Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jerca Kramberger Škerl

Vseh ključnih besed je 225, ki se skupaj pojavijo 255 krat.
19 ključnih besed (8.44 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 49 krat (19.22 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x10.2%mednarodno zasebno pravo
4x8.16%pravdni postopek
3x6.12%brezplačna pravna pomoč, priznanje in izvršitev, nepravdni postopek, civilno procesno pravo, vročanje, kolizijska pravila
2x4.08%pravna sredstva, mednarodna pristojnost, financiranje pravde, analiza sodne prakse, sodna praksa, arbitraža, arbitražni postopek, Uredba Bruselj IIa, stroški postopka, mediacija, Uredba Bruselj II bis
1xneučinkovito pravno varstvo, Vaskrsić., delitev bremena stroškov, izvršba, neuravnotežen položaj tretjega in upnika, stvarnopravne pravice, obligacijske pravice, dostop do sodnega varstva, ugovor tretjega, delež družbenika, izterjava bagatelne terjatve, izvršba na razdelitev stvari, postopek za delitev stvari v solastnini, sklep o delitvi, dispozicija upnika, civilna delitev, delitev solastnine, fizična delitev, prosta izbira izvršilnih sredstev, solastnina, prvi odstavek 6. člena EKČP, učinkovitost pravdnega postopka, pravica do sodnega varstva, primerjalnopravni pogled, premoženjskopravna razmerja med zakoncema, MZP, poslušanje., razumevanje, tehnike mediacije, mediacijski postopek, faze mediacije, sodna poravnava, sporazum, zakonska zveza, uredbe EU, pravica do sodišča, predmet izvršbe, pravica do poštenega postopka, odgovornost države za nadzor arbitražnih postopkih, izvršilni postopek, temeljna procesna jamstva, pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij., pravo, ki se uporablja, Uredba Rim III, uredbi Rim IV, tretja oseba, šestmesečni rok, nadomestno materinstvo, varstvo upnikov, mednarodni dogovor o nadomestnem materinstvu, starševstvo, nadomestna mati, odgovornost družbenikov za obveznosti družbe, izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije, načelo ekonomičnosti in pospešitve postopka, netržni vrednostni papirji, procesni subjekti, predlogi za novo ureditev izvršbe., nedelujoče družbe, nameravani starši, otrokove koristi, postopek v sporih majhne vrednosti, Spori majhne vrednosti, načelo ekonomičnosti in hitrosti postopka., pritožba, pritožbeni razlogi, kolizijska norma, kvalifikacija, Haaška konvencija, mednarodna starševska ugrabitev otrok, smernice za mediacijo, tehnologija, tržni vrednostni papirji, nematerializirani vrednostni papirji, individualna pritožba, ukrepi proti preobremenjenosti, meddržavna pritožba., Priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb, Bruselj I BIS, Evropska konvencija za človekove pravice, Evropsko sodišče za človekove pravice, sodni register, izvršilna dejanja, prepoved razpolaganja, izčrpanje domačih pravnih sredstev, merila dopustnosti pritožbe, Bruseljska uredba, zavrnitveni razlogi, posvojitve, ugrabitev otrok, preživnine, prometne nesreče, Izvršba, olajšanje pristopa k sodiščem, »apostille«, pridržek javnega reda, načelo kontradiktornosti, tuja sodna odločba., Haaške konvencije, izvršba na nepremičnine, Pravice industrijske lastnine, otrokova največja korist, civilnoprocesni vidik, mednarodna pristojnost sodišča, običajno prebivališče, uporaba prava, mednarodna ugrabitev otroka, avtoriteta in ugled sodstva, zloraba procesnih pravic, denarna kazen, žalitev sodišča, vzdrževanje reda na glavni obravnavi, primerjava s hrvaško ureditvijo, priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb, mnenje otroka, prošnja, Preživninska uredba, izvajalec, upravičenec, civilni postopki, uredba Bruselj I, preživninski zavezanec, mehanizem prevladujoče odločbe, preživninska razmerja, preživljanje, preživninski upravičenec, kaznovanje, postopki za varstvo koristi otroka, signification de l'acte, notification, pravo Evropske unije, Uredba o dedovanju, čezmejno dedovanje, signification, commissaire de justice, Zakon o pravdnem postopku, kontradiktorni postopek, vročanje po detektivu, Code de procédure civile, mednarodna pristojnost sodišč, zadnje običajno prebivališče zapustnika, postopki v družinskih zadevah, ZMZPP, položaj otroka kot udeleženca postopka, največja otrokova korist, Družinski zakonik, pravo EU, pristojnost, nepremičnine, stvarne pravice, najemna in zakupna razmerja, čezmejni element, korporacijska mobilnost, čezmejno preoblikovanje, pravdni stroški, dokaz, zavarovanje pravdnih stroškov, zavarovanje stroškov postopka, dostop do sodišča, javnost postopka, razkritje, javni interes, neposredno urejanje, poslovna skrivnost, zaupnost, arbitražna odločba, tuja arbitražna odločba, dokazni postopek, pristojnost sodišč., načela dokazovanja, izvedenec, dileme izvedenstva, kršitve na internetu, teritorialno načelo, Newyorška konvencija, razlogi za zavrnitev priznanja in izvršitve tuje arbitražne odločbe, spor z mednarodnim elementom, mednarodna pristojnost slovenskega sodišča – običajno prebivališče – mednarodna ugrabitev otrok – razveza zakonske zveze – starševska odgovornost, javni red, Uredba Rim II, Izvršba na nepremičnine, pravo Evropske unije., prodaja nepremičnine v izvršbi, pravice upnika, varstvo dolžnika, štirinajsta direktiva, svoboda ustanavljanja, teorija ustanovitve, teorija dejanskega sedeža, izselitev sedeža, priselitev sedeža, dolžnikov dom, kupec nepremičnine, prisilne določbe, prevladujoče obvezne določbe, Rimska konvencija o pravu, ki se uporablja za pogodbena razmerja, Uredba Rim I, norme neposredne uporabe, preživljanju otroka in otrokovih stikih, sodni izvedenec, izvedensko mnenje, dokazovanje, postopek za odločanje o varstvu in vzgoji otroka, Alternativno reševanje sporov