Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (5)

 1. Sabina Eršte: Stabilizacija odpadnega borovega koncentrata z namenom odlaganja na odlagališču nenevarnih odpadkov
 2. Igor Petek: Primerjalna analiza na področju zbiranja komunalnih odpadkov
 3. Jožica Peljhan Korošec: Načrt za družbo brez odpadkov
 4. Simona Šalej: Načrtovanje integriranega ravnanja z odpadnimi blati in biorazgradljivimi odpadki v Gorenjski regiji
 5. Marta Malus: Primerjalna analiza in predlog obdelave ostalih mešanih komunalnih odpadkov na primeru ljubljanske regije

Diplomska dela (27)

 1. Sabina Hauptman: Elementi integriranega sistema za ravnanje z odpadki v izbrani slovenski regiji
 2. Matej Sečnik: Razvoj hidrometričnega sistema na Ljubljanici v realnem času
 3. Anja Žogan: Analiza nizkih pretokov vodotokov porečja Ljubljanice
 4. Nejc Štukl: Zasnova metodologije za implementacijo mestnega kompostiranja na lokalni ravni v RS
 5. Rok Ogrizek Woermann: Problematika in pregled naravno prisotnih radionuklidov ter njihova pojavnost v komunalnih dejavnostih
 6. Tadej Kovačič: Analiza vpliva lastnosti porečja na indeks baznega odtoka
 7. Andrej Golob: Analiza časovnih parametrov hidrograma za izbrana porečja
 8. Miran Boštjančič: Obdelava stranskih proizvodov oljarske industrije v Slovenski Istri
 9. Maja Bečaj: Vzorčenje in analiza komunalnih odpadkov
 10. Anže Podržaj: Izboljšanje vodotoka Višnjica z zadrževanjem onesnaženih voda na kanalizacijskem sistemu
 11. Urša Vidmar: Primerjava vertikalnih in horizontalnih sistemov rastlinskih čistilnih naprav
 12. Rok Tanko: Poplavna varnost objekta v Grosupljem
 13. Nejc Vesel: Uporaba odvečnega blata iz občinske komunalne čistilne naprave
 14. Črt Pečar: Integralni sistemi za ravnanje z odpadki v Obalni regiji in možnosti njihove predelave
 15. Josip Radman: Razvoj instrumenta za oceno učinkovitosti javnih služb pri ravnanju s komunalnimi odpadki
 16. Belmira Muratović: Razvoj postopkov predelave odpadnih lesnih pepelov
 17. Nadja Košmrlj: Razvoj postopka zbiranja in recikliranja odpadnih nagrobnih sveč
 18. Blaž Čubej: Idejna rešitev odvajanje in čiščenja odpadnih vod za naselje Grgar
 19. Mitja Štangelj: Študija stabilizacije lesnega pepela s CO2 pod različnimi pogoji
 20. Helena Kolarek: Predlog za tehnološko - ekološko modernizacijo ravnanja z odpadki v osrednjeslovenski regiji
 21. Irena Ranfl: Razvejana struga Soče v Bovški kotlini
 22. Krištof Zupančič: Mehansko biološka obdelava odpadkov in možnost njene uporabe v Sloveniji
 23. Teja Jeglič: Modeliranje razlitja nafte v Tržašem zalivu
 24. Marko Degenek: Zbiranje in ravnanje z odpadnimi baterijami
 25. Rok Založnik: Ravnanje z gradbenimi odpadki
 26. Andrej Tašler: Zasnova regijskega centra za ravnanje z odpadki za regijo SAŠA
 27. Gašper Jarc: Podpora nadzornega sistema predelave odvečnega blata čistilnih naprav v trdno gorivo

Druga dela (2)

 1. Nejc Štukl, Helena Korošec: Lutkovna in dramska igra v otrokovih "sto jezikih"
 2. Mija Sežun, Viktor Grilc, Gregor Drago Zupančič, Romana Marinšek-Logar: Anaerobic digestion of brewery spent grain in a semi-continuous bioreactor