Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (2)

 1. Simona Perme: Ugotavljanje učinkovitosti entomopatogenih ogorčič (Rhabditida) za zatiranje nadzemskih škodljivcev vrtnin
 2. Iris Škerbot: Bionomija rastlinjakovega ščitkarja (Trialeurodes vaporariorum [Westwood], Homoptera, Aleyrodidae) v zavarovanih prostorih in njegovo zatiranje z mehkokožno plenilko Macrolophus pygmaeus Rambur (Heteroptera, Miridae)

Diplomska dela (11)

 1. Alenka Pivk: Spremljanje bionomije kostanjevega listnega zavrtača (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) na divjem kostanju (Aesculus hippocastanum L.) v parku Tivoli
 2. Marjan Malus: Gospodarsko pomembne vrste metuljev (Lepidoptera) v vinogradniški favni v okolici Trške gore
 3. Stanislava Fišer: Uporaba fitofarmacevtskih sredstev pri ljubiteljskem pridelovanju vrtnin
 4. Peter Jeršič: Spremljanje sezonske dinamike vrbarja (Cossus cossus L.) v ekstenzivnih sadovnjakih s feromonskimi vabami
 5. Tina Smodiš: Analiza pokalic (Agriotes spp.) na laboratorijskem polju (Ljubljana) v letu 2004
 6. Tina Debevec: Interakcija med kostanjevim listnim zavrtačem (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) in listno sušico divjega kostanja (Guignardia aesculi/Peck/ V.B.Stewart) na območju mesta Ljubljane
 7. Katja Košir: Spremljanje kostanjevega listnega zavrtača (Cameraria ohridella Deschka & Dimić) in njegovih naravnih sovražnikov na območju Ljubljane
 8. Nataša Pavlovič: Favna metuljev (Insecta: Lepidoptera) pod Rožnikom v Ljubljani
 9. Jožica Krajšek: Nočni ulov krilatih žuželk (Insecta) na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete
 10. Branko Lovrec: Skladiščni škodljivci pšenice (Triticum aestivum L.) in njihovo zatiranje
 11. Vitoslav Zupet: Žalovalke (Diptera: Sciaridae) na božični zvezdi (Euphorbia pulcherrina Willd. ex Klotzsch)

Druga dela (15)

 1. Žiga Laznik, Lea Milevoj, Stanislav Trdan: Pisana polonica (Harmonia axyridis [Pallas], Coleoptera, Coccinellidae) - invazivna koristna vrsta
 2. Ludvik Rozman, Stanislav Gomboc, Lea Milevoj, Franci Aco Celar, Nevenka Valič: Ocena sprejemljivosti potencialno škodljivih vplivov pri sproščanju Bt koruze v okolje
 3. Lea Milevoj: Biotično varstvo rastlin na Inštitutu za fitomedicino
 4. Lea Milevoj: Biotično varstvo rastlin/biotično zatiranje škodljivih organizmov (splošno)
 5. Lea Milevoj: Domorodne koristne vrste
 6. Lea Milevoj: Mikrobiotično zatiranje rastlinskih škodljivcev
 7. Mojca Remic, Lea Milevoj, Marina Pintar: Vpliv nekaterih dejavnikov na naselitev navadne pršice (Tetranychus urticae Koch) na krizanteme Chrysanthemum 'Veria Dark' in 'Cassablanca White'
 8. Magda Rak Cizej, Lea Milevoj, Damijana Kastelec: Ugotavljanje preference hroščev hmeljevega bolhača (Psylliodes attenuatus Koch) v hmeljišču, na različnih sortah hmelja
 9. Lea Milevoj, Stanislav Gomboc, Aleksander Bobnar, Tina Mikuš, Tjaša Gril: Učinkovitost različnega števila feromonskih vab na nalet poljske pokalice (Agriotes lineatus L.)
 10. Lea Milevoj: The occurence of some pests and diseases on horse chestnut, plane tree and Indian bean tree in urban areas of Slovenia
 11. Magda Rak Cizej, Lea Milevoj: Barvne lepljive plošče za spremljanje hroščev hmeljevega bolhača (Psylliodes attenuatus Koch) v hmeljišču
 12. Alenka Pivk, Lea Milevoj: Poškodovanost kostanjevih listov zaradi kostanjevega listnega zavrtača (Cameraria ohridella Deschka&Dimić)
 13. Stanislav Trdan, Nevenka Valič, Gregor Urek, Lea Milevoj: Concentration of suspension and temperature as factors of pathogenicity of entomopathogenic nematodes for the control of granary weevil, Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae)
 14. Magda Rak Cizej, Lea Milevoj: In vitro ugotavljanje preference hroščev hmeljevega bolhača (Psylliodes attenuatus Koch) na gospodarsko pomembnih sortah hmelja, na navadni konoplji ter veliki koprivi
 15. Tina Mikuš, Stanislav Gomboc, Franc Batič, Lea Milevoj: Primerjava poškodb sesajočih škodljivcev in ozona na listih klonov plazeče detelje (Trifolium repens 'Regal'