Številke

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (5)

 1. Vesna Miličić: Vpliv deležnikov v prostorskem načrtovanju na rabo kmetijskih zemljišč v Mestni občini Koper
 2. Ranko Glumac: Comparative analysis of stakeholders' expectations from the agri-environmental programme in Slovenia and Croatia
 3. Sandra Bonča: Analiza prevoza svežega sadja in zelenjave z vidika trajnostnega razvoja
 4. Matej Slapnik: Analiza življenjskega kroga tehnologij pridelave solate in določitev normalizacijskih dejavnikov za Slovenijo
 5. Anton Perpar: Ključni dejavniki razvojne uspešnosti podeželskih območij v Sloveniji

Magistrska dela (10)

 1. Mojca Pompe: Analiza predelave mesa kot dopolnilne dejavnosti na slovenskih kmetijah
 2. Martina Klodič: Oblikovanje modela izobraževanja in združevanja oljkarjev Slovenske Istre
 3. Dubravka Žgavec: Prispevek ukrepov kmetijske politike k ohranjanju travišč (primer Krajinskega parka Radensko polje)
 4. Janja Rudolf: Oblikovanje predloga nove metode izračunavanja pričakovanega donosa kmetijskih zemljišč v Republiki Sloveniji
 5. Tanja Šumrada: Analiza potencialov trženja kmetijskih proizvodov z dodano vrednostjo ohranjanja narave z območja Ormoških lagun
 6. Katarina Kerč: Analiza poznavanja predpisanih zahtev in standardov navzkrižne skladnosti na kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji
 7. Nataša Kobe Logonder: Presoja tehnične in ekonomske učinkovitosti slovenskih kmetijskih gospodarstev z metodo analize ovojnice podatkov
 8. Jože Mohar: Vpliv izbranih dejavnikov trženjskega komuniciranja na kmetovo odločanje za nakup semena poljščin
 9. Primož Areh: Valorizacija ekosistemskih storitev na območju Mulejevega vrha in Ostruščice
 10. Tomaž Alojzij Czerny: Analiza skupnega upravljanja naravnih virov na primeru agrarne skupnosti Škrbina - Rubije - Šibelji

Diplomska dela (39)

 1. Milena Fric: Odnos kmetov do konvencionalnega oziroma ekološkega kmetijstva v štajerski regiji
 2. Anton Zupančič: Pomen neposrednih plačil na izbranih kmetijah z območja Trebnjega
 3. Mira Kambič Štukelj: Analiza zaraščanja kmetijskih zemljišč na območju poselitve kočevskih Nemcev na primeru vasi Gaber
 4. Veronika Selan: Analiza stanja ter možnosti za razvoj turističnih kmetij na območju regije Zasavje
 5. Sabina Lovrenčič: Analiza zaščitenih kmetij po podatkih zemljiške knjige
 6. Andrej Napast: Ocena vlog za sofinanciranje iz strukturnih skladov Evropske unije
 7. Neža Jelovčan: Primerjava višine prejetih neposrednih plačil po shemi proizvodno vezanih plačil in po shemi regionalnih plačil z zgodovinskimi dodatki
 8. Blaž Hartl: Analiza možnosti razvoja vinogradništva v Šmarsko-virštanjskem vinorodnem podokolišu
 9. Tatjana Kušar: Analiza stanja in ocena razvojnih možnosti kmetijstva na Ljubljanskem barju
 10. Katja Bernik: Kakšno bo slovensko kmetijstvo leta 2030
 11. Martina Klodič: Izobraževanje kot dopolnilna dejavnost na kmetijah
 12. Petra Berlec: Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji
 13. Katarina Kukovica: Turizem, ohranjanje narcis (Narcissus poeticus ssp. radiflorus) in kmetijstvo na območju zahodnega dela Karavank
 14. Sabina Lukač: Socio-ekonomska analiza stanja oljkarstva v Slovenski Istri
 15. Janez Lakner: Uporaba cenovne elastičnosti pri veletrgovcu v blagovni skupini sadja in zelenjave
 16. Tina Vatovec: Analiza pripravljenosti kmetov za sodelovanje pri projektu trženja lokalnih proizvodov na območju občine Grosuplje
 17. Marijana Dekleva: Analiza poslovne upravičenosti uvedbe "wellness" programa na turistični kmetiji
 18. Silvija Matekovič: Analiza značilnosti kmetijskih gospodarstev mladih prevzemnikov
 19. Anastazija Muhič: Nasilje v družini - izkušnje in stališča kmečkih žena na podeželju
 20. Matevž Šivic: Primerjava gospodarnosti dveh načinov reje krav dojilj na območju Ljubljanskega barja
 21. Cvetka Bunderla: Analiza razvojnih možnosti za ekološko kmetovanje na območju osrednjih Slovenskih goric
 22. Tatjana Kmetič Škof: Analiza učinkov oživljanja travniških sadovnjakov v občini Črnomelj
 23. Jana Štembergar: Razvoj podeželja v občini Ilirska Bistrica na primeru vasi Jasen
 24. Žiga Mahne: Lastnosti majhnih kmetij Slovenske Istre in njihov odziv na ukrepe SKOP
 25. Bojan Bržan: Stanje socialnega podjetništva v Sloveniji
 26. Robert Lemut: Kraški pašnik kot osnova za razvoj eko-turizma
 27. Klemen Boc: Analiza uspešnosti poslovanja izbrane izletniško turistične kmetije
 28. Nina Koželj: Vpliv vrtičkarstva na odločitev za nakup lokalnih kmetijskih pridelkov
 29. Sašo Nožič Serini: Analiza in evalvacija sodelovanja Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in Republike Slovenije
 30. Vesna Potočnik Laljek: Dejavniki povpraševanja po zeliščih ter dišavnicah
 31. Polona Šeme: Mnenje kmetov o ustanovitvi krajinskega parka Radensko polje
 32. Daliborka Grujičić: Zadovoljstvo kupcev s ponudbo prehrambenih izdelkov dopolnilne dejavnosti v KZ Križe
 33. Petra Vrtačnik Horvat: Analiza uvoza in izvoza vina v obdobju 2000-2015
 34. Karmen Kovšca: Poslovni načrt kmetije, usmerjene v pridelavo izbranih zdravilnih zelišč
 35. Eva Rudež: Izdelava poslovnega načrta za obrat, usmerjen v vzgojo sadik zelenjadnic
 36. Veronika Mužar: Analiza poslovanja kmetijskega gospodarstva in ocena možnosti večanja obsega pridelave
 37. Ana Čuden: Analiza možnosti razvoja podeželskega turizma v Krajinskem parku Ljubljansko barje
 38. Maja Stržinar: Primerjava razvojnih alternativ za živinorejsko kmetijo
 39. Tatjana Grahek: Stanje kmetijstva ob reki Kolpi v občini Črnomelj

Druga dela (23)

 1. Andrej Udovč, Anton Perpar: The characteristics of conventional and organic farmers in Podravska region
 2. Andrej Udovč: Change in agricultural land and forests property rights during the transition period in Slovenia
 3. Andrej Udovč, Anton Perpar: Role of rural tourism for development of rural areas
 4. Romina Rodela, Andrej Udovč, Nevenka Bogataj: Resources under a common pool regime in a historical perspective: the Slovene experience
 5. Matjaž Glavan, Andrej Udovč, Marina Pintar: Ekonomski učinki predvidene izgradnje suhih zadrževalnikov na kmetijstvo v Spodnji Savinjski dolini
 6. Katja Vadnal, Lidija Zadnik Stirn, Andrej Udovč: Sonaravno usmerjano upravljanje kmetijsko-gozdarskih poslovnih sistemov
 7. Katja Vadnal, Lidija Zadnik Stirn, Andrej Udovč: Sonaravno usmerjano upravljanje kmetijsko-gozdarskih poslovnih sistemov
 8. Janja Rudolf, Andrej Udovč: Introducing the SWOT scorecard technique to analyse diversified AE collective schemes with a DEX model
 9. Anton Perpar, Andrej Udovč: Rural tourism and protected areas - factors to increase resilience of rural areas
 10. Dubravka Žgavec, Klemen Eler, Andrej Udovč, Franc Batič: Contribution of agricultural policy measures to maintain grassland areas (the case of Radensko Polje Landscape Park)
 11. Tatiana Kluvánková-Oravská, Andrej Udovč: Local or global commons? Application of framework for analysing SES for soil biodiversity at EU level
 12. Nevenka Bogataj, Tine Premrl, Andrej Udovč: Sustainable forest management
 13. Borut Gosar, Anton Tajnšek, Andrej Udovč, Dea Baričevič: Evaluating a new ridge and furrow rainfall harvesting system with two types of mulches
 14. Justin Bartley, Andrej Udovč: Evaluation of the application of cross compliance as foreseen under regulation 1782/2003
 15. Peter Nowicki, Andrej Udovč: Study on the economic, social and environmental impact of the modulation provided for in Article 10 of Council Regulation (EC) No 1782/2003
 16. Anton Perpar, Andrej Udovč: Development potentials of rural areas - the case of Slovenia
 17. Vesna Miličić, Andrej Udovč: Uporabnost prostorskih podatkov kmetijskega sektorja za analize sprememb rabe kmetijskih zemljišč na primeru izbranega območja varovanja narave v Sloveniji
 18. Anton Perpar, Sarah Mubareka, Davor Deranja, Andrej Udovč, Marina Pintar: Projekcije prihodnje rabe tal v Mestni občini Koper na podlagi modela MOLAND
 19. Jana Zurc, Andrej Udovč: Local inhabitants' opinion about quality of life inside and outside the Triglav National Park
 20. Anton Perpar, Andrej Udovč: Kmetijske strokovne podlage za celostno prostorsko načrtovanje - pristop na primeru Mestne občine Koper
 21. Tanja Šumrada, Branko Vreš, Tatjana Čelik, Urban Šilc, Ilona Rac, Andrej Udovč, Emil Erjavec: Are result-based schemes a superior approach to the conservation of High Nature Value grasslands?
 22. Karmen Ketiš, Klemen Eler, Andrej Udovč, Franc Batič: Dependence of the conservation status of acid grasslands at the Pohorje and Kozjak on socioeconomic parameters
 23. Jože Maček, Metka Hudina, Dominik Vodnik, Franc Batič, Stanislav Trdan, Borut Bohanec, Helena Grčman, Rok Mihelič, Franci Štampar, Andrej Udovč, Lučka Kajfež-Bogataj, Rajko Bernik, Darja Kocjan Ačko, Marina Pintar, Jure Čop: Spominski zbornik 1947-2017 ob 70-letnici Oddelka za agronomijo