Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Krištof Kranjc

Vseh ključnih besed je 55, ki se skupaj pojavijo 82 krat.
11 ključnih besed (20 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 38 krat (46.34 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
9x23.68%2H-piran-2-oni, Diels–Alderjeva reakcija
3x7.89%2H-piran-2-on, cikloadicija
2x5.26%enolončna sinteza, maleinanhidrid, biciklo[2.2.2]okteni, piruvična kislina, [4+2] cikloadicije, organska sinteza, mikrovalovi
1xodščita/zaščita, halogenska vez., spektroskopska analiza, nedeljena elektrolizna celica, dvoelektrodni sistem, heterociklične spojine, Fischerjeva esterifikacija, halogenirani biciklo[2.2.2]okteni, oksalil klorid, matricin, destilacija, nikotin, kamazulen, mikrovalovna sinteza, ekstrakcija, spektroskopija., bromiranje., reduktivno spajanje, kislinski kloridi, Schotten – Baumannovi pogoji sinteze amidov, mlečna kislina, zelena kemija, sinteza naravnih snovi, biciklo[2.2.2]oktenski sistemi, molekulsko modeliranje, (hetero)aromatski amini, periciklične reakcije, cikloadicije, CPD, vrstniško ocenjevanje, μMOOC, Moodle, biciklični skelet, [4+2] cikloadicija, naravne spojine, MOOC, visok tlak, pinakol, one-pot sinteza, nekovalentna organokataliza, biciklo[2.2.2]okten, DFT študije, kovalentna organokataliza, simetrična organska elektrokemijska sinteza