Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Franci Steinman

Vseh ključnih besed je 331, ki se skupaj pojavijo 624 krat.
59 ključnih besed (17.82 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 352 krat (56.41 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
54x15.34%gradbeništvo
45x12.78%UNI
32x9.09%diplomska dela
26x7.39%VKI
19x5.4%diplomska naloga
10x2.84%hidravlično modeliranje
8x2.27%hidravlika
7x1.99%poplave, VOI
6x1.7%vodovodni sistem, magistrska dela, HS, hidravlični model, GIS, disertacije
5x1.42%HEC-RAS
4x1.14%LIDAR, obnovljivi viri energije, hidrotehnika
3x0.85%vodna bilanca, mala hidroelektrarna, načrt upravljanja voda, poplavni scenariji, Šmartno ob Paki, prostorski podatki, odprti vodotoki, sonaravni ukrepi, vodne izgube, raba vode, poplavna nevarnost
2x0.57%vodna direktiva, požarna varnost, vodni tok, fizični hidravlični model, vodooskrbni sistem, hudourniki, pretočni koeficient, vodarstvo, cevovodno omrežje, makrokalibracija, večkriterijska analiza, ekološko sprejemljivi pretok, hydrant network, operativni načrt ZiR ob poplavah, UN, načrti zaščite in reševanja ob poplavah, merilna negotovost, hidrantno omrežje, avtocesta, padavinska voda, grajeno okolje, hudournik, pitna voda, cevovodni sistemi, HEC-GeoRAS, umerjanje, bočni preliv, odvodnjavanje, HEC-HMS
1xManifold System, avtoceste, Podlipščica, ekonomska analiza vode, diplomske naloge, karte poplavne nevarnosti, vodozbirna območja, vodni organizmi, longitudinalna povezanost, varstvo okolja, migracija, pregrade, cevni prepusti, ekoregija, karta nevarnosti, fire safety, zajezitev mostne odprtine, dimenzioniranje, ekstrapolacija, turbina, hidrologija, zajezitev, nalaganje plavja, sonaravni tipi ribjih prehodov, ocena nevarnosti, AVAL 1D, hidroenergetski potencial, plavje, primary source, snežni plaz, prehodi za ribe, razpoložljivost vode, IPPC, zakon o vodah, ekonomska analiza rabe vode, analiza občutljivosti, karta poplavne ogroženosti, Dravinja, secondary source, vodnogospodarske osnove, poplavna direktiva, stroški črpanja, karta razredov polavne nevarnosti, water for fire extinguishing, intervencijske karte ob poplavah, viri nevarnosti, ArcGIS, hidravlična hrapavost, porečje Savinje, Republika Slovenija, rečno-nadzorna služba, smernice, tehnični tipi ribjih prehodov, vodovodni sistemi, vodna mreža, gospodarske javne službe, vizualizacijska metoda, Mike Flood, hitrostno polje, inštitucije, mikrokalibracija, vodno gospodarstvo, čistilni objekt, programska oprema Smart Mini-Idro, tlačne razmere, Suhelj, primarni vir, presoja urejenosti, hudourniški objekti, pretoki, požarno tveganje, Trebiža, AquaDyn, Portoroško kopališče, pomorski objekti, hidrografska mreža, Manifold, bočni prelivi, sekunarni vir, vodni sistem, območje poselitve, struga, regulacija (urejanje) vodotokov, prelivna polja, hitrosti, voda, prečni prag, vodni skok, padavine, 3D modeliranje, podporni zid, standard ISO-5168, merilne naprave, meritve, vodno telo, navidezno okolje, vpliv valovanja morja, MIKE FLOOD, SHP Plužna, hydropower, pretočna krivulja, SHP Kneža, zadrževalniki, Grosuplje, onesnaževalci, Smart Mini-Idro software, ecologically acceptable flow, toga zgradba, ocena tveganja, hidroenergija, mHE Plužna, small hydropower plant, mHE Kneža, HEC-GeoHMS, ESRI ArcGis, zarast, fire hazard, optimizacija, residential area, vodomerna postaja, požarna voda, 2D hidravlično modeliranje, visoke vode, varstvo pred poplavami, hidroelektrarna, urbana odvodnja, hidrološki - hidravlični modeli, poplavna ogroženost, meteorna voda, upravljanje s tveganjem, kakovost pitne vode, Epanet, zaščita in reševanje, naselje, minimalni nočni pretok, hidroenergetika, reka Kokra, male hidroelektrarne, zaledne vode, swot analiza, razbremenilnik, Rižana, Ara, oskrba s pitno vodo, upravljanje vodovodnih sistemov, geografski informacijski sistem, poraba pitne vode, hidroergetsko izkoriščanje, analiza, HEC-RAS 5.0, porušitev protipoplavnega zidu, urbane površine, upoštevanje objektov, amfibijska stavba, protipoplavna gradnja, plovni temelj z vertikalnimi stabilizacijskimi stebri, dvodimenzijsko hidravlično modeliranje, reka Mirna, hidravlična analiza, SMART Mini-Idro, izračini, QGIS, EPANET 2.0, vključitev novega vodnega vira, vtičnik qgis-epanet, Aquis 6.1, tlak, prelivi, vpliv modelnega merila, podobnost, viskoznost, površinska napetost, zamuljevanje inundacije, MIKE 21, površinski vrtinci, tok s prosto gladino, eksperimentalno hidravlično modeliranje, deroči tok, sotočje, topologija, stoječi valovi, vtočne zgradbe, lasersko skeniranje, geomorfologija, morfometrijske analize, hidravlične razmere, hidrogram enote, razbremenjevanje, histogram, čas zakasnitve, pretok, konica pretoka, zadrževanje, Luka Koper, datiranje vzorca sedimenta, razvoj meandrov, Mura, meteorna kanalizacija, lovilec maščob, zadrževalni bazen, Ljubljansko barje, načrt zaščite in reševanja, cevovod, črpališče, čiščenje padavinske vode, Komunala Murska Sobota, pesticidi, nitrati, metolaklor, zadrževanje padavinskega odtoka, odvodnjavanje cest, čiščenje odpadnih voda, kontinuirno delovanje, gostotni tokovi, suspenzija, velikost delcev, računalništvo, vizualizacija toka, onesnažilo, vodovarstveno območje, Meža, upočasnitev, measurement uncertainty, urejanje vodotokov, 1D hidravlično modeliranje, EPANet, obratovanje črpalk, public water supply systems, hydrants, transport sedimentov, CCHE2D, oskrba s pitno vodo Pomurja, hidranti, javni vodovodni sistemi, civil engineering, graduation thesis, Froudovo densimetrično število, naknadni usedalnik, metahevristični algoritmi, večkriterijska optimizacija, numerične simulacije, Bayesovo sklepanje, metoda Monte Carlo z Markovskimi verigami, posplošena funkcija verjetja, apriorne porazdelitve, Aquis 5.0, enosmerno izpiranje cevovodov, modeliranje, vodovarstvena območja, intervencijske karte, starost vode, hitrost vode, motnost vode, variante, B-GR, posegi, preliv, izpustni objekt, pregrada, prispevno območje, izkop, suša, namakanje, akumulacija, vodni zbiralnik, sonaravna preureditev, Vrtojbica, odstranitev jezov, manjši jezovi, reka Reka, vzpostavitev migratornosti, GANetXL