Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Štefan Ivanko

Vseh ključnih besed je 141, ki se skupaj pojavijo 178 krat.
22 ključnih besed (15.6 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 59 krat (33.15 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
8x13.56%zaposleni
5x8.47%stres, zadovoljstvo zaposlenih
3x5.08%delovno okolje, motivacija, organizacija
2x3.39%izobraževanje, usposabljanje, javna uprava, motivacijski dejavniki, organizacijska klima, zadovoljstvo, stres na delovnem mestu, javni uslužbenci, osebnostni razvoj, razvoj, etika, motivacijske teorije, stresne situacije, kakovost življenja, vodenje, policija
1xposledice konfliktov, vzroki konfliktov, vrste konfliktov, konflikt, splošno zadovoljstvo, razreševanje konfliktov, spoprijemanje s konfliktom, občinska uprava, primerjava, pomen vodje, delovno mesto, vrste komuniciranja, dejavniki stresa, agencija, korupcija, kodeksi, etične kršitve, organizacijska kultura, posledice stresa, morala, komuniciranje na delovnem mestu, komuniciranje, obvladovanje stresa, prehrana in šport, konflikti komuniciranja, merjenje zadovoljstva, konkurenčnost, kreativno delovno okolje, IDEO, ideje, inovacije, obravnavano podjetje, kreativnost, čustvena inteligenca, vodenje s čustvi, tradicionalne upravne vrednote, vrednote novega javnega managementa, model upravnih vrednot, upravne vrednote, zaposleni in pomembnost čustvene inteligence, obče vrednote, simptomi stresa, pozitivni in negativni stres, dejavniki zadovoljstva, certifikat Družini prijazno podjetje, mestne občine., občine, kulturna politika, lokalni program za kulturo, motivi motivacije, pomen motivacije, kodeks policijske etike, stresorji, etična vprašanja, prisilna sredstva, nagrajevanje, policijsko delo, kultura, zavzetost zaposlenih, spremembe procesov dela, izboljšave, model E-Qalin, organizacija dela, vodilni, občinska uprava Občine Postojna, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, vključevanje zaposlenih, enaka/neenaka obravnava, interna komunikacija, zaposlovanje, enakovreden položaj, diskriminacija, policisti in policistke, javni zavod, absentizem, preprečevanje, menedžment, simptomi izgorelosti, preobremenjenost, motiviranost za delo, izgorelost, menedžer, življenjski standard, dostopnost, vodja, revščina, dohodek, brezposelnost, sestanki, ovire, Tobinov Q, vodje, metoda VAIC, metode merjenja intelektualnega kapitala, intelektualni kapital, človeški kapital, stil vodenja, komunikacija, razvoj kadrov, zdravstvena organizacija, načrtovanje kadrov, tehnike sproščanja, družina, podjetje, razmišljanje, motiviranje in nagrajevanje, kompetence vodje, ekipno delovanje, lastnosti in značilnosti, dober vodja, stili vodenja, vrste stresa, spoprijemanje s stresom, ideja, ustvarjalnost, inovativnost, inoviranje, inovacija, kadrovske težave