Številke

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Alenka Gaberščik

Vseh ključnih besed je 263, ki se skupaj pojavijo 501 krat.
91 ključnih besed (34.6 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 329 krat (65.67 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
21x6.38%makrofiti
20x6.08%odbojnost
13x3.95%vodotoki
12x3.65%okoljska ocena
11x3.34%lastnosti listov, optične lastnosti
9x2.74%presevnost
8x2.43%presihajoča vodna telesa, Cerkniško jezero, fotokemična učinkovitost
7x2.13%UV absorbirajoče snovi
6x1.82%mikoriza
5x1.52%optične lastnosti listov, invazivne rastline, fotosintezna barvila, fotosintezni pigmenti, prepustnost, širša okoljska ocena
4x1.22%listi, tujerodne rastline, presihajoče jezero, tujerodne vrste, amfibijske rastline, glivna kolonizacija, UV-B sevanje
3x0.91%rastline z amfibijskim značajem, sezonske spremembe, obrežni pas, anatomija, modra stožka
2x0.61%spremembe vodostaja, kakovost vode, vodni režim, navadna streluša, vodotok, svetlobni spekter, reka Pesnica, homofilni makrofiti, Rižana, pitna voda, optika, botanika, rušnata masnica, Phragmites australis, invazivne tujerodne vrste, vegetacija, invazivne vrste, rast, preraslolistni dristavec, bleščeči dristavec, citološke analize, biotest, Šaleška dolina, onesnaženost, hranila, Bloke, obrast, meritve, reka Vipava, Rašica, antociani, visoki trpotec, transpiracija, senca, ultravijolično sevanje, sezonska aktivnost, ječmen, modeliranje, sevanje, Senecio paludosus, Carex elata, rastline, fitoliti, odbojni spektri, reke, navadna ciklama (Cyclamen purpurascens Mill.), sonce, Črni potok, membrane, Kodeljevec, navadna leska, disertacije, hidrološki gradient, oljna bučka, heterofilni makrofiti, Šentpavelščica, tatarska ajda, iglice, selen, smreka (Picea abies), iglavci
1xkromosomi, gnojenje z dušukom, Ljubljanica, vrstna sestava, Plantago altissima, rumeni blatnik (Nuphar luteum), prava potočarka, Slivniško jezero, vodna dresen (Polygonum amphibium), Leucojum aestivum, citogenska bioindikacija, togi šaš, šalotka, navadni trs, pisana čužka, S. ferrugineus, Schoenus nigricans, Tržiška Bistrica, Gratiola officinalis, mitotski indeks, močvirski grint, Deschampsia caespitosa, Molinia caerulea, navadna božja milost, usnjarsko odlagališče, simbioze, smrekovo barje, fitoindikacija, rastišče, Rak, Obrh, Pivka, Nanoščica, Unica, biotska pestrost, tla, Sphagno-Piceetum, Picea abies, Pokljuka, DCA ordinacija, dendrokronologija, hidrologija, prehranske razmere, rast smreke, varstvo narave, ekosistemske storitve, fragmentation, heathland, species richness, Podlomščica, Grosupeljščica, Phalaris arundinacea, bakterijske združbe sedimentov, potoki, isolation, Kolpa, fotosinteza, fotokemična učinkovitost FSII, primarna produkcija, krom, fitoremediacija, Ščavnica, kalitev, ekoremediacija, Dreta, okoljske razmere, češki dresnik, Fallopia japonica, Fallopia x bohemica, rezanje, pomanjkanje vode, japonski dresnik, Fagus sylvatica L., spektralne lastnosti, hibridna ajda, funkcionalne lastnosti, prah, bukev, stomatalna prevodnost, vodni potencial, Trava, sol, svilnati dren, sanitarno inženirstvo, pelinolistna ambrozija, ozkolistna mrežica(Limonium angustifolium), morski koprc (Crithmum maritimum), habitus, biomasa, ajda, tolščakasta loboda (Atriplex portulacoides), podporni listi, tevje, invazivne tujerodne rastline, navadni šipek, pira, jelenov jezik, veliki pajesen, navadna kalina, črni bezeg, barvila, šotni mah, suša, navadno proso (Panicum miliaceum), skorja, Ailanthus altissima (mill.) Swingle, mali jesen, Reka, Framski potok, Polskava, Dravsko polje, navadni bršljan, Hočki potok, sezonska dinamika, Fraxinus ornus L., izkoristek vode, vodni potencial listov, fotosinteza skorje, cvetni prah, alergije, Doberdobsko jezero, fizikalne meritve, habitatni tipi, ciklama, presihajoče mokrišče, biokemijske lastnosti, morfološke lastnosti, rastlinski listi, rastlinske vrste, silicij, mikro-PIXE, LEXRF, primarna proizvodnja, razgradnja, vlažnost, reka Ljubljanica, temperatura tal, reka Krka, asimilacijska barvila, bregovi, tujerodne invazivne vrste, reka Sora, kodravi dristavec, antropogene motnje, Sotla, Savinja, diverziteta, BPK5, povišana slanost odpadne vode, KPK, epifiton, navadni vodni orešek, kloni topola, čistilna naprava, alergološko testiranje, senzibilizacija, imunoterapija, aerobiologija, navadni rogovilar, kutikula, pokrovnost, prisotnost, domorodne vrste rastlin, zaledje, Slovenija, reka Sava, ITV, trihomi, pljučnik, listni vzorec, rastline podrasti, biokemijske analize