Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (10)

 1. Matjaž Glavan: Vpliv spremenjene rabe zemljišč na količino in kakovost vode v reki Reki v Goriških Brdih in reki Dragonji
 2. Matjaž Tratnik: Optimizacija rabe in delovanja vodnega zadrževalnika in namakalnih sistemov na primeru Vogrščka
 3. Matej Slapnik: Analiza življenjskega kroga tehnologij pridelave solate in določitev normalizacijskih dejavnikov za Slovenijo
 4. Darijo Ilić: Difuzno obremenjevanje hidrosfere s fosforjem in dušikom s kmetijskih površin v Krajinskem parku Goričko
 5. Vesna Miličić: Vpliv deležnikov v prostorskem načrtovanju na rabo kmetijskih zemljišč v Mestni občini Koper
 6. Maja Kolar: Vpliv velikosti in količine zeolitnih delcev na zadrževanje vode v rastnih substratih za okrasne rastline
 7. Boštjan Naglič: Numerical and experimental evaluation of wetted soil volume in surface drip irrigation systems
 8. Vesna Zupanc: Določevanje potreb po namakanju v Vipavski dolini za breskve in nektarine ob spremenjeni vodni bilanci tal
 9. Mateja Škerjanec: Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri
 10. Sašo Petan: Meritve in modeliranje erozivnosti padavin kot parametra erozije tal

Magistrska dela (6)

 1. Matej Knapič: Opredelitev hidravličnih lastnosti izbranih aluvialnih skeletnih tal v Savinjski dolini
 2. Aljaž Malek: Prostorska analiza kmetijskih zemljišč v zaraščanju
 3. Špela Železnikar: Ekosistemske storitve in biotska pestrost na izbranih primerih zelene infrastrukture v Ljubljani
 4. Jurij Krajčič: Ugotavljanje primernih lokacij zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč v porečju Vipave z uporabo podatkov lidar
 5. Andrej Biro: Modeliranje vpliva površinskih vodotokov na gladino podzemne vode prekmurskega polja
 6. Jana Meljo: Možnosti rabe voda v Sloveniji

Diplomska dela (35)

 1. Boštjan Lavrič: Uporaba komasacijskega postopka v Jablah z idejno zasnovo nove razdelitve zemljišč
 2. Polona Zupanc: Vpliv količine in velikosti zeolita na zadrževanje vode v rastnem substratu
 3. Nina Polajnar-Kumše: Učinkovitost namakalnega sistema na golf igrišču Bled
 4. Špela Kos: Možnost uporabe vode iz čistilne naprave Zarica za namakanje
 5. Franci Tajner: Pregled stanja osuševalnih sistemov na ožjem območju Bele Krajine
 6. Barbara Bergant: Stanje hidromelioracijskih sistemov na območju Škofje Loke
 7. Tomaž Ileršič: Naravne danosti za postavitev vodnih ekoremediacijskih sistemov
 8. Boštjan Ogorevc: Vpliv vode v tleh na tok geogenega CO2 iz tal v atmosfero
 9. Franci Bačar: Zaznave večnamenskosti kmetijstva med prebivalci na območju občine Novo mesto
 10. Nina Selan: Pregled zapisov o namakanju v slovenskih publikacijah
 11. Matija Matijaševič: Analiza delovanja osuševalnega sistema na laboratorijskem polju Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani
 12. Vid Žitko: Vpliv zastiranja s slamnato in polietilensko zastirko na pridelek paprike (Capsicum annuum L.) in potrebe po namakanju
 13. Nejc Gačnik: Tehnične in tehnološke osnove za zasnovo malega namakalnega sistema
 14. Primož Keršič: Vpliv organske snovi na vodno zadrževalne lastnosti tal
 15. Katarina Prezelj: Vegetacija in vlažnostne razmere na grbinastih travnikih v Zgornji Radovni in Krmi
 16. Barbara Kuhelj: Raba kmetijskih zemljišč nekoč in danes v Goriških brdih
 17. Jan Štrukelj: Ugotavljanje pojava vodoodbojnosti v tleh na golf igrišču Bled
 18. Monica Flego: Vpliv padavin na koncentracijo nitrata v podzemni vodi na izbranih lokacijah v Sloveniji
 19. Nataša Meden: Učinkovitost fertigacije pri gojenju solatnic za zmanjšanje nevarnosti onesnaženja podtalnice z nitrati
 20. Matejka Per: Voda iz čistilnih naprav kot alternativni vir vode za namakanje
 21. Katja Cafuta: Poznavanje predpisov s področja varstva okolja v Celjski regiji
 22. Mateja Kralj: Učinkovitost ekoremediacijskega jarka pri Lešnici
 23. Matjaž Tratnik: Uporaba modela CropWat za analizo potrebnih količin vode za namakanje na izbranih kulturah v Zgornji Vipavski dolini
 24. Polonca Kramberger: Analiza stanja osuševalnih sistemov na območju Logatca
 25. Sebastjan Baranja: Odnos zaposlenih v Luki Koper do rabe kmetijskih zemljišč
 26. Aleš Kocjančič: Analiza izgube kmetijskih zemljišč v občini Lukovica zaradi gradnje avtoceste
 27. Dani Merkač: Vpliv prekrivanja talnih vzorcev pri meritvah za desorbcijske krivulje
 28. Petra Rozman: Vpliv komasacij na velikost zemljišč na izbranih lokacijah v Sloveniji
 29. Karin Kompare: Dopolnitev podatkovne baze namakalnih sistemov z agrotehničnimi vsebinami
 30. Rozalija Cvejić: Pregled stanja osuševalnega sistema "Hidromelioracija doline Podturnščice"
 31. Vesna Miličić: Analiza stanja osuševalnih sistemov na območju jugozahodne Ljubljane
 32. Tanja Ambrožič: Grbinasti travniki v Zgornji Radovni
 33. Peter Dolšak: Vodoodbojnost izbranih tal v Sloveniji
 34. Matjaž Glavan: Vsebnost nitratnega iona (N03-) in amonijskega iona (NH4+) v reki Temenici
 35. Gregor Adam: Primerjava različnih naprav za posredno merjenje volumskega deleža vode v tleh

Druga dela (30)

 1. Nadja Penko Seidl, Marina Pintar, Andrej Bončina: Strokovna podpora fokusnim skupinam v sklopu priprave strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050
 2. Jože Maček, Metka Hudina, Dominik Vodnik, Franc Batič, Stanislav Trdan, Borut Bohanec, Helena Grčman, Rok Mihelič, Franci Štampar, Andrej Udovč, Lučka Kajfež-Bogataj, Rajko Bernik, Darja Kocjan Ačko, Marina Pintar, Jure Čop: Spominski zbornik 1947-2017 ob 70-letnici Oddelka za agronomijo
 3. Alexander Van der Jagt, Mike Smith, Bianca Ambrose-Oji, Cecil C. Konijnendijk, Vincenzo Giannico, Dagmar Haase, Raffaele Lafortezza, Mojca Nastran, Marina Pintar, Špela Železnikar, Rozalija Cvejić: Co-creating urban green infrastructure connecting people and nature: A guiding framework and approach
 4. Boštjan Naglič, Marina Pintar: Preučitev možnosti zmanjšanja porabe vode pri kapljični tehnologiji namakanja hmelja
 5. Boštjan Naglič, Cedric Kechavarzi, Marina Pintar: Modelling of water distribution under drip irrigation systems
 6. Matjaž Glavan, Andrej Udovč, Marina Pintar: Ekonomski učinki predvidene izgradnje suhih zadrževalnikov na kmetijstvo v Spodnji Savinjski dolini
 7. Marina Pintar, Boštjan Mali, Hojka Kraigher: The impact of ski slopes management on Krvavec ski resort (Slovenia) on hydrological functions of soils
 8. Tomaž Hiti, Rozalija Cvejić, Matjaž Tratnik, Jana Meljo, Aleš Bizjak, Tanja Prešeren, Karin Kompare, Franci Steinman, Kim Mezga, Janko Urbanc, Marina Pintar: Trajno varovana kmetijska zemljišča in bližina vodnih virov, primernih za namakanje
 9. Vesna Zupanc, Branka Bračič-Železnik, Marina Pintar: Water balance assessment for lysimeter station based on Water Pumping Station Kleče in Ljubljana
 10. Vesna Zupanc, Gregor Adam, Marina Pintar: Comparison of laboratory TDR soil water measurements
 11. Lidija Globevnik, Marina Pintar, Urška Bremec: Cross compliance of water framework and nitrate directives in Slovenia
 12. Mojca Remic, Lea Milevoj, Marina Pintar: Vpliv nekaterih dejavnikov na naselitev navadne pršice (Tetranychus urticae Koch) na krizanteme Chrysanthemum 'Veria Dark' in 'Cassablanca White'
 13. Anton Perpar, Sarah Mubareka, Davor Deranja, Andrej Udovč, Marina Pintar: Projekcije prihodnje rabe tal v Mestni občini Koper na podlagi modela MOLAND
 14. Matjaž Glavan, Vesna Miličić, Marina Pintar: Finding options to improve catchment water quality - lessons learned from historical land use situations in a Mediterranean catchment in Slovenia
 15. Vesna Zupanc, Reinhard Nolz, Peter Cepuder, Branka Bračič-Železnik, Marina Pintar: Determination of water balance components with high precision weighing lysimeter in Klece
 16. Matjaž Glavan, Rozalija Cvejić, Matjaž Tratnik, Marina Pintar: Geospatial analysis of water resources for sustainable agricultural water use in Slovenia
 17. Vesna Zupanc, Martin Sturm, Sonja Lojen, Nina Kacjan-Maršić, Joseph Adu-Gyamfi, Branka Bračič-Železnik, Janko Urbanc, Marina Pintar: Nitrate leaching under vegetable fields above a shallow aquifer in Slovenia
 18. Vesna Zupanc, Martina Burnik Šturm, Sonja Lojen, Nina Kacjan-Maršić, Joseph Adu-Gyamfi, Branka Bračič-Železnik, Janko Urbanc, Marina Pintar: Nitrate leaching under vegetable field above a shallow aquifer in Slovenia
 19. Marina Pintar, Anton Perpar: Agricultural land - land use type under the highest pressure in the Koper urban fringe (Slovenia)
 20. Spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč
 21. Matjaž Glavan, Marina Pintar: Strengths, weaknesses, opportunities and threats of catchment modelling with soil and water assessment tool (SWAT) model
 22. Matjaž Glavan, Marina Pintar: Modelling of surface water quality by catchment model SWAT
 23. Jože Hladnik, Klemen Eler, Kaja Kržan, Marina Pintar, Dominik Vodnik: Short-term dynamics of stomatal response to sudden increase in CO2 concentration in maize supplied with different amounts of water
 24. Dominik Vodnik, Urška Videmšek, Marina Pintar, Irena Maček, Hardy Pfanz: The characteristics of soil CO2 fluxes at a site with natural CO2 enrichment
 25. Rozalija Cvejić, Matjaž Tratnik, Jana Meljo, Aleš Bizjak, Tanja Prešeren, Karin Kompare, Franci Steinman, Kim Mezga, Janko Urbanc, Marina Pintar: Vodne perspektive Slovenije in možnost rabe vode v kmetijstvu
 26. Matjaž Glavan, Marina Pintar: SWAT application in small flysch catchments in Slovenia
 27. Luka Juvančič, Tanja Travnikar, Matjaž Glavan, Rozalija Cvejić, Marina Pintar: Targeting and spatial impacts of agri-environmental support - spatial econometric analysis of agri-environmental measures in Slovenia
 28. Vesna Zupanc, Reinhard Nolz, Peter Cepuder, Branka Bračič-Železnik, Marina Pintar: Determination of water balance components with high precision weighing lysimeter Kleče
 29. Maja Podgornik, Marina Pintar: Causes of nitrate leaching from agriculture land in Slovenia
 30. Vesna Zupanc, Marina Pintar: Metode za merjenje količine vode v tleh