Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Aleš Novak

Vseh ključnih besed je 202, ki se skupaj pojavijo 226 krat.
16 ključnih besed (7.92 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 40 krat (17.7 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x10%filozofija prava, etika
3x7.5%odvetništvo, razum, kodeks odvetniške poklicne etike, pravosodje
2x5%pravni subjekt, odvetniška etika, svoboda izražanja, sodniška etika, Kodeks sodniške etike, čustva, vrednote, pravni pozitivizem, pravo, pravni občutek
1xodvetniška tarifa, filozofska antropologija, javni interes, oglaševanje odvetniških storitev, svobodna gospodarska pobuda, odvetniška zaupnost, preiskovanje odvetniških pisarn, človekova narava, integrativno pravoznanstvo, samostojnost in neodvisnost, podoba človeka v pravu, ekonomska analiza prava, Gustav Radbruch, oseba, personalizem, narava stvari, kijas, civilizacija, zaton porotnega sojenja, univerzalna civilizacija, kultura dvoumnosti, sekularnost, reforma porotnega sojenja, porotni sistem, Anglija, ZDA, porotno sojenje, laična participacija, sekularizacija, šeriatsko pravo, pogajanja o priznanju krivde, idžma, trk kultur, diskriminacija, asimilacija., migrantska kriza, burka, pravice žensk, sodobni islam, islamski feminizem, Koran, zasebnopravna služba, literarne študije, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Evropsko sodišče za človekove pravice, Radbruchova formula, pravna varnost, načelo zakonitosti, deontološki kodeksi, kršitve poklicne etike, integriteta, Ronald Dworkin, Odvetniška zbornica Slovenije, odvetnikove etične dolžnosti, pojem zakona, kvaliteta prava, Vzhodna Azija, legitimnost, izvor oblasti, preprečevanje arbitrarnosti., informacijska samoodločba, nadzor, zasebnost, pravica do zasebnosti, pravna regulacija, osebni podatki, interpretativna teorija prava, konstruktivna razlaga, materialno procesno vodstvo, svoboda govora, izvensodne dejavnosti, javnost., Narava, zunanji objektivni videz nepristranskosti, literarna interpretacija, tožilska etika, filozofija umetnosti, estetika, porota, pravna sposobnost, priznanje pravic, konflikt interesov, etične dileme, moralno razumevanje prava, pravna načela, tipi odvetnikov, profesionalno razmerje, biološki interesi, okoljska etika, intrinzična vrednost., zvestoba stranki, etika pravniških poklicev, temeljna načela, upravičevanje intelektualne lastnine, Locke, Hegel, utilitarizem, pravnofilozofske teorije, košer prehrana, Tora, judovsko pravo, halaha, kašrut, Marx, teorija dela, ustavnopravna sposobnost, pravna subjektiviteta, gospodarske družbe, teorije pravne narave pravnih oseb, ustavne pravice, Komisija za etiko in integriteto, osebnostna teorija, teorija družbenega načrtovanja, Politična vzdržnost, etični standardi, vera, judaizem, sojenje, pristranskost, sodniki, odločanje, religija, nevroznanost, John (1940-), George, Robert (1955-), naravno pravo, kvaliteta sojenja, pomoč pri umiranju, stališča medicinske stroke, Komisija za medicinsko etiko, stališča najbolj razširjenih svetovnih verstev do evtanazije, judovstvo, dostojna smrt, pravica do smrti, zdravniška pomoč pri samomoru, aktivna evtanazija, avtonomija posameznika, sodno odločanje, volja, družbena neenakost, socialna država, socialna varnost, socialna pravičnost, anarhizem, brezpravje, ljubezen, princip nenasilja, zavračanje prava, država, socialna demokracija, pravna država, sodnik, sodniško odločanje, pravni sistemi, precedens, Common law, jedro, človekovo dostojanstvo, eksistenčni minimum, socialne pravice, Finnis, morala, Tolstoj, načela omejevanja svobode, pravni paternalizem, pravni moralizem., etične dolžnosti odvetnika, kazensko pravo, naravno pravo., etika., ločenost med pravom in moralo, razmerje med pravom in moralo, pravna in moralna načela, zloraba procesnih pravic, odvetniška zasebnost, praksa Ustavnega sodišča, novela N k ZKP, poseg v ustavno pravico, določnost, test sorazmernosti, implicitne omejitve, različni vidiki zasebnosti, zaupno razmerje, eksplicitne omejitve, sojenje.