Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Peter Trontelj

Vseh ključnih besed je 102, ki se skupaj pojavijo 124 krat.
19 ključnih besed (18.63 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 41 krat (33.06 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x9.76%mikrosateliti
3x7.32%Slovenija
2x4.88%gnezditvena ekologija, velikost populacije, veliki škurh (Numenius arquata), raba prostora, filogenetika, navadni mračnik (Nyctalus noctula), rjavi medved, molekularna evolucija, izbor gnezditvenega habitata, Ljubljana, urbano okolje, ekološka speciacija, Ljubljansko barje, logistična regresija, genetska pestrost, izbor zatočišč, varstvena genetika
1xbakterijski motor, nepoenostavljiva kompleksnost, evolucija, KOP ukrepi, košnja, Natura 2000, upravljanje, številčnost, kmetijsko okoljska plačila, razvoj podeželja, javnost, nasprotniki, zagovorniki, evolucijska teorija, javno mnenje, taksične metode, Tetrao urogallus, divji petelin, apriorna informacija, obteževanje znakov, rastišče, varovanje, Polhograjsko hribovje, Cerkljansko hribovje, Škofjeloško hribovje, konflikt znakov, struktura populacije, sinapomorfija, Jovsi, filogenetske metode, verjetnost apomorfne podprtosti, simulirana nukleotidna zaporedja, dinarska populacija medveda, slovenska populacija medveda, Ursus arctos, filogenija, izbor habitata, potočni raki, mali martinec, mali deževnik, vodomec, Austropotamobius, Austropotamobius pallipes, paralelna evolucija, filogeografija, filogenetska drevesa, Austropotamobius torrentium, Mura, neinvazivna genetika, speleobiologija, podzemeljska favna, fotofobija, reproduktivna bariera, favna globokih jam, združbe kraškega masiva, genetski profili, pes, volk, Trnovski gozd, populacijska struktura, podzemlje, veliki skovik, pomnoževanje DNA, slina, vatiranec, Otus scops, razširjenost, kosec, Kras, GIS, Asellus aquaticus, ugrizna rana, plenjenje drobnice, neinvazivno genetsko vzorčenje, ocenjevanje velikosti populacije, efektivna velikost populacije, molekularna ekologija, brkati netopirji, ekologija, porodniška skupina, zatočišča, prehrana, Crex crex