Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (249)

 1. Jana Benčina Henigman: Uvajanje kontrolinga v proizvodnem podjetju v povezavi z zahtevami sistema kakovosti VDA 6.1 v avtomobilski industriji
 2. Mojca Vrečar: Tveganja pri revidiranju slovenskih podjetij
 3. Simona Čarman Poberaj: Oblikovanje računovodskih informacij za potrebe nadzornih svetov slovenskih podjetij
 4. Mojca Dolžan: Projektni kontroling
 5. Miroslava Drašler: Kontroling projektov v telekomunikacijskem podjetju
 6. Cirila Kovačič: Računovodski vidik poslovnih združevanj
 7. Monika Maleš: Računovodski in trženjski vidiki poslovnega skrbništva
 8. Barbara Guzina: Vpliv davčne zakonodaje na oblikovanje prenosnih cen
 9. Lea Stopar: Računovodski vidik razvoja novega izdelka v podjetju z dejavnostjo proizvodnje avtomobilskih delov
 10. Alenka Šimc: Določanje prenosnih cen v mednarodnih podjetjih z upoštevanjem davčnega vidika
 11. Jerneja Orelj: Uporabnost letnih poročil slovenskih podjetij za borzno analizo
 12. Simona Korošec Lavrič: Ocenjevanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev za namene računovodskega poročanja
 13. Alenka Pirc: Pomen računovodskih informacij za odločanje v NE Krško v razmerah odprtega trga električne energije
 14. Primož Butinar: Smernice za razvoj sodobne programske opreme za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov
 15. Igor Vajda: Notranje revidiranje kreditnega tveganja pri bančnem poslovanju
 16. Marijana Vrtač: Raziskava upoštevanja načela neodvisnosti zunanjega revizorja v Sloveniji
 17. Mojca Jančič: Razkritja tveganj v letnih poročilih slovenskih bank
 18. Urška Polšak Papič: Sodobno presojanje bonitete bančnih komitentov s pomočjo ekspertnega sistema za večparametrsko odločanje
 19. Andreja Kraškovic: Notranje revidiranje življenjskega zavarovanja
 20. Mojca Pipan: Vzpostavitev notranjega nadzora javnih financ v Sloveniji na podlagi zahtev Evropske unije in izkušenj držav članic
 21. Tatjana Žle: Računovodstvo prihodkovnih mest odgovornosti v trgovski dejavnosti
 22. Nataša Laure: Revidiranje kreditnega tveganja bank v Sloveniji
 23. Mateja Kovač: Revidiranje kapitalskega tveganja v banki s strani bančnega nadzornika
 24. Marjan Kešnar: Pomembnost pri revidiranju letnih poročil slovenskih gospodarskih družb
 25. Tatjana Možek: Vpliv vstopa Slovenije v EU in evro območje na računovodska pravila in poročanje Banke Slovenije
 26. Matjaž Šivic: Metoda razvoja funkcij kakovosti - razvoj izdelka v lesni industriji
 27. Slađana Ivanović: Oblikovanje poslovodnega računovodstva v podjetju Ljubljanske mlekarne
 28. Marko Drakulič: Kontroling v gradbenem podjetju
 29. Ivan Maklič: Primerjalna presoja poslovanja družb Casino Portorož in HIT Nova Gorica
 30. Vanja Žilnik: Izgradnja informacijskega sistema za potrebe kontrolinga poslovne skupine
 31. Mirjana Pustatičnik: Uvajanje samoocenjevanja notranjih kontrol v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 32. Renata Zupančič: Metodika notranjega revidiranja nabave v proizvodnem podjetju
 33. Peter Papler: Računovodsko predračunavanje s simulacijskim modelom za odločanje o načrtih Slovenske vojske
 34. Andreja Mavčič: Uvajanje računovodstva aktivnosti s pomočjo informacijskega sistema Baan v podjetju Kovina
 35. Romana Čaplo: Računovodski vidik zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in njegova uporaba pri davčnem poslovanju podjetij
 36. Tamara Šimunaci Boškin: Računovodski načini povečevanja dobička
 37. Anica Milčinovič: Kontroling polne lastne cene izdelka
 38. Andreja Mravinc: Vpliv vrednotenja naložb pokojninskih skladov na donosnost premoženja v okviru prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji
 39. Anita Hvala: Računovodsko obravnavanje finančnih naložb in zahtevanih razkritij po slovenskih in mednarodnih računovodskih standardih
 40. Tina Parcer: Oblikovanje računovodskih informacij s pomočjo informacijskega sistema SAS za potrebe odločanja v mednarodnem podjetju
 41. Petra Fijavž: Oblikovanje neračunovodskih informacij za ugotavljanje dolgoročne uspešnosti podjetja X
 42. Franc Poje: Analiza dobičkonosnosti kupcev v Kovinoplastiki Lož d.d. - PC Okovje
 43. Barbara Podnar: Pomen kontrolinga pri spremljanju projektov v gradbenem podjetju IMP Montaža Koper
 44. Nina Arnol: Analiza stroškov kakovosti v izbranem podjetju
 45. Damjan Švigelj: Operativni kontroling za obvladovanje stroškov proizvodnje
 46. Tamara Železnik Kohek: Operativna tveganja v Novi Ljubljanski banki, povezana s prevzemom evra
 47. Dušanka Luzar: Analiza ustreznosti določanja transfernih cen iz davčnega vidika v izbranem gradbenem podjetju
 48. Tomaž Gale: Oblikovanje informacijskega sistema za poslovno odločanje v malem rastočem podjetju
 49. Katja Jelerčič: Oblikovanje kontrolinga v zavarovalnici
 50. Peter Peternelj: Metodika izračunavanja ekonomske dodane vrednosti
 51. Petra Zagorc: Analiza poročanja o odloženih davkih v Sloveniji
 52. Tjaša Milavec: Oblikovanje strateškega računovodstva za prodajne in nabavne odločitve v podjetju Avtera
 53. Primož Medjo: Analiza možnosti preživetja študentskih servisov v panogi posredovanja zaposlitev in dela
 54. Vesna Smrekar: Odločanje o investicijah v infrastrukturo v lokalnih gospodarskih družbah
 55. Ines Bregar: Notranja revizija nabavne funkcije v podjetju Merkur
 56. Sanela Bajt: Možne smeri razvoja kontrolinga v telekomunikacijskem podjetju
 57. Marjetka Remar: Oblikovanje kontrolinga za obvladovanje hčerinskih družb v tujini na primeru družbe "Trimo Inženjering"
 58. Teja Šuster: Metodika revidiranja in revizorjeva odgovornost pri odkrivanju prevar v računovodskih izkazih
 59. Nataša Prijatelj Petelinkar: Prednosti in slabosti zunanjega izvajanja računovodenja
 60. Tanja Tokić: Kritična presoja konsolidiranih računovodskih izkazov v primeru gradbene poslovne skupine
 61. Borut Retelj: Sodobno ugotavljanje uspešnosti dobičkovnih mest odgovornosti v izbranem podjetju
 62. Nataša Pustotnik: Izračun ekonomske dodane vrednosti za skupino Helios
 63. Katja Tavčar: Nepravilnosti v računovodskih izkazih malih podjetij v Sloveniji
 64. Tanja Krebelj: Analiza poročanja o družbeni odgovornosti v letnih poročilih slovenskih podjetij
 65. Tina Mulej: Metodika predračunavanja pri prevzemu podjetja
 66. Maja Gaber: Računovodenje osnovnih sredstev v trgovinski dejavnosti
 67. Janja Pegam: Analiza zunanjega in notranjega nadzora javnih financ pri neposrednem proračunskem uporabniku - upravni enoti
 68. Katarina Adžaga Uršič: Oblikovanje operativnega kontrolinga za poslovodsko obvladovanje projektov v podjetju Geoinženiring
 69. Katarina Žgajnar: Računovodenje poslovanja z nepremičninami
 70. Aleksandra Abram: Analiza poslovanja podjetja Mlinotest z modelom ekonomske dodane vrednosti
 71. Darja Ziherl: Analiza uporabe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (2006)
 72. Silva Erjavec: Nadgradnja kontrolinga v podjetju Livar
 73. Iztok Žaberl: Kalkulacija stroškovne cene v podjetju Iskra Mehanizmi
 74. Nina Gerželj: Primerjava delovanja institucij za opravljanje nadzora nad porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji
 75. Robert Potočki: Zagotavljanje kakovosti delovanja revizijskih družb
 76. Barbara Bizjak: Analiza posebnosti letnega poročila javnega zavoda na primeru Ekonomske fakultete v Ljubljani
 77. Janez Zajec: Učinkovitost organiziranja prvostopenjskih kontrol projektov, sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske politike
 78. Katarina Kavkler: Uvedba informacijskega sistema za poročanje kontrolinga v podjetju Etol
 79. Alenka Rošer: Finančni in računovodski vidik prevzemov s prikazom izbranega podjetja
 80. Karmen Potisek: Vloga in pomen računovodstva v izbranem javnem podjetju
 81. Barbara Perčič: Posebnosti obračuna odbitnega deleža DDV v javnih zavodih
 82. Teja Burja: Posebnosti revidiranja v času gospodarske krize
 83. Andreja Brinc: Analiza učinkovitosti in uspešnosti delovanja davčnih inšpektorjev na Davčnem uradu Novo mesto
 84. Mojca Debeljak Kozina: Kontroling projektov, financiranih s strukturnimi skladi
 85. Andreja Brezovnik: Uporaba metode ciljnih stroškov za obvladovanje projektov v gradbeništvu
 86. Rok Jeraj: Obvladovanje terjatev v izbranem podjetju
 87. Nina Kropivšek: Oblikovanje informacij za nabavne odločitve na primeru podjetja Tritech
 88. Mukesh Kumar Sinha: Outcome budget in Indian Union Budget
 89. Melita Smolič: Učinkovita izterjava v malih podjetjih
 90. Romana Omovšek: Analiza družbene odgovornosti bank v Sloveniji
 91. Eva Jamnik: Nadgradnja orodij kontrolinga v podjetju EGP
 92. Gregor Sabol: Presoja kakovosti računovodskih servisov v osrednjeslovenski regiji
 93. Kati Antunović: Pomen obvladovanja stroškov dela za uspešnost poslovanja javnega zdravstvenega zavoda
 94. Saša Stoimenovski: Obvladovanje stroškov materiala v izbranem podjetju
 95. Jure Eržen: Sodobni trendi v delovanju bonitetne službe poslovne banke
 96. Lea Vovko: Obvladovanje hčerinskega podjetja v tujini
 97. Sandra Zore: Izdelava modela oblikovanja cen vozovnic v javnem potniškem prometu
 98. Marko Lojak: Empirična raziskava vpliva stroškov raziskav in razvoja na uspešnost slovenskih podjetij v predelovalni industriji
 99. Ines Jeretina: Kritična presoja kakovosti revidiranja računovodskih izkazov in možnih predlogov nadaljnjega razvoja revizijske stroke
 100. Aleksija Metlika: Oblikovanje informacij za vodenje projektov v podjetju IMP
 101. Vesna Kuzmin: Analiza razkritij tveganj v letnih poročilih izbranih velikih trgovskih podjetij
 102. Maja Mirič: Spremljanje in proučevanje stroškov raziskovalnih projektov 7. okvirnega programa
 103. Marijana Evđenić: Analiza ovir pri pripravi dokumentacije o transfernih cenah
 104. Anette Merslavič: Pomen sponzoriranja za delovanje rokometnega kluba in sponzorskega podjetja
 105. Marina Katić: Kritična presoja forenzičnega računovodstva v Sloveniji
 106. Blaž Božič: Revizija procesa prodaje pri izbranem izvajalcu gospodarskih javnih služb
 107. Aljuška Petek: Notranje kontrole v računovodskem servisu
 108. Domen Lepej: Analiza informacij za odločanje o investiranju v kriptovalute
 109. Stanka Beguš: Vloga kontrolinga pri uresničevanju poslovne odličnosti izbranega podjetja
 110. Ana Arko: Računovodstvo v postopku prisilne poravnave
 111. Kristijan Kolmančič: Planiranje davčnih obremenitev slovenskega mednarodnega podjetja na primeru hčerinskih družb v Južni Koreji in na Kitajskem
 112. Mateja Hafner: Kritična presoja popisa osnovnih sredstev v izbranem podjetju
 113. Hajdi Zajc: Izzivi merjenja ogljičnega odtisa v praksi
 114. Iris Oražem: Analiza črpanja evropskih sredstev za investicije v prometno infrastrukturo
 115. Nives Fajfar: Računovodstvo odloženih davkov
 116. Katja Turk: Organizacijski in vsebinski vidik kontrolinga in notranje revizije v slovenskih podjetjih
 117. Anamarija Balukčić: Analiza informacij za obvladovanje plačilne nediscipline kupcev
 118. Urša Barborič: Kritična presoja davčnega postopka
 119. Ana Grželj: Optimiziranje davčne osnove na primeru izbranega podjetja
 120. Mihael Jambrošić, Denis Selimović: Vpliv finančnega fair playa na delovanje nogometnih klubov
 121. Eva Semenič: Kritična presoja študentskega dela v Sloveniji
 122. Urška Strojan: Analiza predračunavanja v izbranem javnem zavodu
 123. Zlatko Gjorgjijoski: Pomen izbranih državnih inštitucij pri odkrivanju gospodarskega kriminala v Sloveniji
 124. Laura Gregorčič: Merjenje uspešnosti poslovanja občin na primeru jugovzhodne Slovenije
 125. Manca Žerovnik: Analiza vpliva Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih na likvidnost podjetij
 126. Špela Krže: Pomen računovodskih in neračunovodskih informacij za merjenje uspešnosti uprav izbranih slovenskih podjetij
 127. Martina Žigante: Analiza vpliva izbranih oblik zaposlovanja na stroške dela podjetja
 128. Nežka Zadnikar: Učinki uvedbe davčnih blagajn na sivo ekonomijo v Sloveniji
 129. Nina Mitrović: Analiza stroškov kopiranja v primerih nakupa, najema in zunanjega izvajanja storitev
 130. Suzana Rodela: Oblikovanje operativnega kontrolinga za odločanje v Zavodu za zdravstveno varstvo Koper
 131. Marina Mijić: Raziskava strokovnosti računovodij in njihovega izobraževanja v Sloveniji
 132. Jožica Belšak: Organiziranje računovodstva v JGZ Brdo
 133. Tea Odlazek Mesar: Analiza stroškov in dobrobiti prehoda iz papirnega v brezpapirno računovodstvo
 134. Maja Mihelič: Pomen ravnanja odnosov do kupcev za obvladovanje terjatev na primeru izbranega podjetja
 135. Sabina Franko: Presoja uspešnosti in učinkovitosti nabavne funkcije v izbranem podjetju
 136. Patricija Slokar: Vpliv spremembe Zakona o dohodnini na obdavčitev in vodenje poslovnih knjig kmetijskih subjektov
 137. Magdalena Denšer: Implementacija direktive EU 2013/34/EU v Sloveniji in njen vpliv na poenostavitev računovodenja v mikro in malih podjetjih
 138. Zvonka Lisjak: Nadgradnja računovodstva za potrebe načrtovanja v javnem zavodu
 139. Nina Poboljšaj: Analiza stroškov sodnih izterjav fizičnih oseb v izbrani banki
 140. Anja Mustar: Vpliv cenovne konkurence na kakovost storitev računovodskih servisov
 141. Nataša Poznič: Posebnosti poslovanja invalidskih podjetij v Sloveniji
 142. Kristijan Dragojević: Analiza izbranih oblik obnove voznega parka SV
 143. Blanka Črv: Vloga računovodstva v postopku prostovoljne likvidacije družbe na primeru izbranega podjetja
 144. Andreja Gršič: Obvladovanje stroškov gradbenih projektov v podjetju Hidrotehnik
 145. Nina Čapelnik: Primerjava vlog forenzičnega računovodstva in notranje revizije pri odkrivanju prevar
 146. Zvonka Antonija Sterle Holc: Oblikovanje strateškega računovodstva v izbranem javnem zavodu
 147. Anesa Ipavec: Davčno optimiziranje gospodarskega subjekta glede na njegovo pravnoorganizacijsko obliko
 148. Zala Janet: Pomen nabavne funkcije za obvladovanje stroškov - primer Metal Ravne d.o.o.
 149. Sandi Brataševec: Analiza stroškovne cene javnega linijskega prometa v Sloveniji
 150. Tanja Kaltnekar: Analiza izbranih oprostitev pri davku na dodano vrednost
 151. Irena Korenčan: Analiza posebnosti poslovanja javnih podjetij
 152. Bojan Krajačič: Oblikovanje kontrolinga v manjših javnih organizacijah
 153. Tomaž Glažar: Načrtovanje in organiziranje knjigovodstva proizvodnje za potrebe notranjega poročanja
 154. Mojca Kuzmički: Sistemske davčne zatajitve in vloga davčnega vrtiljaka
 155. Mateja Marković: Analiza razumevanja zakonskih sprememb pri obračunu davka na dodano vrednost v Sloveniji
 156. Nives Mlinar: Finančna analiza menedžerskega odkupa podjetij BTC in Merkur
 157. Aljoša Žerovnik: Računovodski in davčni vidik poslovanja samozaposlenih
 158. Primož Štrekelj: Primerjalna analiza slovenske športne stavnice z izbranimi tujimi športnimi stavnicami
 159. Katja Šemrov: Oblikovanje informacij za kreditno odločanje bank
 160. Špela Stojan: Analiza notranjih kontrol v javnem zavodu Triglavski narodni part
 161. David Slavec: Davčni ukrepi za omejevanje izpušnih emisij novih osebnih vozil Evropske unije ter držav članic
 162. Andrej Sraka: Analiza in razvoj delovanja kolektivnih organizacij v Sloveniji
 163. Metka Zalar: Celovita rešitev iskanja prihrankov za izboljšanje uspešnosti poslovanja v izbranem proizvodnem podjetju
 164. Miroslav Šmid: Analiza stroškov kakovosti podjetja Domel
 165. Klavdija Hočevar: Posebnosti revidiranja invalidskih podjetij
 166. Eva Klampfer: Oblikovanje kontrolinga v izbranem podjetju
 167. Jerneja Kotnik: Kritična presoja ureditve računovodstva kmetijstva v Sloveniji
 168. Mateja Kroflič: Projektni kontroling z uporabo metode prislužene vrednosti
 169. Ivana Stoilkova: Primerjava obračuna davka na dobiček med Slovenijo, Hrvaško in Srbijo
 170. Tatjana Vošinek Pucer: Nadgradnja sistema obvladovanja odvisnih družb v skupini Intereuropa
 171. Darja Kastelic: Pomen stalnega predračunavanja za managersko odločanje
 172. Kaja Seničar: Kritična presoja računovodstva človeških zmožnosti
 173. Rok Brajnik: Obvladovanje tveganj Nogometne zveze Slovenije
 174. Damir Adrović: Vpliv lastniških povezav in privatnega kapitala na poslovanje slovenskih nogometnih klubov
 175. Tilen Tarman: Financiranje in vzdrževanje športnih objektov v Sloveniji na primeru nordijskega centra Planica
 176. Maja Plavšić: Dejavniki uspešnega uvajanja celovite programske rešitve v podjetje
 177. Andreja Zajc Šuštar: Analiza uporabe mehanizmov za odkrivanje in preprečevanje prevar v izbranem podjetju
 178. Jaka Gerlica: Pomen računovodskih servisov za odločanje podjetnikov v času zdravstvene krize
 179. Marko Plevnik: Analiza javnega financiranja športa v Republiki Sloveniji
 180. Nejc Planinšek: Posebnosti računovodenja poklicnih nogometnih igralcev
 181. Gaja Pavzin: Računovodenje naložb v vrednostne papirje; primerjava računovodskih pravil evrosistema in mednarodnih standardov računovodskega poročanja
 182. Klara Ribič: Analiza vpliva protikoronskih ukrepov na poslovanje in računovodsko poročanje izbranega podjetja
 183. Luka Kotnik: Primerjava sistemov korporativnega upravljanja podjetji v državni lasti med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo
 184. Robin Gorenšček: Analiza donosnosti vplivnih naložb v obdobju nizkih obrestnih mer
 185. Dolores Pušaver: Poslovni in finančni vidiki sponzoriranja športa
 186. Anja Ziherl: Primerjalno presojanje poslovanja elektrodistribucijskih podjetij v Sloveniji
 187. Ula Sovdat: Oblikovanje informacij za odločanje o investicijah v izbrani turistični destinaciji
 188. Nina Peternel Arzenšek: Poslovni vidiki preoblikovanja samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo
 189. Špela Brlečič: Dejavniki uspešnega zunanjega izvajanja računovodstva
 190. Mojca Kokelj: Analiza izbranega računalniškega programa za dokumentiranje izvajanja revizije manjših družb
 191. Tina Lazar: Poslovna analiza športnega dogodka
 192. Anja Trdin: Računovodstvo projektov sofinanciranih z nepovratnimi sredstvi različnih finančnih mehanizmov
 193. Staša Svetec: Kalkuliranje stroškov po strankah v računovodskem servisu
 194. Taja Brešan: Davčne posebnosti transportnih podjetij
 195. Katarina Dragar: Pomen računovodskih servisov za odločanje malih podjetnikov
 196. Dijana Kovačič: Nadgradnja operativnega kontrolinga stroškov za odločanje v Zdravstvenem domu Trbovlje
 197. Marjanca Gradišar: Primerjava notranjega in zunanjega izvajanja računovodstva z vidika kompetenc računovodij
 198. Lana Vencelj: Vpliv dejavnikov delovnega okolja na kakovost izvedbe revizije
 199. Simona Rojec: Posebnosti revizije računovodskih izkazov invalidske organizacije
 200. Tina Suhadolnik: Ekonomika agencijskega dela
 201. Žan Kompara: Analiza razvoja in uveljavitve revizorjeve neodvisnosti v Sloveniji v obdobju 2007 do 2017
 202. Eva Burger: Vpliv uvedbe davčnih blagajn na sivo ekonomijo na primeru slovenskih storitvenih podjetij
 203. Ilvana Kudić, Urška Suhadolnik: Analiza uvedbe standarda kakovosti na delovanje računovodskih servisov
 204. Anita Pavlin: Informacije za obvladovanje proizvodnega procesa v izbranem podjetju
 205. Tina Korošec: Revizorjevo presojanje predpostavke delujočega podjetja
 206. Aljaž Kavka: Kritična presoja zaposlovanja v Sloveniji
 207. Anja Grašič: Analiza dobičkonosnosti kupcev v izbranem podjetju
 208. Špela Kolarič: Oblikovanje sistema uravnoteženih kazalnikov v izbranem društvu
 209. Bojan Lukić: Vpliv bančne regulative na revizijo
 210. Julian Miller: An analysis of a management control system in a manufacturing company
 211. Žiga Krajnc: Revidiranje kriptovalut v računovodskih izkazih
 212. Simona Medved: Kritična presoja regulacije računovodskega poklica v Sloveniji
 213. Joža Škerjanec: Vpliv avtomatizacije in robotizacije na delo računovodij
 214. Urša Puhar: Oblikovanje kontrolinga v izbrani trgovini na debelo
 215. Leon Senica: Davčne spodbude za zmanjšanje zavržene hrane v Sloveniji
 216. Mojca Žnidar: Primerjava davčne obveznosti podjetij v Sloveniji in Avstriji
 217. Matic Zagoričnik: Analiza implementacije programa SAP na področju kontrolinga v izbranem podjetju
 218. Maša Žižek: Revizija stroškov raziskav in razvoja
 219. Barbara Flere: Posebnosti revidiranja neopredmetenih sredstev
 220. Anja Mijatović: Oblikovanje kontrolinga za potrebe nagrajevanja zaposlenih v izbranem proizvajalnem podjetju
 221. Aleksander Sašo Mladenović: Vpliv samozaposlovanja nogometnih trenerjev na njihovo delovanje
 222. Bojana Radovan: Analiza uspešnosti reorganizacije Centra za socialno delo Ljubljana
 223. Tadeja Sterle: Analiza obračuna plač v izbranem podjetju
 224. Eva Špalir: Ekonomika ekoloških kmetij
 225. Urban Dolar: Obvladovanje stroškov v podjetju Damatech
 226. Anja Bizjak: Kritična presoja kakovosti podatkov na primeru izbranega evropskega projekta
 227. Katja Kovič: Primerjava davka od dohodka fizičnih oseb med Slovenijo in Hrvaško
 228. Suzana Petrič: Priporočila za poročanje občin na podlagi analiz računskega sodišča
 229. Maruša Gliha: Primerjava poročil o trajnostnem razvoju izbranih farmacevtskih družb
 230. Mitja Jančar: Analiza pravice do uporabe sredstev za potrebe knjiženja
 231. Karen Oštir Cian: Izzivi uvedbe mednarodnih računovodskih standardov za javni sektor v Sloveniji
 232. Klemen Brglez: Optimizacija stroškov distribucije vozil v izbranem logističnem podjetju
 233. Tine Farkaš: Analiza stroškov dela v izbranem vzgojno-izobraževalnem zavodu
 234. Magda Šteblaj: Analiza javnega naročanja v izbranem javnem zavodu
 235. Aleksandra Babunska: Challenges of auditing fair value measurements during increased market volatility
 236. Žan Mrzelj: Analiza ekonomike video iger
 237. Matic Sinjur: Kritična presoja žvižgaštva v slovenskih podjetjih
 238. Tea Lugarov: Oblikovanje cenika tržnih storitev v izbranem javnem zavodu
 239. Meta Černač: Primerjava računovodskih in davčnih vidikov različnih oblik samozaposlovanja v Sloveniji in Italiji
 240. Daniel Pavlin: Analiza organiziranosti in delovanja nacionalne panožne športne šole
 241. Maša Bernik: Oblikovanje informacij za ravnanje z ogljičnim odtisom v podjetju Domel
 242. Tina Možina: Analiza implementacije sistema SAP Concur za obračun potnih stroškov v podružnici mednarodnega farmacevtskega podjetja
 243. Katja Lukančič: Primerjalna analiza poročanja o trajnostnem razvoju v izbranih slovenskih podjetjih
 244. Andrej Markelj: Prepoznavanje in ocenjevanje tveganj pomembno napačne navedbe na podlagi prenovljenega standarda revidiranja 315
 245. Benjamin Jakupović: Analiza nenaložbenih produktov izbranih bank v Sloveniji
 246. Janja Florjančič: Analiza procesov v računovodstvu izbranega podjetja
 247. Aida Miskić: Oblikovanje informacij za nabavne odločitve v izbranem podjetju
 248. Jan Kovač: Oblikovanje informacij za obvladovanje kupcev v izbranem podjetju
 249. Lara Luckmann: Dejavniki odločanja pri razvoju zavarovalnih produktov

Diplomska dela (483)

 1. Tea Sodja: Ravnanje s knjigovodskimi listinami
 2. Darja Mikolič: Davčni inšpekcijski nadzor davka od dohodka pravnih oseb
 3. Jožefa Likar: Računovodstvo javnega zavoda
 4. Tanja Peternelj: Problematika poslovanja računovodskih servisov v Sloveniji
 5. Sabina Vidmar: Računovodski in finančni vidik poslovanje društev na primeru Nogometnega kluba Idrija
 6. Saška Bencik: Davčne utaje s pomočjo slamnatih podjetij v Sloveniji
 7. Jože Pečnik: Tehnični kontroling v Lafarge Cement, d. d.
 8. Goran Ilić: Analiza prihodkov in odhodkov mestne občine Maribor
 9. Saša Sušnik: Proračun občine Vodice
 10. Doroteja Meglič: Računovodska analiza javnega podjetja - Komunala Kranj
 11. Petra Djuras: Spremljanje uspešnosti gradbenih projektov preko stroškovnih nosilcev in stroškovnih mest
 12. Lucija Polak: Nadzor nad davčnimi utajami pri prometu z avtomobili
 13. Ana Gabor: Notranja revizija v javnem zavodu
 14. Metka Majdič: Primerjava proračunov občin Zagorje ob Savi in Trbovlje
 15. Barbara Nemec: Osebni stečaj kot posledica prezadolženosti prebivalstva v povezavi s svetovno krizo
 16. Jožefa Mlakar: Računovodsko spremljanje poslovanja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
 17. Nataša Možina: Računovodska analiza podjetja Elbi d.o.o.
 18. Mateja Sbrizaj: Računovodstvo stroškov javnega zavoda - primer Dijaški dom Vič
 19. Špela Tomšič: Računovodstvo društva
 20. Primož Mesarič: Analiza proračuna občine Murska Sobota
 21. Tjaša Starčič: Računovodstvo pravne osebe zasebnega prava - primer
 22. Marjetka List: Analiza računovodskih izkazov družbe z omejeno odgovornostjo pri odobravanju kratkoročnih naložb
 23. Nataša Pavčnik: Posebnosti računovodstva društev s primerom Društva gluhih in naglušnih Celje
 24. Darko Stojnić: Finančni vidik spletnih športnih stavnic
 25. Miha Širca: Analiza poslovanja podjetja Schiki d. o. o.
 26. Anka Jenko: Analiza vpliva gospodarske krize na podjetje Signum, d. o. o., Škofja Loka
 27. Sandra Klinar: Finančno poslovanje v Slovenski vojski - primer izvrševanja funkcije v enoti Slovenske vojske
 28. Petra Žejavac: Obračun in kontrola potnih stroškov
 29. Tina Tratnjek: Analiza proračuna Občine Domžale
 30. Uroš Savarin: Ekonomski vidiki preoblikovanja s.p. v d.o.o.
 31. Nataša Pugelj: Razumevanje vsebine davka od dohodkov pravnih oseb pri davčnih zavezancih
 32. Barbara Bajuk: Spremljanje stroškov po aktivnostih poslovnega procesa v podjetju Tehnounion
 33. Lucija Ogrinc: Računovodstvo stroškov kakovosti
 34. Jana Rupnik: Računovodstvo najemov
 35. Ana Frankovič: Računovodstvo ekologije
 36. Maja Korošec: Prenova slovenskih računovodskih standardov
 37. Petra Kočevar: Računovodske rešitve v društvih
 38. Karmen Kostanjšek: Metodika revidiranja notranjih kontrol v proizvajalnem podjetju
 39. Aleš Škerlak: Posebnosti revidiranja borznoposredniških družb
 40. Duša Marjetič: Gospodarski kriminal in preprečevalna vloga računovodstva in revizije
 41. Maja Čad: Vsebina in analiza izkaza finančnega izida
 42. Katja Kraškovic: Primerjava konsolidacije računovodskih izkazov med ZDA in Nemčijo
 43. Marta Lukančič: Računovodsko spremljanje poslovnoizidnih enot v podjetju KLI Logatec
 44. Darja Renčelj: Proračun in računovodstvo proračunskih uporabnikov
 45. Nina Arnol: Stroški kakovosti v podjetju
 46. Petra Fijavž: Pomen neračunovodskih informacij za odločanje
 47. Varja Kamenšek: Vsebina in analiza letnega poročila podjetja
 48. Božidar Hodnik: Vsebina in pomen izkaza finančnega izida pri sprejemanju odločitev
 49. Borut Vidmar: Oblikovanje računovodskih informacij za spremljanje uspešnosti poslovanja oddelčnih poslovodij
 50. Tamara Železnik Kohek: Informacije za presojanje bonitet bančnih komitentov
 51. Jernej Kokošar: Presoja bonitete podjetja in analiza bonitetnih ponudnikov v Sloveniji
 52. Nada Snoj: Računovodstvo kupcev v kabelsko komunikacijskem sistemu
 53. Tanja Marinko: Računovodstvo davkov gospodarskih družb
 54. Borut Šimenc: Pomen neračunovodskih informacij v letnem poročilu gospodarske družbe
 55. Tadeja Fortuna: Kritični pregled novih pristopov pri spremljanju uspešnosti poslovanja
 56. Andrej Kraševec: Računovodstvo družbene odgovornosti podjetja
 57. Boštjan Pečenko: Vpliv financiranja družbe z omejeno odgovornostjo na njene računovodske izkaze
 58. Martina Japelj: Vpliv novih slovenskih računovodskih standardov na poslovni izid in davčni izkaz podjetja
 59. Smiljana Zajec: Računovodsko vrednotenje zaposlenih
 60. Nina Klobučarič: Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja v sporazumih o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
 61. Kristian Passero: Vpliv obračunavanja tveganj na računovodske izkaze banke
 62. Rok Tomšič: Izdelava in izvrševanje proračuna v lokalni skupnosti
 63. Mija Peček: Vrste in vsebine računovodskih poročil malih podjetij v Sloveniji
 64. Martina Krašovec: Računovodsko analiziranje s programom Firma
 65. Barbara Pušar: Analiza dobičkonosnosti kupcev v podjetju Elma TT
 66. Andreja Udir: Konsolidirani računovodski izkazi
 67. Benjamin Korenjak: Analiza programskega paketa za vodenje poslovnih knjig za mala in srednja podjetja
 68. Darija Kvartič: Posebnosti notranje revizije v bankah
 69. Petra Hočevar: Računovodski in trženjski vidik oblikovanja cene v časopisno-založniškem podjetju
 70. Mihaela Bregar: Izdelava modela optimalne količine naročila v podjetju Inženiring Plus d.o.o.
 71. Slavica Pečovnik: Posebnosti računovodstva društev
 72. Primož Medjo: Analiza delovanja centra za razvoj malega gospodarstva v Ljubljani
 73. Neža Lango: Računalniško računovodenje osnovnih sredstev
 74. Andreja Škripec: Pomen in vsebina kontrolinga za poslovodsko odločanje
 75. Zurifa Ćeman: Računovodske informacije za strateško odločanje
 76. Tadeja Menard: Razkritja tveganj v letnih poročilih slovenskih finančnih družb
 77. Mojca Bergant: Sodobne metode kontrolinga
 78. Matevž Frece: Računovodski in neračunovodski vidik spremljanja uspešnosti prodaje
 79. Goran Simčič: Analiza računovodskih izkazov za odločanje v malih podjetjih
 80. Borut Retelj: Računovodske informacije za poslovodsko odločanje v podjetju Varnost Kranj
 81. Petra Bonifer: Obračun dohodka iz zaposlitve
 82. Jasna Černe: Računovodstvo mest odgovornosti v podjetju Šampionka, d.d.
 83. Aleš Prosenc: Posebnosti računovodstva malih podjetij
 84. Rok Mesar: Davčno izogibanje in pranje denarja v offshore centrih
 85. Sara Raspor: Obračunavanje stroškov po stroškovnih nosilcih v podjetju Droga d.d.
 86. Tatjana Povšič: Računovodsko poročanje o zunanjetrgovinskih poslih po vstopu Slovenije v Evropsko unijo
 87. Nina Vončina: Posebnosti računovodstva sindikatov
 88. Jure Doler: Informacije za kadrovsko odločanje v športnem klubu
 89. Maja Topolovšek: Finančne posledice prisilne poravnave
 90. Nadja Šarotar: Kontroling v Radenska Radenci
 91. Damir Kapitanović: Ugotavljanje stroškov aktivnosti v trgovskem podjetju z rezervnimi deli za motorna vozila
 92. Mateja Kralj: Stroški kakovosti v povezavi s sistemom zagotavljanja celovite kakovosti po ISO 9001 v podjetju Cementarna Trbovlje d.d. (Lafarge Cement)
 93. Aleš Maslaćević: Revizija stroškov dela
 94. Gregor Planinšič: Prostovoljna razkritja v letnem poročilu
 95. Sandra Špehar: Revidiranje bančnih tveganj
 96. Tatjana Krašna: Kontroling projektov v Cestnem podjetju Ljubljana
 97. Sabina Koprivec: Načrt razvojnih programov v okviru proračuna Republike Slovenije
 98. Vesna Kelher: Operativni kontroling v telekomunikacijskem podjetju
 99. Nataša Prijatelj Petelinkar: Oblikovanje računovodskih informacij za odločanje v podjetju
 100. Tjaša Milavec: Oblikovanje strateškega računovodstva za prodajne odločitve v podjetju Avtera
 101. Nives Lukan: Oblikovanje prodajne cene v trgovskem podjetju
 102. Martin Nadoh: Analiza razkrivanja tveganj v letnih poročilih slovenskih bank
 103. Metka Kralj: Posebnosti računovodskega poročanja centralne banke
 104. Anita Krek: Razvoj davčnega svetovanja v Sloveniji
 105. Tanja Galun: Razporejanje stroškov po stroškovnih nosilcih
 106. Tina Zaletelj: Notranja revizija družb za upravljanje
 107. Dorica Oman Brank: Uvajanje nefinančnih pokazateljev uspešnosti v storitvenem podjetju
 108. Tanja Robek: Vloga notranje revizije pri obvladovanju operativnih tveganj banke
 109. Katarina Štrlekar: Analiza vpliva novega zakona o davku od dohodkov pravnih oseb na davčno bilanco
 110. Ivan Adamič: Računovodstvo dobičkovnih mest odgovornosti Kovinoplastike Lož
 111. Tatjana Poljak: Vloga Računskega sodišča Republike Slovenije pri revidiranju upravljanja in nadzora strukturnih skladov
 112. Urška Marinič: Razlike med računovodskim in davčnim dobičkom
 113. Barbara Berkopec: Analiza izkaza finančnega izida za potrebo presojanja plačilne sposobnosti podjetja
 114. Vanja Makaj: Primerjava in računovodsko analiziranje poslovanja dveh družinskih podjetij
 115. Tanja Krebelj: Analiza letnih poročil slovenskih podjetij na internetu
 116. Katja Divjak: Oblikovanje stroškovnega računovodstva v Narodni galeriji
 117. Peter Butala: Metode in dokumentiranje transfernih cen v izbranem podjetju
 118. Irena Cestnik: Posebnosti nadziranja davka od dohodkov pravnih oseb
 119. Maja Dobravec: Analiza poslovnega poročila podjetja Kolinska d.d.
 120. Suzana Kovačič: Primerjava med računovodenjem opredmetenih osnovnih sredstev po slovenskih in mednarodnih računovodskih standardih
 121. Mitja Šuligoj: Stroškovni vidik zunanjega izvajanja dejavnosti
 122. Matija Batagelj: Računovodstvo prihodkovnih mest odgovornosti v podjetju Trgoavto d.d.
 123. Suzana Friegl: Pomen notranjerevizijske službe pri proračunskih uporabnikih
 124. Janja Kristančič: Računovodstvo v javnem zavodu
 125. Rok Cerar: Računovodstvo opredmetenih osnovnih sredstev
 126. Marja Zupančič: Vsebina letnega poročila borzno posredniške družbe
 127. Vlasta Kuzmički: Analiza občinskega proračuna Občine Sevnica za leto 2005
 128. Andrej Krivec: Primerjava računovodskih kazalnikov uspešnosti izbranih družb
 129. Vladka Drgestin: Primerjalna presoja poslovanja družb Terme Čatež in Terme 3000
 130. Marjanca Košir: Razlika med poslovno in davčno bilanco
 131. Barbara Pajk: Obvladovanje stroškov slabe kakovosti v podjetju Lek
 132. Valerija Pečnik: Posebnosti revizije javnega sektorja
 133. Valentina Matekovič: Revidiranje poštene vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev
 134. Simon Radovanović: Računovodska in davčna obravnava opcijskega nagrajevanja
 135. Adrijana Mavretič: Poklicna etika revizorja
 136. Lili Kotnik: Računovodski in davčni vidik poslovanja z opredmetenimi osnovnimi sredstvi
 137. Vesna Zupanek: Računovodstvo odloženih davkov
 138. Petra Lešnik: Optimiranje davka od dohodkov pravnih oseb
 139. Sonja Štefančič: Kontroling stroškov projektov
 140. Špela Hiti: Razvoj revizije v svetu in Sloveniji
 141. Mitja Čermelj: Trženjski in računovodski vidiki življenjskega cikla proizvoda
 142. Milan Perović: Oblikovanje računovodskih informacij za poslovodsko nadziranje poslovno izidnih enot v podjetju Sinfonika
 143. Katja Tavčar: Prevare v računovodskih izkazih
 144. Helena Kržišnik: Računovodska obravnava prehoda na evro
 145. Tina Mulej: Računovodsko predračunavanje v trgovini na debelo
 146. Marjan Rupnik: Metodika izdelave občinskega proračuna
 147. Tatjana Černič: Revidiranje davka od dohodka pravnih oseb
 148. Darko Recek: Davčni in računovodski vidik preoblikovanja samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo
 149. Simona Okorn: Razvoj in stanje davčnega svetovanja v Sloveniji in Veliki Britaniji
 150. Anja Kolander: Računovodstvo trgovskega blaga
 151. Tina Logar: Posebnosti računovodstva gospodarskih javnih služb
 152. Jožef Režek: Kontroling v podjetju Bramac strešni sistemi, d.o.o.
 153. Saša Stoimenovski: Analiza stroškov izbranega podjetja za potrebe odločanja uprave podjetja
 154. Špela Počivavšek: Računovodski vidik povezovanja bančnih institucij
 155. Helena Robnik: Primerjava delovanja slovenskega in evropskega računskega sodišča
 156. Maja Gaber: Analiza in vrednotenje osnovnih sredstev v trgovinski dejavnosti
 157. Nena Marinič: Računovodski in davčni vidik preoblikovanja samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo
 158. Maja Bračko: Družbeno odgovorno računovodstvo
 159. Mateja Gorup: Primerjava poslovne in davčne bilance v Slovenji in Italiji
 160. Elis Ušaj: Raziskava razkritij pri poročanju o intelektualnem premoženju v slovenskih delniških družbah
 161. Lidija Vogrinc: Poslovodsko nadziranje odvisnih podjetij
 162. Senada Striković: Izdelava poslovnega načrta s pomočjo analize poslovanja samostojnega podjetnika Denis s.p.
 163. Sebastjan Nemeček: Oblikovanje strateškega kontrolinga v Papirnici Vevče
 164. Petra Kovač: Ugotavljanje stroškov po procesih v podjetju Studio Moderna
 165. Nada Burja: Analiza financiranja predšolske vzgoje v Mestni občini Ljubljana
 166. Anja Pliberšek: Oblikovanje službe kontrolinga na osnovi informacijskega sistema
 167. Miha Skale Dolinšek: Prikaz primera davčnega načrtovanja z uporabo davčnih oaz
 168. Jerneja Jančar: Računovodstvo človeških zmožnosti
 169. Irena Magušar: Pristojnosti in delovanje računskega sodišča
 170. Lucija Gobec Zidar: Vloge in metode notranjega revizorja pri odkrivanju, preiskovanju in preprečevanju prevar in korupcije
 171. Janja Hlede: Proučevanje stroškov v izbranem javnem zavodu za šport
 172. Petra Janković: Obdavčitev plač
 173. Beti Jovanović: Upravljanje z operativnimi tveganji v banki
 174. Špela Lindav: Posebnosti računovodstva v nepridobitnih organizacijah
 175. Eva Resman: Revidiranje notranjih kontrol prodaje v elektropodjetju
 176. Petra Petek: Dohodnina - davek od dohodkov fizičnih oseb
 177. Renata Lampret: Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 178. Janja Mikec: Kontroliranje knjigovodskih listin
 179. Miha Brus: Skrbni pregled premoženja podjetja
 180. Manita Šajn: Oblikovanje kakovostnega letnega poročila v društvih
 181. Jerneja Šisernik: Oblikovanje informacij za poslovodsko odločanje v podjetju Lesna TIP
 182. Urška Dugulin: Analiza davčnih utaj pri davku od dohodka pravnih oseb
 183. Dejan Hercigonja: Analiza financiranja Plavalnega kluba Olimpija
 184. Boštjan Zupančič: Notranje revidiranje javnih naročil v izbranem javnem podjetju
 185. Teja Burja: Oblikovanje uravnoteženega sistema kazalnikov
 186. Jasmina Šterk Jereb: Priprava dokumentacije za dokazovanje primerne transferne cene
 187. Gregor Sabol: Analiza poslovanja in nadaljnji razvoj računovodskih servisov v Sloveniji
 188. Erna Dodič: Kontroling odvisnih podjetij v multinacionalki
 189. Miha Zupančič: Analiza poslovnega poročila družbe Si.mobil d.d.
 190. Denis Selimović: Sistem licenciranja nogometnih klubov v Sloveniji
 191. Aleš Zavrl: Finančni vidiki licenciranja nogometnih klubov
 192. Rok Hladnik: Finančna reorganizacija podjetja s prisilno poravnavo
 193. Nina Breznik: Računovodski vidik izterjav v slovenskem podjetju
 194. Saša Umek Knez: Kontroling investicijskih projektov v javnem zavodu
 195. Rada Djukič: Primerjava računovodskih kategorij po Slovenskih računovodskih standardih 2006 in po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb-2 v Sloveniji
 196. Tina Korošec: Računovodska analiza plačilne sposobnosti podjetja XY d.o.o.
 197. Sandra Zore: Analiza stroškov izvajanja javnega linijskega avtobusnega prometa
 198. Tatjana Juriševič: Sodobno ob[v]ladovanje stroškov
 199. Katja Blagotinšek: Obračun davka od dohodka pravnih oseb
 200. Špela Majcen: Primerjava davčnega svetovanja med Slovenijo in Avstrijo
 201. Matej Pavlovič: Pomen družbene odgovornosti za dolgoročno uspešnost podjetja
 202. Mateja Weisseisen: Analiza družbene odgovornosti izbranih podjetij v farmacevtski dejavnosti
 203. Jaka Carič: Analiza ekonomske upravičenosti franšizinga v podjetju Trgoavto Koper d.d
 204. Gal Krušič: Računovodstvo trgovskega podjetja
 205. Manfred Furjan: Financiranje sanacije malih in srednjih podjetij
 206. Špela Narat: Revidiranje notranjih kontrol obračuna plač
 207. Grega Stalowsky: Analiza poslovanja podjetja Plutal 2000, d.o.o. v letih 2007 in 2008
 208. Žarko Rankov: Poštena vrednost opredmetenih osnovnih sredstev
 209. Katja Zadnikar: Primerjava družbene odgovornosti podjetij Mobitel, d.d. in Si.mobil, d.d.
 210. Darja Vrbinc: Analiza plačilne sposobnosti podjetja X
 211. Dajana Fatorič: Posebnosti računovodstva davkov v pomorskem prometu
 212. Kristina Korelc: Obračunavanje dohodnine
 213. Marta Kafrle: Računovodske informacije za potrebe odločanja o nakupu delnic Krke d.d.
 214. Gašper Krejan: Obvladovanje stroškov v podjetju
 215. Alenka Klinar: Računovodsko evidentiranje davka na dodano vrednost
 216. Lidija Seršen: Davčni postopek v praksi
 217. Tamara Pavlič: Računovodsko spremljanje in proučevanje terjatev v izbranem podjetju
 218. Simon Bobošević: Analiza poslovanja izbranih podjetij v slovenski oblačilni industriji
 219. Mojca Puc: Računovodsko obravnavanje finančnih naložb s praktičnimi primeri
 220. Petra Hajdinjak: Analiza razkrivanja operativnega tveganja v letnih poročilih slovenskih bank
 221. Tina Tuhtar: Obračunavanje DDV pri storitvah s praktičnimi primeri
 222. Maja Breskvar: Posebnosti računovodstva javnih zavodov
 223. Nika Mušič: Davčni vidik preoblikovanja samostojnega podjetnika pos[a]meznika v družbo z omejeno odgovornostjo
 224. Ante Viličić: Analiza letnih poročil Krke in Leka
 225. Eva Knez: Nadzor terjatev do kupcev v podjetju Colgate-Palmolive Adria d.o.o.
 226. Polona Zore: Analiziranje poslovanja farmacevtskega podjetja X
 227. Špela Kobe: Metode revidiranja opredmetenih osnovnih sredstev
 228. Jani Borjančič: Upravičenost investicije v mikro fotovoltaično elektrarno
 229. Anita Milavec: Finančna analiza podjetja Turizem Kras s predlogi ukrepov za izboljšanje poslovanja
 230. Marjeta Gorinšek: Ocenjevanje podjetja Center naložbe v insolventnem postopku
 231. Suzana Zupančič: Vsebina in analiza letnega poročila
 232. David Rozman: Obvladovanje finančne nediscipline
 233. Lea Potočnik: Projektni kontroling v podjetju Makro 5 investicije
 234. Andrej Cerk: Ocenjevanje vrednosti podjetja na podlagi tržnih primerjav
 235. Matjaž Ekmečič: Revidiranje finančnih naložb
 236. Ajda Šamperl: Računovodska analiza poslovanja gradbenega podjetja Bauimex
 237. Katarina Benček: Poslovni načrt revije Hopla
 238. Kaja Dolinar: Družbeno odgovorno podjetje in družbeno poročanje
 239. Suzana Petrič: Kritični pogled na nove metode v poslovodnem računovodstvu
 240. Metka Sušelj: Analiza javnih naročil v Domu starejših občanov Ilirska Bistrica
 241. Blaž Kogovšek: Posebnosti in pomanjkljivosti revidiranja v slovenskem zavarovalništvu
 242. Aleš Rancinger: Razvoj davčnega svetovanja v Sloveniji
 243. Alenka Vitez: Analiza poslovanja gospodarske družbe Geodetsko podjetje Sežana d.o.o. v letih 2007 in 2008
 244. Dolores Tahirović Špolad: Mesečne računovodske informacije za poslovodno odločanje
 245. Tomislav Marinić: Analiza poslovanja podjetja Elektronček d.d. v letih 207 in 2008
 246. Nadia Mitkowa Blajevitch: Analiza konkurenčnih podjetij z računovodskimi kazalniki
 247. Daša Jaklič: Analiza poslovanja podjetja za proizvodnjo in predelavo polimerov
 248. Ana Pirc: Transferne cene med povezanimi osebami - študija primera
 249. Lea Držečnik: Uravnoteženi sistem kazalnikov v podjetju GA, gospodinjski aparati
 250. Luka Kremžar: Pravilnik o računovodstvu za podjetja
 251. Viktorija Krstevska: Analiza uspešnosti slovenskih investicij v Makedoniji
 252. Anja Bratož: Sodelovanje zunanjega revizorja z revizijsko komisijo
 253. Stojan Jaklič: Analiza poslovanja večjega farmacevtskega podjetja v letih 2008 in 2009
 254. Urša Puhar: Primerjava obdavčitve samostojnega podjetnika v primerjavi z družbo z omejeno odgovornostjo
 255. Katarina Bizilj: Dejavniki kakovosti računovodskih servisov v Sloveniji
 256. Martin Igličar: Uvedba nove finančne regulative v evropski klubski nogomet
 257. Mojca Trkaj: Kontroling projektov v podjetju Api arhitekti
 258. Petra Skok: Primerjava poslovanja podjetja Klasje s poslovanjem podjetja Blatnik
 259. Aleksandar Fišakov: Analiza in razvoj iger na srečo v Sloveniji
 260. Franci Hočevar: Pomen revizorjevega pisma poslovodstvu za poslovodno in lastniško odločanje
 261. Ana Vuk: Vpliv sprememb prenovljenih računovodskih standardov na konsolidiranje računovodskih izkazov
 262. Tea Praprotnik: Računovodska analiza franšiznih prodajaln
 263. Primož Ožura: Analiza uspešnosti različnih portfeljev vzajemnih skladov glede na ročnost naložb
 264. Milena Štrajhar: Obračun osebnih prejemkov pri različnih oblikah zaposlitve
 265. Jani Krebelj: Kritična presoja vrednotenja po pošteni vrednosti
 266. Monika Mrhar: Obvladovanje zalog dokončanih proizvodov v podjetju Iskra Mehanizmi
 267. Helena Jagodnik Kuhar: Primerjava poslovanja skupine Gorenje in Whirlpool Corporation v letu 2011
 268. Adrijana Petek: Presojanje uspešnosti investicije v vetrno elektrarno
 269. Ljubinka Pančić: Vpliv sistema za merjenje uspešnosti poslovanja na uresničevanje strategije podjetja
 270. Andreja Žakelj: Analiza računovodskih izkazov podjetja X in prikaz vzrokov slabšega poslovanja
 271. Erika Zaletel: Posebnosti računovodstva osnovnih sredstev javnega zavoda
 272. Tanja Jug: Analiza računovodskih izkazov izbranega podjetja za potrebe menedžerskega odločanja
 273. Tjaša Zelenko: Priprava in analiza letnega poročila
 274. Vesna Lukan Oražem: Vpliv mednarodnih NATO predpisov na delo Slovenske vojske
 275. Jerica Janc: Uvedba sistem uravnoteženih kazalnikov v Občini Tržič
 276. Majda Resman: Računovodsko analiziranje poslovanja samostojnih podjetnikov
 277. Alma Čaušević: Posebnosti računovodstva v zavarovalništvu
 278. Irena Koštomaj: Analiza poslovanja javnega zavoda Muzej Vrbovec iz Nazarij
 279. Darja Pevcin: Analiza poslovanja podjetja Roletarstvo Arnuš Ivan s.p. v pogojih gospodarske krize
 280. Nikolaja Ovčak: Globalno segrevanje in ekonomske posledice
 281. Urška Bogataj: Razvoj in poslovanje občine Železniki ter njena vloga v gorenjski regiji
 282. Mitja Remic: Obvladovanje terjatev v trgovskem sistemu
 283. Mateja Gabršček: Pomen menedžerskega planiranja in razvoj kadrov
 284. Kaja Ložar: Davčni inšpekcijski nadzor nad davkom od dohodkov pravnih oseb
 285. Marko Lavrič: Pomen sistema MFERAC pri izvrševanju proračuna Generalnega sekretariata Vlade RS
 286. Alenka Ažman: Dokumentarni akreditiv kot sodobni plačilno-finančni instrument
 287. Mateja Mali: Računovodska analiza podjetja Sandvik, d. o. o.
 288. Patrik Brdnik: Analiza dejavnosti iger na srečo v Sloveniji
 289. Andreja Pozvek: Analiza proračuna Občine Grad
 290. Anita Mulahmetović: Finančni vidik licenciranja nogometnega kluba
 291. Anbela Bajrić: Analiza poslovanja podjetja Helios Domžale, d. d.
 292. Bojan Bertalanič: Priprava finančnega načrta za šolo Košarkarskega kluba Domžale
 293. Štefan Činč: Revidiranje poslovanja občin - primer Občine Beltinci
 294. Lina Jerman: Optimiranje davka od dohodka pravnih oseb na primeru podjetja Petrol d. d.
 295. Petra Ščuka: Temeljne razlike računovodstva v javnem in zasebnem sektorju
 296. Adrijana Ilievski: Oblikovanje uravnoteženega sistema kazalnikov v bolnišnici
 297. Dragica Roblek: Zaključni račun Občine Naklo za leto 2010
 298. Marko Ujc: Analiza poročanja o družbeni odgovornosti v letnih poročilih Abanke Vipa, d. d.
 299. Polona Strehar: Finančne spodbude Eko sklada za okoljske naložbe
 300. Metka Jarc: Analiza stroškov izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja za potrebe vodenja s cilji v izbrani poslovni banki
 301. Tina Miklavčič: Računovodstvo Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
 302. Tanja Hvala Janež: Analiza stroškov pisarniškega materiala v Občini Sežana
 303. Agata Bojc: Oslabitev in odpis terjatev zaradi insolvenčnosti podjetja
 304. Matevž Kulot: Načrtovanje poslovanja novega podjetja za proizvodnjo zaščitnih mask
 305. Andrej Zografski: Financiranje velikih infrastrukturnih projektov iz strukturnih skladov EU
 306. Davorin Klemen Blatnik: Trženje računovodskih storitev v podjetju Libres
 307. Monika Kobal: Razporejanje stroškov po stroškovnih nosilcih
 308. Vanja Banjac: Revidiranje notranjih kontrol v procesu nabave v podjetju Mercator
 309. Nataša Antonin: Računovodstvo in finance društev
 310. Nika Pavlič Hren: Primerjava poslovanja dveh izbranih računovodskih podjetij
 311. Matej Filipović: Analiza postopkov sklenitve leasing posla
 312. Urša Rode: Analiza finančne pismenosti v Sloveniji
 313. Valentina Kovačič: Računovodsko proučevanje izbranega podjetja
 314. Maida Babača: Finančno opismenjevanje mladih
 315. Anja Močnik: Posebnosti računovodstva javnega zavoda
 316. Sebastjan Eržen: Kvantitativni in kvalitativni vidik nadzora Evropskega socialnega sklada
 317. Tina Kališnik: Analiza poslovanja rent-a-car podjetij v Sloveniji
 318. Aleš Logar: Izdelava sistema uravnoteženih kazalnikov za podjetje Krka d.d.
 319. Boštjan Pečnik: Revidiranje v času krize
 320. Matic Žehelj: Analiza družbene odgovornosti podjetja BTC
 321. Tjaša Testen: Davčno optimiranje poslovanja malega podjetja
 322. Bojan Vilfan: Vloga zunanjega svetovalca pri procesih prodaje ali nakupa podjetij
 323. Marko Šere: Obvladovanje zalog v podjetju Comshop d. o. o.
 324. Nina Smole: Odškodninski sistem za škodo, ki so jo povzročile živali zavarovanih vrst
 325. Maja Mlinar: Analiza nagrajevanja v izbranem podjetju
 326. Robert Fink: Revidiranje kontov kapitala
 327. Anja Grubišić: Dejavniki odličnosti poslovodnega računovodje
 328. Lea Soklič: Analiza finančnega stanja klubov v prvi slovenski nogometni ligi
 329. Vid Hrstič: Poročanje o družbeni odgovornosti
 330. Urška Pečnik: Analiza notranjih kontrol finančne in računovodske funkcije v izbranem podjetju
 331. Anamarija Balukčić: Računovodske informacije za ugotavljanje pranja denarja in financiranja terorizma
 332. Maja Klavs: Strateško računovodstvo izbranega podjetja
 333. Ula Habijanič: Analiza računovodskih izkazov izbranega podjetja
 334. Hana Močnik: Analiza poslovanja družinskega podjetja Močnik z računovodskimi kazalniki
 335. Marko Mohar: Oblikovanje sistema uravnoteženih kazalnikov za izbrano podjetje
 336. Tina Suhadolnik: Zunanje izvajanje računovodstva
 337. Boštjan Makovec: Primerjava poslovanja podjetij Telemach in Telekom
 338. Janez Žos: Kalkuliranje lastne cene tovornega prometa
 339. Vasja Rupnik: Analiza stroškov razvoja novega proizvoda
 340. Anja Blatnik: Odločanje o zunanjem izvajanju računovodstva
 341. Andreja Gregorič: Analiza razkrivanj kreditnih tveganj v letnih poročilih slovenskih podjetij
 342. Laura Hrovat: Računovodstvo ekologije izbranega podjetja
 343. Gašper Klemen: Analiza zunanjega izvajanja računovodstva na izbranem primeru
 344. Irena Klemenčič: Stroškovno računovodstvo v vzgojno-izobraževalnem zavodu
 345. Irena Knapič: Konsolidirane bilance stanja
 346. Maja Knapič: Knjigovodstvo stroškov dela
 347. Lara Krapež Božnar: Finančna analiza
 348. Azra Lorbek: Vpliv elektronskega poslovanja na delo v računovodstvu
 349. Sašo Matko: Presojanje bonitet srednjih in malih podjetij na primeru izbranih bank
 350. Tadeja Orel: Obračun davka na dodano vrednost pri prometu z nepremičninami
 351. Sabina Rizvić: Obračun davka na dohodek pravnih oseb za leto 2014 podjetja Eko
 352. Tanja Zibelnik: Obvladovanje terjatev v izbranem podjetju
 353. Tanja Kukovec: Preprečevanje utaj davka na dodano vrednost
 354. Alen Balažič: Analiza računovodskih podatkov nogometnih klubov prve slovenske lige za potrebe njihovega licenciranja
 355. Matjaž Smolič: Analiza poslovanja Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada
 356. Žan Logar: Poslovna sanacija izbranega športnega društva
 357. Jasna Rakanović: Analiza poslovanja izbranega podjetja
 358. Klemen Rus: Poslovni načrt za izbrano podjetje
 359. Marko Maučec: Analiza prihodkov in odhodkov v Mestni občini Ljubljana za leto 2010
 360. Edina Mahmutagić: Računovodska analiza izbranega podjetja
 361. Goran Jovanović: Načrt razvoja lastnega računovodskega servisa
 362. Lucija Žunter: Analiza letnega poročila Mestne občine Celje
 363. Marjeta Krvina: Računovodstvo javnega zavoda na primeru osnovne šole
 364. Tanja Nedog: Analiza stroškov izbranega podjetja v obdobju 2008 do 2014
 365. Žiga Bauer: Pomen zadovoljstva kupcev na uspešnost podjetja Kolesarski center
 366. Tomislav Dražić: Analiza proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2011
 367. Barbara Purkart: Davek od dohodka pravnih oseb podjetja Telemach Rotovž, d. d.
 368. Katja Pegam: Posebnosti računovodstva zasebnega zavoda s koncesijo
 369. Tina Wahl: Analiziranje uspešnosti poslovanja Občine Idrija
 370. Primož Repas: Posebnosti računovodstva upravne enote
 371. Simona Ulen: Analiza proračuna Občine Tišina
 372. Jasminka Jusič: Kazalci odnosa do strank za merjenje uspešnosti prodajalcev
 373. Mirnes Vukalić: Analiziranje računovodskih izkazov košarkaških klubov za potrebe njihovega licenciranja
 374. Maja Erbežnik: Posebnosti računovodstva politične stranke
 375. Tina Jerič: Poslovni načrt za novo podjetje na primeru ročne avtopralnice
 376. Marjanca Fortuna: Kalkulacija stroškov izbranega protokularnega dogodka
 377. Tanja Derajić: Razporejanje stroškov v javnem zavodu na primeru Osnovne šole Danile Kumar
 378. Manuela Nabergoj Furlan: Posebnosti računovodstva kmetijskih gospodarstev
 379. Maja Mohorčič: Analiza proračuna občine Grosuplje
 380. Larisa Trobec: Analiza prihodkov in odhodkov Občine Logatec za leti 2008 in 2013
 381. Tadeja Štefanič: Računovodska analiza proračuna Občine Brežice
 382. Zala Jež: Računovodska analiza lovske družine Hubelj
 383. Urška Mahmić: Posebnosti računovodstva na primerih javnih zavodov
 384. Rok Primc: Posebnosti računovodstva javnega podjetja
 385. Erika Lampe: Oblikovanje proračuna Občine Ankaran
 386. Sandra Dobrin: Kontroling razvoja novega izdelka v izbranem podjetju
 387. Mojca Rant: Pridobitev strokovnega naziva v dejavnosti računovodskih servisov
 388. Damjana Oven Medmeš: Stroškovno računovodstvo v izbranem zdravstvenem zavodu
 389. Jerneja Kaplan: Merjenje uspešnosti in nagrajevanje zaposlenih v izbranem podjetju
 390. Nives Podbrežnik: Nadzor nad davčnimi utajami pri prometu z avtomobili
 391. Vanja Kondić: Primerjava in analiziranje proračunov občin Jesenice, Bled in Kranjska Gora
 392. Branka Ražem: Analiza proračuna Občine Ilirska Bistrica
 393. Larisa Kalin: Računovodska analiza poslovanja Občine Brežice
 394. Blaž Sabolek: Analiza spremenjenega merjenja na obračun stroškov ogrevanja
 395. Tanja Podkrajšek: Vpliv uvedbe novega davka na nepremičnine na prihodke Občine Žirovnica
 396. Brigita Žagar: Analiza razkritji k računovodskim izkazom izbranih osnovnih šol
 397. Barbara Fumić: Analiza uspešnosti črpanja evropskih sredstev na primeru splošne bolnišnice
 398. Jana Kadunc: Analiza proračuna občine Grosuplje
 399. Lucija Ravnikar: Posebnosti računovodstva stroškov dela
 400. Petra Sitar: Delovanje in razporejanje stroškov v izbranem javnem zavodu
 401. Janja Juretič: Računovodstvo človeških zmožnosti
 402. Matej Šurk: Kalkulacija stroškov v cestnem blagovnem prevozu
 403. Katja Mlinar: Analiza popisa osnovnih sredstev v izbranem podjetju
 404. Melita Čuden: Obračun stroškov proizvodnje v malem podjetju
 405. Mira Lazarević: Računovodska analiza izbranih podjetij
 406. Igor Barukčić: Analiza licenciranja nogometnih klubov v Sloveniji
 407. Anita Balkovec: Obvladovanje stresa računovodje
 408. Špela Kolarič: Obračunavanje prihodkov in odhodkov v javnem zavodu
 409. Simon Kardoš: Davčni vidiki poslovanja kmetij
 410. Julijana Čadež: Obvladovanje likvidnosti malega podjetja
 411. Marija Maja Kos: Računovodska analiza podjetja Talum
 412. Jaka Doljak: Sodobna orodja kontrolinga
 413. Petra Dolinar: Revizorjeva odgovornost pri pregledu poslovnega poročila
 414. Eva Žnidaršič: Pravna ureditev računovodskega poklica v Sloveniji
 415. Romana Glač: Etika v računovodstvu
 416. Luka Jurišić: Vpliv licenčnih postopkov na delovanje nogometnega kluba
 417. Janja Tovornik: Analiza ureditve računovodskega poklica v Sloveniji
 418. Lucija Kovič: Analiza poslovanja izbranega trgovskega podjetja
 419. Lea Matjašič: Ekonomika mrežnega marketinga
 420. Erika Stanković: Analiza proračuna izbrane občine
 421. Dani Perše: Analiza vpliva festivalnih dogodkov na poslovanje izbranega trgovinskega, gostinskega in turističnega podjetja v Tolminu
 422. Nejc Pahor: Kritična presoja organiziranja davčnih oaz
 423. Ajla Bajrektarević: Oblikovanje sistema uravnoteženih kazalnikov za izbrano podjetje
 424. Ameli Randelj: Ekonomika slovenskega primarnega zdravstva
 425. Tim Sajovic: Primerjava poslovanja dveh izbranih organizacij na področju izobraževanja odraslih
 426. Katarina Leskovec: Finančna analiza rekonstrukcije MHE Strmec
 427. Patricija Bizjak: Analiza stroškov selitve proizvodnje izbranega podjetja
 428. Nik Dobnikar: Problematika izpolnjevanja rokov za predložitev davčnih obračunov v računovodskem servisu
 429. Vesna Trbovc: Presojanje poslovanja bančnega komitenta X
 430. Nevenka Mustar: Posebnosti obračuna davka na dodano vrednost v transportu
 431. Jaka Gerlica: Računovodski vidiki osebnega stečaja
 432. Urša Barborič: Prevare v računovodstvu
 433. Nejc Brglez: Vpliv verižnih kompenzacij na likvidnost podjetja
 434. Rok Golob: Primerjava računovodskih izkazov bank Wells Fargo & Company in Skupine NLB
 435. Andrej Stenko: Pospeševanje prodaje vozil v izbranem trgovskem podjetju
 436. Eva Lotrič: Posebnosti računovodstva društev
 437. Metka Bratok: Stroškovno računovodstvo izbranega podjetja
 438. Violeta Avramović Gašić: Analiza poslovanja izbranega nogometnega društva
 439. Franjo Rozman: Analiza računalniških računovodskih programov za društva
 440. Anja Udir: Sistem uravnoteženih kazalnikov v izbranem podjetju
 441. Michelle Kastelic: Poslovna analiza izbranega podjetja
 442. Vesna Paulić: Primerjalna analiza letnega poročila izbranih nogometnih klubov
 443. Katja Selan: Predračunavanje v izbranem podjetju
 444. Maja Cirnski: Vsebina in analiza letnega poročila izbranega podjetja
 445. Tina Slovša: Računovodstvo zalog v izbranem podjetju
 446. Maja Kržišnik: Analiza poslovanja izbranega družinskega podjetja
 447. Indira Ljubijankić: Analiza družbene odgovornosti izbrane banke
 448. Simon Hristov: Načrtovanje poslovanja novega podjetja
 449. Nina Gašperin: Amortizacija občinske gospodarske javne infrastrukture
 450. Špela Barborič: Kompetence revizorja
 451. Andreja Gracar: Obračun stroškov dela
 452. Larisa Gunzek: Analiza stroškov osebnega prevoza
 453. Hajdi Zajc: Kalkuliranje stroškov na osnovi računovodstva aktivnosti
 454. Petra Kopač: Obdavčitev kulturnih delavcev v mednarodnem poslovanju
 455. Kristina Smrke: Izzivi sodobnega računovodskega servisa
 456. Gašper Mikuž: Analiza proračuna izbrane občine
 457. Pia Platiša: Vpliv epidemije covid-19 na stroške dela v izbranem podjetju
 458. Tinkara Kos: Analiza proračuna občine Borovnica
 459. Pia Novak: Posebnosti računovodstva trgovskega podjetja
 460. Dolores Pušaver: Analiza davčnih obveznosti pri preoblikovanju podjetja iz samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo
 461. Aljaž Klemenčič: Stroškovna analiza projekta izbranega podjetja
 462. Rebeka Viktorija Porenta: Primerjava cen izbranih zavarovalnih storitev v Sloveniji
 463. Aldina Mušić: Vpliv digitalizacije na revizijo
 464. Lana Kebe: Davčne posebnosti poslovanja samostojnih podjetnikov
 465. Valentina Frank: Vloga davčnega vrtiljaka in sistemske davčne utaje davka na dodano vrednost
 466. Kaja Mrakič: Oddelitev dela podjetja na praktičnem primeru
 467. Sara Vodičar: Posebnosti poslovanja samostojnih podjetnikov
 468. Klavdij Šmid: Analiza organiziranja v izbranem računovodskem podjetju
 469. Jasmina Avsec: Spremembe na področju digitalizacije srednje velikega podjetja kot posledica pandemije COVID-19
 470. Pika Selan: Analiza trajnostnega poročanja izbrane banke
 471. Anže Opeka: Računovodenje kriptovalut
 472. Maruša Stanonik: Predračunavanje stroškov po stroškovnih nosilcih
 473. Tine Blažek: Računovodstvo izbranega gasilskega društva
 474. Katja Jelovčan: Merjenje ogljičnega odtisa v izbranem podjetju
 475. Janez Mivšek: Analiza poročanja o trajnostnem razvoju v izbranem podjetju
 476. Janez Grandovec: Revidiranje pravic do uporabe sredstev
 477. Maja Prijatelj: Računovodenje potnih nalogov
 478. Tim Kutin: Razvoj strategije trajnostnega turizma v Dolini Soče
 479. Anamarie Fink: Analiza virov financiranja slovenskih gradbenih podjetij
 480. Ester Kovačič: Izzivi sodobnega računovodskega servisa
 481. Gašper Madon: Vpliv inflacije na poslovanje izbranega podjetja
 482. Kristina Nagode: Primerjava zunanje in notranje revizije
 483. Matej Ribnikar: Vpliv umetne inteligence na poklic računovodij

Druga dela (2)

 1. Marko Hočevar: Prednosti in omejitve metode BSC
 2. Marko Hočevar: Kalkulacija stroškov za določanje prodajnih cen in odnosa s kupci