Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Rafael Mihalič

Vseh ključnih besed je 264, ki se skupaj pojavijo 288 krat.
17 ključnih besed (6.44 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 41 krat (14.24 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
4x9.76%obnovljivi viri energije, elektroenergetski sistem
3x7.32%odklopnik, EES, distribucijsko omrežje
2x4.88%daljnovod, FACTS, električna energija, fosilna goriva, globalno segrevanje, energetski preobrat, vetrne elektrarne, pretoki moči, tranzientna stabilnost, soproizvodnja toplote in električne energije, napetostna stabilnost, elektromagnetno sevanje
1xHVDC v Sloveniji in Evropi, primerjava HVAC in HVDC, energijske funkcije, direktne metode, vertikalna vetrna elektrarna, HVDC VSC, HVDC LCC, cena energije, energetska revolucija, stabilnost sistema, HVDC, vetrnica, naprave fleksibilnega prenosnega sistema, PU krivulje, izračun rizika., transformator, ločilnik., tesno vezana nafta, tesno vezan plin, dimenzionirana VN in NN oprema, izračun kratkostičnih razmer, Transformatorska postaja, energijski hranilniki, električno kolo, Arduino, Android, rentabilnost investicije, SE, meritve, dogodki, parametriranje, elektronski števec električne energije, SPTE, nepooblaščen odjem električne energije, tehnične značilnosti, realizacija, ogrevalni sistemi, finančna podpora, Avstrija, terciarna regulacija, napoved, napredna merilna infrastruktura, nadzor števcev v prihodnosti, bioplinska naprava, Ključne besede: bioplin, substrat, kmetija, elektroenergetsko omrežje, fotovoltaična elektrarna, plin iz skrilavcev, avtomatiziran proces, odpiranje merilno priključne omare, zaporedja dogodkov, energetska učinkovitost, individualna hiša, fotovoltaika, hidravlično lomljenje, električno in mehansko dimenzioniranje vodnikov, termično, konična moč, varovanje inštalacij, programski paket Simaris, dušenje, vetrna energija, zemljevid elektroenergetska omrežja Evrope, diagonalni členi inverza redke matrike, FACTS-naprave, regulacija, verifikacija dinamičnega modela, veliko elektroenergetsko omrežje, Theveninova impedanca, električna razdalja, asinhronski generator, dvojno napajani asinhronski generator, metoda kumulant, metoda Monte Carlo, oskrba z električno energijo, dodatno zimsko breme, kabelski vodi, nadzemni vodi, statični sinhronski serijski kompenzator, Newton Raphsonova metoda, stabilizator moči, sinhronski generator s pretvornikom, stabilnost elektroenergetskega sistema, Normalna ali Gaussova porazdelitev, standardni odklon, srednja vrednost, direktna metoda, izračuni električnega in magnetnega polja, zaščitni sistem, pretrganje vodnika, okvare v elektroenergetskem omrežju, vrste okvar, RTP Beričevo, lastna poraba, zemeljski plin in proizvodnja električne energije, plin iz skrilavcev po Evropi, fracking, fraccing, standardi, horizontalno vrtanje, viri nafte in plina, ameriška energetska revolucija, terciarno navitje, zahteve SONPO glede višine napetosti, učinkovita raba energije, Kjotski sporazum, razpršeni viri energije, RTP, mejne vrednosti, zakonodaja, zaloge, zemeljski plin, Newton-Raphson metoda, programski paket NEPLAN, vplivni faktorji, neobnovljivi viri energije, nafta, premog, nekonvencionalni ogljikovodiki, avtomatika, ekonomičnost sledenja bremenu jedrskih elektrarn, fleksibilne jedrske elektrarne, evropska zakonodaja, sistemski operater prenosnega omrežja, sekundarni regulator frekvence, napaka regulacijskega območja, jedrske elektrarne, Sledenje bremenu, pattern recognition, transient stability assessment, principal comoponents analysis, euclidean distance, algorithm for synthesis, contingency screening method, SCADA/EMS, Matlab, C#, Identifikacijski vplivni faktor pretoka moči, N-1-1 sigurnostna analiza EES, Energetski koncept Slovenije, Avtomatsko ločilno mesto, EROEI, CSAM, SO GL, center vodenja., Microsoft Office Excel, teorija vodov, paralelna kompenzacija, naprave FACTS, serijska kompenzacija, electrical power-system, OTLM SMART, regulacijska dušilka, dušilka, elektro energetski sistem, 400 kV dušilka, regulacija visoke napetosti, dušilka Divača, Samooskrba., Priključitev na omrežje, sistem daljinskega vodenja in nadzora, stabilne naprave električne vleke, ozemljilna stikala, Podnebni sporazum, Fotonapetostni sistemi, Sončna energija, SINCRO.GRID, Nacionalni energetski plan, nadzemni vod, monitoring, dinamična zmogljivost vodov, žled, poves, termična obremenljivost, projektiranje., preizkušanje, finančni stroški, analiza padcev napetosti, visokonapetostni kabel, kabelska trasa, načini polaganja, srednja napetost, bremensko stikalo, točna regulacija frekvence (TRF), Archimate, Jedrska energija, jedrski reaktorji 4. generacije, zaprti gorivni krog., pasivna varnost, storitveno usmerjena arhitektura (SOA), ITIL, omilitveni ukrepi, izmenična korozija, primarna regulacija frekvence, poslovno-informacijska arhitektura (PIA), TOGAF, upravljanje informacijskih storitev, enosmerna 3 kV električna vleka, izmenična 25 kV 50 Hz električna vleka, IS-NTC-BB, Comap, turbina, generator, strelovodna zaščita, stikalo, elektronapajalna postaja, MHE, napetostna nesimetrija, uhajajoči tokovi, visokonapetostni nadzemni vod, mikrolokacijska analiza elektromagnetnega polja, vizualizacija EMS DV, 3D obravnava elektromagnetnih polj, inducirana napetost, elektromagnetni sklopi, sončne elektrarne, Nemčija, hranilniki električne energije, Elektroenergetsko omrežje, iteracijske metode, pretoki energije, avtomatski ponovni vklop, razdelilna postaja, avtomatizacija, krmilnik, integracija, okvara, razdelilna transformatorska postaja, odjemalec, elektronske regulabilne naprave, Newton-Rhapson, izkoristek črpalke, distribucija pitne vode, SUMO, DTR, prioritetna lista, kriterijksa funkcija, elektromotor, črpalka, Zahteve za priključitev generatorjev na omrežje, Matpower, ZPGO, Kodeks omrežja, elektroenergijski modul, razelektritve v naravi