Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Iztok Rakar

Vseh ključnih besed je 222, ki se skupaj pojavijo 399 krat.
40 ključnih besed (18.02 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 217 krat (54.39 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
64x29.49%diplomske naloge
14x6.45%lokalna samouprava, upravni postopek
10x4.61%javna uprava
9x4.15%Slovenija
8x3.69%občine
7x3.23%javno pooblastilo, medobčinsko sodelovanje
6x2.76%občina
5x2.3%javni uslužbenci, javne službe
4x1.84%varnost, pravna ureditev, državna uprava
3x1.38%policija, javni sektor, človekove pravice, magistrske naloge
2x0.92%lokalne skupnosti, socialna varnost, redarstvo, delniške družbe, pravna sredstva, gospodarske družbe, zastopanje stranke, varuh človekovih pravic, zaposlovanje, javno naročanje, javna pooblastila, osnovne šole, sodelovanje, javno-zasebno partnerstvo, koncesije, lokalna skupnost, plačni sistem, upravne naloge, dokazi, nosilec javnega pooblastila, plače, nadzor
1xzemljiška knjiga, kazensko pravo, družbe z neomejeno odgovornostjo, zemljiški kataster, komanditne družbe, nepremičnine, zadružna načela, zadružništvo, evropska zadruga, delovna uspešnost, zadruge, nepremičninske evidence, družbenik, osebne družbe, tihe družbe, demografske spremembe, konkurenca, pogrešane osebe, kazniva dejanja, iskalne akcije, tehnični pregledi, osebnostne pravice, pravna sposobnost, poslovna sposobnost, odvzem poslovne sposobnosti, zakonodaja, smučišče, pooblastila, pokojninski sistem, etična načela, socialni sporazumi, carine, občinska uprava, Zakon o varnosti na smučiščih, FIS pravila, informacije javnega značaja, zapor, upravno pravo, Zavod za zaposlovanje, tožba, stranka, zakoniti zastopnik, odločba, upravni akt, sodni nadzor, javni uslužbenec, upravni spor, notranji nadzor, zunanji nadzor, sklep, upravni akti, kakovost, davčna uprava, mnenje, praksa, učinkovitost, dokazovanje, dokazni postopek, modernizacija, pravna ureditev javne uprave, zaposlovanje javnih uslužbencev, javni zavod, javni vrtec, vodenje, vročanje, direktorji, pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, družinsko pravo, otroci s posebnimi potrebami, invalidska podjetja, evropska delniška družba, sedež družbe, subsidiarnost, sodni postopki, stranke v postopkih, družba z omejeno odgovornostjo, organi vodenja, premoženje, negospodarske javne službe, javna agencija, občinski svet, udeleženci v postopkih, delniška družba, delnice, glasovalna pravica, neprofitne organizacije, javna varnost, remunicipalizacija, upravljavska sposobnost, projekt, feminizacija, privatizacija, koncesija, Poslovnik vlade, Državni zbor, organ skupne občinske uprave, medobčinsko redarstvo, spol, vojska, država, stavbna pravica, nepremično premoženje, stvarna pravica, Računsko sodišče Republike Slovenije, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, zakon o javnem naročanju, zeleno javno naročanje, ponudnik, načelo transparentnosti, predlog zakona, zakon, merjenje javne uprave, pravo, sodelovanje javnosti, odprtost javne uprave, politična podpora, zgodovina javne uprave, mestne občine, podelitev javnega pooblastila, občinski predpis, mednarodne primerjave, Hrvaška, samoupravna lokalna skupnost, vlada, vladne službe, reorganizacija, oblike, demokracija, občina Logatec, ministrstva, združenja lokalnih oblasti, osnutki zakonov, participativni proračun, upravno procesno pravo, socialne pravice, nasilje, medvrstniško nasilje, funkcionarji, mednarodno sodelovanje, nogometne tekme, javno zbiranje, invalidi, javne zgradbe, dostop, zasebno varovanje, diskrecijsko odločanje, prosti preudarek, internet, očetovstvo, socialno varstvo, pravice, otroci, osebni podatki, diskrecija, dvojezičnost, Italija, pristojnosti, trajnostni razvoj, čezmejno sodelovanje, črne gradnje, gradbeno dovoljenje, komunalni odpadki, ravnanje z odpadki, financiranje, zasebni vrtci, denarni prejemki, brezposlenost, predšolska vzgoja, javni vrtci, ločeno zbiranje odpadkov, predpisi, policijski nadzor, firma, pravno varstvo, industrijska lastnina, cestni promet, šola vožnje, socialno delo, centri za socialno delo, teritorialne spremembe, prejemki