Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Irena Mlinarič-Raščan

Vseh ključnih besed je 181, ki se skupaj pojavijo 226 krat.
24 ključnih besed (13.26 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 69 krat (30.53 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
6x8.7%kronična limfocitna levkemija, apoptoza
4x5.8%tiopurini, tiopurin-S-metiltransferaza, levkemija, limfomi, receptor EP4
3x4.35%statistična analiza, celične kulture, proteasom
2x2.9%imunski sistem, zdravilne učinkovine, nevtrofilci, zaviralci proteasoma, tiopurin S-metiltransferaza, polimorfizmi, limfoblastoidne celične linije, 4-metilendioksimetamfetamina, fluorescenčna mikroskopija, Burkittov limfom, monoklonska protitelesa, biološki označevalci, farmakogenomika, metotreksat
1xSAM, alfa adrenergični receptorji, statmin, ATF3, tumorske celice, zdravljenje, radioaktivne kisikove zvrsti, Ca2+, febrilna nevtropenija, genotipizacija, NFkB signalizacija, topnost, akutna limfoblastna levkemija, celična smrt, E-kadherin protein, poškodbe jeter, ogljikov tetraklorid, proteomika, kognitivne okvare, nevrotoksikologija 3, 3, 4-metilendioksimetamfetamin, farmakologija 3, gelska elektroforeza, holesterol homeostaza holesterola sinteza holesterola Cyp51 analiza proteinov izolacija proteinov genotipizacija miši, NADPH oksidaza, cirkulirajoče tumorske celice, bakteriofagna knjižnica, estrogensko regulirani Hoxb8 mišji nevtrofilci, mitohondrijski DNA, mitohodrijska lokalizacija, konfokalna laserska mikroskopija, citoskelet, scFv fragmenti, NF-kB, protivnetni učinki, limfociti B-celični receptor prostaglandini, interlevkin 6 citometrični citokinski test receptorji EP4 polimeraza, genetski polimorfizmi TPMT, kožna atrofija, kožne bolezni, metabolizem SAM, aktivnost TPMT, glukokortikoidi, nevralne cevi, napake, primerjava frekvenc, homeostaza limfocitov B, inhibitorji serinskih proteaz, imunski odziv, farmakogenetika, glicin-n-metiltransferaza, izolacija DNA, poliformizem, validacija radiofarmacevtskih izdelkov, somastatin, psihoaktivna zdravila, cimetna kislina, derivati, vloga, maligne bolezni limfocitov, zaviralci serinskih proteaz, T-celični receptorji, hematologija, serinske proteaze, sinteza spojin, metabolna aktivnost celic, NFkB, radiofarmacija, radiofarmaki, zdravljenje debelosti, podhranjenost, debelost, leptinska rezistenca, metabolni sindrom, Hoxb8 mišji nevtrofilci, plazmidi, luskavica, metaboliti tiopurinov, 6-merkaptopurin, 6-tiogvanin, neželeni učinki, farmakokinetika metotreksata, prostaglandinski receptor tipa 4 (Ep4), 5, 10-metilentetrahidrofolat reduktaza, biomarkerji, inhibitorji imunoproteasoma, analiza izražanja genov, prostaglandinski receptor tipa 4 (EP4), PgE1-Oh, selektivni inhibitorji, lupus, inhibitorji proteasoma, ONX-0914 (PR-957), calcium exenatide ryanodine receptor phospholamban troponin I, PgE1-OH, 688, agonisti, limfom, levkemija celic B, metode, vrednotenje, odziv na zdravljenje, preživetje zdravila, imunomodulatorno delovanje, farmakogenomika tiopurinov, citotoksičnost interakcij, sinergizem, idelalisib, L-902, fludarabin, ibrutinib, odziv na tiopurine, disertacije, biološka zdravila, imunomodulacija, jedrni dejavnik kappa B, interlevkini, protein period 2, cirkadiani ritem, začetek bolezni, kožna pregrada, pretočna citometrija, atopijski dermatitis, polimorfizem, androstanski receptor, encimska aktivnost, z avtofagijo povezan protein 12, ATG12, mitohondriji, avtofagija, ubikvitinski proteolizni sistem, psoriaza, psoralenski skelet, avtoimunska obolenja, antagonisti receptorja EP4, agonisti receptorja EP4, endogeni antioksidanti, eksogeni antiokdsidanti, naravni kozmetični izdelki, EC50, ekspresija receptorja, limfociti, P. mirabilis biofilms Catheter-associated urinary tract infection (CAUTI) in vitro dynamic catheterized bladder model two-component regulatory pathway system TargeTron® mutagenesis, prostaglandinski receptor EP4, 2, 2-difenil-1-pikrilhidrazil, protein period 2 cirkadiani ritem androstanski receptor encimska aktivnost plazmidi, maligne bolezni limfocitov B, zdravljenje kronične limfocitne levkemije, proteasom imunoproteasom izražanje genov interferon-gama imunski odziv, S-adenozilmetionin, antioksidativna kapaciteta, selenit, mikro RNA, rakava obolenja