Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (2)

 1. Hubert Potočnik: Ekološke značilnosti in ogroženost divje mačke (Felis silvestris) v Sloveniji
 2. Jurij Gulič: Vpliv heterogenosti krajinske matice na disperzijo in povezanost habitata ruševca (Tetrao tetrix L.) v Severnovzhodni Sloveniji

Magistrska dela (14)

 1. Janez Šemrov: Prostorsko razporejanje ptičjih plenilcev malih sesalcev na Ljubljanskem barju v negnezditvenem obdobju
 2. Marko Rajkovič: Analiza zimskega gibanja volka v Dinaridih
 3. Jasna Mladenovič: Populacijske gostote in raba prostora pri zlatem šakalu na Hrvaškem in v Sloveniji
 4. Meta Mavec: Razvoj metode za ugotavljanje križancev med volkom in psom v dinarski populaciji volka
 5. Jasmina Kotnik: Sezonska dinamika številčnosti in rast mladičev malega podkovnjaka v treh cerkvah v okolici Vrhnike
 6. Aljaž Jenič: Fenologija in ekologija čmrljev (Bombus spp.) v dinarskih gozdovih Slovenije
 7. Janez Forte: Indikatorji obremenitve okolja z marikulturo
 8. Maša Čarf: Vpliv malih hidroelektrarn na številčnost in strukturo populacije potočne postrvi (Salmo trutta fario, Linnaeus, 1758)
 9. Vinko Treven: Uspešnost medonosne čebele pri prenosu biotičnega sredstva glive Gliocladium catenulatum
 10. Mateja Pecl: Analiza prehrane volka na območju Dinaridov
 11. Žiga Ogorelec: Ekologija rib reke Idrijce
 12. Nino Kirbiš: Vpliv poplav in heterogenosti prostora na populacijsko gostoto martinčka (Lacerta agilis)
 13. Stiven Kocijančič: Vpliv medvrstnih odnosov na prostorsko razporejanje gozdnih ujed in sov
 14. Polona Plut: Spremljanje vedenja evropskega bobra s pomočjo avtomatskih kamer

Diplomska dela (41)

 1. Nadja Žlender: Teritorialni in plenilski odzivi kozače (Strix uralensis) na manjše sintopične tekmece
 2. Bia Rakar: Populacijska struktura in varstvo barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) v dolini reke Dragonje
 3. Borut Kokalj: Varstvo in upravljanje rjavega medveda (Ursus arctos) v Sloveniji skozi oči medijev - analiza vsebine medijskih objav med leti 2002 in 2016
 4. Ciril Kink: Časovna dinamika poleganja in značilnosti rasti pri divjem prašiču (Sus scrofa) v Sloveniji
 5. Živa Justinek: Ocena velikosti teritorija in domačega okoliša pake (Cuniculus paca) na izbranem območju Mezoameriškega biološkega koridorja v Belizu
 6. Vane Jankovič Dolenc: Primerjava različnih pasti in vab za monitoring in regulacijo španskega lazarja (Arion lusitanicus)
 7. Barbara Boljte: Razlikovanje genetskih profilov volkov (Canis lupus) in psov (Canis familiaris) s pomočjo kratkih tandemskih ponovitev DNA
 8. Janja Matičič: Vplivi dopolnilnega krmljenja na celoletno, sezonsko in dnevno-nočno prostorsko razporeditev rjavega medveda (Ursus arctos) v Sloveniji
 9. Lara Kastelic: Analiza medijskih objav o volku od leta 2008 do leta 2011
 10. Matej Ivenčnik: Členonožci čebeljega panja pri kranjski sivki (Apis mellifera carnica Poll.)
 11. Branka Vode: Značilnosti združbe strig (Chilopoda) v nekaterih mraziščih slovenskega Dinarskega krasa
 12. Manica Markelj: Analiza mikrolokacij in aktivnosti s telemetrično ovratnico opremljenega volka na območju Slavnika
 13. Tina Ličina: Plenjenje jajc v simuliranih talnih gnezdih ptic v gozdu na območju Menine planine
 14. Mitja Krajnc: Ugotavljanje učinkovitosti izvedenih omilitvenih ukrepov za prehajanje prostoživečih živali na avtocestnem odseku Lendava - Pince
 15. Meta Kogoj: Analiza uporabe ekološkega znanja v pisnih virih o čebelarstvu v Sloveniji
 16. Sabina Kalin: Zaščitni ukrepi pri reji drobnice kot ključni element varstva volka (Canis lupus) v Sloveniji
 17. Petra Hladnik: Zimska prehrana srnjadi (Capreolus capreolus) s poudarkom na prehranjevanju z navadnim bršljanom (Hedera helix)
 18. Jasna Mulej: Vpliv poznavanja biologije risa (Lynx lynx) na stališča javnosti in lovcev na osrednjem območju razširjenosti risa v Sloveniji
 19. Darja Slana: Stališča lovcev in širše javnosti do morebitne dodatne doselitve evrazijskega risa (Lynx lynx) v Sloveniji
 20. Vanja Svetina: Koncept dolgoročne raziskave in smernice za varovanje velike pliskavke (Tursiops truncatus) v SV Jadranu
 21. Maja Sopotnik: Vpliv vzdrževanja drenažnih jarkov na pojavljanje dvoživk na delu Ljubljanskega barja
 22. Nina Ražen: Raba prostora in vzorci gibanja z GPS ovratnico opremljenega volka (Canis lupus) v Sloveniji
 23. Darija Huzimec: Morfološke in taksonomske značilnosti nekaterih vrst rodu Stenotaenia (Chilopoda: Geophilomorpha)
 24. Anamarija Žagar: Pomen presvetlitev za plazilce (Reptilia) v gozdni krajini
 25. Melita Vamberger: Pojavljanje močvirske sklednice (Emys orbicularis) v ribnikih Drage pri Igu
 26. Marjetka Šemrl: Sanacija prerazmnožitve poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha L.) na Črnovrški planoti s pomočjo domačega prašiča (Sus scrofa domestica L.)
 27. Tit Slatinšek: Struktura sub-populacij potočne postrvi (Salmo trutta m. fario L.) v povirju reke Mislinje v odvisnosti od heterogenosti habitata in upravljanja z vodami
 28. Katja Golavšek: Prehrana lisice (Vulpes vulpes) v kulturni krajini
 29. Helena Fortuna: Populacijske značilnosti domače mačke (Felis silvestris catus) v pretežno gozdnatem okolju Dragarske doline
 30. Lucija Ramšak: Vpliv turizma na kopensko favno Postojnske in Otoške jame
 31. Tanja Brstilo: Ocena velikosti populacije in razmerje med spoloma laške žabe (Rana latastei) v Volčji Dragi
 32. Miha Krofel: Plenjenje in prehranjevanje evrazijskega risa (Lynx lynx) na območju Dinarskega krasa v Sloveniji
 33. Maja Prešern: Strah in poznavanje strig (Chilopoda) pri slovenskih osnovnošolcih
 34. Jaka Črtalič: Spremljanje aktivnosti srednje velikih zveri s pomočjo fotopasti
 35. Maja Kastelic: Vpliv rabe prostora na biodiverziteto strig v zgornji dolini Kolpe
 36. Katarina Doler: Vpliv košnje na smrtnost mladičev srnjadi (Capreolus capreolus) v mozaični gozdno-kmetijski krajini v Sloveniji
 37. Dolores Nagode: Volk kot modelni organizem za pouk biologije v gimnazijah
 38. Blaž Iršič: Žerjavinski potok - učilnica v naravi za biologijo in naravoslovje v osnovni šoli
 39. Vesna Smolič: Zastopanost in biomasa nevretenčarjev v gozdnih zeliščnih vegetacijskih slojih na območju aktivnih in neaktivnih rastišč divjega petelina
 40. Petra Zor: Starostna struktura in analiza nekaterih pokazateljev fizičnega stanja srnjadi (Capreolus capreolus)
 41. Barbara Kink: Herpetološke značilnosti in naravovarstven pomen Krakovskega gozda

Druga dela (33)

 1. Astrid Vik Stronen, Marjeta Konec, Barbara Boljte, Ivica Bošković, Dragan P. Gačić, Ana Galov, Miklós Heltai, Maja Jelenčič, Franc Kljun, Ivan Kos, Tamara Kovačič, József Lanszki, Krunoslav Pintur, Boštjan Pokorny, Tomaž Skrbinšek, Franz Suchentrunk, László Szabó, Nikica Šprem, Kristijan Tomljanović, Hubert Potočnik: Population genetic structure in a rapidly expanding mesocarnivore
 2. Vesna Oražem, Iztok Tomažič, Ivan Kos, Dolores Nagode, Christoph Randler: Wolvesʼ conservation through educational workshops
 3. Klemen Jerina, Marko Jonozovič, Gorazd Vengušt, Dušan Jug, Ivan Kos: Interreg III A - Phare CBC Italy-Slovenia 2000-2006
 4. Miha Adamič, Miran Čas, Andrej Kobler, Hubert Potočnik, Ivan Kos, Katja Poboljšaj: Ohranitev ogroženih vrst divjadi in drugih prostoživečih živali
 5. Nina Ražen, Žan Kuralt, Urša Fležar, Matej Bartol, Rok Černe, Ivan Kos, Miha Krofel, Roman Luštrik, Aleksandra Majić Skrbinšek, Hubert Potočnik: Citizen science contribution to national wolf population monitoring
 6. Nina Ražen, Franc Kljun, Ivan Kos, Miha Krofel, Roman Luštrik, Aleksandra Majić Skrbinšek, Hubert Potočnik: Long-distance dispersal connects Dinaric-Balkan and Alpine grey wolf (Canis lupus) populations
 7. Miha Krofel, Klemen Jerina, Franc Kljun, Ivan Kos, Hubert Potočnik, Nina Ražen, Petra Zor, Anamarija Žagar: Comparing patterns of human harvest and predation by Eurasian lynx Lynx lynx on European roe deer Capreolus capreolus in a temperate forest
 8. Guillaume Chapron, Klemen Jerina, Ivan Kos, Miha Krofel, Aleksandra Majić Skrbinšek, Hubert Potočnik, Tomaž Skrbinšek: Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes
 9. Miha Krofel, Tomaž Skrbinšek, Ivan Kos: Use of GPS location clusters analysis to study predation, feeding, and maternal behavior of the Eurasian lynx
 10. Ivan Kos, Blanka Ravnjak: The current knowledge on centipedes (Chilopoda) in Slovenia
 11. Blanka Ravnjak, Ivan Kos: Faunistic survey of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea) in the Boč Massif area
 12. Klemen Jerina, Maja Andrič, Andrej Bončina, Rok Černe, Tomaž Devjak, Jurij Diaci, Marko Jonozovič, Aleš Kadunc, Irena Kavčič, Andrej Kobler, Ivan Kos, Miha Krofel, Lado Kutnar, Aleksandra Majić Skrbinšek, Miha Marenče, Anton Marinčič, Zdravko Miklašič, Viktor Miklavčič, Thomas Andrew Nagel, Mirko Perušek, Boštjan Pokorny, Dušan Roženbergar, Matija Stergar: Izhodišča s posvetovanja in delavnice Upravljanje velike rastlinojede divjadi ob upoštevanju njenih vplivov na gozdni prostor, potreb velikih plenilcev in pomena za lovstvo
 13. Miha Krofel, Ivan Kos: Modeling potential effects of brown bear kleptoparasitism on the predation rate of Eurasian lynx
 14. Miha Krofel, Hubert Potočnik, Ivan Kos: Topographical and vegetational characteristics of lynx kill sites in Slovenian Dinaric mountains
 15. Miha Krofel, Ivan Kos, John Linnell, John Odden, Ivonne Teurlings: Human kleptoparasitism on eurasian lynx (Lynx lynx L.) in Slovenia and Norway
 16. Anamarija Žagar, Ivan Kos, Al Vrezec: Habitat segregation patterns of reptiles in Northern Dinaric Mountains (Slovenia)
 17. Michal Adamec, Klemen Jerina, Ivan Kos, Miha Krofel, Hubert Potočnik, Tomaž Skrbinšek, Aleksandra Majić Skrbinšek: Status, management and distribution of large carnivores - bear, lynx, wolf & wolverine - in Europe
 18. Michal Adamec, Klemen Jerina, Ivan Kos, Miha Krofel, Hubert Potočnik, Tomaž Skrbinšek, Aleksandra Majić Skrbinšek: Status, management and distribution of large carnivores - bear, lynx, wolf & wolverine - in Europe
 19. Ivan Kos, Iztok Koren, Hubert Potočnik, Miha Krofel: Status and distribution of Eurasian lynx (Lynx lynx) in Slovenia from 2005 to 2009
 20. Anja Molinari-Jobin, Ivan Kos, Iztok Koren, Mateja Blažič: Monitoring the lynx in the Alps
 21. Miha Krofel, Ivan Kos, Klemen Jerina: The noble cats and the big bad scavengers
 22. Anja Molinari-Jobin, Iztok Koren, Ivan Kos: Monitoring in the presence of species misidentification
 23. Primož Polanc, Magda Sindičić, Maja Jelenčič, Tomislav Gomerčić, Ivan Kos, Đuro Huber: Genotyping success of historical Eurasian lynx (Lynx lynx L.) samples
 24. Miha Krofel, Đuro Huber, Ivan Kos: Diet of Eurasian lynx Lynx lynx in the northern Dinaric Mountains (Slovenia and Croatia)
 25. Anja Molinari-Jobin, Ivan Kos, Mateja Blažič, Iztok Koren: Recovery of the Alpine lynx Lynx lynx metapopulation
 26. Tomaž Skrbinšek, Maja Jelenčič, Lisette Waits, Ivan Kos, Peter Trontelj: Highly efficient multiplex PCR of noninvasive DNA does not require pre-amplification
 27. Nives Pagon: Biodiverziteta strig (Chilopoda), dvojnonog (Diplopoda) in mokric (Isopoda) na Idrijskem
 28. Tit Slatinšek: Struktura sub-populacij potočne postrvi (Salmo trutta m. fario L.) v povirju reke Mislinje v odvisnosti od heterogenosti habitata in upravljanja z vodami
 29. Anamarija Žagar: Pomen presvetlitve za plazilce (Reptilia) v gozdni krajini
 30. Lucija Ramšak: Vpliv turizma na kopensko favno Postojnske in Otoške jame
 31. Marjetka Šemrl: Sanacija prerazmnožitve poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha L.) na Črnovrški planoti s pomočjo domačega prašiča (Sus scrofa domestica L.)
 32. Katja Golavšek: Prehrana lisice (Vulpes vulpes) v kulturni krajini
 33. Miha Krofel, Ivan Kos: Analiza vsebine iztrebkov volka (Canis lupus) v Sloveniji