Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Ines Mandić Mulec

Vseh ključnih besed je 79, ki se skupaj pojavijo 107 krat.
10 ključnih besed (12.66 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 38 krat (35.51 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
12x31.58%Bacillus subtilis
5x13.16%biofilm
4x10.53%mikrobne združbe, sorodstvena diskriminacija
3x7.89%zaznavanje kvoruma
2x5.26%biofilmi, krompir, surfaktin, kompetenca, mikrobiologija
1xkonfokalna mikroskopija, laktobacili, Lactobacillus plantarum, DIC mikroskopija, stacionarna faza rasti, nastanek biofilmov, rojenje, relativni fitnes, sodelovanje, bacillus, eps, prostorska razporeditev, skupne dobrine, komunikacija med celicami, signalne mutante, viskoznost biofilma, morfologija biofilma, rojenje celic, medsebojno prepoznavanje, planktonska kultura, Biotehnologija, horizontalni genski transfer, razvoj biofilma, osmotski stres, signalni peptid, tekmovanje, porazdelitev celičnih gostot, ComX, mikrobiološke metode, biotehnologija, laserska konfokalna mikroskopija, fluorescentni proteini, tankoplastna kromatografija, imunski odziv rastlin, Solanum tuberosum, bioinformacijska analiza genomov, rizobakterije, PGPR, agarski blokci, fluorescentna mikroskopija, transkripcija genov, genomika, izrabljeno gojišče, optotracers, optical detection, electrochemical detection, Salmonella enterica, sorodstveno razlikovanje, odpornost proti antibiotikom, socialne interakcije, redukcija kroma, odpornost bakterij, indolocetna kislina, inducirana odpornost, preobčutljivostni odziv, Streptomyces rimosus, mikrobne interakcije, interakcija med celicami, sekundarni metaboliti, virus PVY, aplikacije v poljedelstvu, spektrofotometrične metode, onesnaževanje voda s kromom, šestvalentni krom, FAAS, HPLC-ICP-MS, uporabna mikrobiologija, varstvo rastlin, sorodstveno prepoznavanje