Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Ivan Ribnikar

Vseh ključnih besed je 318, ki se skupaj pojavijo 1189 krat.
159 ključnih besed (50 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 1030 krat (86.63 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
63x6.12%Slovenija
41x3.98%EU
39x3.79%banke, bančništvo
30x2.91%tveganje
28x2.72%monetarna politika
25x2.43%centralne banke
24x2.33%finance
23x2.23%bančni sistemi
22x2.14%mednarodne primerjave
21x2.04%bančno poslovanje
17x1.65%krediti
15x1.46%zavarovalstvo, investicije
14x1.36%likvidnost
13x1.26%analiza, modeli, finančne institucije
12x1.17%zakonodaja, case study, obrestna mera
11x1.07%EMU
10x0.97%finančni trg, denar
9x0.87%trg kapitala, finančni sistemi, kapital, vzajemni skladi, razvoj
8x0.78%ekonomska politika, investicijski skladi, kontrola, pokojninski skladi, ZDA, fiskalna politika, zavarovalni zavodi, denarni trg
7x0.68%management, valuta, zavarovanje, ekonomika prehoda, premoženje, devizni tečaji
6x0.58%trg, rezerve, evro, finančni instrumenti, zgodovina, Banka Slovenije, vrednostni papirji, spremembe, struktura, privatizacija
5x0.49%poslovanje podjetja, denarni sistemi, poslovne banke, tipi, mednarodne finance, donos, lastništvo, standardi, sredstva, obveznice, trendi, regulacija, inflacija, ECB
4x0.39%podjetje, strategija, predpisi, obveznosti, finančni posredniki, problematika, delnice, upravljanje, portfolio
3x0.29%devize, meritve, varnost, hranilnice, refinanciranje, direktive ES, Poljska, Republika Češka, metode, neposredne tuje investicije, uspešnost poslovanja, obvladovanje tveganj, cena, članstvo, javne finance, plačilni promet, financiranje, pozavarovanje, Italija, statistika, stabilnost sistemov, dejavnost, terjatve, cilj, naravne nesreče
2x0.19%primeri, ocene, kreditna sposobnost, Rusija, Hrvatska, transakcije, finančni tokovi, bilanca stanja, zadolženost, dolgovi, posredniki, Velika Britanija, bilance, Nemčija, jamstvo, raziskave, ekonomska rast, notranja kontrola, družbeni računi, primerjave, pravni vidik, ekonomski razvoj, distribucija, proračuni, integracija, investicijska politika, ekonometrija, prevzemi podjetij, denarna politika, blagajniški zapisi, devizno poslovanje, deželno tveganje, skladi, postsocialistične dežele, storitve, zlato, reforme, kreditno zavarovanje, plačilna bilanca, naloga, Avstrija, denarni tokovi, usklajevanje, plačilni instrumenti, efektivnost, Madžarska, sodelovanje, klasifikacija, odškodnina, delniške družbe, vrednost, bruto domači proizvod, indeksacija, pokojninsko zavarovanje, organizacija, konkurenca, mednarodne ekonomske integracije, trgovanje
1xrazvite dežele, sporazumi, Basel II, borze, BEAC, Afrika, Kapitalska družba, mednarodna primerjave, tujina, UEMOA, državna pomoč, Slovenska odškodninska družba, pogoji, praksa, računovodstvo, Triglav, trženje, mednarodno sodelovanje, rentabilnost, kvantitativna analiza, finančna sredstva, programi, sistemi, tehnologija, uporabniki, osnovna sredstva, premiranje, agregati, tujci, ankete, ekonomske teorije, ekonomska reforma, merila, inventar, tržni delež, obrestne mere, mednarodna plačilna bilanca, mednarodni tokovi kapitala, Vzhodna Evropa, koncentracije, izvajanje, zakladnica, finančna statistika, mednarodni standardi, TQM, združevanje, blagovni krediti, državna uprava, aktiva, konsolidirani računovodski izkazi, stanovanjsko varčevanje, finančni leasing, finančno poslovanje, stanovanjska politika, leasing, kreditiranje, Kmečka banka, strateške povezave, prebivalstvo, država, privatni sektor, Nizozemska, finančna analiza, bilanca uspeha, teorije, planiranje, ekonomski sistemi, krize, predvidevanje, Basel, Ljubljanska banka, infrastruktura, majhno odprto gospodarstvo, teorija racionalnih pričakovanj, 19. stoletje, standardizacija, izgube, življenjsko zavarovanje, varčevanje, FED, dobiček, sindicirano posojilo, politika deviznega tečaja, poslovni izid, specializirane agencije, obresti, donosnost kapitala, boniteta, posredništvo, konkurenčnost, tržna struktura, pogajanje, pranje denarja, ekonomski vidik, business cycles, econometrics, coordination, central banks, institutions, debts, financial systems, monetary policy, fiscal policy, informatika, informacijski sistemi, optimizacija, zavarovalne premije, kmetijstvo, klimatologija, makroekonomija, Makedonija, informacije, nepremičnine, pogodbe, vrednotenje, gospodarske družbe, kupna moč denarja, pariteta, valutno tveganje, sanacija podjetja, združitve podjetij, integracije, stratgija, obdobje 1991-2003, poročila, konsolidacija, davčni sistemi, revalorizacija, mednarodno poslovanje, globalizacija, farmacevtska industrija, tolar, nakup, davki, kratkoročni krediti, Lombardni kredit, davčne olajšave, tuje investicije, komercialne banke, obdobje 1998 - 2003, politični sistemi, gospodarska gibanja, Macedonia, agencije, Jugoslavija, konvergenčni kriteriji, definicija, Centralne banke, VaR, obdobje 2007-2013, Evropska centralna banka, obdobje 2002-2003, alokacija, obdobje 2004-2006, Basel2, testiranje, analiza variance, analiza kovariance, elektronsko poslovanje