Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Andrej Kryžanowski

Vseh ključnih besed je 269, ki se skupaj pojavijo 433 krat.
36 ključnih besed (13.38 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 200 krat (46.19 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
46x23%gradbeništvo
24x12%diplomska dela
20x10%UNI
13x6.5%diplomska naloga
11x5.5%VSŠ
8x4%magistrska dela
7x3.5%pregrada
5x2.5%VOI
4x2%vodarstvo, okoljsko inženirstvo
3x1.5%mala hidroelektrarna, VKI, hidroelektrarna, terminski plan, gradbena dela, CADAM
2x1%nasip, pregrade, pretok, B-GR, vodna bilanca, optimizacija, civil engineering, obratovanje, HE na srednji Savi, male hidroelektrarne, primerjava, tveganje, akumulacija, gradbišče, energija, priročnik, abrazijska odpornost, hidroelektrarne, VODPREG, valjani beton
1xocena investicije, namakanje, energetsko izkoriščanje, TURBNPRO, Jet grouting, recikliranje pnevmatik, vrste agregatov, gumi beton, sestavine gumi-betonskih mešanic, organizacija gradbišča, projektna organiziranost, betonska tehnologija, granulirana guma, beton, betonska mešanica, sestavine betona, eksperiment, varnostni preliv, vplivi na okolje, laboratorijske metode, abrazijsko odporen beton, primerjava metod, analiza abrazijske odpornosti, valjani betoni, elektrarna, abrazijska erozija, abrazija, GR, valjano komprimiran beton, energetski potencial, instalirani pretok, ekonomska upravičenost, potok, inštalirani pretok, prag, stabilizirana zemljina, Ljubljanica, Gruber, matrična turbina, zapornica, Gruberjev prekop, turbina, cevovod, hidrologija, vodotok I. reda, gradbeni proces, pridobljena energija, preliv, kulturno-umetnostna vzgoja, spremembe in napake, upravljanje, upravnik, obnova, zakonodaja, kontrola kakovosti, zakon o graditvi objektov, 3D tisk, animacija, renderiranje, umeščanje gradbenih objektov v prostor, projektiranje rekonstrukcij, rekonstrukcija, večstanovanjska stavba, vzdrževanje, varstvo pred poplavami, industrijski tlaki, suhi zadrževalniki, hidrološko modeliranje, sonaravno urejanje struge, hidravlično modeliranje, primerjava gradnje, tehnologija gradnje, nadzornik, gradbeni nadzor, Zakon o graditvi objektov, gradbeni predpisi, jeklena vlakna, mikroarmirani betoni, 3D vizualizacija, projektiranje, podslapje, DIRECT PIPE - tehnologija neposredne vgradnje cevovoda, valjano stisnjen beton, HE Ponovice, gumeni jez, Litija, DIANA, zaledne vode, zapornice, sanacija, ribje steze, TNO Diana, akumulaciija, nadvišanje, srednjesavska veriga, HE Šentjakob, organizacija, vloga za dodelitev kohezijskih sredstev, varnostni načrt, professional development, zasnova projektnih rešitev, organizacija gradbeništva, finančna pomoč, Evropska unija, HE Jevnica, HE Zalog, poglobitev struge, zajezitvene krivulje, Kohezijski sklad, diplomske naloge, regulacija Ljubljanice, varnost, cementirana zemljina, hidroelektrarna Brežice, kontrola pronicanja, HE Brežice, jezovi, primerjava nasipov, energetski nasipi, precejna krivulja, poplavno območje, porušitev, hidrotehnika, optični kabli, precejanje, propustnost, ribje migracije, poplave, deformation, stress, derivacijska hidroelektrarna, akumulacijska hidroelektrarna, SOG, energetska proizvodnja, static analysis, arch dam, prostorsko umeščanje, ogroženost, državni prostorski načrt, Primavera, master of science thesis, Vogršček, celovit nadzor sprememb, delci PM2, gradnja brez izkopa, 5 in PM10, hidroenergetika, umeščanje, obnovljivi viri energije, gradnja z izkopom, energetsko-ekonomska optimizacija, hidroelektrarne na Muri, doctoral thesis, mala hidroelektrarna Ceršak, odvodni kanal, obloga kanala, prostorski postopek, presoja vpliva na okolje, okoljski elementi investicije, presoja vplivov na okolje, projekt, projektna dokumentacija, spremembe, model organizacije projekta za izgradnjo objekta, ekonomika okolja, analiza stroškov in koristi, Slovenija, zaščitena območja, Škotska, investicije v prometno infrastrukturo, investicijska dokumentacija, skoraj nič energijska zidana stavba, klasična zidana stavba, varovana območja, ekološko sprejemljiv pretok, HE Mavčiče, HE Medvode, analiza varnosti, ocena tveganja, instaliran pretok, pitna voda, prodonosnost, ocena učinkovitosti vlaganja, plavine, modeliranje premestitvene zmogljivosti, denivelacijska krivulja, kalnost, tehnično opazovanje, klasifikacija pregrad, tehnologije gradenj brez izkopov, kineta, enostavni preboj s pnevmatsko iglo, preboj z zaščitno kovinsko cevjo, usmerjeno vrtanje z radijskim vodenjem - HDD, usmerjeno vrtanje z optičnim vodenjem, prekop, tveganja, built environment, Vrhovo, analiza, Sava., inženirstvo, ocena izvedljivosti, vodno dovoljenje, vidik okoljske ranljivosti, vidik privlačnosti, gradbeni projekt, gradnja, analiza stroškov, vodenje projekta, večkriterijska analiza, vrednotenje vodotokov, izolacija, bivalno ugodje, zrakotesnost, porečje Tržiške Bistrice, hidroenergetska raba, terminska analiza, evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, visoke temperature v betonu, adiabatna kalorimetrija, razpoke, cement, moč, proizvedena energija, masivni beton, uporabno dovoljenje, gradbene faze, odločba o pravici do sredstev, investitor, izvajalec, nadzor, mikrotunaliranje