Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Anja Torkar: Analiza iztoka podzemne vode na izvirih v fluvioglacialnih medzrnskih vodonosnikih
 2. Urša Pavlič: Ocena zalog podzemne vode v kraškem vodonosniku na podlagi analize pretokov izvirov ob nizkem vodnem stanju

Magistrska dela (18)

 1. Eva Drofenik: Opredelitev prostorskih značilnosti kvartarnega vodonosnika na območju Pomurja
 2. Klemen Klančič: Analiza črpalnih poizkusov v vodonosniku vršaja reke Iške
 3. Sašo Lavrič: Analiza črpalnih poizkusov po korakih v geotermalnih vrtinah
 4. Patricija Ostruh: Analiza poplav podzemnih voda v Pomurju
 5. Urša Klun: Metodologije nalivalnih poizkusov v nezasičenem območju vodonosnika
 6. Erazem Kovač: Hidrogeološke razmere v porečjih Draščice, Želimeljščice in na območju Iškega vršaja
 7. Ana Strgar: Odnos med površinsko in podzemno vodo na območju Černeč pri Dravogradu
 8. Anže Rojnik: Analiza možnosti izvedbe podzemnih jezov v Sloveniji
 9. Mateja Jelovčan: Analiza poplav na Planinskem polju
 10. Janja Svetina: Analiza obnavljanja toplote pri izkoriščanju plitve geotermalne energije z geosondo
 11. Ada Vengust: Analiza občutljivosti pretoka na izviru Težka voda na spremembe hidravličnih parametrov z uporabo modela toka podzemne vode
 12. Simona Adrinek: Analiza suše podzemne vode na primeru Dravsko Ptujskega polja
 13. Anita Turnšek: Zaloge podzemne vode v kvartarnem vodonosniku na Dravskem polju
 14. Luka Serianz: Hidrogeološka analiza vodne bilance reke Radovne
 15. Marina Gacin: Metode ocenjevanja kemijskega stanja podzemne vode na primeru Pomurja
 16. Ines Vidmar: Prispevek snežne in dežne komponente k iztoku iz vodonosnika reke Savice
 17. Teja Keršmanc: Hidrogeološke razmere na območju industrijskega kompleksa Kidričevo
 18. Simon Kač: Matematični model podzemne vode na območju Medloga v Spodnji Savinjski dolini in simulacija umetnega bogatenja

Diplomska dela (14)

 1. Vid Vezonik: Analiza suše na območju Slovenije v obdobju od 1940 do 1950
 2. Urša Krušec: Analiza iztokov iz drenažnega rova na odlagališču Boršt rudnika Žirovski vrh
 3. Damjan Rustja: Analysis of groundwater distribution in the Mill tailing Boršt in the area of Uranium mine Žirovski vrh
 4. Barbara Martinjak: Analiza ekstremnih gladin podzemne vode na Mengeško Domžalskem polju
 5. Lucija Špeglič: Ocena izdatnosti izvirov na robu vršaja reke Iške
 6. Vesna Popovič: Hidrogeološke razmere na gospodarskem območju Železarne Ravne
 7. Jožica Makovšek: Hidrogeološke razmere na območju črpališča Betnava
 8. Tomaž Krajnc: Speleološka analiza krasa med Viševnikom in Lipanco
 9. Mateja Jelovčan: Poplavljanje Planinskega polja - časovna analiza poplavnih višin
 10. Ada Vengust: Analiza ekstremnih gladin podzemne vode na Ljubljanskem barju
 11. Simon Mozetič: Analiza pogreškov pri karotažnih meritvah
 12. Simona Adrinek: Hidrogeološka analiza pojavov podzemne vode na širšem območju Polzele
 13. Manca Mlakar: Recentni sedimenti v jezeru Kreda v dolini Radovne
 14. Laura Gabor: Pregled mofet na območju Slovenskih gorice