Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Martin Gazvoda

Vseh ključnih besed je 59, ki se skupaj pojavijo 67 krat.
5 ključnih besed (8.47 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 13 krat (19.4 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x30.77%paladij
3x23.08%organska sinteza
2x15.38%kataliza, fluoriranje, Pt(IV) kompleksi
1xantranilna kislina, cisplatin, dekanojska kislina, kislinski kloridi, anhidridi, simvastatin, reakcija pripajanja, kiralni organokovinski kompleks, molekulska sonda, triazolijeva sol, triazol, kovine prehoda, aromatska kislina, Suzuki-Miyaura reakcija, transmetalacija, aril borova kislina, pripajanje, zelena kemija, karboksilatni ligandi, organokovinska kemija, protitumorsko delovanje, indol, Sinteza, fluorofori, 4-aminobifenil, galna kislina, reševanje spektrov, vez C–F, vez C–N, hidroaminiranje, trazolijeve soli, ligandi, regioselektivno fluoriranje, paladijev katalizator, acetilenski ligandi, organokovinski kompleksi, prehodne kovine, Selectfluor, elektrofilno aromatsko fluoriranje, paladijevi kompleksi, ''klik'' reakcija, 1H NMR spektroskopija, hidrazojska kislina, IR spektroskopija, kemoinformatika, kovinski acetilidi, baker, cikloadicija, ariliranje, alkiliranje, 1, 2, 3-triazoli, Cephalandol C