Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Suzana Pulec Lah: Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo
 2. Vesna Geršak: Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop v osnovni šoli

Magistrska dela (7)

 1. Manca Vernig: Oblike dela in aktivnosti na socialnem in emocionalnem področju za nadarjene učence v osnovnih šolah
 2. Teja Tegelj: Vloga telesnosti in multisenzorne integracije v likovnem izobraževanju
 3. Andreja Kosirnik: Razvijanje samoregulacijskih strategij pri učencih z učnimi težavami
 4. Špela Miklavčič: Intervencijski program za celostno obravnavo deklice z dispraksijo
 5. Maja Tašner: Prepričanja, znanja in izkušnje učiteljev s poučevanjem učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine
 6. Aleksandra Schuller: Telo, ki ve
 7. Teja Vernik Trofenik: Učiteljeve metaforične koncepcije o poučevanju učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in nekateri nevromiti

Diplomska dela (4)

 1. Alenka Fifolt: Integracija gibalno plesne terapije in psihološkega svetovanja v individualni svetovalni obravnavi otrok in mladostnikov
 2. Tadeja Klobučar: Uporaba pravljice pri specialno pedagoški dejavnosti - socialno učenje v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom
 3. Katarina Leskovar: Izvršilne funkcije in motnje pozornosti s hiperaktivnostjo
 4. Maja Tašner: Motnja senzorne integracije in otrokovo delovanje v šoli ter pristopi pomoči

Druga dela (17)

 1. Simona Tancig: Generične in predmetno specifične kompetence za študijske programe druge in tretje stopnje
 2. Simona Tancig, Urban Kordeš: Approaches to interdisciplinary collaborative research
 3. Simona Tancig: Kognitivna znanost in učenje
 4. Simona Tancig, Marija Kavkler, Suzana Pulec Lah: Implementing a systemic approach of an inclusive school practice
 5. Simona Tancig: Razlage psihomotoričnega učenja - teorija motoričnega programa, teorija sheme in neopiagetova teorija
 6. Simona Tancig: Generične in predmetno specifične kompetence za študijske programe druge in tretje stopnje
 7. Simona Tancig: Rethinking school
 8. Simona Tancig, Tatjana Devjak: Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov I
 9. Lidija Magajna, Sonja Pečjak, Cirila Peklaj, Gabi Čačinovič Vogrinčič, Ksenija Bregar Golobič, Marija Kavkler, Simona Tancig: Učne težave v osnovni šoli : problemi, perspektive, priporočila
 10. Simona Tancig: Naši možgani med čuječnostjo in digitalnim svetom
 11. Simona Tancig: Naši možgani med čuječnostjo in digitalnim svetom
 12. Beno Urbič: Samomor in mladostniki: preventivna vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga
 13. Simona Tancig, Teja Vernik: Relations between teacher's perception of nature - nurture question, neuromyths, and metaphorical conception of teaching students with learning disorders
 14. Simona Tancig: Nekateri nevromiti in dejstva o možganih - Kaj je pomembno vedeti za učenje in poučevanje?
 15. Carol Aubrey, Ray Godfrey, Marija Kavkler, Simona Tancig, Lidija Magajna: Assessment of early numeracy in England and Slovenia
 16. Alenka Kobolt, Sonja Žorga: Supervizija
 17. Sonja Žorga, Simona Tancig: Izhodišča in program izobraževanja iz supervizije