BRELIH: Daljinsko ozemljevanje voznega omrežja Slovenskih železnic
 2. TIMOTEJ GRUDEN: Oskrba gospodinjstva iz lastne sončne elektrarne
 3. PETER KANDUČ: Izvedba 400 kV regulacijske dušilke v RTP Divača
 4. JAN PERPAR: Razvoj distribucijskega omrežja v luči »Nacionalnega energetskega podnebnega načrta«
 5. ALJAŽ BRENČIČ: Kabelska izvedba visokonapetostnih elektroenergetskih daljnovodov
 6. MARTIN BIZJAK: Nadgradnja naprave za sprotni nadzor obremenljivosti nadzemnih elektroenergetskih vodov
 7. MATIC PRELOG: Obratovanje jedrskih elektrarn v načinu »sledenje bremenu«
 8. MATEJ LEBAN: Tehnični pogled na Energetski koncept Slovenije
 9. JAN SEIBERT ŠIMENC: Razvoj sistema avtomatskih ločilnih mest v distribucijskem omrežju
 10. ANDREJ CAPUDER: Dileme energetskega preobrata
 11. Gregor Potočnik: Razvoj nove metode za modeliranje regulabilnih naprav v programih za izračun pretokov energije
 12. ALEŠ OMAN: Izboljšanje energetske učinkovitosti vodovodne črpalne postaje
 13. JERNEJ TROP: Alternativne zasnove jedrskih elektrarn
 14. MARKO STANIŠA: Izvedba avtomatskega vodenja male hidroelektrarne
 15. ANDREJ HUČ: Načrtovanje strelovodne zaščite industrijskega objekta
 16. SEBASTJAN BOŠTJANČIČ: Mobilna aplikacija za spremljanje delovanja električnega kolesa
 17. ANDREJ BANOV: Soproizvodnja toplote in električne energije ter njena vloga pri oskrbi z električno energijo
 18. DANIJEL DAVIDOVIĆ: Spremljanje dogodkov v omrežju s pomočjo elektronskih števcev
 19. ALEŠ DERNULC: Ekonomski vidiki energetsko varčne gradnje individualne hiše
 20. MARKO BOHINC: Upravičenost izgradnje bioplinske elektrarne na kmetiji
 21. FRANCI RUS: Sistemski pogled na oskrbo z električno energijo iz sončnih elektrarn
 22. IZTOK SREBRNJAK: Pogled na nemški »energetski preobrat«
 23. PETER REPEK: Tehnična in ekonomska primerjava izmeničnega in enosmernega visokonapetostnega prenosa električne energije
 24. ALEKS MEDVEŠČEK: Rentabilnost majhne elektrarne z vertikalno vetrno turbino
 25. BOŠTJAN PRELOŽNIK: Rekonstrukcija napajalne transformatorske postaje TP Jeklovlek
 26. DEAN PETERNELJ: Vpliv nekonvencionalnih ogljikovodikov na energetsko oskrbo
 27. BORUT PEČJAK: Analiza razmer v elektroenergetskem sistemu ob prekinitvi vodnika
 28. JANEZ MIHELIČ: Nov koncept napajanja lastne porabe RTP Beričevo
 29. KLEMEN CUDERMAN: Kazalec ustreznosti napetostnega profila elektroenergetskega prenosnega omrežja
 30. PETER KULOVEC: Ocena zalog fosilnih goriv glede na nove tehnologije pridobivanja
 31. GAŠPER PONEBŠEK: Evropska politika omejevanja toplogrednih plinov in spodbujanja učinkovite rabe energije
 32. JAKA NARDIN: Analiza elektromagnetnega polja načrtovane 110 kV RTP
 33. UROŠ SIMOVIĆ: Izračun električnih razdalj v velikih elektroenergetskih omrežjih
 34. BOJAN MOŠNIK: Določitev parametrov vodnikov in zaščitnih naprav v nizkonapetostnih instalacijah
 35. TOMI GYOEFI: Vpliv vetrnih elektrarn na stabilnost elektroenergetskega sistema
 36. TONE MESTNIK: Določitev verjetnostne razporeditve pretokov moči z metodo kumulant
 37. BOŠTJAN PRELC: Vzpostavitev električnega napajanja področja Postojne v izrednih razmerah