Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Zvone Vodovnik

Vseh ključnih besed je 262, ki se skupaj pojavijo 782 krat.
80 ključnih besed (30.53 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 600 krat (76.73 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
106x17.67%diplomske naloge
37x6.17%magistrske naloge
28x4.67%socialna varnost
23x3.83%pogodba o zaposlitvi, delovna razmerja, zaposlovanje
19x3.17%delovno pravo
18x3%brezposelnost
17x2.83%trg dela
16x2.67%javni sektor, javni uslužbenci, Slovenija
12x2%delovno razmerje, odpoved pogodbe o zaposlitvi
11x1.83%plače
10x1.67%aktivna politika zaposlovanja
9x1.5%socialno varstvo
7x1.17%nagrajevanje, zdravstveno zavarovanje
6x1%družinski prejemki, zdravstveno varstvo, izobraževanje, delodajalci
5x0.83%napredovanje, človekove pravice, starševstvo, politika zaposlovanja, družina, brezposelni, javna uprava
4x0.67%invalidi, pokojnine, sindikati, pokojninski sistem, zavarovanje, trg delovne sile, delavci
3x0.5%socialna politika, pokojninsko zavarovanje, prenehanje delovnega razmerja, denarno nadomestilo, pokojninski sistemi, socialni transferji, denarna socialna pomoč, zaposleni, delovna uspešnost, plačni sistem, mobing, socialni dialog, socialno zavarovanje, diskriminacija, motivacija, mladi, spolna diskriminacija
2x0.33%varstvo pri delu, brezposlenost, pokojninska reforma, socialno partnerstvo, invalidnost, enakopravnost, starost, pripravništvo, enakost spolov, pogoji upokojevanja, zakonodaja, javni uslužbenec, zasebni sektor, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, upokojevanje, pravice, poklicna rehabilitacija, dopust, mednarodno pravo, Evropska unija, pravno varstvo, uradniki, kolektivne pogodbe, človeški viri, delovni spori, pomoč na domu
1xposredovanje dela, ustavna sodišča, zdravje pri delu, zdravstvo, vzgoja, ravnatelji, učitelji, pozitivna diskriminacija, starši, invalidska podjetja, plačni sistemi, odpoved delovnega razmerja, fleksibilnost, regres, spolno nadlegovanje, pravosodni sistem, socialno skrbstvo, ustavno sodstvo, zavarovanci, sankcije, kaznovanje, psihično nasilje, mobbing, demografska gibanja, visoko šolstvo, inšpekcijski nadzor, poklic, upravljanje s človeškimi viri, plačni razredi, management človeških virov, nadlegovanje, mednarodni sporazumi, obvezno zdravstveno zavarovanje, magistrsko delo, zavarovane osebe, prispevki, javne službe, svoboda dela, delovna sila, kadrovska politika, izvajalci zdravstvene dejavnosti, poslovodne osebe, diplomkse naloge, povezovanje sindikatov, poklicno usposabljanje, sindikalna svoboda, rehabilitacija, stari ljudje, gerontologija, geriatrija, staranje, domovi za stare ljudi, tri stebrni sistem, dodatno pokojninsko zavarovanje, register poklicnih bolezni, azbest, odškodninska odgovornost, magistreske naloge, poklicne bolezni, varnost in zdravje pri delu, socialno-varstvene storitve, institucionalno varstvo starejših, starejša populacija, staranje prebivalstva, krajši delovni čas, delovni čas, usposabljanje zaposlenih, vseživljensko učenje, nočno delo, pravna ureditev nočnega dela, ekonomska kriza, recesija, nadomestila plače, mladostniki, starejši ljudje, plitika zaposlovanja, pravica do dela, konflikti, mednarodni pravni viri, heteronomni pravni viri, avtonomni pravni viri, delovne pogodbe, kolektivne delovne pogodbe, gospodarske družbe, dlavci, delovni spor, delovna mesta, prejemki, kolektivni delovni spori, porodniški dopust, ustavno pravo, Ustava Republike Slovenije, tristransko delovno-zaposlitveno razmerje, Fleksibilnost, pravo socialne varnosti, volonter, globalizacija, finančna kriza, izredna odpoved, prostovoljstvo, varstvo pravic, socialna država, odgovornosti strank, Organizacije, varstvo starejših oseb, socialne mreže, pogodbene stranke, uslužbensko pravo, varstveni dodatek, Zakon o delovnih razmerjih, fleksibilna varnost, organizacije za zaposlovanje, prožno zaposlovanje, Zaposlovanje, tajni podatki, spolna diskriminiacija, zdravstveni sistemi, obvezno upokojevanje, dostop do tajnih podatkov, pravice invalidov, pravna ureditev, osebna asistenca, poklicno delo, socialna izključenost, pravna načela, mednarodna organizacija dela, nadzor zaposlenih, Magistrske naloge, pravica do zasebnosti, Vseživljenjsko učenje, zasebnost, delovno mesto, zdravje, agencija za zagotavljanje začasnega dela, pravice pacientov, institucionalno varstvo, osebe s posebnimi potrebami, letni razgovori, ranljive skupine, državna uprava, javni zavodi, kadrovski management, zadovoljstvo pri delu, denarna nadomestila, brezposelna oseba, javna dela, načrtovanje kadrov, zaposlovanje invalidov, zaposlitvena rehabilitacija, socialna zaščita, socialna zavarovanje, center za socialno delo, javna pooblastila, Evropa, vrste nasilja, odnosi, nasilje, preprečevanje nasilja, kolektivna pogajanja, nadomestilo za invalidnost, vojska, redna odpoved, bolniški stalež, odsotnost z dela, fleksibilno zaposlovanje, kadri, samozagovorništvo, kulturne dejavnosti, delavsko soupravljanje, svet delavcev, trajanje dopusta, pravna ureditev dopusta, vzajemnost, solidarnost, delovni invalidi, delovna zmožnost, policija, prenehanje pogodbe, usposabljanje, dolgotrajna oskrba, postopek zaposlitve, individualni delovni spori