Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Miran Ferlan

Vseh ključnih besed je 224, ki se skupaj pojavijo 576 krat.
54 ključnih besed (24.11 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 406 krat (70.49 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
67x16.5%VSŠ
64x15.76%geodezija
56x13.79%diplomska dela
27x6.65%zemljiški kataster
16x3.94%kataster stavb
13x3.2%parcelacija, diplomska naloga
11x2.71%ureditev meje, zemljiška knjiga
10x2.46%TUN
7x1.72%elaborat, kataster
6x1.48%etažna lastnina
5x1.23%gradbeništvo
4x0.99%komasacija, geodetski načrt, geodetske storitve, lastnik
3x0.74%alternativno reševanje sporov, izdelava elaborata, mejna obravnava, upravni postopek, mediacija
2x0.49%stranke, javna infrastruktura, sodna ureditev meje, primerjava postopka, lastninska pravica, gradbeno dovoljenje, tehnično upravljanje nepremičnin, graduation thesis, geodesy, GPS, kataster gospodarske javne infrastrukture, nepremičninske evidence, GIS, nova izmera, urejena meja, geodetsko podjetje, denacionalizacija, odgovorni geodet, zemljišče pod stavbo, zapisnik, parcela, legalizacija, geodetski posnetek izvedenega stanja, vpis objektov, digitalni katastrski načrt, odmera ceste, dolžinski objekt, prvi vpis, zakonodaja, ureditev mej, množično vrednotenje nepremičnin
1xatribut, geodet, lastniki, ureditev ulic, vloga geodeta, GIMP, nacionalizacija, hišne številke, RPE, identifikacijsko potrdilo, format zapisa, koordinatni sistem D96/TM, INSPIRE, posodobitev evidentiranja nepremičnin, stranka, lastninska razmerja, izračun ponudbe, zbirni kataster GJI, evidentiranje gospodarske infrastrukture, sodni izvedenec geodetske stroke, povezovanje nepremičninskih evidenc, strošek dela, sprememba vpisa, internet, odprta koda, izravnava meje, koordinatni sistem D48/GK, združevanje nepremičninskih evidenc, direktiva INSPIRE, GIS programi, geodetska izmera, elaborat sprememb, zbirka podatkov GIS, dostop do zbirke podatkov GIS, pogodbena komasacija, kataster komunalnih naprav, vris objekta, geodetska pisarna, zakon o evidentiranju nepremičnin, lokacijska informacija, zakoličba objekta, elaborat pogodbene komasacije, gradbena parcela, idejni projekt, zakoličenje, uporabno dovoljenje, organizacija geodetske službe, plinovod, zemljiško katastrski načrt, lokacijski načrt, uredba, zapisnik mejne obravnave, izmera, zemljiškoknjižni predlog, podatki, geodetski postopki, vpis stavbe, digitalni katastrski načrti, natančnost, javno naročilo, katastrska izmera ceste, geodetska uprava, državna cesta, projektna dokumentacija, projekt izvedenih del, zemljiškokatastrski načrti, fiksni stroški, podatkovna analiza, register nepremičnin, elaborat spremembe vrste rabe, stavbe, prostorski podatki, javni vodovodni sistem, potres, zgodovina, geografski informacijski sistemi, meja, UML, pridobitni način, dobra vera, vpis v elektronsko zemljiško knjigo, 3D kataster stavb, priposestvovanje dela parcele, priposestvovanje, vrednotenje kmetijskih zemljišč, nezakonito zgrajeni objekt, začasni zastopnik, posest, 3D model stavbe, building cadastre, hipoteka, zemljiški dolg, služnostna pravica, pravica stvarnega bremena, površina, oblika, 3D building cadastre, 3D model of the building, stavba, lega, kmetijska zemljišča, projekt etažne lastnine, solastnina, ZPPLPS, nezakonito zgrajena zgradba, geodetska dela, kategorizacija, prenos lastništva, skica, izvedenec geodetske stroke, PI, pravnomočna odločba, gradnja objektov, zakoličba objektov, ZEN, vabljenje, roki, vpis stavbe v kataster stavb, ZUP, metode izmere, izmenjevalni format, prenos podatkov, LandINFRA, stavbna pravica, 3D kataster, UNI, diagram, lastnik nepremičnine, REN, katastrski postopki, točkovni simboli, geološka karta, geografski informacijski sistem, kartografski znaki, linijski simboli, SUPB, relacijske podatkovne baze, gospodarska javna infrastruktura, Infra, merjenje, obdelava podatkov, Zemljišla knjiga, prostorski akt, MS Access, nepravdni postopek, evidentiranje meje, tax policy, spatial planning social policy, stavbno zemljišče, kmetijsko zemljišče, gozdno zemljišče, vrednotenje nepremičnin, katastrska klasifikacija zemljišč, namenska raba zemljišč, 3d modeliranje, raba zemljišč, boniteta zemljišč, dejanska raba zemljišč, načrtovanje prostora, socialna politika, cadastre classification of land, building plot, agricultural land, woodland valuation of real estate, planning land use, actual land use, davčna politika, land use, capability evaluation of land, variabilni stroški