Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Božo Koler

Vseh ključnih besed je 235, ki se skupaj pojavijo 500 krat.
46 ključnih besed (19.57 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 311 krat (62.2 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
52x16.72%geodezija
25x8.04%UNI
24x7.72%diplomska dela
22x7.07%diplomska naloga
18x5.79%GIG
16x5.14%VSŠ
10x3.22%izravnava
8x2.57%geodetski načrt, geodetska mreža
7x2.25%vertikalni premiki, TUN, zakoličevanje
6x1.93%nivelmanska mreža, geodesy, gospodarska javna infrastruktura
5x1.61%zakoličba, graduation thesis, magistrska dela
4x1.29%trigonometrično višinomerstvo, ocena natančnosti, geodetska dela, prečni profili, geometrični nivelman
3x0.96%preizkus, polarna metoda, horizontalni premiki, niveliranje, izračun prostornin, zakoličevanje objektov, geoid, oblak točk
2x0.64%montažni objekt, zenitlot, natančnost, višinski sistem, klasična metoda izmere, ISO standard, elektronski tahimeter, aerolasersko skeniranje, premiki, analiza natančnosti, Leica TS06 FlexLine, klasična geodetska izmera, deformacijska analiza, ISO 17123, klasična terestrična izmera
1xinštrumentarij, železniški tir, stakeout, obvoznica Radlje ob Dravi, podatek, kontrola zakoličbe, elaborat sprememb, Ljubljansko barje, atribut, survey, digitalni nivelir, stakeout control, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, geodetic engineering tasks, geodetic network establishment, setting out, referenčna linija, koordinate točk, koordinatni sistem, izravnava mreže, redukcija dolžin, referenčna ravnina, user software, reference line, reference plane, geodetic network, uporabniški programi, prosto stojišče, electronic tachymeter, free station, polar method, Koper, network adjustment, terestical method measurements, distance reduction, point coordinates, accuracy, normalne ortometrične višine, izračun volumnov, geodetski pribor, višine točk, erozija, masna gibanja, kontrolne meritve, dovoljena odstopanja, geografski informacijski sistem, gospodarske javne službe, zbirni kataster, odpadne vode, reper, drobirski tokovi, empirični modeli, merski profil, kontrolne točke, zakon o gradnji objektov, geodetski instrumenti, evidentiranje objektov, predor, Slovenija, ocena nevarnosti, vršaji, Zgornjesavska dolina, Pohorje, komunalno gospodarstvo, obdelava geodetskih opazovanj, Ljubljanska kotlina, statistično testiranje, vertikalni datum, razvoj mišljenja, prostorske koordinate, deformacijska analiza Hannover, program PremikWin1, educational concept, transformacija, premik, izravnava opazovanj, analiza premikov, dolžine, vzpostavitev geodetske mreže, težni pospešek, Scintrex CG-3M, popravki, IGSN71, geodetska izmera, gravimeter, relativne gravimetrične meritve, elipsoidne višine, GPS, višinski sistemi, osnovna gravimetrična mreža, terestična in GNSS-metoda izmere, TIN, geodetska zakonodaja, geodetska dokumentacija, polarna metoda izmere, rekonstrukcija ceste, projektiranje, ZK GJI, geodetski načrt izvedenega stanja, določanje položaja, adicijska konstanta, mini prizma, instrument, prečni in vzdolžni profili, spremljanje stabilnosti, zvonik, nevertikalnost, Črni Kal, horizontalna izmera, prostornine izkopanin, zakoličenje objekta, oporni zid, deformacije, gradnja montažnega objekta, geodetski instrument, permanentna postaja Radovljica, kanalizacijski jašek, razlike višin, geodetska mreža za zakoličbo objekta, statična metoda izmere, VRS-metoda izmere, ultrazvočni globinomer, hidrografija, lasersko skeniranje, slikovni laserski skener, železniški predor, Godovič, izravnava geodetske mreže, kombinirana geodetska mreža, brezpilotni letalniki, izračun prostornine, javne infrastrukture, nadmorska višina karakterističnih točk, oslonilne točke, GNSS izmera, geodetska mreža 0. reda, zavarovalna geodetska mreža, precizna geodetska izmera, nadvoz, višinska izmera, kontrola stabilnosti, interpolacija, letalniki, gridne celice, metoda naravnih sosedov, metoda inverzne razdalje, programski paketi, karakteristične točke, rekonstrukcija, cesta, nevarne skale, občina Straža, multikvadratična funkcija, navadni zlepki, ISO standards, statistical tests, VS, anketa, statistični testi, standard ISO, Bayesov kriging, telekomunikacijsko omrežje, elektronske komunikacije, vpis v uradne evidence, stanovanjska hiša, geodetska dela pred gradnjo, odstopanje profila, ISO 17123-3, Leica TC605L, Leica TCRP1201, Bloudkova velikanka, kontrola oblike hrbtišča, Java, programi, prostornina izkopa, prostornina nasipa, standard, ISO, AC priključek Naklo, metode zakoličevanja, Plateia, evidentiranje GJI, mareograf, višinski datum, zakonske podlage za vpis, metoda izmere, obdelava podatkov, vsebina elaborata za vpis objektov v ZK GJI, inženirsko geodetska dela