Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Ana Vlahek

Vseh ključnih besed je 193, ki se skupaj pojavijo 212 krat.
15 ključnih besed (7.77 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 34 krat (16.04 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x8.82%insolvenčno pravo, varstvo potrošnikov, Evropska unija, odškodninska tožba
2x5.88%Sodišče EU, prisilna poravnava, Lizbonska pogodba, pristop EU k EKČP, načelo sorazmernosti, postopek preventivnega prestrukturiranja, prestrukturiranje, poenostavljena prisilna poravnava, kolektivna tožba, insolventnost, stečajni postopek
1xpostopki zaradi insolventnosti, stečajni upravitelj, majhne družbe, preventivno prestrukturiranje, ZFPPIPP-G, ZFPPIPP-F, Nemec, stečajna masa, ZFPPIPP, ZFPPIPP-E, sporazum o finančnem prestrukturiranju, insolventni postopki, načelo osebne odgovornosti, domneva nedolžnosti, maksimizacija glob, prenos podjetja, načelo solidarne odgovornosti, domneva odločilnega vpliva, MRA, odgovornost matičnih družb, podjetje v smislu 101. člena PDEU, Cooper, Gestas, prodaja, postopek zaradi insolventnosti, unovčevanje, finančno prestrukturiranje, Listina EU o temeljnih pravicah, izločitvena pravica, test sorazmernosti, proporcionalnost, izpodbojna tožba, mikro družba, posodobljeni seznam terjatev, Francovich, Brasserie du Pê, cheur/Factortame III, Köbler, odškodninska odgovornost institucij EU, odškodninska odgovornost države članice EU, sodni preizkus, izvršilni postopki, izvršilni naslov, varstvo človekovih pravic, Svet Evrope, odškodninski zahtevek, neizpolnitev pogodbenih obveznosti, kršitev pogodbenih obveznosti, premoženjska škoda, poslovna odškodninska odgovornost, primer Dieselgate – stvarna napaka – garancija – pravice kupca – kolektivna tožba, zavarovana terjatev, cesija, prenos hipoteke, učinkovanje prenosa hipoteke., razširitev, omejitev in izključitev poslovne odškodninske odgovornosti, stečaj, stečajni dolžnik, prodaja poslovne celote, nadaljevanje poslovanja stečajnega dolžnika., Insolventni postopki, prodajna pogodba, jamčevalni zahtevki, stvarne napake, neskladnost, maksimalna hipoteka, hipoteka, etažna lastnina, solastnina, upravnik, pogodba o medsebojnih razmerjih, upravljanje večstanovanjskih stavb, harmonizacija sistemov varstva, EKČP, odnos med Sodiščem EU in ESČP, Mnenje 2/13, stroški upravljanja, rezervni sklad, odpust obveznosti, načelo »no creditor worse off«, Kotnik, Ledra Advertising, pravica do lastnine, delitev bremen, odškodninska odgovornost institucij Evropske unije, bail-in, bail-out, vzajemno neizpolnjena dvostranska pogodba, ekonomske svoboščine, delitvena ekonomija., EU law, competition, enforcement challenges, stanovanjska najemna pogodba, Airbnb, oddajanje stanovanj v najem, kratkoročno oddajanje stanovanj, sobodajalstvo, gostinska dejavnost, Kosovo, državljanstvo, načelo vzajemnosti, zemljiška knjiga, vrstni red, predznamba, slovenska pravna ureditev državljanstva, poljska pravna ureditev državljanstva, dvojno državljanstvo, pridobitev državljanstva, prenehanje državljanstva, funkcionalno zemljišče, družbena lastnina, plačilo odvetnika v deležu od prisojenega, Prevozi.org, razredna tožba, kolektivno varstvo, financiranje tožbe s strani tretje osebe, delo na črno., OZ, prevozna pogodba potnikov, odgovornost prevoznika, zastopniška tožba, kolektivna tožba – kolektivna pravna sredstva – Evropska unija – varstvo potrošnikov – kolektivni interes – množična oškodovanja, skupno pripadajoče zemljišče, analiza sodnih odločb, nepremičninsko pravo, stvarno pravo, ZVEtL-1, ZVEtL, opustitvena tožba, odstopna pravica, pravo Evropske unije., zaznamba, razpolagalnopravni posel, evropska državljanska pobuda, varstvo osebnih podatkov, veliko podatkovje, internet stvari, nacionalni parlamenti, Evropski parlament, demokratični deficit, demokracija, terjatve, GDPR, zasebnost, načelo absolutnih prednosti, načrt finančnega prestrukturiranja, temeljne pravice, človekove pravice, konverzija dolga, osebni stečaj, privolitev, anonimizacija, transparentnost, popolna harmonizacija., poenotenje minimalna harmonizacija, zloraba prevladujočega položaja, vertikalna integracija, pravna varnost, imputacijski test, cenovne škarje, načelo kavzalnosti, zavezovalnopravni posel, pogojen vpis, opravičba, test enako učinkovitega konkurenta, blaginja potrošnikov, napake na blagu, jamčevalni zahtevki potrošnika, mednarodna pristojnost, kolizijsko pravo, prodaja na daljavo, nakupovanje prek spleta, zavrnitev dobave, telekomunikacije, regulirani sektorji, ZPPCP-1