Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Klemen Podobnik

Vseh ključnih besed je 215, ki se skupaj pojavijo 232 krat.
15 ključnih besed (6.98 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 32 krat (13.79 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x9.38%pravo intelektualne lastnine, avtorska pravica
2x6.25%patent, 263. člen ZGD-1, imetnik patenta, pravilo poslovne presoje, spregled pravne osebnosti, poslovodstvo, zasebnopravno uveljavljanje konkurence, odškodninska odgovornost poslovodstva, patentno varstvo, evropski patent, unitarni patent, družba z omejeno odgovornostjo, Evropska patentna konvencija
1xpravice proizvajalcev fonogramov, proizvajalec fonogramov, SAZAS, ZASP, kolektivno upravljanje, predelava, fonogram, ustvarjalec, streaming, glasbeno delo, Vzorčenje, ex parte postopek, načelo sorazmernosti, avtor, dokazni standard, varstvo tajnih podatkov, zavarovanje dokazov pri kršitvah pravic industrijske lastnine, pogoji za izdajo sklepa, sampling, odpoklic, posojilodajalec, družbenik, kapitalsko posojilo, gospodarska kriza, postopek stečaja ali prisilne poravnave, WTO, sistem reševanja sporov v WTO, prekinitev koncesij ali drugih obveznosti, trgovinski spori, ZDA, EU, lastni kapital, premoženje družbe, odgovornost za ravnanje, kršitev avtorske in sorodne pravice, improvizacija, improvizirana glasba, pristojnosti, mandat, družbena pogodba, upravljanje družbe, družbeniki, poslovodja, avtorsko delo, stave, škodljiva navodila, obvladujoča družba, koncernski privilegij, izravnava prikrajšanja, ZGD-1, odvisna družba, Dejanski koncern, vonj, zvok, okus, širjenje dometa znamk, nekonvencionalne znamke, (i) družba z omejeno odgovornostjo, (ii) spregled pravne osebnosti, kartel, program prizanesljivosti, izjave podjetij, imuniteta, odškodninske tožbe, javnopravno izvrševanje konkurence, Uredba o unitarnem patentu, enotni učinek, (iii) omejitev ustanavljanja družb., Evropski patentni urad, Sodišče za patente, ureditev prevajanja, barvne znamke, slogani, zasebnopravno varstvo konkurence, ekonomska enota, konkurenčno pravo EU, podjetje, omejena odgovornost, ekonomska celota, Zakon o igrah na srečo., protiukrepi, Igre na srečo, stave na konjske dirke, konjske dirke, reja športnih konj, odločilni vpliv, odgovornost družbe matere, BMS pogoji, izčrpanje pravic prost pretok blaga, Direktiva 2015/2436, industrijska lastnina, znamke, znamka, intelektualna lastnina, vzporedni uvoz, paralelni uvoz, zdravila, farmacevtski proizvodi, svoboda umetniškega izražanja, izumitelj, Direktiva 98/44/ES, Evropska patentna organizacija, razširjen odbor Evropskega patentnega urada za pritožbe, G 0001/98 (Transgenic plant/Novartis II), G 2/12 (Tomato II) in G 2/13 (Broccoli II), žlahtniteljska pravica, dostop do spisa, konkurenčno pravo, javnopravno uveljavljanje konkurence, informacijska asimetrija, razkritje dokumentov, pravno varstvo intelektualne lastnine, Direktiva o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, Y02/Y04 klasifikacijska shema, PATSTAT, Slovenija., pravo industrijske lastnine, pravo Evropske unije, zeleni patenti, zelene inovacije, sodna praksa, sodno varstvo, učinkovita zaščita, zelene tehnologije, transparentnost, Ex ante regulacija / storitvena konkurenca / infrastrukturna konkurenca / novi regulatorni modeli / Direktiva 2018/1972 / operater s pomembno tržno močjo / sektor elektronskih komunikacij / širokopasovna omrežja, korporativno upravljanje, ameriški patentni sistem., bančništvo, uprava, nadzorni svet, konkurenca, skupnost EU, Evropski patenti sistem, problematika patentnega varstva, patentna zaščita, inovator, sodelovanje delavcev pri upravljanju, Banka Slovenije, internet, avtorske pravice, pravila o konkurenci, distribucijske pogodbe., geografsko blokiranje, diskriminatorne prakse, enotni digitalni trg, razdrobljenost trga, teritorialnost, geolokacija, označbe geografskega porekla, geografske označbe, dolžna skrbnost ravnanja, podjetniška odločitev, informiranost, dobra vera, Delaware, izbris iz sodnega registra, zahtevek upnika, prikrita izplačila, korporacijska kondikcija, pogodbeni koncern, dejanski koncern, American Law Institute, patentni sistem, transportno pravo, odgovornost prevoznika, splošni oprostilni razlogi, posebni privilegirani oprostilni razlogi, patentno pravo, patentna prijava, ameriški patentni sistem, evropski patentni sistem, izum, institut škodljivih navodil – koncernski privilegij – dejanski koncern – večstopenjski koncern – pasivni koncernski učinki – odškodninska odgovornost organov vodenja in nadzora – ZGD-1 – Aktiengesetz, varstvo upnikov, korporacijsko upravljanje, previdnostno načelo, mednarodno priznani standardi, Sporazum o uporabi sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, Splošni sporazum o carinah in trgovini., izčrpanje pravic intelektualne lastnine v digitalni dobi, presoja tveganja, omejevalni ukrepi, označbe porekla, ureditev na področju vin, zaščita terana, Gensko spremenjeni organizmi, doktrina izčrpanja, digitalno izčrpanje pravic, kriteriji pravila poslovne presoje, poslovna odločitev, standard odgovornosti, doktrina vzdržnosti, licenciranje, licenčna pogodba, digitalna doba, imetniki avtorskih pravic, uporabniki, digitalna vsebina, višinska omejitev odškodnine