Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Janez Stare

Vseh ključnih besed je 471, ki se skupaj pojavijo 1041 krat.
118 ključnih besed (25.05 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 688 krat (66.09 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
143x20.78%diplomske naloge
37x5.38%magistrske naloge
28x4.07%zaposleni
22x3.2%motivacija
18x2.62%vodenje
16x2.33%javni sektor
13x1.89%javna uprava, kompetence
12x1.74%dokumentarno gradivo
10x1.45%zaposlovanje, ergonomija, stres
9x1.31%organizacija
8x1.16%delovno okolje, zadovoljstvo, Slovenija, zasebni sektor, odsotnost z dela, izobraževanje
7x1.02%management, nagrajevanje, državna uprava
6x0.87%komuniciranje, etika, vodja, stres na delovnem mestu, delovno mesto, arhivsko gradivo
5x0.73%kariera, organizacijska klima, organizacijska kultura, absentizem, javni uslužbenci
4x0.58%človeški viri, stranke, zdravje pri delu, delovna uspešnost, učinkovitost, varnost in zdravje pri delu, uspešnost, šport, poslovno komuniciranje, varstvo pri delu, delovni pogoji, kompetenčni model, študenti, vrednote, visoko šolstvo, izgorelost
3x0.44%mobing, varnost pri delu, motivacijske teorije, morala, invalidi, modeli vodenja, usposabljanje zaposlenih, upravne enote, etični kodeksi, motivacijski dejavniki, upravljanje dokumentov, delovna mesta, komunikacija, pisarna, glavna pisarna
2x0.29%izobraževanje zaposlenih, osebni podatki, dejavniki stresa, arhiviranje, odnosi s strankami, tuji jeziki, zdravje, zadovoljstvo pri delu, varstvo podatkov, angleški jezik, delovna oprema, vrhunski šport, sistem nagrajevanja, mediacija, izbirni postopki, konflikti, zdravstvene težave, posledice stresa, Uradniški svet, poklicni razvoj, karierni razvoj, zakonodaja, zdravstveni absentizem, stil vodenja, kadrovski management, zadovoljstvo zaposlenih, inovativnost, center za socialno delo, delovno razmerje, menedžment, avtentično vodenje, poklicna izgorelost, diskriminacija, plačni sistem, kakovost, lokalna samouprava, učenje, športniki, psihično nasilje, dokumenti, fluktuacija, poslovanje s strankami, poklicni stres, vseživljenjsko učenje, trg dela, napredovanje, varnost, ravnanje, zavzetost zaposlenih, disertacije, kadri, družbena odgovornost, neformalno izobraževanje, čustvena inteligentnost
1xkompetenčni modeli, medosebni odnosi, Facebook, socialna omrežja, sistem zaposlovanja, sodelavci, prodaja, trženje, politično vodenje, zdravstvena nega, vlade, nadzor nad zaposlenimi, zaupanje, podjetja, politika, ekonomska kriza, bolniška odsotnost, socialno varstveni zavodi, bivalno okolje, zdravstveno stanje, starejši delavci, odhod delavca, gospodarske družbe, inoviranje, merjenje fluktuacije, dejavniki tveganja, zmanjšana učinkovitost, kohezijska politika, Javna agencija za raziskovalno dejavnost, raziskovalno-razvojna dejavnost, državna administracija, administrativne ovire, prezentizem, vzgoja in izobraževanje, upravljanje, demografske spremembe, novi javni management, dopust, raziskovalni projekti, otroci, vodstvena filozofija, poslovno načrtovanje, carinska služba, planiranje kadrov, praktični pouk, varstvo osebnih podatkov, občinska uprava, kadrovska služba, mediator, menedžer, zaposlovanje starejših, sestanki, dokumentacijski menedžment, poslovni sestanki, ravnanje z dokumentarnim gradivom, poslovna uspešnost, organizacije, merjenje kakovosti, magistrsko delo, zadovoljstvo strank, rudnik Mežica, arhivska zakonodaja, dokument, hramba, Ministrstvo za zdravje, modeli izobraževanja, roki hrambe, policija, stalna zbirka, umetnostna vzgoja, kulturna vzgoja, zemljiška knjiga, zbirka listin, varnostna politika, obdelava zaupnih podatkov, zaupnosti, varovanje, hranjenje, preprečevanje, proizvodni procesi, internet, mladi raziskovalci, raziskovalno delo, kadrovska funkcija, poklicna rehabilitacija, župani, starejši ljudje, lokalna uprava, protokol, poslovni bonton, staranje prebivalstva, kadrovska dejavnost, zaključek kariere, zaposlovanje športnikov, vrhunski športniki, vaje za sproščanje, nagrajaveanje, dostopnost objekta, javni prostori, evidenca, dokumentacija, nadarjenost, delo na domu, usposabljenje zaposlenih, poslovni prostori, notranja oprema, funkcionalno ovirani ljudje, gradbeni objekti, poklicno usposabljanje, barve, mikroklima, zaupni podatki, javni uslužbenec, organizacijsko učenje, dela prosti dnevi, pogodba o zaposlitvi, izbirni postopek, postopek zaposlovanja, neformalne skupine, neformalni odnosi, prejemna štampiljka, klasifikacijski načrt, pošta, arhivi, neformalne organizacije, zdravstvo, protipožarnba zaščita, gasilstvo, prostovoljno gasilstvo, ravnanje s človeškimi viri, normirano delo, nezgode, gasilska društva, gasilci, interno komuniciranje, požarna varnost, interna komunikacija, merjenje, elektronsko izobraževanje, poslovni dogodki, poslovna srečanja, oblikovanje kariere, karierni načrt, govorništvo, javno nastopanje, retorika, športni rezultati, zaposlovanje invalidov, izgorevanje, plače, usposabljanje, vlaganje v ljudi, kvotni sistem zaposlovanja, zadovolstvo strank, komuniciranje s stranko, učitelji, nadomestilo plače, visoke šole, planiranje sredstev, načrt dela, delodajalci, mobilnost kadrov, ugodje v prostoru, stranka, prostor, zadovoljstvo z delovnimi pogoji, nesreče pri delu, zdravje zaposlenih, vprašalnik UWES (Utrecht Work Engagement Scale), faktorska analiza, anketni vprašalnik, vlakovni dispečer, pisarniški prostori, pisarniška oprema, Vodenje, kultura, dejavniki, motiviranje, progovni prometnik, prometnik, spol, starost, večdimenzionalnost razvoja, mednarodna perspektiva, posledice, ukrep, položaj žensk, vodilni položaji, zaposlovanje v EK, spolna neenakost, vodja v javnem sektorju, vodja v zasebnem sektorju, čustvena izčrpanost, makiavelizem, socialno varstveni programi, socialno varstvene storitve, organizacijski cinizem, značilnosti in vzroki stresa, inovativne metode dela, spremembe, prenova modela delovanja organizacije, upravljanje s stresom, poslovna politika, varstveno delovni center, Občina Radovljica, vpliv organizacijske kulture, tipologije organizacijske kulture, primerjava vodij, konflikt, Energetika Ljubljana, vključenost, ustvarjalnost, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, družba, indeks razvoja ljudi, Kolbe A Indeks, domovi za starejše občane, vodja oddelka, preprečevanje izgorelosti, intuicija, delovni timi, etični kodeks, etično ravnanje, strateški management, ravnanje z ljudmi, posledice izgorelosti, vzroki izgorevanja, pripadnost, psihosocialne stiske, ekonomske stiske, covid-19, šolstvo, osnovnošolsko izobraževanje, značilnosti vodij, lastnosti vodij, generacija, etika dela, varno delovno okolje, organizacijska fleksibilnost, fleksibilnost dela, obremenitve, skladnost članov, oblike fleksibilnosti, fleksibilne oblike zaposlovanja, razvoj družbe, razvoj ljudi, disciplina, upravna znanost, napovedovalci, delovne skupine, športna aktivnost, pogostost stresa, spoprijemanje s stresom, posameznik, aktivnosti, dodiplomski študij, sprejemanje odločitev, groupthink, vedenje strank, posebna natečajna komisija, uradniki na položajih, izdaja, vročanje, osebna izkaznica, psihologija športa, vodnje, sankcije, službe, družine, pravosodni policisti, management človeških virov, razvoj zaposlenih, odpadki, izločanje gradiva, informatizacija, kadrovski procesi, elektronsko arhiviranje, uničenje gradiva, hranjenje gradiva, epidemija, priložnostno učenje, poslovna etika, mladi, sistematizacija delovnih mest, družina, uničevanje, hramba dokumentarnega gradiva, kvaliteta, ženske, akreditacija, EAPAA, coaching, vseživljenjsko izobraževanje, karierno svetovanje, karierna orientacija, kompetence talentov, politika zaposlovanja, socialni delavci, občine, organizacijsa klima, družini prijazno podjetje, kadrovska politika, upravljanje s človeškimi viri, menedžment talentov, talent, medosebne komunikacije, dolžnosti zaposlenih, obveznosti delodajalca, finančne nagrade, Statistični urad Republike Slovenije, sodobni načini motiviranja zaposlenih, samozavedanje, nefinančne nagrade, raziskava, medicinske sestre, čustvena inteligenca, potrebe, motivacijski procesi, vedenje vodij, avtentičnost, funkcionarji, uradniki, komisija za izbiro, komisija za javne uslužbence, javni natečaji, posebne natečajne komisije, preprečevanje stresa, starejši/mlajši zaposleni in stres, moški/ženske in stres, vzroki stresa, učinkovitost zaposlenih, promocija zdravja, vodje, reševanje sporov, obvladovanje konfliktov, poslovni sekretarji, uporabniki, organiziranost, košarkaški klubi, košarka, zaporniki, elektronsko poslovanje, izobraževalni procesi, upravljanje s konflikti, imenovanje sodnikov, sodstvo, uslužbenci, korupcija, korupcijska tveganja, nagrajevanje zaposlenih, Slovenska vojska, integriteta, državni prazniki