Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. Nina Dragičević: Zvočnost birokracije v vsakdanjem življenju
 2. Vesna Mejak: Dejavniki tveganja pri materah, odvisnih od prepovedanih drog
 3. Tamara Narat: Kakovost življenja revnih otrok v Sloveniji
 4. Iva Paska: Nove oblike razmerij in njihove posledice
 5. Žarko Tepavčević: Kohabitacije kot alternativa zakonski zvezi v Sloveniji

Magistrska dela (42)

 1. Ana Jagodic: Univerzalni temeljni dohodek in ženske
 2. Ingrid Šuber Maraspin: Interkulturna vzgoja v srednjih šolah v slovenski Istri
 3. Nina Dragičević: Glasba s področja Jugoslavije v konstrukciji ljubljanske lezbične scene
 4. Nina Vombergar: Emancipatorični potenciali telesa v performansu
 5. Otto Gerdina: Partnersko nasilje med starimi
 6. Klemen Ploštajner: Financializacija prebivanja
 7. Maja Umek: Opredelitev družine v pravnih dokumentih in šolskih učbenikih v Sloveniji
 8. Tanja Okorn Virant: Položaj in vloga partnerjev/partneric slovenskih diplomatov
 9. Barbara Skubic: Mladi in ženske kot akterji preobrazbe sodobne egiptovske družbe ter njihova vloga v revoluciji 2010-2013
 10. Anita Petek: Projekt SIPA
 11. Špela Veselič: Obravnava nasilja proti ženskam pri delu Odbora Združenih narodov za odpravo diskriminacije žensk
 12. Simon Berišaj: Besa kot vsakdanjost in odgovornost zaščite
 13. Sandra Boršić: Dekonstrukcija materinstva kot del ženske identitete v pozni moderni
 14. Anja Novak: Sociološki vidiki biseksualnosti
 15. Romana Rogar: Spremembe v starševstvu in otroštvu kot posledica strahu za otroka
 16. Lucija Primožič: Negovalno in skrbstveno delo žensk srednje generacije
 17. Špela Kač: Mladi in univerzalni temeljni dohodek
 18. Nika Brešan: Novi izrazi samopodobe
 19. Marko Ribać: Pierre Bourdieu in konceptualizacija kadrističnega odnosa ter strukture - h konceptualizaciji heteronomnega dela in strukturnega nasilja
 20. Kristina Suhadolnik: Elementi totalne ustanove v institucionalnem varstvu starejših
 21. Maja Tiselj: Družina s kronično bolnim otrokom, primer cistične fibroze v Sloveniji
 22. Sara Marija Peklaj: Zadovoljstvo zaposlenih v referenčnih ambulantah družinske medicine
 23. Janja Rižnar: Oblikovanje poklicne samopodobe medicinskih sester v Sloveniji
 24. Mate Ćosić: Med radikalnimi obljubami in skromno realnostjo
 25. Urška Hočevar: Ženska kot provokacija v vojaški organizaciji
 26. Katarina Štebe: Razločevalno telo
 27. Maja Maroša: Analiza odnosa do homoseksualnosti v katoliški moralni doktrini
 28. David Preželj: Analiza predlaganih protikriznih ukrepov izbranih političnih strank v Sloveniji
 29. Mira Bilbija: Sociološki in psihološki pomen diagnoze in razkritja avtizma pri odraslih osebah
 30. Pia Ažman: Podoba spolov v pogovornih oddajah novičarskega tipa na TV Slovenija
 31. Irena Bezlaj: Iskanje sreče v sodobnih partnerskih razmerjih
 32. Klavdija Krbavac: Partnerske zveze in komunikacija med spoloma
 33. Teja Poljanšek: Dejavniki vpliva na odločitev mladih za zakonsko zvezo ali zunajzakonsko partnersko skupnost
 34. Špela Debenjak: Soočanje z medkulturnimi razlikami v etnično mešanih zakonskih zvezah
 35. Špela Mohorič: Vstop mladih na trg dela v Sloveniji
 36. Špela Potočnik: Uspešne ženske poklicne poti skozi prizmo kulturne tematizacije spolnih vlog
 37. Polona Köveš: "Ležanje na sedežni garnituri ni dovoljeno"
 38. Zvezdana Bercko: Družbeni vidiki neplodnosti
 39. Valentina Stefanova: Doživljanje in stigmatizacija debelosti pri mladih
 40. Danijela Švajger: Odnos do drog med osnovnošolsko mladino v občini Brežice
 41. Aleš Skornšek-Pleš: Državljanske pravice in osebne svoboščine žensk v sodobni alžirski družbi
 42. Lidija Bedenik: Prehranjevalni vzorci/navade otrok in mladostnikov

Diplomska dela (80)

 1. Brigita Lapornik: Ideologija strahu v vsakdanjem življenju mladih (v Sloveniji)
 2. Sandra Prosen: Družbeni vidiki oploditve z biomedicinsko pomočjo
 3. Oliver Jordan: Analiza "zaupnih pogovorov" o partnerskih razmerjih
 4. Urška Gosenca: Dejavniki športne aktivnosti študentske mladine
 5. Damijana Glojek: Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ob implementaciji ukrepov certifikata Družini prijazno podjetje (DPP)
 6. Ana Šalika: Sociološke značilnosti (ne)plačevanja preživnin
 7. Otto Gerdina: Socialni imaginariji in poskus ocene realne moči stare populacije v Sloveniji
 8. Irena Horjak: Podaljšano življenje s starši v Sloveniji in na Portugalskem
 9. Neža Miklič: Kriminalistično preiskovanje spolne zlorabe otroka
 10. Urša Zupan: Ideologija obveznega materinstva
 11. Neža Mežik: Očetovstvo v priročnikih za starše
 12. Živa Vadnov: Moda kot iluzija in realnost
 13. Nika Štrukelj: Sociološki vidiki nadomestnega materinstva
 14. Sara Belošević: Kaj je za ruto?
 15. Jana Šturm: Družinsko življenje aleksandrink
 16. Nina Miličković: Primerjava družinskih politik v Sloveniji in Kanadi
 17. Jasmina Čagran: Oče na dopustu za nego in varstvo otroka
 18. Saša Lužar: Kakovost življenja starejših v Sloveniji
 19. Natalija Grom: Istospolne družine
 20. Maruša Umbreht: Delitev družinskega dela v reorganiziranih družinah
 21. Maja Umek: Opredelitev in pomen družine v osnovnošolskem in srednješolskem učnem gradivu
 22. Martina Gojčič: Primerjava stopenj divorcialitete med izbranimi evropskimi državami
 23. Mateja Pušnik: Kakovost življenja pred in po transplantaciji srca
 24. Katja Krajnc: Ohranjanje prisilne heteroseksualnosti skozi reprezentacijo spolnih vlog v šolskih učbenikih
 25. Simon Maljevac: Homofobija
 26. Mateja Žagar Pečjak: Prosti čas mladih mater
 27. Uršula Lavrič: Toleranca in (ne)enakost
 28. Ajda Nikoletti: Ekonomska in čustvena (pol)odvisnost mladih
 29. Anja Jelen: Nove pasti mladosti
 30. Urška Štros: Socialno ekonomski položaj Rominj v Sloveniji
 31. Marjetka Zupančič: Socialna omrežja enostarševskih družin v Sloveniji
 32. Simon Žvajkar: Deinstitucionalizacija v psihiatričnih ustanovah
 33. Nadia Angela Bezovnik: Pomen etnične homogamije/heterogamije za ohranjanje etnične identitete pri argentinskih Slovencih
 34. Mojca Bačič: Socio-ekonomske strategije družin v času ekonomske krize (recesije)
 35. Urška Chromcki: Spremembe starševskih vzgojnih praks v Sloveniji
 36. Jana Ristanović: Integracija družin imigrantov iz nekdanje Jugoslavije v Sloveniji
 37. Eva Otoničar: Sociološki vidiki novih reproduktivnih tehnologij
 38. Špela Mohorič: Dejavniki vpliva na podaljšano življenje s starši
 39. Tamara Semolič Cijan: Socialno starševstvo
 40. Nika Abruč: Pomen in vloga socialnih služb pri mladih v stiski
 41. Maruška Podbevšek: Reorganizirane družine v Sloveniji
 42. Anja Čampa: Novomeška mladina in prepovedane droge
 43. Jasmina Šepetavc: Socialni položaj in stigmatizacija vdov v Indiji
 44. Lucija Primožič: Kakovost življenja študentskih družin v Sloveniji
 45. Andreja Vezovnik: Reprezentacija žensk v teletabloidih
 46. Tijana Anđelković: Pravljice kot sredstvo utrjevanja bipolarne spolne strukture
 47. Anja Gjergek: Delitev dela v dvokariernih družinah
 48. Anja Vrančič: Vpliv dejavnika zaposlitvene (ne)varnosti na odločanje mladih o poznem prehodu v starševstvo v Sloveniji
 49. Darja Radić: Enostarševske družine v Sloveniji
 50. Mojca Maver: Duševne motnje v družbah visoke moderne
 51. Antonija Kozole: Aktivno očetovstvo v Sloveniji
 52. Teja Pečnik: Vloga družine pri mladoletnem prestopništvu
 53. Maja Maroša: Homoseksualnost v luči katoliške moralne teologije
 54. Tjaša Podpečan: Družbena reintegaracija odvisnikov in odvisnic od nedovoljenih drog v Sloveniji
 55. Tanja Tihi: Nasilniško obnašanje mladoletnikov
 56. Petra Bajc: Nacionalizem in rasizem v ameriškem mladinskem tisku
 57. Zvezdana Bercko: Družbene podobe nosečnosti
 58. Silvija Grilč: Motnje hranjenja in pomen skupin za samopomoč
 59. Mira Kotlica: Vloga medijev in njihov vpliv na oblikovanje javnega mnenja o (prepovedanih) drogah
 60. Ana Jereb: Od histerije 19. stoletja k anoreksiji 20. stoletja kot simptomatiki patriarhije
 61. Katarina Ksenija Fister: Možnosti zmanjševanja vpliva dejavnikov - projekt učno vzgojne pomoči mladim na Centru za socialno delo Moste-Polje
 62. Ana Zupan: Komercializacija in tehnizacija smrti
 63. Darinka Kac: Spolne zlorabe otrok v Sloveniji v letih 1993-2003
 64. Ines Stanešić: Sociološki vidiki sklepanja zakonskih zvez v Sloveniji
 65. Grega Močivnik: Družbeni vidiki uporabe nedovoljenih substanc v vrhunskem športu
 66. Katja Levstik: Nasilje v družini
 67. Liljana Špilak: Samomori v prekmurski regiji v obdobju od leta 1990 do leta 1999
 68. Aleš Skornšek-Pleš: Položaj in vloga žensk v Zahodno saharskih begunskih taboriščih
 69. Nina Dolar: Spolnost v postmoderni družbi
 70. Katja Pesjak: Ponovno ustvarjanje družinske skupnosti
 71. Tina Cipot Mal: Sodobne podporne mreže družin v Sloveniji
 72. Maja Gerbec: Problematika materinskih domov v Sloveniji
 73. Maja Plahutnik: Razvoj gejevskih in lezbičnih študij
 74. Valerija But: Subkulturne specifičnosti uživalcev drog in zmanjševanje škode
 75. Amina Lavrenčič: Deformalizacija družinske hierarhičnosti - uveljavljanje koncepta "otrokocentričnosti" v družini
 76. Kristina Falatov: Od muk do zapora - pomen kaznovanja v zgodovini in danes
 77. Petra Počkaj: Zloraba dela otrok v Sloveniji in v svetu
 78. Miha Lobnik: Istospolno usmerjeni mladi študija primera skupine Legebitra
 79. Irena Deželak, Miha Deželak: Vprašanje resocializacije zapornikov
 80. Tamara Narat: Dejavniki vplivanja družinskega okolja na revščino in socialno izključenost otrok

Druga dela (17)

 1. Tanja Rener, Ana Kralj: Meja kot razlika, metafora in diskurz
 2. Tanja Rener, Živa Humer, Tjaša Žakelj, Andreja Vezovnik, Alenka Švab: Novo očetovstvo v Sloveniji
 3. Tanja Rener: Nekatera vprašanja konstituiranja družinske politike
 4. Tanja Rener: Dekonstrukcija standardne teorije ali o novi podobi sociologije družine
 5. Tanja Rener: Avto/biografije v sociologiji in v ženskih študijah
 6. Tanja Rener: Globalizacija, individualizacija in socialna izključenost mladih
 7. Tanja Rener: Indijske ženske ali o ženskih problemih na nižjih ravneh
 8. Tanja Rener: Youth
 9. Tanja Rener: The forgotten half
 10. Tanja Rener: Politična ekonomija družinskega dela in novo očetovstvo
 11. Tanja Rener: Rosalind Coward, Ženska želja
 12. Drago Kos, Tanja Rener: Ali je sociologija sposobna proizvesti utopije-alternative?
 13. Tanja Rener: Adolescentke
 14. Mirjana Ule, Tanja Rener: Growing-up Slovenia in the nineties
 15. Tanja Rener: Sociopatologije vsakdanjosti: anorexia nervosa
 16. Tanja Rener: Rastoča manjšina
 17. Tanja Rener: Vlasta Jalušič: Dokler se ne vmešajo ženske (Ljubljana, Krt, 1992)