Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Helena Podgornik

Vseh ključnih besed je 93, ki se skupaj pojavijo 108 krat.
8 ključnih besed (8.6 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 23 krat (21.3 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x26.09%fluorescenčna in situ hibridizacija
4x17.39%hematološki analizator
3x13.04%krvni razmaz
2x8.7%kronična limfatična levkemija, diferencialna krvna slika, DNA sonda, citotoksičnost, akutna levkemija
1xdiagnostična uporabnost, korelacija, markerski kromosom, kloni BAC, spektralna kariotipizacija, kompleksne kromosomske preureditve, fluorescenčna in-situ hibridizacija, retikulocitni parametri, maligni limfomi, topna oblika receptorja CD163, histološke rezine, makrofagi fenotipa M2, nedrobnocelični pljučni rak, komplementarni nukleotidi, kronična limfatična levkemija kromosomske translokacije gojenje celic maligni limfomi, ocena eritropoeze, mikroskopski pregled, gojenje celic, kromosomske translokacije, eritrocitni parametri, klinično pomembne kromosomske preureditve, izolacija DNA, kloni umetnega bakterijskega kromorosoma, sistem za slikovno analizo, avtomatizacija, pridobivanje DNA, fragmentacija plazmidne DNA, pretočna citometrija, LMC, matične celice, mikroskopski pregled krvnega razmaza, kariotipizacija, imunohistokemični postopek, nevroblastom, opozorila analizatorja, parafinske rezine, stopenjska diagnostika, morfologija kromosomov, mitotski indeks, CpG-oligodeoksinukleotid, eritroblasti, imunohistokemija, celice, mikroskopija, krvni lizat, konvektivni porozni nosilci, nezreli granulociti, analizne metode, vloga TET2, mikroskopiranje, statističen metode, ločevanje krvnih celic, levkemija, citologija, citogenetske spremembe, preureditve gena MYC, diseminirani plazmacitom, plazmacitom, vrednotenje ex vivo, zdravilne učinkovine, odpornost, ponovitev bolezni, laboratorijska diagnostika, gen TET2, trombotična trombocitopenična purpura, fragmentirani eritrociti, shizociti, mutacije v genu TP53, standardizacija v hematologiji, antigen CD204, polarizacija makrofagov, lipoproteinska lipaza, gen MYC, napovedni dejavnik, sekvencioniranje po Sangerju, granulociti, diagnostika, mielodisplastični sindrom, delecija del(4)(q24), določanje nezrelih granulacitov, morfološke nepravilnosti, delecija gena TP53, morfološke lastnosti, vrednotenje določanja IG, reagenti