Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Stanislav Trdan

Vseh ključnih besed je 253, ki se skupaj pojavijo 355 krat.
57 ključnih besed (22.53 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 159 krat (44.79 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
7x4.4%varstvo rastlin, poljski poskus
6x3.77%biotično varstvo rastlin, pridelek
5x3.14%učinkovitost, laboratorijski poskus, škodljivci
4x2.52%diatomejska zemlja, strune
3x1.89%lesni pepel, marmorirana smrdljivka, bolezni, koloradski hrošč, insekticidi, bionomija, čebulna muha, Thrips tabaci, tobakov resar, čebula, Delia antiqua, koruzni žužek, črna listna pegavost krompirja, krompir
2x1.26%odpornost, Neoseiulus californicus, repičar, koruza, Meligethes aeneus, Slovenija, škoda, škodljive žuželke, koruzni hrošč, Sus scrofa, divji prašič, rižev žužek, piretroidi, sintetični insekticidi, rizobakterije, Halyomorpha halys, Sitophilus zeamais, Sitophilus oryzae, sezonska dinamika, insekticidno delovanje, Allium cepa, Alternaria solani, entomopatogene ogorčice, zatiranje, Rhizoflo Premium, padavine, koristni organizmi, krompirjeva plesen, rastlinski prahovi, temperatura, jelenjad, Cervus elaphus, škropljenje, listne uši
1xpoškodbe na listih, ozimni ječmen, smrtnost hroščev, povzročitelji bolezni, rdeči žitni strgač, zelje, sredstva za krepitev rastlin, Phacelia tanacetifolia, ozimna pšenica, insekticida, spinosad, spinetoram, Sitophilus granarius, ječmenov listni ožig, Sitophilus zeamais, črni žitni žužek, kapusovi bolhači, feromonske pasti, gosenice, biološko gnojilo, Phytophthora infestans, koruzna vešča, pokalice, gospodarski pomen, fižolova muha, bolhači iz rodu Phyllotreta, Agree WG, Lepidoptera, naravno gnojilo, paprika, Phyllotreta atra, sorte, PGPR, Bacillus thuringiensis var. aizawai, Bacillus thuringiensis var. kurstaki, Leptinotarsa decemlineata, ječmenova mrežasta pegavost, pšenica, Aphis fabae, črna fižolova uš, preferenca, odpornost rastlin, Mineral rdeči, Aphis pomi, jablanova zelena uš, Robinia pseudoacacia, navadna robinija, dvopika polonica, Adalia bipunctata, Aphididae, Mineral rumeni, Mineral zeleni, navadni rožmarin, eterična olja, bazilika, pomarančevec, česen, žita, beta-ciflutrin, fitofarmacevtska sredstva, alfa-cipermetrin, deltametrin, lambda-cihalotrin, Fagus sylvatica, navadna bukev, navadna hruševa bolšica, Pyrus communis, Cacopsylla pyri, Matrifruit, Deffort, hruška, prehranska vaba, kaki, Ceratitis capitata, Diospyros kaki, feromonska vaba, intenzivni sadovnjak, kmetijska entomologija, velika žitna uš, cvetlični resar, Srbija, Frankliniella oocidentalis, navadna smreka, Picea abies, Asorbio, zeoliti, Sitobion avenae, facelija, laboratorijske razmere, neonikotinoidi, breskova muha, črna listna pegavost, Heterorhabditis bacteriophora, preplavno biotično varstvo, egerolizini, bukov ostrigar, Pleurotus, Typhlodromus pyri, Neoseiulus cucumeris, Seznam domorodnih vrst organizmov za biotično varstvo rastlin, plenilske pršice, Amblyseius andersoni, Amblyseius barkeri, Euseius gallicus, skladiščne žuželke, invanzivne tujerodne rastline, soja, sončnica, lucerna, sirek, okoljsko sprejemljiva sredstva, privabilni posevki, alternativne metode varstva rastlin, kanadska zlata rozga, navadna amorfa, veliki pajesen, octovec, gospodarska škoda, travinje, inertna prašiva, Škofljica, alternativne metode zatiranja, zeolit, kremen, kmetijstvo, načini zatiranja škodljivih organizmov, številčnost, alternativni načini varstva rastlin, inertni prahovi, poljske razmere, športne trate, nogometne trate, Poa annua, lončni poskus, Lolium perenne, Poa pratensis, proheksadion kalcij, skupni polifenoli, salicilna kislina, gnojenje, barva trate, Laetisaria fuciformis, naravna odpornost, Botanigard WP, Nemaplus®, masa, tržni pridelek, pozitivna kontrola, negativna kontrola, tretiranje, vodni izvlečki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, Alternaria cichorii, popis, divjad, solata, Lactuca sativa, hmeljarstvo, Humulus lupulus, sestava travne ruše, obnova travne ruše, opraševalci, invazivne tujerodne rastlinske vrste, navadna ajda, brezpilotni letalnik, deževniki, navadna pršica, Tetranychus urticae, plenilska pršica, ritje na travinju, Capreolus capreolus, srnjad, glagolka, Phytomyza gymnostoma, Autographa gamma, rodovi, feromonske vabe, porova zavrtalka, Peronospora destructor, NeemAzal – T/S, porova škrlatna pegavost, Alternaria porri, čebulna plesen, vlaga, sončno obsevanje, Elateridae, spodbujevalci rasti, biostimulanti, varovanje kmetijskih zemljišč, Savinjska dolina, Bacillus amyloliquefaciens, antagonistične bakterije, okužbe, poškodbe, Agriotes spp., aminokisline, Fagopyrum esculentum