Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jerca Kramberger Škerl

Vseh ključnih besed je 174, ki se skupaj pojavijo 193 krat.
16 ključnih besed (9.2 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 35 krat (18.13 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x11.43%mednarodno zasebno pravo
3x8.57%brezplačna pravna pomoč
2x5.71%civilno procesno pravo, mediacija, arbitraža, kolizijska pravila, sodna praksa, arbitražni postopek, financiranje pravde, Uredba Bruselj IIa, Uredba Bruselj II bis, pravdni postopek, vročanje, nepravdni postopek, pravna sredstva, stroški postopka
1xizvršilna dejanja, tretja oseba, izvršilni postopek, izvršba na nepremičnine, prvi odstavek 6. člena EKČP, delež družbenika, predmet izvršbe, sodni register, odgovornost države za nadzor arbitražnih postopkih, šestmesečni rok, merila dopustnosti pritožbe, izčrpanje domačih pravnih sredstev, prepoved razpolaganja, izvršba, pravica do poštenega postopka, pravica do sodišča, Vaskrsić., delitev solastnine, fizična delitev, civilna delitev, solastnina, dostop do sodnega varstva, delitev bremena stroškov, neuravnotežen položaj tretjega in upnika, postopek za delitev stvari v solastnini, sklep o delitvi, ugovor tretjega, prosta izbira izvršilnih sredstev, izterjava bagatelne terjatve, dispozicija upnika, izvršba na razdelitev stvari, obligacijske pravice, stvarnopravne pravice, neučinkovito pravno varstvo, individualna pritožba, starševstvo, nadomestna mati, nameravani starši, otrokove koristi, mednarodni dogovor o nadomestnem materinstvu, nadomestno materinstvo, načelo ekonomičnosti in pospešitve postopka, procesni subjekti, predlogi za novo ureditev izvršbe., Haaška konvencija, mednarodna starševska ugrabitev otrok, postopek v sporih majhne vrednosti, načelo ekonomičnosti in hitrosti postopka., pritožba, pritožbeni razlogi, Spori majhne vrednosti, kolizijska norma, smernice za mediacijo, tehnologija, kvalifikacija, netržni vrednostni papirji, tržni vrednostni papirji, Bruselj I BIS, Bruseljska uredba, zavrnitveni razlogi, pridržek javnega reda, Priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb, meddržavna pritožba., Evropska konvencija za človekove pravice, ukrepi proti preobremenjenosti, temeljna procesna jamstva, načelo kontradiktornosti, tuja sodna odločba., preživnine, prometne nesreče, Izvršba, nematerializirani vrednostni papirji, posvojitve, ugrabitev otrok, Haaške konvencije, »apostille«, olajšanje pristopa k sodiščem, Evropsko sodišče za človekove pravice, uredbe EU, norme neposredne uporabe, prevladujoče obvezne določbe, prisilne določbe, analiza sodne prakse, preživljanju otroka in otrokovih stikih, izvedensko mnenje, dokazovanje, postopek za odločanje o varstvu in vzgoji otroka, Rimska konvencija o pravu, ki se uporablja za pogodbena razmerja, poslovna skrivnost, zaupnost, razkritje, neposredno urejanje, javni interes, Uredba Rim I, Uredba Rim II, javni red, sodni izvedenec, kupec nepremičnine, čezmejno preoblikovanje, teorija ustanovitve, teorija dejanskega sedeža, korporacijska mobilnost, civilni postopki, prošnja, izvajalec, upravičenec, izselitev sedeža, priselitev sedeža, pravice upnika, varstvo dolžnika, dolžnikov dom, prodaja nepremičnine v izvršbi, Izvršba na nepremičnine, svoboda ustanavljanja, štirinajsta direktiva, pravo Evropske unije., javnost postopka, dokaz, poslušanje., pravica do sodnega varstva, učinkovitost pravdnega postopka, razumevanje, sporazum, tehnike mediacije, faze mediacije, sodna poravnava, primerjalnopravni pogled, premoženjskopravna razmerja med zakoncema, priznanje in izvršitev, Uredba Rim III, uredbi Rim IV, mednarodna pristojnost, ki se uporablja, MZP, zakonska zveza, pravo, mediacijski postopek, Alternativno reševanje sporov, tuja arbitražna odločba, Newyorška konvencija, razlogi za zavrnitev priznanja in izvršitve tuje arbitražne odločbe, arbitražna odločba, dostop do sodišča, pravdni stroški, zavarovanje pravdnih stroškov, zavarovanje stroškov postopka, spor z mednarodnim elementom, mednarodna pristojnost slovenskega sodišča – običajno prebivališče – mednarodna ugrabitev otrok – razveza zakonske zveze – starševska odgovornost, načela dokazovanja, izvedenec, dileme izvedenstva, dokazni postopek, pristojnost sodišč., Pravice industrijske lastnine, teritorialno načelo, kršitve na internetu, pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij.