Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Primož Banovec

Vseh ključnih besed je 157, ki se skupaj pojavijo 244 krat.
18 ključnih besed (11.46 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 105 krat (43.03 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
30x28.57%gradbeništvo
14x13.33%diplomska dela, UNI
10x9.52%diplomska naloga
5x4.76%magistrska dela, VSŠ
3x2.86%GR, investicija, VOI
2x1.9%kanalizacija, tveganja, poplavna škoda, nadzor, pričakovana letna škoda, graditev objektov, poplave, poplavna ogroženost, poplava
1xtveganje, analiza stroškov in koristi, potresna rehabilitacija stavb, gradbena mehanizacija, B-GR, ukrepi na vodotokih, ex-ante, prodni premik, odgovornosti, rinjene plavine, ex-post, cost-benefit analiza, prodonosnost, percepcija, suša, gradbiščna dokumentacija, SWOT analiza, hišni kanalizacijski priključek, določitev prioritet, investicije, infrastrukturna vrzel, kritična infrastruktura, stroški priklopa na kanalizacijski sistem, VKI, Vipavska dolina, namakanje, inženir, sipina, urejanje povodja, Vipava, regulacija, pooblastila, demografska slika, BIM, MEP modelirnik, avtomatsko zaznavanje neskladij, neskladja, geometrija, stroški, koristi, odpravljanje neskladij, fotodokumentacija, kontrola kakovosti, zagotavljanje kakovosti, plan kontrol, operativna smer, slikopedija, QR-koda, delovni nalog, ravnanje z ljudmi pri delu, industrijski objekti, stanovanjska gradnja, bivalne potrebe seniorjev, multikriterijska analiza, podpora odločanju, kvantitativna in kvalitativna analiza, model za vrednotenje pričakovanih letnih škod, upravljanje s tveganji, vodotoki, mehanizacija, VSŠ-OG, infrastruktura, poslovne cone, zakonodaja gradbenih odpadkov, gradbeni odpadki, vzdrževanje, urejanje, investicijska presoja, neprodana voda, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, razpršena poselitev, čiščenje komunalne odpadne vode na podeželju, ponikanje, površinski odtok, trajnostni sistemi za odvajanje padavinskih voda z urbanih površin, razbremenilnik mešanega kanalizacijskega sistema, čiščenje komunalne odpadne vode v malih občinah, decentralizacija, računovodski izkaz, poslovanje podjetja, kazalniki, sodelovanje javnosti, ponovna uporaba, ločevanje na viru, obdelava komunalne odpadne vode pri viru, rekonstrukcija, potrošnja, ocena poplavne škode, postopek ocenjevanja poplavnih škod, škodna krivulja, poplavno tveganje, B-VOI, naravne nesreče, forenzične preiskave, zimska služba, počivališče, makroekonomija, gospodarska rast, BDP, škoda, naravna nesreča, avtocesta, hitra cesta, odsek vodotoka, ekonomski koncept upravljanja voda, embalaža, ločene frakcije komunalnih odpadkov, proces graditve, zbiranje komunalnih odpadkov, analiza stroškov življenjskega cikla (LCCA), ekološka bilanca (LCA), stroški življenjskega cikla (LCC), nadzor procesa, obvladovanje tveganj, upravljavec javnega vodovoda, aktivna kontrola puščanj, merilno območje, strošek vode, ekonomsko sprejemljive vodne izgube, uspešen in učinkovit nadzor, vodne izgube, vzdrževanje in upravljanje infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode, trajnostna gradnja, vodenje projektov, OG-MO, odvajanje odpadne vode, WFD, metoda pogojnega vrednotenja, ekosistemske storitve, načrtovanje vrednosti ekosistemskih storitev, oblikovanje cen, čiščenje odpadne vode, optimizacija načrtovanja, optimizacija upravljanja, optimizacija delovanja, komunalne čistilne naprave, infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadne vode, kanalizacijski sistemi, popravilo in zamenjava cevi