Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Nevenka Hrovatin

Vseh ključnih besed je 310, ki se skupaj pojavijo 847 krat.
123 ključnih besed (39.68 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 660 krat (77.92 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
52x7.88%Slovenija
39x5.91%analiza
37x5.61%energetika
25x3.79%mednarodne primerjave
24x3.64%EU
23x3.48%trg
17x2.58%električna energija
15x2.27%zakonodaja
11x1.67%obnovljivi viri energije
10x1.52%financiranje, podjetje, telekomunikacije
9x1.36%trendi, regulacija, cena, investicije, ekonomski vidik, liberalizacija
8x1.21%efektivnost, infrastruktura, stroški, razvoj
7x1.06%case study, varstvo okolja, tehnologija
6x0.91%raziskave, energetics, privatizacija, modeli
5x0.76%storitve, uspešnost poslovanja, javno-zasebno partnerstvo, analysis, trgovanje
4x0.61%Bosnia and Herzegovina, primeri, poslovanje podjetja, management, okolje, Italija, ocene, ekologija, strategija, market, Indija
3x0.45%zdravstveno varstvo, zdravstvo, odločanje, dobavitelji, mobilna telefonija, mreže, lastništvo, oblikovanje cene, BIH, distribucija, elektrogospodarstvo, informacijska tehnologija, public-private partnership, struktura, javno podjetje, ponudba, politika, direktive ES, elektroenergetika, Madžarska, ceste, pogodbe, electricity, telefon, poraba, javne finance, ekonomika prehoda, Avstrija, javni sektor, konkurenca, produkcija
2x0.3%development, nadzor vodenja podjetja, plače, subvencije, India, regionalni razvoj, trgovina, sistemi, varstvo zraka, energija, lokalna samouprava, tržna struktura, neprofitne organizacije, gradbeništvo, sredstva, varčevanje, društva, Nemčija, pospeševanje, enotni trg, vrednost, prodaja, Velika Britanija, konkurenčnost, zavodi, reforme, uravnotežen razvoj, ekonomski razvoj, gibanje cen, komunalne dejavnosti, povpraševanje, upravni postopek, varnost, financing, PTT, investments, Švedska, evaluation, investicijski skladi, vrednotenje, tehnološki razvoj, rudarstvo, sončna energija, emisijski kuponi, indikatorji, bolnišnice, klimatologija
1xprodaja na drobno, šport, ekonomičnost, Španija, vzajemni skladi, javna naročila, trženje, visoko šolstvo, kadri, bilance, status, organizacijske strukture, promet, računovodski izkazi, zavarovanje, Holding Slovenske elektrarne, monopoli, poslovno komuniciranje, vzdrževanje, metode, kultura, stečaji, kapital, zgodovina, Skandinavija, novi proizvodi, spremembe, avkcije, kalkulacije, sanacija podjetja, Cachar Paper Mill, neuspeh, Republika Češka, likvidacija podjetja, izgube, borze, papirna industrija, industrijsko podjetje, Poljska, prestrukturiranje, ekonometrija, dokumentacija, zdravstveni zavodi, tveganje, cestni promet, zavarovalstvo, zdravje, znanje, človeški kapital, letalski promet, letališča, strateško planiranje, informacijska družba, Internet, strateški management, dinamika, kontrola, mednarodno sodelovanje, poslovna strategija, Avstralija, neposredne tuje investicije, zapori, leasing, koncesije, poslovno okolje, komparacija, informacijski sistemi, delniške družbe, družbe, odpadni material, Telekom, diverzifikacija, Elektro Primorska, Srednja Evropa, Vzhodna Evropa, rastoče podjetje, internacionalizacija, urbanizem, mesta, institucije, panoge dejavnosti, adjustment, osebne finance, projects, stečaj, uspeh, Premogonik Velenje, informatics, nepremičnine, price, Germany, supply, demand, pricing, nafta, zaloge, vrednostni papirji, tehnična analiza, železniški transport, tovorni promet, kontejnerji, infrastructure, planiranje, primerjave, Macedonia, methods, risk, rehabilitation, maintenance, jedrska energija, zaposlenost, communication, svet, usklajevanje, socialni vidik, regulation, politics, poverty, structure, preskrbovalne verige, skladišča, services, information technology, življenjski standard, public sector, real estate, efficiency, invalidsko zavarovanje, invalidi, električna vozila, nakup, Portugalska, Romunija, railway transport, freight-traffic, decentralizacija, fiskalna politika, meritve, disertacije, gospodinjstva, monetarna politika, finančni sistemi, strukturni skladi, regionalna politika, les, mednarodne priemrjave, Makedonija, delovna uspešnost, onesnaževanje okolja, gasilstvo, zunanje izvajanje dejavnosti, financirnaje, Danska, obdavčenje, vodenje projektov, projekti, industrija, radio, energetski objekti, Rudnik Trbovlje Hrastnik, regije, Petrol, vodno gospodarstvo, voda, sodelovanje, podatki, legislation, etika, zaposlovanje, containers, cases, javna uprava, upravljanje, cooperation, business efficiency, konvergenčni kriteriji, testiranje, plin, gas, trends, denar, reševanje problemov, data, Kanada, Koreja, krize, davčne olajšave