Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Janja Marc

Vseh ključnih besed je 268, ki se skupaj pojavijo 396 krat.
46 ključnih besed (17.16 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 174 krat (43.94 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
21x12.07%osteoporoza
11x6.32%metode
8x4.6%kostnina
7x4.02%kostna remodelacija, kostna premena
6x3.45%diagnostika, genotipizacija
5x2.87%oksidativni stres, zdravljenje, osteoartroza, nosečnice
4x2.3%molekulsko kloniranje, RANKL, statistične metode, verižna reakcija s polimerazo, živo srebro
3x1.72%mikroRNA, farmakogenetika, mineralna kostna gostota, polimorfizmi, sekvenčna analiza, polimeraza, genetika, statistična analiza
2x1.15%osteoblastna celična kultura, prosti radikali, težke kovine, izražanje, merjenje izražanja genov, signalna pot Wnt, superoksidna dismutaza, izolacija DNA, vitamin D, PPARG, testosteron 5-alfa-reduktaza, analiza polimorfizmov, biokemični kazalci, polimorfizem, kostna prenova, inzulinska rezistenca, antioksidativni encimi, patogeneza, toksikokinetika živega srebra, analiza, vpliv MeHg, biokemijski kazalci
1xreagenti, vloga lipina, mutacije v genu GLA, Fabryeva bolezen, alfa galaktozidaza, encim CYP4F2, HLA, vloga ß-katenina, polimorfizem V433M, delecijski polimorfizmi, glutation, ß-katenin, atrijska fibrilacija nevrotrofini izražanje genov mehanizmi AF zdravljenje sinteza nevrotrofinov, korelacija antioksiadtivnih encimov, ligand receptorja za aktivacijo jedrnega dejavnika, analiza kostnega tkiva, sklerostin, metode dela, katalaza, GSRint3, fibroblastni rastni dejavnik 23, varfarin, testiranja, izpostavljenost živemu srebru, testi, polimorfizem Ala114Cal, kostna permena, GSTP, polimorfizem PoliAla, slovenska populacija, glutation peroksidaza tip 1, toksičnost živega srebra, inzulin, WISP-1, izolacija DNK, optimizacija PCR, tioredoksin, alel, lipin 1, elektroforezna mobilnost, transkripcijski dejavnik, mutageneza, sekvenciranje, tipizacija genov HLA, motnje hemostaz, metalotioneini, izolacija genomske DNA polimorfizmi v genu PPARG, mRNA, celična linija U87 MG, določanje, proteini, sistem Wnt, elektroforeza DNA, elektroforeza PCR produktov, encim MTHFR, osteoprotegerin, Haemphilus influenzae, bakterijska DNA, AIDS, sindrom policističnih jajčnikov, kronična obstruktivna bolezen pljuč, hišni geni, HMOX1, Hem oksigenaza, stresni protein HSP 32, adipogeneza, analiza podatkov, RFLP analiza, RANKL sistem, lipogeneza, kemokin CXCL2, vzorci, genetika osteoporoze, gensko izražanje, PTN signalna pot, pleiotropin, zgradba, katepsin K, obolenja, prebavila, IBSP, geni, von Willebrandtova bolezen, hemostaza, farmakoterapija, ristocetin, hišni, krvavitve, subhondralna kost, GSTT1, farmakokinetika, DNA-mikromreže, kostna gostota, merjenje, GSTM1, PCR reakcije, anemija, eritrociti, hemoglobin, glutation S-transferaza, povezanost, RIP kinaza 3, celokupni propeptid prokolagena tipa I (P1NP), kvaliteta kostnih trabekul, citometrija, analiza meritev, kontrola, laktazna ne-perzistenca, luciferaza, presejalni test, hitra diagnostika, pertočna citometrija, transfekcija, okužbe sečil, bakteriurija, levkociturija, alelno-specifična metoda PCR, genotipizacija polimorfizma, oksimi, nitroksidi, apolipoproteini lipoproteini statistična analiza genotipizacija ApoE analiza polimorfizmov ApoE neželeni učinki živega serbra, apolipoproteini, genotipizacija ApoE, lipoproteini, spektroskopija, antioksidanti, ishemično-repefuzijske poškodbe, miokardni infarkt, zaviralec signalne poti, aktivator signalen poti, Wnt BHQ880, kvantitativna reakcija s polimerazo v realnem času, luciferazna aktivnost, miR-204-5p SPARC kostni morfogeni protein BMP1 luciferaza verižna reakcija s polimerazo, polimorfizem posameznega nukleotida TNFSF11 G-kvadrupleks mutageneza RANKL, genska ekspresija, telomere, osteoblasti, mikromreže, homeostaza kalcija, 1-84 PTH paratireoidni hormon, označevalci, metoda qPCR, adinamična kostna bolezen, mineralna kostna bolezen, sekundarni hiperparatireoidizem, staranje, verifikacija, matične celice, diferenciacija MSC, glukokortikoidna osteoporoza, ligand receptorja, glukokortikoidni receptor NR3C1, jedrni dejavnik kappa-B, mezenhimske matične celice, grelin, protrombinski čas, preiskave ob bolniku, oddelek intenzivne nege, laboratorijske preiskave, laboratorijska diagnostika, analiza polimorfizmov ApoE, neželeni učinki živega serbra, agarozna gelska elektroforeza, imunska toleranca, kapilarna gelska elektroforeza, sintaze dušikovega oksida, perindopril, atorvastatin, humani levkocitni antigen, haplotip, zdravljenje osteoporoze, diagnostika osteoporoze, ligand receptorja za aktivacijo jedrnega dejavnika kappa-B, regija na kromosomu Y, vezavno neravnovesje, losartan, subterapevtski odmerki zdravil, signalna pot HTRA1/DDR2/MMP13, angiogeneza, metilirano živo srebro, nevrotoksičnost živega srebra, encim glutation S-transferaza mu1, encim glutation S-transferaza theta1, metoda ELISA, galektin-3, dutasterid, finasterid, C-terminalni telopeptid kolagena tipa I (CTX), osteokalcin, diferenciacija, polimorfizem rs6784957, polimorfizem rs7646906, celice HOS, hipoksija, osteoblastne celice, analiza genov, z A+U bogati elementi, 3'-UTR, epigenetski mehanizmi, receptor za aktivacijo jedrnega dejavnika, RANK/RANKL/OPG, osteoimunologija, vnetni citokini, subhondralna kostnina, kostna resorpcija, točkovna mutageneza, TA kloniranje, laboratorijske napake, farmakogenetska analiza, plinska analiza krvi, kontrola kakovosti, receptor za paratiroidni hormon, teriparatid, polimorfizmi v genu za Wnt16, aromataza, CYP3A4, endrogeni, polimorfizmi encimov, estrogenski receptor, citokrom P450-oksidaza 19A1, reaktivne kisikove spojine