Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Miran Ferlan

Vseh ključnih besed je 227, ki se skupaj pojavijo 599 krat.
56 ključnih besed (24.67 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 428 krat (71.45 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
70x16.36%VSŠ
67x15.65%geodezija
57x13.32%diplomska dela
28x6.54%zemljiški kataster
16x3.74%kataster stavb
15x3.5%diplomska naloga
13x3.04%TUN, parcelacija
11x2.57%zemljiška knjiga, ureditev meje
8x1.87%kataster, elaborat
6x1.4%etažna lastnina
5x1.17%gradbeništvo, komasacija
4x0.93%geodetski načrt, geodetske storitve, lastnik
3x0.7%primerjava postopka, tehnično upravljanje nepremičnin, izdelava elaborata, alternativno reševanje sporov, upravni postopek, mejna obravnava, mediacija
2x0.47%graduation thesis, GPS, javna infrastruktura, nova izmera, 3D kataster stavb, lastninska pravica, denacionalizacija, zemljišče pod stavbo, vpis objektov, parcela, gradbeno dovoljenje, kataster gospodarske javne infrastrukture, GIS, prvi vpis, množično vrednotenje nepremičnin, dolžinski objekt, ureditev mej, nepremičninske evidence, digitalni katastrski načrt, geodetsko podjetje, zapisnik, geodesy, urejena meja, legalizacija, sodna ureditev meje, odgovorni geodet, odmera ceste, skica, zakonodaja, geodetski posnetek izvedenega stanja, stranke
1xkoordinatni sistem D48/GK, zapisnik mejne obravnave, internet, izravnava meje, izmera, sprememba vpisa, uredba, GIMP, RPE, ureditev ulic, hišne številke, format zapisa, atribut, GIS programi, koordinatni sistem D96/TM, odprta koda, plinovod, organizacija geodetske službe, evidentiranje gospodarske infrastrukture, uporabno dovoljenje, zbirni kataster GJI, sodni izvedenec geodetske stroke, fiksni stroški, strošek dela, izračun ponudbe, zakoličenje, lastninska razmerja, povezovanje nepremičninskih evidenc, zemljiško katastrski načrt, združevanje nepremičninskih evidenc, nacionalizacija, posodobitev evidentiranja nepremičnin, INSPIRE, idejni projekt, direktiva INSPIRE, identifikacijsko potrdilo, kataster komunalnih naprav, vris objekta, zgodovina, geografski informacijski sistemi, potres, elaborat sprememb, zemljiškokatastrski načrti, geodetska izmera, variabilni stroški, javni vodovodni sistem, prostorski podatki, podatki, zemljiškoknjižni predlog, lokacijska informacija, zakon o evidentiranju nepremičnin, stavbe, elaborat spremembe vrste rabe, podatkovna analiza, register nepremičnin, zakoličba objekta, natančnost, digitalni katastrski načrti, stranka, meja, geodetska uprava, gradbena parcela, geodet, lastniki, geodetska pisarna, lokacijski načrt, državna cesta, projektna dokumentacija, elaborat pogodbene komasacije, geodetski postopki, vpis stavbe, zbirka podatkov GIS, javno naročilo, katastrska izmera ceste, pogodbena komasacija, dostop do zbirke podatkov GIS, projekt izvedenih del, vloga geodeta, diagram, pridobitni način, dobra vera, vpis v elektronsko zemljiško knjigo, 3D model stavbe, priposestvovanje dela parcele, priposestvovanje, vrednotenje kmetijskih zemljišč, nezakonito zgrajeni objekt, začasni zastopnik, posest, building cadastre, 3D building cadastre, zemljiški dolg, služnostna pravica, pravica stvarnega bremena, stavbna pravica, hipoteka, površina, 3D model of the building, stavba, lega, oblika, kmetijska zemljišča, projekt etažne lastnine, solastnina, ZPPLPS, nezakonito zgrajena zgradba, geodetska dela, kategorizacija, prenos lastništva, katastrska izmera, izvedenec geodetske stroke, PI, pravnomočna odločba, gradnja objektov, zakoličba objektov, ZEN, vabljenje, roki, vpis stavbe v kataster stavb, ZUP, metode izmere, izmenjevalni format, prenos podatkov, LandINFRA, 3D kataster, 3d modeliranje, UML, lastnik nepremičnine, REN, SUPB, UNI, katastrski postopki, geografski informacijski sistem, kartografski znaki, linijski simboli, točkovni simboli, relacijske podatkovne baze, MS Access, Zemljišla knjiga, gospodarska javna infrastruktura, Infra, merjenje, prostorski akt, evidentiranje meje, vzpostavitev, evidentiranje, nepravdni postopek, geološka karta, tax policy, kmetijsko zemljišče, gozdno zemljišče, vrednotenje nepremičnin, načrtovanje prostora, stavbno zemljišče, katastrska klasifikacija zemljišč, raba zemljišč, boniteta zemljišč, dejanska raba zemljišč, namenska raba zemljišč, socialna politika, davčna politika, building plot, agricultural land, woodland valuation of real estate, spatial planning social policy, cadastre classification of land, planning land use, land use, capability evaluation of land, actual land use, obdelava podatkov