Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Luka Gale

Vseh ključnih besed je 159, ki se skupaj pojavijo 228 krat.
37 ključnih besed (23.27 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 106 krat (46.49 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x5.66%trias, Zunanji Dinaridi, sedimentologija
5x4.72%karnij, taksonomija
4x3.77%mikrofacies, korale, Slovenski bazen
3x2.83%greben, amfiklinske plasti, paleontologija, amoniti, Južne Alpe, spodnja kreda, spodnja jura, ladinij
2x1.89%Tolminski pokrov, anizij, morfometrija, fosil, foraminifera, foraminifere, stratigrafija, Kamniško-Savinjske Alpe, konodonti, Karavanke, Jadranska karbonatna platforma, sedimentološki profil, Crngrob, mikroproblematika, Julijske Alpe, Blejski bazen, paleoekologija, spužve, pokljuški apnenci, grebeni, diageneza
1xturritella, triasne foraminiferne združbe, Razorski apnenec, murex, izvrtina, Tor formacija, natica, geološka zbirka, plenilec, mehkužec, 45°49'45.92'' n, trilobit, Carnian pluvial event, sistematika, Aulotortus friedli, lesnobrdski apnenec, miocen, revizija, polž, školjka, dolenje mokro polje, dolenjska, badenij, centralna paratetida, multivariatina statistika, toarcij, zgodnji perm, Trogkofelska skupina, mikrofaciesi, Južne Karavanke, Dinarska karbonatna platforma, Podutik, Kamna Gorica, taksonomija gastropodov, katodoluminiscenca, Osek, Slovenske gorice, biostratigrafija, eocen, Vremščica, fliš, Emona, glinčan, Spodnja flišoidna formacija, facies, tafonomija, pliensbachij, okremenitev fosilov, hemipelagične plasti, plasti gravitacijskih tokov, gornjegrajske plasti, sivica, Osteichthyes, ribe kostnice, vretenčarji, fosilna združba, oligocen, Kamniška Bistrica, 15°17'47.10'' e, Dole pri Litiji, Konodontna združba, zgornji ilir - fassan, stromatoporoidi, herbivorija, Šentrumarska formacija, zgornja jura, Posavske gube, karbonati, polgraben, Ukovška breča, statistika, Trocholina, klastiti, Foraminifere, zgornji trias, apnenec z roženci, konodont, sinonimika, klastit, karbonat, fassan, kamnolom Slugovo, mikrofosil, masivni apnenec, planina Zajamniki, Pokljuka, hierlaški facies, Zatrniška formacija, paleookolje., Pokljuški pokrov, fosilna makroflora, Trnovski pokrov, ramenonožci., srednji trias, tuval, soteške plasti, pontij, Krška kotlina, olistolitni bloki, biancone apnenec, mikrofosili., zatrniška formacija, mikrobialit, zgornji eocen, Lesno Brdo, apnenec, ostrakodi, karbonatna platforma, Strelovška formacija, foraminifera Pilammina densa., Mače pri Preddvoru, črni apnenci, Idrija, zgornji ladinij, spodnja in zgornja jura, Ammonitico Rosso, srednji in zgornji trias, bazenski razvoji, Mohorska formacija, Rutarska planota, podmorski plato, Slovenski Bazen