Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Nevenka Hrovatin

Vseh ključnih besed je 300, ki se skupaj pojavijo 826 krat.
121 ključnih besed (40.33 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 647 krat (78.33 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
52x8.04%Slovenija
39x6.03%analiza
37x5.72%energetika
25x3.86%mednarodne primerjave
23x3.55%trg, EU
17x2.63%električna energija
15x2.32%zakonodaja
11x1.7%obnovljivi viri energije
10x1.55%financiranje, telekomunikacije, podjetje
9x1.39%regulacija, cena, trendi, investicije, ekonomski vidik, liberalizacija
8x1.24%infrastruktura, efektivnost, razvoj, stroški
7x1.08%tehnologija, case study, varstvo okolja
6x0.93%privatizacija, raziskave, modeli
5x0.77%storitve, trgovanje, javno-zasebno partnerstvo, uspešnost poslovanja
4x0.62%poslovanje podjetja, Italija, analysis, strategija, ocene, energetics, management, ekologija, Indija, primeri, okolje
3x0.46%javne finance, odločanje, zdravstvo, javno podjetje, elektroenergetika, poraba, struktura, politika, mreže, zdravstveno varstvo, konkurenca, produkcija, ekonomika prehoda, mobilna telefonija, pogodbe, lastništvo, market, Madžarska, oblikovanje cene, ceste, distribucija, dobavitelji, javni sektor, ponudba, Avstrija, direktive ES, informacijska tehnologija, telefon, BIH, elektrogospodarstvo
2x0.31%India, enotni trg, komunalne dejavnosti, plače, nadzor vodenja podjetja, development, vrednost, public-private partnership, neprofitne organizacije, uravnotežen razvoj, energija, varčevanje, gradbeništvo, zavodi, prodaja, PTT, investicijski skladi, bolnišnice, Velika Britanija, subvencije, sredstva, Nemčija, pospeševanje, reforme, regionalni razvoj, lokalna samouprava, varstvo zraka, društva, tržna struktura, sistemi, trgovina, konkurenčnost, ekonomski razvoj, electricity, indikatorji, evaluation, gibanje cen, sončna energija, vrednotenje, emisijski kuponi, klimatologija, Švedska, povpraševanje, upravni postopek, varnost, rudarstvo, tehnološki razvoj, Bosnia and Herzegovina
1xneposredne tuje investicije, Vzhodna Evropa, Srednja Evropa, skladišča, strateško planiranje, strateški management, poslovna strategija, znanje, cestni promet, električna vozila, letalski promet, kontrola, tveganje, mednarodno sodelovanje, letališča, dokumentacija, človeški kapital, institucije, računovodski izkazi, bilance, panoge dejavnosti, invalidsko zavarovanje, Holding Slovenske elektrarne, visoko šolstvo, Španija, javna naročila, ekonomičnost, življenjski standard, odpadni material, invalidi, urbanizem, mesta, informacijska družba, Portugalska, Telekom, Romunija, zapori, leasing, koncesije, nakup, svet, trženje, poslovno komuniciranje, Poljska, Republika Češka, prodaja na drobno, šport, kadri, monopoli, zavarovanje, vzajemni skladi, neuspeh, izgube, novi proizvodi, kultura, zgodovina, promet, spremembe, preskrbovalne verige, sanacija podjetja, stečaji, avkcije, Skandinavija, status, organizacijske strukture, ekonometrija, zavarovalstvo, zdravje, Avstralija, zdravstveni zavodi, jedrska energija, Internet, dinamika, usklajevanje, public sector, Elektro Primorska, rastoče podjetje, socialni vidik, družbe, delniške družbe, likvidacija podjetja, prestrukturiranje, komparacija, internacionalizacija, diverzifikacija, poslovno okolje, zaposlenost, informacijski sistemi, real estate, gas, trends, planiranje, risk, plin, konvergenčni kriteriji, krize, reševanje problemov, denar, testiranje, Petrol, regije, Macedonia, les, primerjave, mednarodne priemrjave, adjustment, strukturni skladi, methods, investments, regionalna politika, Koreja, Kanada, cases, javna uprava, upravljanje, zaposlovanje, železniški transport, financing, railway transport, freight-traffic, containers, tovorni promet, etika, vrednostni papirji, legislation, cooperation, business efficiency, data, podatki, sodelovanje, voda, vodno gospodarstvo, tehnična analiza, zaloge, Makedonija, Danska, obdavčenje, davčne olajšave, Germany, price, supply, pricing, demand, gasilstvo, financirnaje, vzdrževanje, rehabilitation, kalkulacije, borze, papirna industrija, industrijsko podjetje, kapital, kontejnerji, maintenance, metode, efficiency, zunanje izvajanje dejavnosti, vodenje projektov, decentralizacija, meritve, disertacije, gospodinjstva, fiskalna politika, monetarna politika, nafta, finančni sistemi, Premogonik Velenje, uspeh, stečaj, nepremičnine, energetski objekti, Rudnik Trbovlje Hrastnik, projekti, radio, industrija, osebne finance, delovna uspešnost, onesnaževanje okolja, Cachar Paper Mill