Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (6)

 1. Suzana Šetina: Sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov – primer pod-portala eDemokracija
 2. Klavdija Mehle: Sodelovanje občin v postopku priprave zakonov
 3. Enika Svete: ANALIZA POJAVA REMUNICIPALIZACIJE V EVROPI IN STANJA V SLOVENIJI
 4. Nina Pečjak: Upravno-procesni vidik izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
 5. Zdravka Vasiljević Rudonić: Upravljanje nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti na primeru podeljevanja stavbne pravice
 6. Vesna Bonča: Pomen in kršitve človekovih pravic v upravnih zadevah

Diplomska dela (78)

 1. Lara Gobec: Analiza izvajanja javnih pooblastil v mestnih občinah
 2. Ana Škrlin: Analiza umestitev slovenske javne uprave v mednarodnih primerjavah
 3. Teja Djuran: Participativni proračun v Sloveniji na primeru občine Logatec
 4. BOJAN MARJANOVIĆ: ANALIZA ORGANIZACIJE VLADNIH SLUŽB
 5. Emina Hirkić: ANALIZA OBLIK MEDOBČINSKEGA SODELOVANJA V IZBRANIH OBČINAH
 6. ANA CERAR: PODELJEVANJE JAVNIH POOBLASTIL PRAVNIM OSEBAM ZASEBNEGA PRAVA
 7. JELENA PAVLOVIĆ: MEDOBČINSKO SODELOVANJE NA PODROČJU UPRAVNIH NALOG - PRIMER OBČINSKIH REDARSTEV
 8. ANŽE TERLIKAR: OBLIKE MEDOBČINSKEGA SODELOVANJA NA PRIMERU IZBRANIH OBČIN
 9. EVA ŠKUFCA: MEDOBČINSKO SODELOVANJE PRI RAZVOJU IN VODENJU PROJEKTOV V IZBRANIH SLOVENSKIH OBČINAH
 10. MAŠA MOTOH: FEMINIZACIJA JAVNE UPRAVE – PRIMER SLOVENSKE DRŽAVNE UPRAVE
 11. NATAŠA HOMAR: ANALIZA JAVNIH NAROČIL V IZBRANIH OBČINAH
 12. Matej Kirn: TRANSPARENTNOST JAVNEGA NAROČANJA
 13. Marija Rutar: Vpliv Zakona o uravnoteženju javnih financ na plače javnih uslužbencev in funkcionarjev - primerjava plač celotne javne uprave in sodstva
 14. Tadeja Privšek: Analiza izvajanja občinskih programov varnosti na primeru občine Kungota
 15. Nataša Veber: Izvajanje upravnega postopka pri priznavanju pravic po sporazumih o socialnem zavarovanju med RS in državami nekdanje Jugoslavije
 16. Vesna Mežan Zajec: Primerjava pravnega položaja funkcionarjev
 17. Ana Krešić: Odvzem poslovne sposobnosti in postavitev pod skrbništvo
 18. Maja Štajer: Uveljavljanje pravic očeta ob rojstvu otroka na področju starševskega varstva
 19. Urška Bič: Medvrstniško nasilje v osnovnih šolah
 20. Ladislava Klančar: Čezmejno sodelovanje občin na primeru Občine Cerknica
 21. Urška Oblak: Zasebno varovanje javnih zbiranj na primeru nogometnih tekem
 22. Gaja Mihalič: Podeljevanje javnih pooblastil subjektom zasebnega prava
 23. Karmen Brdakić: Pravna ureditev carinske službe s poudarkom na pooblastilih pooblaščenih uradnih oseb
 24. Klavdija Arnuga: Medobčinsko sodelovanje - primer vključenosti Občine Trnovska vas v skupno občinsko upravo
 25. Barbara Krivec: Predmet javnega pooblastila v Republiki Sloveniji
 26. Sabina Mešić: Vloga osnovnih šol pri varstvu osebnih podatkov otrok na spletu
 27. Tjaša Krašovic: Medobčinsko sodelovanje občin Divača, Hrplje - Kozina, Komen in Sežana
 28. Monika Leben: Policisti in občinski redarji - sodelovanje in razmejitev pristojnosti
 29. Petra Jerant: Diskrecijsko odločanje upravnih organov - analiza sodne prakse upravnega in vrhovnega sodišča
 30. Katja Lubšina: Čezmejno sodelovanje občin na primeru občin Bistrica ob Sotli in Kumrovec
 31. Ema Grbić: Dostopnost objektov v javni rabi za gibalno ovirane osebe v izbrani slovenski občini
 32. Bojan Rojko: Analiza policijskega nadzora v šolah vožnje
 33. Nataša Štepec: Analiza pravne ureditve in sodne prakse pri zastopanju strank v upravnem postopku
 34. Aleš Plohl: Varstvo firme gospodarske družbe
 35. Maja Anderle: Teritorialne spremembe občine Žirovnica
 36. Mojca Hribar: Dostop do informacij javnega značaja in zaupnost postopka pri Varuhu človekovih pravic RS
 37. Sara Laznik: Kršenje etičnih in moralnih načel v slovenskih zaporih (ZPKZ IG)
 38. Mateja Žlaus: Primerjava zem[l]jiškega katastra in zemljiške knjige
 39. Katja Bolta: Podelitev javnih pooblastil zasebnikom
 40. Mitja Lovriha: Problematika dvojezičnega poslovanja samoupravnih lokalnih skupnosti
 41. Barbara Kostevc: Primerjava upravnih postopkov v pristojnosti centrov za socialno delo
 42. Marjeta Prelog Čepe: Pravna ureditev ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Ljutomer, Križevci in Razkrižje
 43. Vesna Božnar: Legalizacija črnih gradenj
 44. Monika Grmič: Primerjava pravne ureditve javnega in zasebnega vrtca
 45. Nina Kaučevič: Medobčinsko sodelovanje na primeru občine Hajdina
 46. Mihaela Hauptman: Varnost in red na lokalni ravni na primeru občine Šmartno pri Litiji
 47. Amra Muharemović: Izvrševanje javnih pooblastil Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje na področju brezposelnosti
 48. Mojca Štefančič: Izvajanje javnih pooblastil - vpliv konkurence na kakovost opravljene storitve tehničnega pregleda
 49. Bernarda Pintar: Pravna sredstva v upravnem postopku
 50. Danijel Bencak: Pravni in dejanski vidiki iskanja pogrešanih oseb
 51. Andrej Kobold: Analiza varnosti na smučišču Mariborsko Pohorje
 52. Nataša Plešec: Javno-zasebno partnerstvo - primer stadion Stožice
 53. Katja Kosec: Pravni položaj družbenikov v osebnih družbah
 54. Brigita Karnet: Zadruga in evropska zadruga
 55. Tina Zavrl: Pravna ureditev sistema javnih uslužbencev s poudarkom na postopku zaposlitve
 56. Milan Tomaš: Invalidska podjetja
 57. Renata Povhe: Evropska delniška družba
 58. Marinka Mohar: Pomen in način vročanja v upravnih postopkih
 59. Nuška Repič: Postopki uveljavljanja pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja s poudarkom na pravicah iz invalidskega zavarovanja
 60. Doris Hadžić Golob: Izvršni direktor delniške družbe
 61. Ksenija Kocbek: Javno pooblastilo - primer Javne agencije Republike Slovenije za energijo
 62. Ervin Ciriković: Glasovalna pravica kot ena izmed upravljalskih pravic, ki izhajajo iz delnice
 63. Nataša Savarin: Stranka in njeno zastopanje - primerjava med upravnim in sodnimi postopki
 64. Tatjana Špalir: Delovanje občinskega sveta in ožjih delov mestne občine na primeru Mestne občine Slovenj Gradec
 65. Tina Ažman: Primerjava družbe z omejeno odgovornostjo in javne agencije
 66. Senka Salkić: Pravna ureditev javnega vrtca - primer Vrtca Šentvid
 67. Mirjana Brumen: Matična služba
 68. Jasmina Teršek: Sodna kontrola zakonitosti dokončnih upravnih aktov
 69. Esmira Miskić: Javna pooblastila Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
 70. Anita Pantar: Stranka v upravnem postopku in njeno zastopanje
 71. Karmen Kirič: Odločba in sklep kot konkretna upravna akta
 72. Mojca Močnik: Pravna sredstva v upravnem postopku
 73. Jana Goropečnik: Dokazna sredstva v upravnem postopku
 74. Vera Skerlovnik Roženičnik: Pravna ureditev osnovnošolskega izobraževanja s poudarkom na položaju otrok s posebnimi potrebami
 75. Almira Djulsič: Plačni sistem v javnem sektorju
 76. Anita Furlan: Uslužbenski sistem v Republiki Sloveniji
 77. Nada Maček: Dokazovanje v upravnem postopku
 78. Sonja Kutnjak: Učinkovitost in kakovost delovanje uprave - primer Davčna uprava Republike Slovenije