Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Kryžanowski

Vseh ključnih besed je 277, ki se skupaj pojavijo 462 krat.
45 ključnih besed (16.25 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 230 krat (49.78 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
49x21.3%gradbeništvo
24x10.43%diplomska dela
21x9.13%UNI
13x5.65%diplomska naloga
11x4.78%VSŠ
8x3.48%magistrska dela
7x3.04%pregrada, VOI
4x1.74%okoljsko inženirstvo, vodarstvo, terminski plan, hidroelektrarna
3x1.3%B-GR, CADAM, gradbena dela, VKI, mala hidroelektrarna, akumulacija, Sava, optimizacija
2x0.87%male hidroelektrarne, HE na srednji Savi, gradbišče, pregrade, pretok, hidroelektrarne, nasip, energija, priročnik, tveganje, valjani beton, abrazijska odpornost, obratovanje, primerjava, HE Medvode, energetska proizvodnja, diplomske naloge, tehnologija gradnje, organizacija gradbišča, GR, HE Mavčiče, civil engineering, vodna bilanca, VODPREG, magistrsko delo
1xTURBNPRO, Gruber, beton, pridobljena energija, betonska mešanica, namakanje, energetsko izkoriščanje, ocena investicije, matrična turbina, granulirana guma, Jet grouting, sestavine gumi-betonskih mešanic, usmerjeno vrtanje z optičnim vodenjem, preboj z zaščitno kovinsko cevjo, varnostni preliv, vrste agregatov, usmerjeno vrtanje z radijskim vodenjem - HDD, recikliranje pnevmatik, eksperiment, Ljubljanica, betonska tehnologija, gumi beton, sestavine betona, mikrotunaliranje, abrazijska erozija, abrazija, projektna organiziranost, vodotok I. reda, abrazijsko odporen beton, hidrologija, valjani betoni, energetski potencial, valjano komprimiran beton, instalirani pretok, ekonomska upravičenost, laboratorijske metode, primerjava metod, stabilizirana zemljina, turbina, Gruberjev prekop, zapornica, vplivi na okolje, DIRECT PIPE - tehnologija neposredne vgradnje cevovoda, cevovod, analiza abrazijske odpornosti, elektrarna, potok, inštalirani pretok, prag, DIANA, spremembe in napake, kontrola kakovosti, kulturno-umetnostna vzgoja, upravljanje, zakonodaja, upravnik, zakon o graditvi objektov, projektiranje rekonstrukcij, animacija, 3D vizualizacija, 3D tisk, renderiranje, rekonstrukcija, umeščanje gradbenih objektov v prostor, obnova, večstanovanjska stavba, varstvo pred poplavami, industrijski tlaki, suhi zadrževalniki, hidrološko modeliranje, sonaravno urejanje struge, hidravlično modeliranje, primerjava gradnje, jeklena vlakna, gradbeni nadzor, vzdrževanje, nadzornik, Zakon o graditvi objektov, mikroarmirani betoni, gradbeni predpisi, projektiranje, zasnova projektnih rešitev, akumulaciija, nadvišanje, zaledne vode, enostavni preboj s pnevmatsko iglo, Litija, HE Ponovice, valjano stisnjen beton, podslapje, sanacija, regulacija Ljubljanice, zapornice, ribje steze, preliv, TNO Diana, gumeni jez, srednjesavska veriga, vloga za dodelitev kohezijskih sredstev, finančna pomoč, organizacija, varnostni načrt, organizacija gradbeništva, professional development, Evropska unija, Kohezijski sklad, HE Zalog, HE Šentjakob, HE Jevnica, poglobitev struge, zajezitvene krivulje, gradbeni proces, pitna voda, poplavno območje, porušitev, hidrotehnika, optični kabli, precejanje, propustnost, Vogršček, celovit nadzor sprememb, projekt, okoljski elementi investicije, projektna dokumentacija, model organizacije projekta za izgradnjo objekta, spremembe, precejna krivulja, energetski nasipi, ogroženost, poplave, prostorsko umeščanje, državni prostorski načrt, master of science thesis, Primavera, ribje migracije, jezovi, cementirana zemljina, hidroelektrarna Brežice, kontrola pronicanja, HE Brežice, primerjava nasipov, presoja vplivov na okolje, ekonomika okolja, hidroelektrarne na Muri, doctoral thesis, mala hidroelektrarna Ceršak, odvodni kanal, energetsko-ekonomska optimizacija, obloga kanala, built environment, doinstalacija, izravnalni bazen, HE Moste, MATLAB, hidravlični model, modeliranje, gradnja z izkopom, gradnja brez izkopa, Slovenija, zaščitena območja, Škotska, investicije v prometno infrastrukturo, analiza stroškov in koristi, investicijska dokumentacija, presoja vpliva na okolje, prostorski postopek, 5 in PM10, delci PM2, hidroenergetika, obnovljivi viri energije, umeščanje, arch dam, static analysis, prodonosnost, ocena učinkovitosti vlaganja, plavine, modeliranje premestitvene zmogljivosti, denivelacijska krivulja, kalnost, ocena izvedljivosti, vodno dovoljenje, razpoke, visoke temperature v betonu, cement, proizvedena energija, moč, instaliran pretok, ekološko sprejemljiv pretok, Sava., analiza, inženirstvo, tveganja, kineta, prekop, varnost, Vrhovo, ocena tveganja, varovana območja, analiza varnosti, tehnično opazovanje, klasifikacija pregrad, adiabatna kalorimetrija, masivni beton, izolacija, bivalno ugodje, zrakotesnost, porečje Tržiške Bistrice, vrednotenje vodotokov, hidroenergetska raba, klasična zidana stavba, skoraj nič energijska zidana stavba, deformation, stress, derivacijska hidroelektrarna, akumulacijska hidroelektrarna, SOG, večkriterijska analiza, vidik privlačnosti, gradbene faze, odločba o pravici do sredstev, investitor, izvajalec, uporabno dovoljenje, nadzor, evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, terminska analiza, gradbeni projekt, vidik okoljske ranljivosti, gradnja, vodenje projekta, analiza stroškov, tehnologije gradenj brez izkopov