Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Maja Jurc

Vseh ključnih besed je 134, ki se skupaj pojavijo 174 krat.
28 ključnih besed (20.9 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 68 krat (39.08 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x5.88%šesterozobi smrekov lubadar, Pityogenes chalcographus (L.), Ips typographus (L.)
3x4.41%osmerozobi smrekov lubadar, Coleoptera, Slovenija, podlubniki, dodaten ulov, žuželke
2x2.94%varstvo gozdov, Jelovica, Picea abies, varstvo, lesnate rastline, vpliv meteoroloških dejavnikov, navadna smreka, ulov, Cerambycidae, Ljubljana, Brdo pri Kranju, pršice, feromonske vabe, hrošči, patogene glive, hrasti, Ips typographus, osmerozobi smrekovi lubadarji, entomofavna
1xedafon, talna evtomofavna, Ceratocystis, črni bor, glive modrivke, Ophistoma, intenzivni monitoring stanja gozdov, stanje gozdov, intenzivni monitoring, antropogeni vplivi, ogroženost, Castor fiber L., bobri, biotski dejavniki, mali osmerozobi smrekov lubadar, poplavni gozdovi, dodatni ulov, simptomi, feromonske pasti Theysohn, Ravensko, modeli, Buprestidae, Scolytidae, veje, sušenje, meterološki dejavniki, Kras, pisani jesenov ličar, morfologija, navadna oljka, Scolitidae, Fraxinus excelsior L., veliki jesen, gospodarski pomen, gospodarska enota Medvode, Kočevje, podnebne spremembe, vrstna sestava, iglavci, zdravje gozdov, krajevna enota Dravograd, sanitarna sečnja, stopnja spremenjenosti, spremljanje, kratkoročna napoved, režaste kontrolno lovne pasti Theyson, nižinski smrekovi gozdovi, revir Javorje, Ips amitinus (E.), monitoring, Dryocopus martius L., saproksil, črna žolna, inokulacije, ofiostomatoidne glive, metulji, drevesna sestava, zgradba sestojev, urbani gozdovi, Jesenkova pot, Riflov vrh, Cephalcia arvensis, poljska zapredkarica, revir Vodice, šesterozobi smrekovi lubadarji, varstvo narave, drevesne vrste, Notranjski regijski park, smernice, ogrožene živalske vrste, Svenssonov park, Blejsko jezero, vitalnost, Rimske Toplice, Kozlov rob, Pitogenes chalcographus, šesterozobi smrekovi laubadarji, Curculionidae, saproksilni hrošči, Pityogenes chalcographus(L.), vetrolom, Ig, feromonske pasti, selektivnost, vetrolomna površina, biodiverziteta, ceste, poškodbe, sol, soljenje, borova ogoričica, učinkovitost, PC-Ecolure, Dendrocopos mayor, Monochamus, Dryocopus martius, Picus viridis, žolne, žagovinarji, morfometrija, Chalcoprax top, Chalcowit, vektorji, borova ogorčica, Bursaphelenchus xilophilus, vzdrževanje cest