Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Peter Lipar

Vseh ključnih besed je 382, ki se skupaj pojavijo 796 krat.
88 ključnih besed (23.04 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 502 krat (63.07 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
58x11.55%gradbeništvo
30x5.98%diplomska naloga
29x5.78%UNI
25x4.98%diplomska dela
22x4.38%krožno križišče
15x2.99%štetje prometa, rekonstrukcija
14x2.79%prometna varnost
13x2.59%preglednost, B-GR
12x2.39%križišče, civil engineering
10x1.99%prometna obremenitev, graduation thesis
9x1.79%VSŠ
8x1.59%umirjanje prometa, GR
6x1.2%kolesarska pot, prepustnost, kanalizirano križišče, varnost
5x1%promet, parkirna mesta, cesta, križišča, krožišče, ceste
4x0.8%prometna signalizacija, parkirišče, UN, avtobusno postajališče, roundabout, magistrska dela
3x0.6%površine za pešce, projektiranje cest, krožna križišča, idejna zasnova, channelized intersection, odsek, projektiranje, pešci, prehodi za pešce, kolesarski promet, nasičenost
2x0.4%kriteriji, navodila za projektiranje, NACTO, štirikrako križišče, tehnične specifikacije, safety, prometna ureditev, pas za leve zavijalce, kolesarji, ureditev, regionalna cesta, traktrisa, priključek, prometne površine, traffic count, ureditev območja, masterʼs thesis, obvoznica, klančina, geodezija, načrtovanje kolesarskih površin, ukrepi, ZDA, kolesarska steza, prometne obremenitve, TSC - Tehnične specifikacije za javne ceste, TSC - tehnična specifikacija za javne ceste, OG-MK, diplomske naloge, zaznavnost, analiza, cestni promet, Huda luknja, Drava, umiritev prometa, traffic load, Velenje, mirujoči promet, Muta, lokalna cesta, Plateia, nivo uslug, Dravograd, road design
1xmirni promet, državne ceste, naselje, potovalni cilj, končni cilji vodenja prometa v tujino (tuji kraji), glavni cilj vodenja prometa znotraj države, zgodovinski spomenik, kulturni spomenik, vodenje prometa, CAD programi, rekonstrukcija križišč, ulica Ob Koprivnici, načrtovanje cest, načrtovanje križišč, računalniško podprto projektiranje, severna vezna cesta Celje, talne označbe in prometni znaki, prilagojenost prehodov za pešce hendikepiranim osebam, hrapavost vozne površine, osvetlitev prehodov za pešce, Zagorje, Kotredeţ, območja mesta, poplave, geometrijski elementi krožišča, varnost prehodov za pešce, Nemčija, hodniki za pešce, Ponova vas, Grosuplje, predpisi, standardno osebno vozilo, dovozna pota, parkirno mesto, obcestje, prometno povezovanje, anketa, križišče s pasom za leve zavijalce, problematika obstoječega križišča, VSŠ-B, idejne zasnove, 2. varianta izvedbe, TSC-tehnična specifikacija za javne ceste, naravna vrednota, prevoznost, slovenski predpisi, ameriški predpisi, ruralne in urbane ceste, Context sensitive design, gradbenik, Peruzzijeva ulica, Ižanska cesta, TSC - Tehnična specifikacija za javne ceste, intersection Dolgi most, 3D modeliranje, vertikalni potek, horizontalni potek, vrednotenje variant, bypass, dangerous section of road, the profile, the alignment, evaluation of alternatives, nevaren cestni odsek, javne ceste, transport network, planning cycle surfaces, bicycle traffic, urban cycling, cycling route, tractrix, visibility, permeability, 3D modeling, stopnja nasičenosti, parkirne naprave, pravila, zasaditev, standardno vozilo, mirujoč promet, lokalna skupnost, nevarna mesta, predšolska vzgoja, kanaliziranje prometa, nesemaforizirano križišče, sight distance, degree of saturation, faktor konične ure, peak hour factor, zavijanje desno pri rdeči, geometrijski elementi križišča, izboljšanje stanja v križišču, iskanje ustrezne rešitve, mestno kolesarstvo, prometno omrežje, križišče Dolgi most, prometns signalizacija, izboljšave, odsek Dolenja Trebuša - Želin, senior drivers, improvements, safety of senior drivers, age-related changes, varnost starejših voznikov, starostne spremembe, local road, intersection, zasičenost, traffic counting, conceptual design, starejši voznik, traffic signalisation, traffic layout, section Dolenja Trebuša - Želin, bivša zelezniška proga, analiza stroškov, prečni profili, elementi, investicije, saturation, prometni pasovi, rekonstrukcije, TSR - Technical Specifications for Public Roads, longitudinal profile, ehnical elements, avtoceste, deserted railway, cycle track, obvoznice, tehnični elementi kolesarske poti, bike path, cyclists, vzdolžni profil, tipizacija križišč, gorska cesta, dvignjena ploščad, Skupni prometni prostor, prometna ureditev območja, T križišče z zamaknjenimi osmi, Ljubno ob Savinji, državna cesta, Šmartno pri Litiji, Črni Potok, Črnomelj, Kolodvorska cesta, mestne površine, urbanistični trendi, inteligentni sistemi, talni taktilni vodilni sistemi, slepi in slabovidni, funkcionalno ovirani, univerzalni dostop, ranljivi, comparative analysis, European regulation, glavna cesta, Postojna–Jelšane, študija variant, nivo usluge, pešci in kolesarji, regulacija prometa, varnost pešcev, nivojski prehod, Koroška cesta, cone za pešce, Vienna Convention, road marking, traffic signalization, BIM technology, comparison, širina hodnika za pešce, Autosign, unification, avtonomna vozila, trikrako križišče, krožišča, pešpot, osvetljenost, analiza prometa, Civil 3D, Markovec, Šared, Izola, dostopnost, CPS, zožitev vozišča, speed kidney, umiritveni ukrepi, hitrostna grbina, hitrostna ploščad, center, umestitev, tehnične smernice, Padna, »shared space«, odstavni pas, odstavne površine, prometne nesreče, analiza stroškov in koristi, pravokotno, pospeševalni pas, pravilniki, vzdolžno in poševno parkiranje, infrastrukturni ukrepi, nivo prometne varnosti, avtomatske parkirne naprave, urbane ulice, skupni prometni prostori, parkirne površine za mirujoč promet, načrtovanje, Prometna varnost, kapacitetna analiza, analiza prometne varnosti, začasno krožišče, intervencijska pot, snežni plazovi, celoletna prevoznost, inšpekcijski pregled, zaščitni ukrepi, predor, Vršiška cesta, Vršič, Triglavski narodni park, projektantski predračun, hladna reciklaža ceste, kolesarska povezava, ločilni otok, proizvodnjsredinski otok, zgornji ustroj, promet motornih vozil, rekonstrukcija ceste, vertikalni elementi umirjanja prometa, kolesarski pas, zelene površine, primerjava, varnost kolesarskih površin, priljubljenost kolesarskih površin, mestne kolesarske površine, intenzivno doživljanje okolja, zmanjševanje emisij in hrupa v mestih, skupni prometni prostor, nezgoda, hitrost, Urban Bikeway Design Guide, navodila za projektiranje kolesarskih površin, smernice, standard, pravilnik, navodila, Anglija, Zbiljsko jezero, Medvode, Kanada, geometrijski elementi, podhod, mestna občina Ljubljana, mešani prometni profil, kolesarske steze, centri, avtomoto dejavnosti, stroški, RSI, obvozna tovorna pot, kolesarske poti, kolesarska infrastruktura, prometni pas za levo zavijanje, klasično nivojsko križišče, varnost pešcev in kolesarjev, traffic policy, Skopje, kolesar, Turistični kompleks Otočec, sustainable urban developement, koristi, Plave, načrt šolskih poti, faktorji zmanjšanja nesreč, mesta z visoko stopnjo prometnih nesreč (VSPN), kontrolni seznam, varnost otrok, počivališče, Vipavska dolina, problematična mesta, vzdrževanje, gradnja, naravno okolje, rekreacija, Solkan, rekreacijske poti, kontaktna površina, tipski načrti, univerzalno načrtovanje, trajnostno načrtovanje, Gabrovka