Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Jerica Vogel

Vseh ključnih besed je 95, ki se skupaj pojavijo 138 krat.
19 ključnih besed (20 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 62 krat (44.93 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
12x19.35%slovenščina
5x8.06%diplomsko delo, jezikovna didaktika
4x6.45%učbeniki
3x4.84%učni načrti, učni načrt, gimnazija, osnovna šola, geografija, šolska geografija
2x3.23%geografske diplome, bolonjski magisteriji, diplomska dela, osnovne šole, sporazumevalna zmožnost, učitelji, magistrska dela, medpredmetno povezovanje, pouk slovenščine
1xsociolingvistika, Slovenija, interkulturna vzgoja, sporazumevalne zmožnosti, medkulturna kompetenca, tuji jeziki, italijanščina, drugi jeziki, drugi/tuji jezik, ustno sporazumevanje, psihološke teorije učenja, didaktika jezika, bralna pismenost, govorne motnje, ustno sporazumevnaje, sporazumevalne dejavnosti, slabovidnost, otroci, mladina, pouk geografije, zamejski Slovenci, narodne manjšine, Zavod za slepo in slabovidno mladino, slepota, brajica, inkluzija, učenje jezika, prilagajanje pouka, srednje šole, učenci s primanjkljaji, delovni zvezki, sporazumevanje, opismenjevanje, branje, osnovna šola s prilagojenim programom, medkulturno izobraževanje, gimnazije, Pravilnik o ocenjevanju v osnovni šoli, načrtovanje pouka, spraševanje, subjektivnost ocenjevanja, kriterij ocenjevanja, dejavniki uspešnega učenja, teorije učenja, pojmovanje učenja in poučevanja, ustno ocenjevanje, prehrana, disleksija, didaktika geografije, učni jezik, dijaki s posebnimi potrebami, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, projektni dan, izbirni predmet načini prehranjevanja, prilagoditve pri pouku slovenščine, učne strategije, kognitivne učne strategije, materinščina, sistemizacija znanja v razredu, sistemizacija znanja, učna priprava, kurikularno načrtovanje, metodika pouka, angleščina kot tuji jezik, učni cilji, modeli jezikovnega pouka, koncept znanja, francoščina, afektivne učne strategije, metakognitivne učne strategije, socialne zvrsti, samostojni delovni zvezki, učna enota z medpodročno povezavo, pouk književnosti, jezikovni pouk, materni jezik